Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Ordningens indhold

Kapitel 2   Administration

Kapitel 3   Tilskudsberettigede projekter

Kapitel 4   Betingelser for tilskud

Kapitel 5   Tilskudsberettigede projektudgifter

Kapitel 6   Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

Kapitel 7   Beregning af tilskud

Kapitel 8   Udbetaling af tilskud

Kapitel 9   Underretningspligt

Kapitel 10   Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

Kapitel 11   Force majeure

Kapitel 12   Klageadgang

Kapitel 13   Straffebestemmelser

Kapitel 14   Ikrafttrædelse

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om tilskud til projekter til bæredygtig udvikling af fiskeriområder

I medfør af § 3, jf. § 2, nr. 4, § 4, stk. 2, § 5, § 7, stk. 4, § 11, stk. 1, 2 og 4, § 12 og § 13, stk. 1, 3 og 4, i lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven) fastsættes efter bemyndigelse:

Kapitel 1

Ordningens indhold

§ 1. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri kan inden for de afsatte bevillingsmæssige rammer give tilsagn om tilskud til projekter, der har til formål at bidrage til en bæredygtig udvikling af fiskeriområder. Området skal være omfattet af en godkendt lokal aktionsgruppe nedsat i henhold til bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013.

Stk. 2. Tilskud kan søges af foreninger, enkeltpersoner, virksomheder, organisationer, almennyttige sammenslutninger, institutioner og offentlige myndigheder.

Stk. 3. Tilskud til projekter efter § 8, nr. 2 og 3, kan dog kun søges af personer inden for fiskeri- og akvakultursektoren eller andre personer med job relateret til sektoren. Tilskud til projekter efter § 8, nr. 8, kan kun søges af bestyrelserne for lokale aktionsgrupper godkendt efter bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013.

Kapitel 2

Administration

Myndigheder og kontrol

§ 2. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved Direktoratet for FødevareErhverv træffer afgørelser efter denne bekendtgørelse.

§ 3. Direktoratet for FødevareErhverv foretager kontrol i forbindelse med administrationen efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Direktoratet for FødevareErhverv forestår den fysiske kontrol og den efterfølgende kontrol.

Stk. 3. Efter bemyndigelse kan et andet direktorat under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri forestå den fysiske kontrol og den efterfølgende regnskabskontrol.

Stk. 4. De lokale aktionsgrupper bistår efter behov Direktoratet for FødevareErhverv eller et andet direktoratet under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, jf. stk. 3, med kontrollen, og de lokale aktionsgrupper fører tilsyn med, at projekterne gennemføres i henhold til projektansøgning og godkendelse.

Stk. 5. Til brug for kontrollen indhentes oplysninger fra andre myndigheder i fornødent omfang.

Ansøgning om tilskud

§ 4. Ansøgning om tilskud skal indgives på et særligt skema, der fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv, bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe eller via direktoratets hjemmeside.

§ 5. Ansøgning om tilskud til projekter skal indgives til bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe i det område, hvor projektet skal gennemføres.

Stk. 2. Indgivelse af ansøgning kan ske, når bestyrelsen for aktionsgruppen har offentliggjort en af Direktoratet for FødevareErhverv godkendt lokal udviklingsstrategi for aktionsgruppens geografiske område. Dog kan ansøgning til projekter under § 8, nr. 8, litra b, indgives fra tidspunktet, hvor der foreligger en godkendelse af den lokale aktionsgruppe.

Stk. 3. Når bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har modtaget ansøgningen om tilskud, kvitterer bestyrelsen for ansøgningens modtagelse og kan i forbindelse hermed give tilladelse til, at ansøgeren igangsætter projektet.

Stk. 4. Bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe foretager en prioritering af de indkomne ansøgninger og fastsætter tilskuddet til det enkelte projekt inden for de maksimumsatser, der er angivet i bilag 1. Kun projekter, som, bestyrelsen finder, bidrager til gennemførelse af den i stk. 2 nævnte lokale udviklingsstrategi, kan indstilles til tilsagn og indsendes til direktoratet.

§ 6. Inden for de økonomiske rammer, som Direktoratet for FødevareErhverv har udmeldt til den lokale aktionsgruppe, fremsender bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indstilling om godkendelse af projektet til direktoratet. De økonomiske rammer omfatter midler fra Fødevareministeriet og EU-midler.

