Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i Sag nr. 2008-6-661

Resumé

Klager – en person – klagede over en artikel på www.tv2east.dk.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det følger af vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.3.

Pressenævnet har ikke mulighed for at indhente råbåndene fra programmet ”QTV” på Kanal 4 og kan derfor ikke tage stilling til, hvorvidt de refererede udtalelser skal henføres til klagers egen dom, eller det er en generel udtalelse. Pressenævnet finder imidlertid, at det af artiklen ”Pædofili-dømt forsvarer sig” fremgår, at [K] anser redigeringen af programmet ”QTV” for misvisende, og nævnet udtaler ikke kritik.

Efter det fremkomne lægger Pressenævnet til grund, at klager ved Byretten i Næstved den 15. januar 2008 blev idømt et års fængsel for overgreb på [A], jf. straffeloven § 222, stk. 1, til dels jf. § 224. På denne baggrund finder Pressenævnet udsagnet ”pædofili” dækkende. Nævnet finder det dog beklageligt, at www.tv2east.dk sammenskrev ”pædofili” med ordet ”dømt”, idet byrettens dom er anket. Det fremgik imidlertid af artiklen, at dommen er anket, og nævnet udtaler ikke kritik af det bragte.

[K] har klaget til Pressenævnet over en artikel på www.tv2east.dk den 6. marts 2008, idet han mener, at god presseskik er blevet tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

www.tv2east.dk bragte 6. marts 2008 en artikel under overskriften ”Pædofili-dømt forsvarer sig”og underoverskriften ”En læge fra Næst­ved, der er dømt for overgreb på en 12-årig pige beskylder nu i et tv-pro­gram børn for at flirte og på den måde virke fristende overfor voksne. Men nu kritiserer lægen redigeringen af programmet”. Af artiklen fremgik følgende:

”Den pædofili-dømte læge [K] fra Næstved har i tv-programmet Q-TV på kanal 4 igen erklæret sin uskyld ved at anklage børn for at have en udfordrende opførsel.

- Børn udnytter voksne ved at flirte, og den udstråling som værende ung og villig kan virke fristende, siger [K] i programmet.

Til P4 Sjælland siger han dog, at hans udtalelser er klippet ud af en sammenhæng.

[K] har anket byrettens dom på et år for overgreb på en pige.”

Af straffelovens § 222, stk. 1, fremgår følgende:

”Den, der har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år.”

Af Den Danske Ordbog på www.sproget.dk fremgår bl.a. følgende:

pædofili sb. fk.

kønsdrift som er rettet mod barn”

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har anført, at hans udtalelse i QTV er taget ud af sammenhæng, hvilket fremgår af råbåndene til udsendelsen. Citatet i artiklen er misvisende, idet klagers udtalelser var generelle udtalelser og ikke et forsvar i klagers egen sag. Han udtalte sig videre ikke om børns seksualitet eller udfordrende opførsel, men om visse unge piger generelt.

[K] har herudover anført, at ”pædofili” ikke er en dom, man kan få. I den forbindelse har klager henvist til Wikipedias beskrivelse af ”pædofili”. Heraf fremgår det, at pædofili er en trang, man kan vedkende sig eller en WHO-diagnose, man kan få stillet. Da klager hverken har trangen eller fået stillet diagnosen, er udsagnet ”pædofili-dømt” fordømmende. Klager har endelig henvist til Byretten i Næstveds dom af 15. januar 2008, hvoraf bl.a. følgende fremgår:

Rettens begrundelse og resultat.

Ved [A]’s vidneforklaring er det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. Det er dog ikke med den sikkerhed, der skal til for at dømme i en straffesag, bevist, at overgrebene begyndte før [A] var fyldt 12 år.

Straffen fastsættes til fængsel i 1 år, jf. straffelovens § 222, stk. 1, til dels jf. 224.”

2.2. www.tv2east.dks synspunkter

www.tv2east.dk har anført, at historien er korrekt citeret fra P4 Sjælland.

www.tv2east.dkhar videre anført, at udsagnet ”børn” er korrekt, idet citatet var møntet på den pige, som [K] i byretten er dømt for at have forgrebet sig på, mens hun var i alderen 10-14 år. Klager er dømt i byretten for seksuelt overgreb på en pige i alderen 10-14 år, hvorfor den almindeligt anvendte betegnelse ”pædofili-dømt” er dækkende.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Axel Kierkegaard, Finn Rowold, Lene Sarup og Marianne Druedahl.

Det følger af vejledende regler for god presseskik, at oplysninger, der kan være skadelige, krænkende eller virke agtelsesforringende for nogen, skal efterprøves i særlig grad, inden de bringes, først og fremmest ved forelæggelse for den pågældende, jf. punkt A.3.

Pressenævnet har ikke mulighed for at indhente råbåndene fra programmet ”QTV” på Kanal 4 og kan derfor ikke tage stilling til, hvorvidt de refererede udtalelser skal henføres til klagers egen dom, eller det er en generel udtalelse. Pressenævnet finder imidlertid, at det af artiklen ”Pædofili-dømt forsvarer sig” fremgår, at [K] anser redigeringen af programmet ”QTV” for misvisende, og nævnet udtaler ikke kritik.

Efter det fremkomne lægger Pressenævnet til grund, at klager ved Byretten i Næstved den 15. januar 2008 blev idømt et års fængsel for overgreb på [A], jf. straffeloven § 222, stk. 1, til dels jf. § 224. På denne baggrund finder Pressenævnet udsagnet ”pædofili” dækkende. Nævnet finder det dog beklageligt, at www.tv2east.dk sammenskrev ”pædofili” med ordet ”dømt”, idet byrettens dom er anket. Det fremgik imidlertid af artiklen, at dommen er anket, og nævnet udtaler ikke kritik af det bragte.

Afgjort den 30. april 2008