Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ligningsloven

(Ophævelse af særreglen om fuldt fradrag for visse repræsentationsudgifter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1061 af 24. oktober 2006, som ændret bl.a. ved § 2 i lov nr. 405 af 8. maj 2006, § 6 i lov nr. 343 af 18. april 2007, § 5 i lov nr. 344 af 18. april 2007 og § 8 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007 og senest ved § 7 i lov nr. 1534 af 19. december 2007, foretages følgende ændring:

1. § 8, stk. 4, 2. pkt., ophæves.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. Loven har virkning fra og med indkomståret 2009.

Givet på Amalienborg, den 7. maj 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen