Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Kapitel 1   Skærpelse af pligten til at anvende lods

   

   

Kapitel 2   Lempelser i pligten til at anvende lods

Kapitel 3   Diverse bestemmelser

Kapitel 4   Straf

Kapitel 5   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anvendelse af lods

I medfør af § 4, stk. 2 – 4, § 5 samt § 34, stk. 4 og stk. 5 i lodslov, jf. lov nr. 567 af 9. juni 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Skærpelse af pligten til at anvende lods

Afsnit 1

Generelle bestemmelser

§ 1. Et skib, der bugseres, skal anvende lods i gravede render eller afmærkede sejlløb, der fører ind til havne eller forbi havne.

Stk. 2. Når det bugserede skib ikke er bemandet, eller det ikke kan fremdrives ved egen maskinkraft, skal det bugserende skib anvende lods.

Stk. 3. Et skib, der i medfør af stk. 1 og 2 skal anvende lods, er fritaget herfor, hvis

1) det bugserede skib har en bruttotonnage på mindre end 150,

2) det bugserede skibs længde (l.o.a.) er under 28 m, eller

3) skibet bugseres eller bugserer inden for samme havns område.

§ 2. Et skib, der i medfør af lodsloven eller denne bekendtgørelse, har pligt til at tage lods, og som

1) er bestemt for dansk havn,

2) skal omlade til eller fra andet skib i dansk territorialfarvand (STS- operationer), eller

3) ønsker at ankre i dansk territorialfarvand,

er ikke omfattet af lodslovens § 6 om fritagelse for lodspligt.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de i § 13, stk. 1, nr. 1-5, nævnte farvande.

Afsnit 2

Specifikke bestemmelser

Amagerværkets Havn og Prøvestenshavn

§ 3. Skibe skal anvende lods ved ankomst til og afgang fra Amagerværkets Havn og Prøvestenshavn.

Stk. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på skibe med en længde (l.o.a.) på op til 90 m, som er udstyret med bovpropel og tilstrækkelig maskinkraft, der ikke er omfattet af lodslovens § 4.

Jernbanebroen over Limfjorden ved Aalborg

§ 4. Skibe med en længde (l.o.a.) på 80 m og derover skal anvende lods ved passage af jernbanebroen over Limfjorden ved Aalborg.

Limfjorden

§ 5. Skibe med en dybgang på mere end 3,1 m skal anvende lods ved passage af de uddybede render ved Draget, Mejlgrunden og over Løgstør Grunde.

Stk. 2. Ved væsentlig tilsanding af renden over Løgstør Grunde skal skibe med en dybgang på mere end 2,8 m anvende lods ved passage af renden.

Stk. 3. Eventuel tilsanding af renderne vil blive bekendtgjort i »Efterretninger for Søfarende«.

Mariager Fjord

§ 6. Ved sejlads på Mariager Fjord skal følgende skibe anvende lods:

1) Skibe med en længde (l.o.a.) på 60 m og derover, og

2) skibe med en dybgang på 3,5 m og derover.

Karrebæk Fjord og Næstved Havn

§ 7. Skibe med en længde (l.o.a.) på 55 m og derover skal anvende lods ved ankomst til og afgang fra Næstved Havn gennem det uddybede løb i Karrebæk Fjord.

Oddesundbroen

§ 8. Skibe med en længde (l.o.a.) på 35 m og derover skal anvende lods ved passage af Oddesundbroen.

Odense Fjord og Kanal

§ 9. På strækningen mellem Gabet og Odense Havn og under forhaling inden for Odense Havns område skal følgende skibe anvende lods:

1) Skibe med en længde (l.o.a.) på 70 m og derover, og

2) skibe med en bredde på mere end 11 m.

Stk. 2. På strækningen mellem Gabet og Lindø skal følgende skibe anvende lods:

1) Skibe med en længde (l.o.a.) på 100 m og derover, og

2) skibe med en bredde på 15 m og derover.

Skæring Strand og Skødshoved

§ 10. Ved sejlads gennem forbudsområdet mellem Skæring Strand og Skødshoved har skibe pligt til at anvende lods.

Hals Barre og Aalborg Havn

§ 11. Skibe med en dybgang på 6 m og derover skal anvende lods ved passage af strækningen mellem Hals Barre fyr og Aalborg havneområde.

Kapitel 2

Lempelser i pligten til at anvende lods

§ 12. Lodslovens § 4 finder ikke anvendelse på:

1) Danske skibe, der, hvis de sejler under udenlandsk flag, har ret til den pågældende sejlads uden lods,

2) skibe, som er konstruerede til udelukkende at transportere flydende kuldioxid i bulk, og

3) offshore supportskibe, der i overensstemmelse med internationale definitioner transporterer følgende produkter i bulk:

a) Eddikesyre,

b) saltsyre,

c) flussyre,

d) flydende kuldioxid eller

e) flydende kvælstof.

§ 13. Lodslovens § 4 finder ikke anvendelse i følgende farvande:

1) Fanø Bugt:

Farvandet syd for 55°25'N og vest for en linie NNØ-SSV gennem punktet 55°25'N-8°12,5'Ø.

2) Nordsøen og Skagerrak:

Ydre territorialfarvand nord for 55°25'N og vest for 10°39'Ø, når skibets afstand til basislinien er større end 3 sømil.

3) Kattegat:

a) Farvandet nord for 57°39'N, når skibets afstand til basislinien er større end 3 sømil.

b) Rute A.

c) Rute B imellem 11°09'Ø og 12°31'Ø.

d) Rute T nord for 56°29'N, såfremt skibets dybgang er mindre end 11 m.

4) Langelandsbælt:

a) Rute H syd for 54°48'N.

b) Rute T syd for 54°48'N, såfremt skibets dybgang er mindre end 11 m.

5) Østersøen:

Farvandet omkring Bornholm og Ertholmene, når skibets afstand til basislinien er større end 3 sømil.

Kapitel 3

Diverse bestemmelser

§ 14. Skibets fører har pligt til at manøvrere skibet, så lodsen kan gå om bord eller fra borde på den sikreste og hurtigste måde.

Kapitel 4

Straf

§ 15. Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

Stk. 2. Der kan pålægges juridiske personer strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2008 og ophæver bekendtgørelse nr. 472 af 25. maj 2007 om anvendelse af lods.

Lodstilsynet, den 22. maj 2008

Frank Adler Gottlieb

/ Glen Odgaard

Redaktionel note
  • Efterretninger for Søfarende