Den fulde tekst

Lov om ændring af forskellige skattelove

(Diverse EU-tilpasninger af skattelovgivningen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1191 af 11. oktober 2007, som ændret ved § 3 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 40 C indsættes:

»§ 40 D. En betalingsrettighed, mælkekvote eller leveringsrettighed for sukkerroer, der bliver omfattet af skattepligt her i landet, og som ikke i forvejen er omfattet af skattepligt her i landet, indgår på saldoen som nævnt i § 40 C med en anskaffelsessum, der opgøres til handelsværdien på tilflytningstidspunktet, jf. selskabsskattelovens § 4 A og kildeskattelovens § 9. Når en person eller et selskab m.v. efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende i Danmark, sidestilles dette ved anvendelsen af reglen i 1. pkt. med indtræden af skattepligt her i landet.

Stk. 2. Hvis dansk beskatningsret for en skattepligtig omfattet af reglerne i § 40 C ophører af anden grund end den skattepligtiges død, finder § 40 C, stk. 11, tilsvarende anvendelse ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, hvori dansk beskatningsret er ophørt, dog således at værdien ved skattepligtens ophør træder i stedet for afståelsessummen. Når en person eller et selskab m.v. efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst indgået mellem Danmark og en fremmed stat, Færøerne eller Grønland bliver hjemmehørende uden for Danmark, sidestilles dette ved anvendelse af reglen i 1. pkt. med ophør af skattepligt. For selskaber m.v., der er skattepligtige efter selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra a, finder selskabsskattelovens § 7 tilsvarende anvendelse i den situation, hvor der indtræder skattepligt efter 1. pkt., fordi betalingsrettigheder, mælkekvoter eller leveringsrettigheder for sukkerroer, som indgår som en del af erhvervsvirksomheden med fast driftssted her i landet, ophører med at være en del af denne erhvervsvirksomhed, uden at erhvervsvirksomheden med fast driftssted i øvrigt ophører.

Stk. 3. Skat, der er betalt til fremmed stat, Færøerne eller Grønland af gevinst ved afståelse af betalingsrettigheder, mælkekvoter og leveringsrettigheder for sukkerroer, kan fradrages i den beregnede skat efter stk. 2, i det omfang den skattepligtige godtgør, at den betalte skat vedrører den gevinst, der er beskattet her i landet. Fradragsbeløbet kan dog ikke overstige den beregnede danske skat af denne gevinst. Hvis der er indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med den fremmede stat, Færøerne eller Grønland, gives der dog ikke fradrag for et større skattebeløb end det, som denne stat, Færøerne eller Grønland efter overenskomsten har et ubetinget krav på at oppebære.

Stk. 4. Nedsættes skatten efter stk. 3, tilbagebetales eventuel for meget betalt skat efter anmodning med en rentegodtgørelse på 6 pct. årligt fra betalingstidspunktet. Rentegodtgørelsen medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 5. Personer kan efter reglerne i kildeskattelovens § 73 E få henstand med betaling af skatter beregnet efter stk. 2, 1. pkt., når betalingen skyldes ophør af skattepligt efter kildeskattelovens § 1, og med betaling af skatter beregnet efter stk. 2, 2. pkt.«

2. § 44, stk. 1, affattes således:

»Reglerne i denne bestemmelse gælder for anskaffelse af afskrivningsberettigede aktiver, når udgiften helt eller delvis er betalt ved et eller flere af følgende tilskud m.v.:

1) Finansieringstilskud, der er ydet til danske dagblade af Dagbladsnævnet.

2) Tilskud, der er ydet efter lov om strukturforanstaltninger vedrørende fiskerisektoren. Det gælder dog ikke tilskud, der er ydet efter lovens bestemmelser om støtte til fiskerfartøjers endelige ophør i dansk erhvervsfiskeri.

3) Tilskud, der er ydet efter fiskeriudviklingsloven. Det gælder dog ikke tilskud, der er ydet efter lovens bestemmelser om støtte til fiskerfartøjers endelige ophør i dansk erhvervsfiskeri.

4) Tilskud, der er ydet efter lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirk- somheder.

