Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer

I medfør af § 24 i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 155 af 4. marts. 2008, og § 12, stk. 3, i lov om menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 611 af 6. juni 2007, fastsættes:

Frist for indberetning af de opstillede kandidater og indtastning af oplysninger om de opstillede kandidater

§ 1. Valgbestyrelsens formand indberetter den eller de gyldige kandidatlister. Vælges elektronisk indberetning skal indtastningen af kandidaternes personnummer i det af Kirkeministeriet anviste system, være afsluttet senest 25. dagen før valgdagen. Såfremt der er indleveret flere kandidatlister i en menighedsrådskreds, skal der ske registrering af det listenummer, kandidaten opstiller på. Vælges indberetning i papirform skal en kopi af den eller de gyldige kandidatlister være stiftsadministrationen i hænde senest 26. dagen før valgdagen.

Stk. 2. Stiftsadministrationens indtastningen skal ske for hver menighedsrådskreds. Såfremt der er indleveret flere kandidatlister i en menighedsrådskreds, skal der ske registrering af det listenummer, kandidaten opstiller på. Indtastningen skal være afsluttet senest på 25. dagen før valgdagen.

Indberetning og indtastning af de valgte medlemmer til menighedsrådet

§ 2. Valgbestyrelsens formand sender udskrift af beslutningsprotokollen om valgets resultat til stiftsadministrationen. Beslutningsprotokollen skal være stiftsadministrationen i hænde senest to dage efter valgdagen.

Stk. 2. Indtastningen i KIS af hvem, der er valgt som medlemmer af menighedsrådet, varetages af stiftsadministrationen. Indtastningen skal være afsluttet senest ugedagen efter valgdagen.

§ 3. Stiftsadministrationen sender en udskrift fra KIS, over de valgte medlemmer af menighedsrådet, til det først valgte medlem af det nyvalgte menighedsråd. Udskriften skal være det først valgte medlem i hænde senest torsdag i ugen efter valgdagen.

Menighedsrådets konstituering

§ 4. Det først valgte medlem medbringer den af stiftsadministrationen udsendte udskrift fra KIS til menighedsrådets konstituerende møde. Menighedsrådets nyvalgte formand skal senest den 1. tirsdag efter funktionsperiodens start sende meddelelse til provstiudvalget og stiftsadministrationen om valg af formand, næstformand, kasserer, evt. kasserer for præstegårdskassen, kirkeværge, kontaktperson og tegningsberettiget i medfør af § 12, stk. 3, i lov om menighedsråd. Den nyvalgte formand sørger endvidere for, at det på samme tid også indberettes, hvem menighedsrådet vælger til valgbestyrelse, jf. § 6, stk. 1 i lov om valg til menighedsråd, jf. lovbekendtgørelse nr. 155 af 4. marts 2008.

§ 5. Stiftsadministrationen indtaster oplysningerne om menighedsrådenes konstituering i KIS. Indtastningen skal være afsluttet ved udgangen af december måned i valgåret.

§ 6. Såfremt der i funktionsperioden sker ændring i menighedsrådets sammensætning skal formanden for menighedsrådet indberette dette til provstiudvalget og stiftsadministrationen. Indberetningen skal altid indeholde oplysninger om de pågældende menighedsrådsmedlemmers personnumre.

Stk. 2. Stiftsadministrationen sørger for den fornødne ajourføring af KIS på baggrund af menighedsrådets indberetning.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. august 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 304 af 26. marts 2007 om udarbejdelse af fortegnelse over menighedsrådsmedlemmer ophæves.

Kirkeministeriet, den 5. maj 2008

Birthe Rønn Hornbech

/ Betina Sidelmann