Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 24. april 2008

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register

(Gennemførelse af rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf m.v.)

[af justitsministeren (Lene Espersen)]

1. Ændringsforslag

Der er stillet 2 ændringsforslag til lovforslaget. Justitsministeren har ændringsforslag nr. 2. Enhedslistens medlem af udvalget har stillet ændringsforslag nr. 1.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 27. februar 2008 og var til 1. behandling den 11. marts 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og justitsministeren sendte den 15. januar 2008 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 105. Den 27. februar 2008 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et mindretal i udvalget (S, SF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Socialistisk Folkepartis medlemmer af udvalget er positive over for den del af lovforslaget, der vedrører en forpligtelse for medlemsstaterne til at overtage strafafsoningen vedrørende egne statsborgere, som bor i andre medlemsstater. Det er vigtigt af hensyn til resocialiseringen.

Socialistisk Folkeparti mener, at den fælles kamp mod kriminalitet i alle EU-lande er vigtig, og at det skal være muligt at få udleveret bevismateriale, under forudsætning af at formålet er relevant. Derfor er Socialistisk Folkeparti bekymret for retssikkerheden i forbindelse med den del af lovforslaget, der vedrører andre medlemsstaters mulighed for at kræve bevismateriale udleveret fra Danmark. Socialistisk Folkeparti er bekymret, fordi videregivelse til udenlandske myndigheder normalt skal være »ubetænkelig«. Dette fraviges her, og Danmark kan ikke stille særlige krav til den myndighed, der anmoder om beviserne. Ansvaret for at have sikret sig, at de ønskede beviser er nødvendige og proportionale i forhold til den konkrete straffesag, ligger hos den udenlandske myndighed. Det er efter Socialistisk Folkepartis opfattelse ikke tilstrækkeligt.

Socialistisk Folkeparti er yderligere bekymret for den enkeltes retsstilling i forbindelse med det at blive udsat for en bevissikringskendelse fra udlandet, idet ministeren har afslået at give mulighed for at få en dansk beskikket advokat til brug for en sag i udlandet. Dette svækker den enkeltes retsstilling, idet det må anses for at være kompliceret at føre en sag i udlandet.

Et andetmindretal i udvalget (V, KF og NY) indstiller lovforslaget til vedtagelse med det af justitsministeren stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod det af EL stillede ændringsforslag.

Et tredje mindretal i udvalget (DF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for det af justitsministeren stillede ændringsforslag, men vil stemme imod det af EL stillede ændringsforslag.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget er skeptiske over for den grundlæggende tanke om gensidig anerkendelse, der kendertegner EU’s retspolitik, herunder L 79. Dansk Folkeparti er grundlæggende tilhænger af et samarbejde mellem de europæiske politimyndigheder i kampen mod terror og international kriminalitet. Men når EU’s medlemslande efterhånden omfatter flere og flere lande – særligt i Østeuropa – hvor man kan stille store spørgsmålstegn ved retssikkerheden og de grundlæggende retsgarantier, er Dansk Folkeparti afvisende over for den systematik, der ligger i gensidig anerkendelse, hvor de danske myndigheder nægtes adgang til at undersøge, hvorvidt anmodninger eller søgninger i danske registre hviler på et lovligt og korrekt grundlag. På den baggrund kan Dansk Folkeparti ikke støtte det af justitsministeren fremsatte lovforslag.

Et fjerde mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af et mindretal (EL), tiltrådt af et mindretal (S, SF og RV):

1) Efter nr. 14 indsættes som nyt nummer:

»01. Efter overskriften til kapitel 11 indsættes:

»§ 48 a. Der kan beskikkes en advokat til at bistå med at påklage eller appellere en bevissikringskendelse i overensstemmelse med reglerne i udstedelsesstaten. Om salær og godtgørelse for udlæg gælder samme regler som for beskikkede forsvarere, jf. retsplejelovens § 741.«

[Beskikkelse af en advokat til at bistå med at påklage eller appellere en bevissikringskendelse i udstedelsesstaten]

Af justitsministeren, tiltrådt af udvalget:

2) Nr. 26 affattes således:

»26. § 56, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Træffes der afgørelse om, at bødestraffen eller konfiskationen kan fuldbyrdes, kan enhver, som er part i sagen, forlange, at anklagemyndigheden indbringer spørgsmålet om afgørelsens lovlighed for retten på det sted, hvor den person, som afgørelsen vedrører, bor.«

[Redaktionel ændring]

Bemærkninger

Til nr. 1

Ændringsforslaget sikrer ret til advokatbistand i Danmark, hvis man bliver udsat for en bevissikringskendelse fra et andet land.

Til nr. 2

Den foreslåede ændring er alene af redaktionel karakter og præciserer, at ordet »afgørelsen« i det nugældende § 56, stk. 1, 1. pkt., kun tilsigtes ændret til »bødestraffen eller konfiskationen« første gang, det optræder i bestemmelsen. Der kan i øvrigt henvises til lovforslagets bemærkninger til § 1, nr. 26.

Kim Andersen V Søren Pind V Karsten Nonbo V Peter Skaarup DF fmd. Marlene Harpsøe DF Colette L. Brix DF Tom Behnke KF Vivi Kier KF Naser Khader NY Karen Hækkerup S Magnus Heunicke S Mogens Jensen S Julie Skovsby S Anne Baastrup SF nfmd. Karina Lorentzen SF Simon Emil Ammitzbøll RV Line Barfod EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Ny Alliance (NY)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 79

Bilagsnr.

Titel

1
Kommenteret høringsoversigt og høringssvar, fra justitsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
5
Ændringsforslag, fra justitsministeren
6
2. udkast til betænkning
   

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 79

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om en bevissikringskendelse, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om teknisk bistand til udformning af ændringsforslag, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om domstolene er berettigede til at påkende ethvert spørgsmål om øvrighedsmyndighedens grænser, til justitsministeren, og ministerens svar herpå