5) Tilskud fra EU’s strukturfonde under målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse og under målet om europæisk territorialt samarbejde samt tilhørende national medfinansiering.

6) Mål 2-tilskud, der er ydet af EU’s strukturfonde til områder i industriel tilbagegang, samt tilhørende nationale tilskud, der er ydet i henhold til lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering.

7) Interreg-tilskud, der er ydet af EU’s strukturfonde til samarbejdsprojekter, der rækker over landegrænser, samt tilhørende nationale tilskud, der er ydet i henhold til lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og tilhørende statslig medfinansiering.

8) Tilskud, der er ydet efter landdistriktsloven.

9) Tilskud, der er ydet til forbedring af forarbejdningen og afsætningen af jordbrugs- og skovbrugsprodukter (strukturprojekter) efter landdistriktsstøtteloven.

10) Tilskud, der er ydet til fremme af tilpasningen og udviklingen af landdistrikterne (artikel 33-ordningen) efter landdistriktsstøtteloven.

11) Tilskud, der er ydet i forbindelse med Fællesskabsinitiativet LEADER+ efter landdistriktsstøtteloven.«

§ 2

I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1274 af 31. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 21, stk. 9, ændres »§ 23, stk. 7« til: »§ 23, stk. 8.«

2. I § 23, stk. 3, 1. pkt., ændres »stk. 4-7« til: »stk. 4-8«.

3. I § 23 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Gevinst og tab opgøres for hver aktie eller bevis m.v. for sig, jf. § 5, hvis den skattepligtige i løbet af et investeringsselskabs indkomstår sælger investeringsforeningsbeviser eller aktier m.v. i det pågældende selskab og har en beholdning af investeringsforeningsbeviser eller aktier m.v. i samme selskab ved udgangen af det pågældende indkomstår. Hvis der inden udgangen af indkomståret er sket ophør af skattepligt eller flytning af skattemæssigt hjemsted efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvor forholdet omfattes af § 38, stk. 1, er det en betingelse, at der er en beholdning af investeringsforeningsbeviser eller aktier m.v. i det pågældende selskab på det tidligste af disse tidspunkter i stedet for ved udgangen af det pågældende indkomstår. Aktier eller beviser m.v., der foreligger ved indkomstårets begyndelse, anses for anskaffet på dette tidspunkt til værdien på dette tidspunkt. Aktier eller beviser m.v., der foreligger ved udgangen af indkomståret, anses for afstået på dette tidspunkt til værdien på dette tidspunkt. Aktier eller beviser m.v., der foreligger ved ophør af skattepligt eller flytning forinden af skattemæssigt hjemsted efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, hvor forholdet omfattes af § 38, stk. 1, anses dog for afstået på det tidligste af disse tidspunkter til værdien på dette.«

Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

4. I § 23, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »efter stk. 5« til: »efter stk. 5 og 6.«

5. I § 23, stk. 7, 1. pkt., der bliver stk. 8, 1. pkt., ændres »som om stk. 5 og 6« til: »som om stk. 5-7«.

6. I § 26, stk. 1, ændres »stk. 2-6, jf. dog § 23, stk. 2 og 4-7« til: »stk. 2-6, jf. dog § 23, stk. 2 og 4-8«.

7. I § 33, stk. 1, ændres »§ 23, stk. 7« til: »§ 23, stk. 8«.

§ 3

I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 908 af 28. august 2006, som ændret ved § 2 i lov nr. 1580 af 20. december 2006, lov nr. 348 af 18. april 2007, § 7 i lov nr. 516 af 6. juni 2007 og § 5 i lov nr. 540 af 6. juni 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 32, stk. 2, 1. pkt., ændres »Hvis bobeskatningsindkomsten overstiger« til: »Hvis bobeskatningsperiodens aktieindkomst overstiger«.

