Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Cirkulære om indsamling i kirkerne

(Til menighedsråd, provstiudvalg og stiftsøvrigheder)

 

I medfør af § 2 b i lov om folkekirkens økonomi, jf. lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2007 fastsættes:

Indsamling

§ 1. I kirkerne kan der foretages indsamling til fremme af menighedsplejen og til kirkelige formål såvel ved ordinære (faste) som ekstraordinære gudstjenester.

Stk. 2. Til indsamling til andre formål kræves særlig tilladelse (kongelig resolution).

§ 2. Indsamlinger i kirkerne kan foretages som stående indsamlinger (over en kortere eller længere periode) eller som lejlighedsvise indsamlinger (engangs-indsamlinger).

Stk. 2. Der kan på samme tid - ud over den stående indsamling til menighedsplejen - foretages indsamling til flere formål.

§ 3. Bestemmelse om foretagelse af indsamling i kirken træffes af vedkommende præst. Præsterne er dog pligtige at foretage den årlige indsamling til fordel for Det danske Bibelselskab, såfremt menighedsrådet samtykker heri, jf. stk. 2.

Stk. 2. Til foretagelse af indsamling ved de ordinære (faste) gudstjenester - bortset fra den stående indsamling til menighedsplejen - kræves menighedsrådets samtykke, jf. lov om menighedsråd § 38, stk. 1, nr. 1.

§ 4. Indsamling i kirkerne bør normalt ske i dertil opsatte bøsser. Ved indsamlinger ved de ordinære gudstjenester kan fravigelse herfra kun finde sted med menighedsrådets samtykke, dog bør der altid være opsat i det mindste een bøsse til indsamling til menighedsplejen.

Stk. 2. Ved indsamlinger, der ikke sker i kirkens bøsser, bør der være tilsyn med de indsamlede midler, medens indsamlingen foregår.

Opgørelse af de indsamlede beløb

§ 5. Kirkebøsserne skal tømmes umiddelbart efter hver gudstjeneste.

Stk. 2. Tømningen af bøsserne skal ske ved 2 af menighedsrådet (kirkebestyrelsen) dertil udpegede personer. Kordegnen og kirketjeneren er tjenstligt forpligtede til at påtage sig dette hverv.

Stk. 3. Det påhviler menighedsrådet at træffe bestemmelse om, hvorvidt kirkebøsserne skal være åbne eller aflåst på de tider, hvor kirken ikke benyttes.

§ 6. Ved hver kirke skal forefindes en af Kirkeministeriet godkendt indsamlingsbog, der efter menighedsrådets bestemmelse føres af en af de i henhold til bestemmelsen i § 5, stk. 2, udpegede personer. Udgiften til anskaffelse af en sådan indsamlingsbog afholdes af kirkekassen.

§ 7. Det ved indsamlingen indkomne beløb optælles i kirken umiddelbart efter gudstjenesten og indføres straks i indsamlingsbogen. De, der har foretaget optællingen, attesterer med deres underskrift i bogen beløbets størrelse.

Stk. 2. Finder der samtidig indsamling sted til flere formål, må beløbene holdes nøje adskilt.

Stk. 3. Beløb, der sendes eller afleveres til kirkens præster eller funktionærer i tilslutning til en i kirken stedfunden indsamling, indføres ligeledes i indsamlingsbogen. Tilførslen herom underskrives af den, der har modtaget beløbet fra giveren.

§ 8. De til menighedsplejen indsamlede bidrag afgives snarest muligt til kirkens (menighedsrådets) kasserer.

Stk. 2. Beløb, der indkommer ved andre stående indsamlinger, indsættes på en særskilt konto, indtil afregning finder sted. Afregning bør i hvert fald senest ske inden regnskabsårets udløb.

Stk. 3. Beløb, der indkommer ved lejlighedsvise indsamlinger, afgives snarest muligt og senest inden 14 dage til vedkommende institution.

Stk. 4. Kirkens (menighedsrådets) kasserer eller den, der skal drage omsorg for beløbets afsendelse eller indsættelse i pengeinstitut, kvitterer i indsamlingsbogen for beløbets modtagelse.

§ 9. Kvitteringer for afsendelse af indsamlede beløb vedlægges indsamlingsbogen tillige med de kvitteringer, som måtte blive afgivet af vedkommende institutioner (modtagere).

Regnskab

§ 10. De til menighedsplejen indkomne beløb indgår i kirkekassen (menighedsrådskassen) og opføres på det årlige regnskab som en særskilt post. For så vidt der i et sogn findes mere end een menighedspleje, må det dog af regnskabet fremgå, hvilke beløb der er indsamlet til hver af menighedsplejerne. For anvendelsen af disse midler aflægges årligt regnskab i forbindelse med kirkekassens (menighedsrådskassens) regnskab.

Stk. 2. Såfremt menighedsrådet har truffet bestemmelse om, at de til menighedsplejen indkomne bidrag skal tilfalde en i menighedsrådskredsen organiseret menighedspleje uden for menighedsrådet, skal en beretning fra den frivillige menighedspleje vedlægges kirkekassens (menighedsrådskassens) årlige regnskab.

Stk. 3. Alle øvrige ved indsamling i kirken tilvejebragte beløb opføres ligeledes med en samlet sum i kirkekassens (menighedsrådskassens) årlige regnskab. En af menighedsrådets formand eller - såfremt formanden fører indsamlingsbogen - rådets næstformand bekræftet udskrift af tilførslerne til indsamlingsbogen i vedkommende regnskabsår samt de dertil hørende bilag, jf. § 9 vedlægges regnskabet tillige med attestation for, at indsamlingsbogen med bilag, herunder eventuelle kontoudskrifter fra pengeinstitut, er efterset ved de anordnede eftersyn af de kirkelige kasser. Ved revisionen forsynes de i § 9 nævnte bilag med tydeligt stempel om, at de er reviderede.

Indsamlinger ved valgmenigheder og frimenigheders brug af kirken samt ved gudstjenester m.v. afholdt af kirkelige sammenslutninger

§ 11. Foranstående bestemmelser finder ikke anvendelse på indsamlinger, der finder sted ved gudstjenester, kirkelige møder o.lign., der afholdes i kirken af valgmenigheder og frimenigheder, og ej heller på indsamlinger ved gudstjenester m.v. der afholdes af kirkelige sammenslutninger, men ikke er foranstaltede af stedets præster.

Ikrafttræden

§ 12. Cirkulæret træder i kraft den 8. april 2007.

Stk. 2. Cirkulære nr. 96 af 8. maj 1963 om indsamling i kirkerne ophæves.

Kirkeministeriet, den 26. marts 2007

Bertel Haarder

/Lise-Lotte Gümoes