Stk. 2. Ud over de i stk. 1 nævnte økonomiske rammer, kan direktoratet udmelde rammer, der alene omfatter EU-midler. Inden for disse rammer kan bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe indstille projekter, der medfinansieres af andre offentlige nationale midler end midler fra Fødevareministeriet. I så fald udgør tilskuddet efter denne bekendtgørelse den til den offentlige nationale finansiering svarende EU-medfinansiering.

§ 7. Når Direktoratet for FødevareErhverv har modtaget ansøgningen om tilskud, udfører direktoratet en legalitetskontrol, inden direktoratet træffer endelig afgørelse i sagen om tilskud.

Kapitel 3

Tilskudsberettigede projekter

§ 8. Der kan ydes tilskud til projekter, der har til formål at bidrage til en bæredygtig udvikling af fiskeriområderne, med henblik på, at:

1) Styrke konkurrenceevnen i fiskeriområderne, hvor den kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

a) Etablering af nye og udvikling af eksisterende mikrovirksomheder uden for fiskeri- og akvakultursektoren med op til 10 medarbejdere og en årlig omsætning under 2 mio. Euro.

b) Etablering af servicefaciliteter og andre rammeskabende aktiviteter til gavn for erhvervslivet.

2) Omstrukturere og omlægge fiskerierhvervet, forudsat det ikke forøger fiskeriindsatsen til:

a) Bæredygtig turisme (økoturisme).

b) Andre erhvervsaktiviteter.

3) Fremme beskæftigelsesmulighederne for fiskere ved at skabe job uden for fiskerisektoren.

4) Forøge værdien af fiskeri- og akvakulturprodukter i mikrovirksomheder og små virksomheder med op til 50 medarbejdere og en årlig omsætning under 10 mio. Euro, hvor den kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

a) Udvikling og markedsføring af fiskeri- og akvakulturprodukter.

b) Udvikling og markedsføring af fangst-, produktions- og forarbejdningsmetoder, herunder natur- og miljøforbedrende metoder.

5) Etablere og udvikle faciliteter til gavn for små fiskersamfund, hvor den kan ydes tilskud til følgende aktiviteter:

a) Mindre infrastruktur- og servicefaciliteter rettet mod fiskeri- og akvakultursektoren.

b) Mindre infrastruktur- og servicefaciliteter rettet mod turismeaktiviteter.

6) Skabe attraktive levevilkår i fiskeriområderne gennem:

a) Beskyttelse og forbedring af miljø og naturarv.

b) Fornyelse og udvikling af kystlandsbyer med fiskeriaktiviteter.

c) Beskyttelse og forbedring af arkitektonisk kulturarv.

7) Fremme samarbejde mellem lokale aktionsgrupper i fiskeriområder, såvel interregionalt som internationalt, især gennem at etablere netværk og udbrede god praksis.

8) Understøtte arbejdet i en lokal aktionsgruppe ved,

a) at erhverve færdigheder og udvikle af kompetencer,

b) at facilitere forberedelsen af en lokal aktionsgruppes udviklingsstrategi, og

c) at facilitere gennemførelsen af en lokal aktionsgruppes udviklingsstrategi.

Stk. 2. Tilsagn om tilskud efter stk. 1, nr. 1-7, kan som en del af projektet omfatte forprojekter, pilotprojekter, netværk og kompetenceudvikling.

Kapitel 4

Betingelser for tilskud

§ 9. Det er en betingelse for tilskud,

1) at ansøger opnår de nødvendige tilladelser fra offentlige myndigheder,

2) at ansøger afgiver de oplysninger, bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe og Direktoratet for FødevareErhverv anmoder om til brug ved sagsbehandlingen,

3) at det er tilsagnshaver, der gennemfører projektet,

4) at projektet afsluttes senest to år efter tilsagnsdatoen, medmindre direktoratet meddeler dispensation herfra,

5) at tilsagnshaver indsender afsluttende udbetalingsanmodning og projektrapport rettidigt til direktoratet, jf. § 14, stk. 4,

6) at projektet og de investeringer, hvortil der er ydet tilskud, opretholdes af tilsagnshaver i en periode på 5 år fra det tidspunkt, hvor tilsagn om tilskud er meddelt, eller som fastsat i tilsagnet, og

7) at udbetalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag holdes tilgængeligt indtil 31. december 2021.

Stk. 2. Direktoratet fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser for tilsagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering af projektet og til at offentliggøre oplysninger om projektet på tilsagnshavers hjemmeside eller i relevante dagblade og tidsskrifter.