§ 4

I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 6 A, stk. 4, indsættes som 3. og 4. pkt.:

»En skatteyder, der ønsker at genanbringe en fortjeneste i en ejendom i en fremmed stat, på Færøerne eller i Grønland, kan inden ophør af den fulde skattepligt efter kildeskattelovens § 1 begære reglen i stk. 1 anvendt på en erhvervet udenlandsk ejendom. Begæringen skal være ledsaget af nødvendige oplysninger om de implicerede ejendomme, herunder et driftsbudget for den erhvervede ejendom.«

§ 5

I ejendomsværdiskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1017 af 16. august 2007, som ændret ved § 11 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændring:

1. I § 10 udgår to steder »hvori der er indeholdt endelig udbytteskat,«.

§ 6

I lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1286 af 8. november 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 14 indsættes som nr. 10:

»
10)
Ved fusion af KommuneKredit, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 b, med et datterselskab omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.
 
«

§ 7

I kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005, som ændret bl.a. ved § 7 i lov nr. 1414 af 21. december 2005, § 9 i lov nr. 515 af 7. juni 2006 og § 7 i lov nr. 540 af 6. juni 2007 og senest ved § 5 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Indkomstskatten i medfør af stk. 1, nr. 6, udgør 28 pct. af de samlede udbytter eller afståelsessummer. Indkomstskatten udgør dog 15 pct. af udbytte eller afståelsessummer, hvis den kompetente myndighed i den stat, i Grønland eller på Færøerne, hvor personen er hjemmehørende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. Det er en betingelse for anvendelsen af 2. pkt., at personen ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab. Hvis personen er hjemmehørende i et land uden for EU, er det endvidere en betingelse, at den pågældende sammen med koncernforbundne parter, jf. ligningslovens § 2, ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab. 2-4. pkt. omfatter også personer, der efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst er hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne.«

2. § 2, stk. 6, affattes således:

»Stk. 6. Indkomstskatten i medfør af stk. 1, nr. 8, udgør 25 pct. af royaltybeløbet.«

3. I § 48 B indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. For personer, der er omfattet af stk. 1, og som også er omfattet af ligningslovens § 8 M, stk. 4, beregnes skatten som 30 pct. af bruttoindtægten beregnet efter stk. 1 med fradrag af de udenlandske obligatoriske sociale arbejdsgiverbidrag, som påhviler lønmodtageren.«

4. I § 65, stk. 3, indsættes efter 3. pkt.:

»1. og 2. pkt. gælder endvidere ikke udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, eller investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, til investeringsselskaber, som er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, hvis disse efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber hjemmehørende her i landet, bortset fra aktier i det administrationsselskab, som forestår foreningens eller selskabets administration.«

5. § 65, stk. 8, 1.-3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Der indeholdes 15 pct. i udbytteskat af udbytte af aktier eller andele, som betales til investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, der er hjemmehørende her i landet, og som ikke er investeringsforeninger. Der indeholdes ikke udbytteskat af udlodninger fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, eller investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, til investeringsselskaber, som er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, hvis disse efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber hjemmehørende her i landet, bortset fra aktier i det administrationsselskab, som forestår foreningens eller selskabets administration. Der indeholdes 16,5 pct. i udbytteskat af udbytte af aktier eller andele, som betales til investeringsforeninger, der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a. Der indeholdes 15 pct. i udbytteskat af udbytte af aktier eller andele, som betales til certifikatudstedende investeringsforeninger hjemmehørende her i landet, der ikke er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 5 a. 1., 3. og 4. pkt. gælder ikke udbytte fra obligationsbaserede foreninger som nævnt i aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2.«

6. I § 65 C, stk. 1,1. pkt., ændres »30 pct.« til: »25 pct.«

7. I § 65 C, stk. 2, ændres »30 pct.« to steder til: »25 pct.«

8. I § 65 D, stk. 1, 1. pkt., ændres »30 pct.« til: »25 pct.«

9. I § 65 D, stk. 3, 1. pkt., ændres »30 pct.« til: »25 pct.«

10. I § 73 E, stk. 1, 1. pkt., indsættes efter »§ 6 B« : », afskrivningslovens § 40 D«.

§ 8

I konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1011 af 4. oktober 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 343 af 18. april 2007, foretages følgende ændring:

1. § 4, stk. 3, ophæves.

