Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i Sag nr. 2008-6-662

Resumé

Klager – en person – klagede over en artikel i SE og HØR.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

SE og HØR har erkendt at have bragt en ukorrekt information ved at skrive, at [K] var afbildet til højre. Fejlen kunne være undgået, såfremt SE og HØR havde kontrolleret, om de oplysninger, der blev offentliggjort, var korrekte. Da dette ikke ses sket, udtaler nævnet sin kritik.

Da SE og HØR nr. 13 den 27. marts 2008 berigtigede forholdet, finder Pressenævnet ikke anledning til at pålægge offentliggørelse efter medieansvarsloven § 49.

Advokat Mogens Kjær har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over en artikel i SE og HØR nr. 11 den 13. marts 2008, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

SE og HØR nr. 11 bragte den 13. marts 2008 en artikel med overskriften ”Kæresten var morder” og underoverskriften ”Da stjernefrisøren var ung, kom hun sammen med [B] i Aalborg – indtil han på bestialsk vis myrdede en kvinde. Siden har han fået endnu et liv på samvittigheden”. Af artiklen fremgik det, at ”Morder-[B]” i henholdsvis 1969 og 2002 stod bag et mord.

Til artiklen var indsat et billede af to mænd med billedteksten:

”Efter mordbranden i 2002 blev [B] (t.h.) erklæret sindssyg og idømt tidsubestemt forvaring på et hospital for sindslidende.”

SE og HØR nr. 13 den 27. marts 2008 gengav billedet under artiklen ”Undskyld, [K]”:

”SE og HØR bragte i nummer 11 en omtale af frisøren [A]s tidligere kæreste, [B], der er dømt for to mord. Den morddømte ses TIL VENSTRE på dette billede.

Personen til højre er [K], der i 2002 var ansat som socialrådgiver ved retspsykiatrisk afdeling. SE og HØR skal undskylde, at vi ved at skrive ”t.h.” i stedet for ”t.v.” uretmæssigt fik sat [K] i forbindelse med en alvorlig forbrydelse.”

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har anført, at SE og HØR i forbindelse med artiklen har bragt et billede med en fejlagtig billedtekst. Klager er personen til venstre. Artiklen omhandler en person benævnt ”Morder [B]”. Henset til den sammenhæng, hvori billedet er bragt, er der tale om en meget grov fejl begået af SE og HØR. Det er ærekrænkende at være hængt ud som dobbeltmorder.

[K] har videre anført, at det er skærpende omstændigheder, at billedet er bragt med baggrund i en artikel om en frisør, uden sammenhæng med den aktuelle sag, og uden på behørig vis at sikre sig, at de meget belastende personoplysninger vedrørte den angivne person. Endvidere er klager afbildet under udførelse af sit arbejde som repræsentant for en retspsykiatrisk afdeling.

2.2. SE og HØRs synspunkter

SE og HØR har anført, at der var tale om en beklagelig og hændelig misforståelse, som kan ske på alle redaktioner. SE og HØR blev den 17. marts 2008 gjort bekendt med fejlen, hvorefter bladet berigtigede fejlen i første opslag på side to. Berigtigelsen kunne ikke bringes før, idet klagen indkom for sent til at blive bragt i nr. 12.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Hans Peter Blicher, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det følger af de vejledende regler for god presseskik, at det er massemediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information. Så langt det er muligt, bør det kontrolleres, om de oplysninger, der gives, er korrekte, jf. punkt A.1.

SE og HØR har erkendt at have bragt en ukorrekt information ved at skrive, at [K] var afbildet til højre. Fejlen kunne være undgået, såfremt SE og HØR havde kontrolleret, om de oplysninger, der blev offentliggjort, var korrekte. Da dette ikke ses sket, udtaler nævnet sin kritik.

Da SE og HØR nr. 13 den 27. marts 2008 berigtigede forholdet, finder Pressenævnet ikke anledning til at pålægge offentliggørelse efter medieansvarsloven § 49.

Afgjort den 30. april 2008