Stk. 3. Direktoratet kan i tilsagnsskrivelsen fastsætte yderligere betingelser for tilskud.

Kapitel 5

Tilskudsberettigede projektudgifter

§ 10. Der ydes tilskud til udgifter, der er nødvendige for gennemførelse af projekter, der bidrager til en bæredygtig udvikling i af fiskeriområderne.

Stk. 2. Der kan ikke ydes tilskud til følgende:

1) Udgifter, som tilsagnshaver har betalt, inden bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe har givet tilladelse til at iværksætte projektet, jf. § 5, stk. 3.

2) Værdien af eget og ansattes arbejde, jf. dog stk. 3 og 4.

3) Brugt og renoveret udstyr, medmindre der foreligger en forhåndstilladelse fra direktoratet.

4) Udgifter, hvortil der gives andre EU-tilskud.

5) Finansierings-, revisions-, advokat- og pengeinstitutomkostninger, medmindre disse skyldes krav fra tilsagnsgivende myndighed.

6) Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver.

7) Køb af fast ejendom, herunder køb af jord.

8) Løbende driftsudgifter.

Stk. 3. Der kan ydes tilskud til løn, hvis der foreligger en specifik projektansættelseskontrakt for den pågældende medarbejder.

Stk. 4. Ved almennyttige projekter er frivilligt ulønnet arbejde tilskudsberettiget med 100 kr. pr. time Dog må det samlede tilskudsbeløb til et projekt, hvori der indgår frivilligt arbejde, ikke overstige de samlede reelt afholdte udgifter.

Kapitel 6

Ændring af projektet og indtræden i tilsagn

§ 11. Ændring af et projekt kan godkendes af direktoratet på betingelse af, at projektets overordnede formål overholdes, og at ændringen er indstillet godkendt af bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe. Ansøgning om ændring af et projekt skal godkendes af direktoratet, inden ændringen iværksættes.

Stk. 2. Tilsagnsbeløbet kan ikke forhøjes i forbindelse med ændringer i projektet.

§ 12. Direktoratet for FødevareErhverv kan efter ansøgning tillade, at en anden, der ifølge § 1 kan være tilsagnshaver, indtræder i et tilsagn om tilskud, med den virkning, at den nye tilsagnshaver indtræder i rettigheder og forpligtelser efter tilsagnet om tilskud.

Kapitel 7

Beregning af tilskud

§ 13. Tilskud efter denne bekendtgørelse ydes på baggrund af projektets tilskudsberettigede udgifter og kan maksimalt udgøre den tilskudssats, som fremgår af bilag 1.

Stk. 2. Inden for udmeldte rammer efter § 6, stk. 2,kan projekter medfinansieres af andre offentlige nationale midler end midler fra Fødevareministeriet. I så fald udgør tilskuddet efter denne bekendtgørelse den til den offentlige nationale finansiering tilsvarende EU-medfinansiering.

Kapitel 8

Udbetaling af tilskud

§ 14. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af tilsagnshavers opgørelse over betalte tilskudsberettigede projektudgifter, der skal kunne dokumenteres. Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt skema og vedlægges en revisorerklæring fra en registreret eller statsautoriseret revisor eller fra Kommunernes Revision. Skema og formular til revisorerklæring fås ved henvendelse til Direktoratet for FødevareErhverv eller via direktoratets hjemmeside.

Stk. 2. Anmodning om udbetaling indsendes til direktoratet. Ved afsluttende udbetaling indsendes anmodningen i 2 eksemplarer til den lokale aktionsgruppe, der efter en besigtigelse af projektet, sender anmodningen om udbetaling til direktoratet sammen med oplysninger om den foretagne besigtigelse af projektet.

Stk. 3. Tilskud kan udbetales i op til 2 rater.

Stk. 4. Afsluttende udbetalingsanmodning skal være vedlagt en projektrapport og være modtaget i

direktoratet senest 3 måneder efter, at projektet er afsluttet.

Stk. 5. Tilskuddet overføres af direktoratet til tilsagnshavers NemKonto.

Kapitel 9

Underretningspligt

§ 15. En tilsagnshaver skal i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, på forlangende afgive erklæring til Direktoratet for FødevareErhverv om, hvorvidt betingelserne for tilskud fortsat opfyldes.

Stk. 2. Tilsagnshaver er i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal opfyldes, forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at give direktoratet meddelelse om forhold, der kan medføre bortfald af tilsagn om tilskud eller tilbagebetaling af tilskud efter § 16.

Kapitel 10

Bortfald og tilbagebetaling af tilskud

§ 16. Tilsagn om tilskud bortfalder, hvis

1) betingelserne for tilskud ikke længere er opfyldt, jf. kapitel 4,

2) tilsagnshaver har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens afgørelse,

3) projektet ikke gennemføres i overensstemmelse med den godkendte ansøgning, herunder hvis væsentlige dele af projektet bortfalder,

4) tilsagnshaver tilsidesætter sine pligter efter fiskeriudviklingslovens § 11, stk. 1, eller

5) tilsagnshaver ikke overholder sin underretningspligt efter § 15.

Stk. 2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde træffer Direktoratet for FødevareErhverv afgørelse om tilbagebetaling af tilskud. Ved opgørelse af et tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra tidspunktet for meddelelse af tilbagebetalingskravet til tilbagebetaling sker og med den i lov om renter ved forsinket betaling m.v. (Renteloven) fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

Kapitel 11

Force majeure

§ 17. Direktoratet for FødevareErhverv anerkender følgende begivenheder som force majeure:

1) Tilsagnshavers død.

2) Ekspropriation, hvis en sådan ekspropriation ikke kunne forudses på tidspunktet for meddelelse af tilsagn til tilsagnshaver.

3) En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilsagnshavers virksomhed.

Stk. 2. Det er en betingelse for anerkendelse af force majeure i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer opfyldelse af de forpligtelser, i forhold til hvilke der påberåbes force majeure, og at den forpligtede ikke uden uforholdsmæssige opofrelser kunne have sikret sig herimod.

Stk. 3. Direktoratet kan i ganske særlige tilfælde anerkende andre begivenheder som force majeure end de, der er nævnt i stk. 1.

§ 18. Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure, skal dette meddeles Direktoratet for FødevareErhverv skriftligt senest 10 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver eller dennes dødsbo er i stand til at gøre det. Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale.

Kapitel 12

Klageadgang

§ 19. Afgørelser truffet af Direktoratet for FødevareErhverv i medfør af denne bekendtgørelse kan påklages til ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Klagen skal indgives gennem direktoratet. Klagen skal være direktoratet i hænde senest 4 uger efter modtagelsen af den afgørelse, klagen vedrører.

Stk. 3. Afgørelser, jf. stk. 1, der beror på en indstilling fra en bestyrelse for en lokal aktionsgruppe, kan kun påklages for så vidt angår retlige spørgsmål.

Stk. 4. Direktoratet kan genoptage en sag, efter der er indgivet en klage.

Stk. 5. Afgørelser truffet af den lokale aktionsgruppe kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Kapitel 13

Straffebestemmelser

§ 20. Efter fiskeriudviklingslovens § 14 straffes med bøde den, der

1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

2) handler i strid med vilkår, der er fastsat i en afgørelse, der træffes i henhold til loven eller de i medfør af loven fastsatte regler,

3) undlader at afgive den dokumentation og de oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

4) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller fortier oplysninger, som den pågældende har pligt til at afgive i henhold til loven eller regler fastsat i medfør af loven,

5) undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virksomheden m.v. efter lovens § 11, stk. 1,

6) undlader at udlevere eller indsende materiale eller at yde kontrolmyndigheden bistand efter lovens § 11, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. maj 2008.

Direktoratet for FødevareErhverv, den 5. maj 2008

Hans S. Christensen

/ Steen Bonde


Bilag 1

 
Maksimum tilskud i %
   
Indsatsområde
Private
(individuelle) projekter
Almennyttige (kollektive) projekter
Styrke konkurrenceevnen i fiskeriområderne.
40
60
Omstrukturere og omlægge fiskerierhvervet, forudsat det ikke forøger fiskeriindsatsen
40
-
Fremme beskæftigelsesmulighederne for fiskere ved at skabe job uden for fiskerisektoren.
40
60
Forøge værdien af fiskeri- og akvakulturprodukter
40
-
Etablere og udvikle faciliteter til gavn for små fiskersamfund
40
60
Skabe attraktive levevilkår i fiskeriområderne (miljø, natur, kystlandsbyer og arkitektonisk kulturarv)
-
60
Fremme samarbejde mellem lokale aktionsgrupper i fiskeriområder, såvel interregionalt som internationalt, især gennem at etablere netværk og udbrede god praksis.
-
50
Understøtte arbejdet i en lokal aktionsgruppe
-
50