Stk. 4 bliver herefter stk. 3.

§ 9

I lov om skattemæssig behandling af gevinst og tab på fordringer, gæld og finansielle kontrakter (kursgevinstloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 978 af 28. september 2006, som ændret ved § 5 i lov nr. 343 af 18. april 2007, § 4 i lov nr. 344 af 18. april 2007, § 11 i lov nr. 577 af 6. juni 2007 og § 6 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 30, stk. 1, nr. 1, affattes således:

»1) aftaler vedrørende fast ejendom, medmindre aftalens løbetid kan overskride 12 måneder og aftalens parter er personer som nævnt i boafgiftslovens § 22,«

2. I § 32, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»Stk. 4 finder anvendelse på tab på aftaler vedrørende fast ejendom.«

3. I § 32 indsættes som stk. 4:

»Stk. 4. Stk. 2 og 3 finder anvendelse på tab på aftaler vedrørende fast ejendom, men tabene kan alene fradrages i gevinster på aftaler vedrørende fast ejendom. Yderligere tab, der ikke er fradraget, fradrages i sælgerens afståelsessum henholdsvis tillægges køberens anskaffelsessum på den faste ejendom, som aftalen vedrører. Tab kan ikke fremføres, hvis det er fradraget henholdsvis tillagt efter 2. pkt.«

§ 10

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, § 6 i lov nr. 343 af 18. april 2007, § 5 i lov nr. 344 af 18. april 2007, § 8 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og senest ved § 7 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 8 A, stk. 1, 4. pkt., ændres », jf. § 8 Æ i skattekontrolloven« til: »i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 3«.

2. § 8 A, stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 2. Fradragsretten efter stk. 1 er betinget af, at foreningen eller det religiøse samfund m.v. er godkendt her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvor det er hjemmehørende, for det kalenderår, hvori donationen gives, jf. stk. 3. Det skal af vedtægter, fundats el.lign. fremgå, at formålet er almenvelgørende, dvs. at midlerne alene kan anvendes til støtte for en videre kreds af personer, som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, eller til et formål, som ud fra en i befolkningen almindeligt herskende opfattelse kan karakteriseres som nyttigt, og som kommer en vis større kreds til gode, eller at der er tale om et trossamfund. Det skal tilsvarende fremgå, at et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden velgørende forening m.v.

Stk. 3. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om godkendelse af foreninger m.v., organisatoriske forhold og indsendelse af oplysninger om formue, indtægter, bidragydere, midlernes anvendelse m.v. Told- og skatteforvaltningen offentliggør hvert år en liste over de organisationer, som opfylder betingelserne for at kunne modtage fradragsberettigede ydelser. For at være berettiget hertil og blive optaget på listen, skal en organisations ansøgning m.v. herom for det pågældende og følgende kalenderår være modtaget hos told- og skatteforvaltningen senest den 1. oktober.«

Stk. 3 bliver herefter stk. 4.

3. I § 8 M indsættes som stk. 4 og 5:

»Stk. 4. Personer, som er omfattet af kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3, og som i medfør af De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familier, der flytter inden for Det Europæiske Fællesskab, er undergivet udenlandsk social sikringslovgivning, kan fradrage udenlandske obligatoriske sociale arbejdsgiverbidrag ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for det indkomstår, som bidragene vedrører. Det er en betingelse for fradrag, at der i medfør af De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring er indgået aftale om, at de udenlandske arbejdsgiverbidrag påhviler lønmodtageren.

Stk. 5. Skatteministeren kan fastsætte bestemmelser om opkrævning og afregning af bidrag efter stk. 4.«

4. I § 12, stk. 1, ændres »stk. 2-6« til: »stk. 2-7«.

5. I § 12, stk. 2, 5. pkt., ændres », jf. § 8 Æ i skattekontrolloven« til: »i overensstemmelse med de regler, som er fastsat af skatteministeren i medfør af skattekontrollovens § 8 Æ, stk. 3«.

6. § 12, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:

»Stk. 3. Fradragsretten efter stk. 2 er betinget af, at foreningen eller det religiøse samfund m.v. er godkendt her i landet eller i et andet EU/EØS-land, hvor det er hjemmehørende. Det skal af vedtægter, fundats el.lign. fremgå, at formålet er almenvelgørende eller almennyttigt, jf. § 8 A, stk. 2. Det skal tilsvarende fremgå, at et likvidationsprovenu eller overskud ved opløsning skal tilfalde en anden velgørende forening m.v. Endvidere må midlerne kun anvendes til humanitære formål, til forskning, til beskyttelse af naturmiljøet eller til et trossamfund.

Stk. 4. Told- og skatteforvaltningen fastsætter nærmere regler om godkendelse af foreninger m.v., organisatoriske forhold og indsendelse af oplysninger om formue, indtægter, bidragydere, midlernes anvendelse m.v. Told- og skatteforvaltningen offentliggør hvert år en liste over de organisationer, som opfylder betingelserne for at kunne modtage fradragsberettigede ydelser. For at være berettiget hertil og blive optaget på listen, skal en organisations ansøgning m.v. herom for det pågældende og følgende kalenderår være modtaget hos told- og skatteforvaltningen senest den 1. oktober.«

Stk. 4-7 bliver herefter stk. 5-8.

7. I § 12, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

8. I § 12, stk. 6, 1. pkt., der bliver stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 5« til: »stk. 6« og »stk. 4« til: »stk. 5«.

9. I § 16 A, stk. 1, 6. pkt., ændres »omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 21« til: », der har valgt beskatning efter aktieavancebeskatningslovens § 21, stk. 2,«.

10. § 16 B, stk. 3, 2. pkt., affattes således:

»Stk. 1 finder endvidere ikke anvendelse ved afståelse af aktier m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, eller ved afståelse af investeringsforeningsbeviser.«

11. I § 16 C, stk. 3, nr. 9, ændres »omfattet af § 4 a, stk. 1, nr. 1 eller 2, uden at være omfattet af § 4 a, stk. 2.« til: »omfattet af personskattelovens § 4 a, stk. 1, nr. 1 eller 2, uden at være omfattet af personskattelovens § 4 a, stk. 2.«

§ 11

I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret senest ved § 11 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 4, stk. 3, 1. pkt., ændres »fordringer« til: »fordringer eller finansielle kontrakter«.

2. § 4 a, stk. 4, ophæves.

Stk. 5 bliver herefter stk. 4.

§ 12

I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1037 af 24. august 2007, som ændret ved § 2 i lov nr. 513 af 7. juni 2006 og § 8 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 2, stk. 2, 2.-5. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Indkomstskatten i medfør af stk. 1, litra c, udgør 28 pct. af de samlede udbytter eller afståelsessummer. Indkomstskatten udgør dog 15 pct. af udbytter eller afståelsessummer, hvis den kompetente myndighed i den stat, i Grønland eller på Færøerne, hvor selskabet m.v. er hjemmehørende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager. Skattepligten er endeligt opfyldt ved den i henhold til kildeskattelovens § 65 foretagne indeholdelse af udbytteskat eller den skat, der skal betales i henhold til kildeskattelovens § 65 A, stk. 1. Det er en betingelse for anvendelsen af 2. pkt., at selskabet m.v. ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab. Hvis selskabet m.v. er hjemmehørende i et land uden for EU, er det endvidere en betingelse, at det sammen med koncernforbundne parter, jf. ligningslovens § 2, ejer mindre end 10 pct. af aktiekapitalen i det udbyttegivende selskab. 2.-5. pkt. omfatter også selskaber, der er hjemmehørende i en fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst. Indkomstskatten i medfør af stk. 1, litra d og h, udgør 25 pct. af renterne og afståelsessummerne. Skattepligten er endeligt opfyldt ved den i henhold til kildeskattelovens § 65 D foretagne indeholdelse af renteskat. Skattepligten i medfør af stk. 1, litra e, er endeligt opfyldt ved den skat, der er betalt i henhold til kildeskattelovens § 65 B. Indkomstskatten i henhold til stk. 1, litra g, udgør 25 pct. af royaltybeløbet. Skattepligten er endeligt opfyldt ved den i henhold til kildeskattelovens § 65 C foretagne indeholdelse af royaltyskat.«

