Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om bispevalg

 

I medfør af § 4, stk. 2, og § 5, stk. 2, i lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 3. januar 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Valgbestyrelsen

§ 1. Snarest muligt efter at kirkeministeren har indkaldt kandidater til bispevalget, indbyder stiftsadministrationen en repræsentant for hvert provstiudvalg til et valgmøde. Indbydelsen sendes til formanden for hvert enkelt provstiudvalg og skal være denne i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. Provstiudvalgene udpeger blandt sine valgte medlemmer en repræsentant til at deltage i mødet.

§ 2. På mødet, der ledes af stiftsadministrationen, vælger repræsentanterne 3 medlemmer, der udgør valgbestyrelsen. Valget sker ved flertalsvalg. I tilfælde af stemmelighed afgør lodtrækning udfaldet. Der vælges endvidere 3 suppleanter, der ikke er personlige.

Stk. 2. Stemmeberettiget ved valg af valgbestyrelsen er kun de valgte medlemmer af provstiudvalgene.

§ 3. Valgbar til valgbestyrelsen er ethvert provstiudvalgsmedlem.

Stk. 2. Er et af provstiudvalgsmedlemmerne opstillet som kandidat til bispevalget, vil vedkommende dog ikke kunne indvælges eller, såfremt vedkommende måtte være valgt, bevare sit sæde i valgbestyrelsen.

§ 4. Valgbestyrelsen vælger selv sin formand.

Stk. 2. Stiftsadministrationen er sekretariat for valgbestyrelsen.

Kapitel 2

Kandidatanmeldelse

§ 5. Anmeldelse af kandidater indgives til vedkommende stiftsadministration inden en af Kirkeministeriet fastsat frist.

Stk. 2. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om kandidatens navn, stilling og bopæl, og den skal være skriftligt tiltrådt af vedkommende kandidat.

Stk. 3. Anmeldelsen skal være underskrevet af mindst 75 og højst 150 stemmeberettigede personer som stillere. Ingen kan være stiller for mere end een kandidat eller for en kandidatanmeldelse, hvori den pågældende selv er opført som kandidat. Kandidatanmeldelsen skal indeholde oplysning om hver enkelt stillers navn og bopæl, og for valgte menighedsrådsmedlemmer oplysning om hvilket menighedsråd vedkommende er medlem af, for præsters vedkommende hvilken præstestilling vedkommende beklæder og for repræsentanter for en valgmenighed dennes navn. Endvidere skal det oplyses, hvem valgbestyrelsen kan rette henvendelse til vedrørende anmeldelsen.

§ 6. Valgbestyrelsen kontrollerer gyldigheden af de indgivne kandidatanmeldelser. Såfremt en anmeldelse er mangelfuld, gives der stillerne mulighed for at berigtige anmeldelsen inden en uge fra den dag, hvor fristen for indlevering af kandidatanmeldelser udløb.

Stk. 2. Efter anmeldelsesfristens udløb bekendtgør valgbestyrelsen navnene på de rettidigt anmeldte kandidater. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.

Kapitel 3

Valglister mv.

§ 7. Valgbestyrelsen udarbejder en valgliste over de stemmeberettigede. Valglisten skal være udarbejdet senest ved udløbet af fristen for kandidatanmeldelse, jf. § 5, stk. 1.

Stk. 2. Valglisten udarbejdes på grundlag af oplysninger, som stiftsadministrationen indhenter fra:

1) Formændene for stiftets menighedsråd - herunder menighedsrådet for døvemenigheden,

2) formændene for bestyrelserne for stiftets valgmenigheder, samt

3) biskoppen om præster som uden at være medlem af et menighedsråd har stemmeret ved bispevalget.

Stk. 3. Valglisten skal indeholde navne og adresser på de stemmeberettigede, og hver stemmeberettiget skal tildeles et nummer. Endvidere kan valglisten for valgte menighedsrådsmedlemmer indeholde oplysninger om, hvilket menighedsråd vedkommende er medlem af, for præster hvilken præstestilling vedkommende beklæder og for repræsentanter for en valgmenighed dennes navn.

Stk. 4. Ingen kan afgive stemme uden at være optaget på valglisten.

§ 8. Samtidig med bekendtgørelsen af de rettidigt anmeldte kandidater, jf. § 6, stk. 2, skal valgbestyrelsen bekendtgøre, at der er udarbejdet en valgliste, og at der vil blive udsendt afstemningsmateriale til de stemmeberettigede. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.

Stk. 2. I bekendtgørelsen skal det oplyses, hvornår afstemningsmaterialet vil blive udsendt, ligesom bekendtgørelsen skal indeholde en opfordring til personer, som mener sig berettiget til at stemme, men som ikke modtager afstemningsmateriale, samt personer, som fejlagtigt modtager afstemningsmateriale, om at gøre indsigelse herom overfor valgbestyrelsen senest en uge efter afstemningsmaterialets udsendelse.

§ 9. I perioden indtil valgbestyrelsen har kontrolleret afstemningsmaterialet, skal den i § 7 nævnte valgliste suppleres med personer, som senest en uge før afstemningsmaterialets udsendelse har opnået stemmeret.

§ 10. I perioden indtil valgbestyrelsen har kontrolleret afstemningsmaterialet, skal personer, som fejlagtigt er optaget på valglisten, jf. § 7, eller som siden udarbejdelsen af valglisten har mistet stemmeretten, slettes.

§ 11. Formændene for stiftets menighedsråd - herunder døvemenigheden - og bestyrelsesformændene for stiftets valgmenigheder er forpligtet til straks at give stiftsadministrationen meddelelse om de i §§ 9 og 10 nævnte ændringer.

§ 12. Valgbestyrelsen træffer afgørelse i sager om optagelse på eller slettelse af valglisten, jf. §§ 7-10.

Stk. 2. Valgbestyrelsens afgørelse efter stk. 1 skal træffes hurtigst muligt. Valgbestyrelsen skal foretage de af afgørelsen følgende rettelser af valglisten og om nødvendigt udsende nyt afstemningsmateriale.

Kapitel 4

Afstemningsmateriale

§ 13. Valgbestyrelsen foranlediger, at det nødvendige afstemningsmateriale udarbejdes og trykkes.

Stk. 2. Afstemningsmaterialet består af en stemmeseddel og en frankeret og adresseret kuvert med kontrolnummer. Stemmesedlen skal være påtrykt kandidaternes navne - angivet i alfabetisk rækkefølge - samt kandidaternes stilling og bopæl.

§ 14. Valgbestyrelsen sender afstemningsmaterialet til den enkelte stemmeberettigede således, at kontrolnummeret på kuverten svarer til den stemmeberettigedes nummer på valglisten.

Stk. 2. Det skal i forbindelse med udsendelsen oplyses, hvornår stemmeseddel med kuvert senest skal være valgbestyrelsen i hænde.

Stk. 3. Fristen for afstemningen er 3 uger.

Kapitel 5

Optælling af stemmer

§ 15. Snarest muligt efter at fristen for afstemningen er udløbet, skal valgbestyrelsen kontrollere, at det modtagne afstemningsmateriale stammer fra stemmeberettigede personer, jf. §§ 9 og 10. Denne kontrol foretages ved at sammenholde kuvertens nummer med nummereringen på valglisten.

Stk. 2. Efter kontrollen fjernes nummeret fra kuverten. Når alt afstemningsmaterialet er kontrolleret, åbnes kuverterne.

Stk. 3. Valgbestyrelsen foretager herefter optællingen af stemmesedlerne.

§ 16. I det omfang pladshensyn gør det muligt, er den i § 15 nævnte kontrol og optælling offentlig.

Stk. 2. Senest en uge før fristen for afstemningen udløber, bekendtgør valgbestyrelsen, hvor og hvornår kontrol og optælling, jf. § 15, vil finde sted. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.

§ 17. Når optællingen har fundet sted, sender valgbestyrelsen indberetning herom til Kirkeministeriet og bekendtgør afstemningsresultatet. Endvidere bekendtgøres det, om der skal afholdes omvalg, og i bekræftende fald hvornår dette omvalg vil finde sted. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.

Stk. 2. Stemmesedlerne opbevares af stiftsadministrationen i 1 år efter optællingen.

Kapitel 6

Omvalg

§ 18. Stemmeberettigede ved dette valg er de personer, der var stemmeberettigede og optaget på valglisten ved første afstemning, og som ikke senere har fortabt stemmeretten.

Stk. 2. I perioden fra optællingen af første afstemning og indtil valgbestyrelsen har kontrolleret det modtagne afstemningsmateriale for anden afstemning, skal personer, der ikke er stemmeberettigede, slettes af valglisten. Valgbestyrelsen træffer afgørelse om fortabelse af stemmeretten.

Stk. 3. Formændene for stiftets menighedsråd - herunder døvemenigheden - og bestyrelsesformændene for stiftets valgmenigheder er forpligtet til straks at give stiftsadministrationen meddelelse om de i stk. 1 og 2 nævnte ændringer.

§ 19. Valgbestyrelsen foranlediger, at der udarbejdes og udsendes nyt afstemningsmateriale inden 3 uger efter den i § 15 nævnte optælling.

Stk. 2. Reglerne i § 13, stk. 2, til § 16 og i § 17, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

§ 20. Når optællingen af omvalget har fundet sted, sender valgbestyrelsen indberetning herom til Kirkeministeriet og bekendtgør resultatet. Valgbestyrelsen træffer beslutning om, hvorledes bekendtgørelsen skal ske.

Kapitel 7

Klagebestemmelse

§ 21. Klager over valgbestyrelsens afgørelser, herunder klager over valget, kan indbringes for kirkeministeren og skal være kirkeministeren i hænde senest ugedagen efter, at valgbestyrelsens afgørelse er meddelt klageren, jf. § 4, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 3 af 3. januar 2007 af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning.

Kapitel 8

Ikrafttræden m.m.

§ 22. Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. april 2007.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 745 af 16. august 1994 om bispevalg ophæves.

Kirkeministeriet, den 26. marts 2007

Bertel Haarder

/Lise Marianne Hjort