2. § 3, stk. 1, nr. 19, 2. og 3. pkt., ophæves, og i stedet indsættes:

»Udbytte omfattet af ligningslovens § 16 A, stk. 1, som et selskab, der er omfattet af 1. pkt., modtager fra et selskab, der er hjemmehørende her i landet, beskattes dog med 15 pct. 2. pkt. omfatter ikke udbytte, som modtages fra et selskab, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, og udbytte, som modtages fra en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1, eller et andet investeringsselskab, jf. 1. pkt., hvis disse efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i selskaber, der er hjemmehørende her i landet. Afståelsessummer omfattet af ligningslovens § 16 B, stk. 1, ved afståelse af aktier eller andele i et selskab beskattes med 15 pct. 4. pkt. omfatter ikke afståelsessummer ved afståelse af aktier eller andele i et selskab, der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 22, stk. 2, og afståelsessummer ved afståelse af aktier eller andele i et selskab, som efter vedtægterne ikke kan investere i aktier eller andele i andre selskaber, der er hjemmehørende her i landet. Uanset 3. og 5. pkt. må investeringsforeningen, investeringsselskabet eller selskabet eje aktier i det ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab, som forestår foreningens eller selskabets administration.«

3. I § 11 B, stk. 6, nr. 5, 2. pkt., ændres »erhvervede« til: »erhvervende«.

4. I § 11 B, stk. 6, nr. 7, ændres »udbyggepræferenceaktier« til: »udbyttepræferenceaktier«.

5. I § 31 C indsættes som stk. 8:

»Stk. 8. Et selskab, der tages under konkursbehandling, skal holdes ude af sambeskatningen fra og med det indkomstår, hvori konkursdekretet afsiges. Ved ophøret af sambeskatningen finder § 31 A, stk. 10, anvendelse.«

§ 13

I skattekontrolloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1126 af 24. november 2005, som ændret bl.a. ved § 18 i lov nr. 1414 af 21. december 2005 og § 2 i lov nr. 1582 af 20. december 2006 og senest ved § 9 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændring:

1. I § 8 Æ, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 12, stk. 1-3,« til: »§ 12, stk. 1-4,«.

§ 14

I lov om vurdering af landets faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 740 af 3. september 2002, som ændret senest ved § 4 i lov nr. 106 af 7. februar 2007, foretages følgende ændring:

1. § 33, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen foretager de fordelinger af ejendomsværdi, grundværdi og eventuelt fradrag i grundværdien for forbedringer, som i øvrigt er fornødne til gennemførelsen af bestemmelser i lov om kommunal ejendomsskat, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og boafgiftsloven.«

§ 15

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 10, nr. 10, har virkning for afståelse af aktier m.v., der er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 19, og som finder sted den 1. januar 2007 eller senere.

Stk. 3. § 1, nr. 1, § 4 og § 7, nr. 10, har virkning fra og med den 5. december 2007.

Stk. 4. § 8 og § 12, nr. 5, har virkning for sambeskattede selskaber, hvor konkursdekretet er afsagt den 5. december 2007 eller senere.

Stk. 5. § 2, § 5, § 7, nr. 3, § 10, nr. 1-8, og § 13, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 2008. En samlet gevinst eller tab efter aktieavancebeskatningslovens § 23, stk. 5, der skal deles mellem indkomståret 2007 og indkomståret 2008, medtages i 2008 med det beløb, der ikke er medtaget i 2007.

Stk. 6. § 11, nr. 1, har virkning fra og med indkomståret 2009.

Stk. 7. § 6 har virkning for fusion med fusionsdato den 1. april 2008 eller senere.

Stk. 8. § 7, nr. 1, 2 og 4-9, § 11, nr. 2, og § 12, nr. 1 og 2, har virkning for udlodninger og udbetalinger, der foretages den 1. april 2008 eller senere.

Stk. 9. § 9 har virkning for aftaler, der indgås den 5. december 2007 eller senere.

Givet på Amalienborg, den 7. maj 2008

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen