Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32006L0088
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 2   Transport, flytning og udsætning i frivand

Kapitel 3   Mistanke, offentligt tilsyn, konstatering og bekæmpelse

Kapitel 5   Risikobaseret overvågning og kategorisering

Kapitel 6   Vaccination

Kapitel 7   Udgifter og erstatning

Kapitel 8   Straffebestemmelser og ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos akvakulturdyr 1)

I medfør af §§ 4-5, § 25, § 27, stk. 2, § 29, § 30, stk. 1 og 4, §§ 33-35, § 37, § 44, stk. 1, § 45, stk. 2, § 47, § 53, § 67 og § 70, stk. 3 og 5, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, som ændret ved lov nr. 105 af 20. februar 2006, fastsættes følgende:

Kapitel 1

Anvendelsesområde og definitioner

Anvendelsesområde

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører registrering af akvakulturbrug, samt overvågning og bekæmpelse af nedenstående eksotiske, ikke-eksotiske og nye sygdomme hos akvakulturdyr:

1) Eksotiske sygdomme som opført på liste 1 i bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr.

2) ikke-eksotiske sygdomme som opført på liste 2 i bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr, og

3) nye sygdomme:

a) En alvorlig sygdom, som er identificeret for nylig, uanset om årsagen til den er fastslået eller ej, og som kan spredes inden for og mellem populationer, f.eks. ved handel med akvatiske organismer og/eller produkter fra akvatiske organismer, og

§ 2. Denne bekendtgørelse finder ikke anvendelse på:

1) Vandlevende pryddyr, der opdrættes i ikke-kommercielle akvarier, der holdes hos dyrehandlere, i havecentre, havedamme eller grossister, og hvor der ikke er nogen direkte forbindelse mellem vandlevende pryddyr og naturlige vandområder.

2) vildtlevende vandlevende dyr, der høstes eller fanges for direkte at indgå i fødevarekæden, eller

3) vandlevende dyr, der fanges med henblik på fremstilling af fiskemel, fiskefoder, fiskeolie og lignende produkter.

Definitioner

§ 3. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) »Akvakultur«: Hold, opdræt eller dyrkning af akvatiske organismer, hvor der anvendes metoder, der skal øge produktionen af de pågældende organismer ud over, hvad det naturlige miljø giver mulighed for, og hvor organismerne forbliver en eller flere fysiske eller juridiske personers ejendom i alle opdrætnings- eller dyrkningsfaserne, indtil de er høstet.

2) »Akvakulturdyr«: Ethvert vandlevende dyr, uanset dets udviklingstrin, herunder æg og sæd/mælke, der opdrættes på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af akvatiske organismer, herunder vandlevende dyr, der har været vildtlevende, og som påtænkes anvendt på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr.

3) »Akvakulturvirksomhed«: Ethvert offentligt eller privat foretagende, som med eller uden gevinst for øje udfører en hvilken som helst aktivitet i forbindelse med opdræt, hold eller dyrkning af akvakulturdyr.

4) »Akvatiske organismer«:

a) Fisk, der tilhører overklassen Agnatha og klasserne Chondrichtyes og Osteichtyes,

b) bløddyr, der tilhører rækken Mollusca, og

c) Krebsdyr, der tilhører underrækken Crustacea.

5) »Akvakulturbrug«: Ethvert sted, fysisk afgrænset område eller anlæg, der drives af en akvakulturvirksomhed, og hvor der opdrættes akvakulturdyr med henblik på markedsføring, med undtagelse af steder, områder eller anlæg, hvor vildtlevende vandlevende dyr, der er høstet eller fanget med henblik på konsum, midlertidigt holdes fodertomme, mens de venter på at blive slagtet.

6) »Opdræt«:Opdræt af akvakulturdyr på et akvakulturbrug eller i et område med opdræt af bløddyr.

7) »Vandlevende pryddyr«: Vandlevende dyr, der udelukkende holdes, opdrættes eller markedsføres til prydformål.

8) »Genudlægningsområde«: Ferskvands-, hav-, delta- eller laguneområde, der er klart afgrænset og afmærket ved hjælp af bøjer, pæle eller andre fastgjorte anordninger, og som udelukkende er beregnet til naturlig rensning af levende bløddyr.

9) »Vildtlevende vandlevende dyr«: Vandlevende dyr, der ikke er akvakulturdyr.

10) »Frivand«: Søterritoriet, vandløb, grøfter, kanaler, søer, mergelgrave, damme, tørvegrave og kunstigt anlagte vandhuller, lystfiskersøer og lignende.

11) »Opstrøms«: En lokalitet beliggende ovenfor et akvakulturbrug eller et frivandsområde, hvis vand, der afledes fra lokaliteten, indgår i akvakulturbrugets eller frivandsområdets vandforsyning.

12) »Smittefrit vand«: Vand direkte fra boring eller væld.

13) »Flytning«: Flytning mellem frivandsområder, mellem akvakulturbrug og mellem akvakulturbrug og frivand.

14) »Afsætning«:Opbevaring eller udstillinger med henblik på salg, markedsføring, levering, overførsel, udsætning i frivand eller enhver anden form for afsætning indenfor Den Europæiske Union, med undtagelse af detailsalg.

15) »Bekæmpelsesplan«: Plan udarbejdet med henblik på at bekæmpe sygdom hos akvatiske organismer i et nærmere defineret område.

16) »Zone«: Et klart defineret geografisk område med et homogent hydrologisk system, som omfatter en del af et afvandingsområde fra vandløbenes kilder til en naturlig eller kunstig forhindring, der standser vandlevende dyrs vandring opstrøms fra de lavere liggende dele af afvandingsområdet, et helt afvandingsområde fra vandløbenes kilder til udmundingen i havet, eller flere afvandingsområder, inkl. deres udmunding i havet, idet afvandingsområderne er epidemiologisk forbundet via udmundingsområdet.

17) »Vektor«: En art, der ikke er modtagelig for en sygdom, men som kan sprede infektion ved at føre patogener fra en vært til en anden.

18) »Den ansvarlige«: Den eller de personer, der ejer ét eller flere akvakulturbrug eller har til opgave at passe det eller dem, mod eller uden vederlag.

19) »Biproduktforordningen«: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

20) »Kategori«: Opdeling af landområder i grupper (kategori I til IV) alt efter sundhedsstatus i det pågældende område.

Kapitel 2

Transport, flytning og udsætning i frivand

§ 4. Ejeren eller den ansvarlige for et akvakulturbrug eller en virksomhed, skal ved flytning og ved omsætning af akvatiske organismer, æg og sæd, føre optegnelser over modtagelse og levering med angivelse af:

1) Dato for modtagelse og levering,

2) samlet vægt af akvatiske organismer,

3) mængden af sæd eller antallet af æg,

4) akvatiske organismers gennemsnitlige størrelse,

5) art,

6) leverandør,

7) modtager,

8) oprindelsessted, og

9) bestemmelsessted.

Stk. 2. Ejeren eller den ansvarlige for et akvakulturbrug/ -virksomhed skal føre optegnelse over dødelighed hos de akvatiske organismer.

Stk. 3. Ejeren eller den ansvarlige for et akvakulturbrug/ -virksomhed skal føre optegnelse over resultaterne af ordningen med risikobaseret overvågning, jf. § 25.

§ 5. Ejeren eller den ansvarlige for en autoriseret forarbejdningsvirksomhed skal føre optegnelser som nævnt i § 4, stk. 1, nr. 1-9.

§ 6. Transportvirksomheder, som transporterer akvatiske organismer, skal føre optegnelser over:

1) Dødelighed under transport,

2) de akvakulturbrug og autoriseret forarbejdningsvirksomheder, som transportmidlet har været i forbindelse med, og

3) vandskifte under transporten, herunder kilderne til det nye vand og sted for udtømning af vand.

§ 7. Optegnelserne nævnt i §§ 4 - 6 skal opdateres løbende og skal opbevares i mindste fem år.

Stk. 2. Optegnelserne skal på forlangende forevises fødevareregionen.

§ 8. Den ansvarlige for transport af akvatiske organismer skal påse, at vand fra emballage og fra vogne med akvatiske organismer og æg kun udtømmes på pladser, der er godkendt dertil af fødevareregionen. Vand kan dog udtømmes, hvor akvatiske organismer eller æggene aflæsses.

Stk. 2. Ved transport af akvatiske organismer må der kun anvendes smittefrit vand eller vand fra oprindelsesakvakulturbruget.

Stk. 3. Transportvogne og bassiner skal være således indrettede, at der ikke spildes vand under transporten.

Stk. 4. Emballage af enhver art skal være ny eller rengjort og desinficeret inden transport af akvatiske organismer og æg. Vogne og bassiner til transport af akvatiske organismer skal før hver læsning rengøres og desinficeres.

Stk. 5. Ved indfangning og læsning af akvatiske organismer og æg, må der kun anvendes redskaber som tilhører det pågældende akvakulturbrug. Ved læsning af akvatiske organismer må spildt vand ikke kunne løbe til akvakulturbruget, dets vandforsyning eller til frivand. Ved omlæsning og aflæsning fra transportvogne må der kun anvendes redskaber, som tilhører den pågældende vogn.

§ 9. Ejeren eller føreren af transportmidler, der har transporteret eller i øvrigt været i kontakt med akvatiske organismer i udlandet, skal påse, at det tomme transportmiddel, redskaber, genstande m.v., der har været i kontakt med akvatiske organismer rengøres og desinficeres på en af fødevareregionen godkendte rengørings- og desinfektionsplads, der er nærmest beliggende i forhold til ankomststedet i Danmark.

Stk. 2. Ejeren eller føreren af de i stk. 1 omhandlede transportmidler, samt ejeren eller brugeren af de nævnte redskaber eller genstande m.v. skal sikre sig skriftlig dokumentation for, at rengøring og desinfektion har fundet sted. Dokumentationen skal indeholde angivelse af sted, tidspunkt, dato, anvendt desinfektionsmiddel, samt navnet på personen, der har udført rengøringen og desinfektionen. Dokumentationen skal opbevares i mindst et år.

Stk. 3. Optegnelser i en logbog eller lignende anses for at være fornøden dokumentation i henhold til stk. 2.

§ 10. Øjenæg til afsætning skal inden forsendelsen til andre akvakulturbrug eller eksport desinficeres.

§ 11. Akvatiske organismer må kun udsættes i frivand, når:

1) De tilføres i henhold til bekendtgørelse om afsætning af akvakulturdyr og -produkter inden for Den Europæiske Union (EU) samt indførsel heraf fra tredjeland,

2) de kommer direkte fra akvakulturbrug, der har status som sygdomsfri (kategori 1), eller

3) de kommer fra vandområder, hvor der opstrøms ikke findes akvakulturbrug eller kun akvakulturbrug som har status som sygdomsfri (kategori 1), jf. dog stk. 4.

Stk. 2. Akvatiske organismer og æg må kun anvendes som agn i frivand, når betingelserne i bekendtgørelse om afsætning af akvakulturdyr og -produkter inden for Den Europæiske Union (EU) samt indførsel heraf fra tredjelande er opfyldt.

Stk. 3. Efter særlig tilladelse fra fødevareregionen kan akvatiske organismer fanget i frivand genudsættes i samme frivand, såfremt de i den forløbne periode kun har opholdt sig i anlæg, der anvender smittefrit vand eller vand fra det frivand, hvori de akvatiske organismer er fanget, og at der ikke er tilført andre akvatiske organismer til anlægget i den mellemliggende periode.

Stk. 4. I saltvandsområder må der kun udsættes akvatiske organismer fra akvakulturbrug, der har status som sygdomsfri (kategori 1).

Stk. 5. Ål fra åleproduktionsanlæg må kun udsættes i frivand, hvis de efter laboratorieundersøgelse på et af fødevareregionen godkendt laboratorium er fundet fri for svømmeblæreorm (Anguillicola spp.), og der ikke er tilført akvakulturbruget ål i tidsrummet mellem prøvens udtagelse og udsætningen.

Kapitel 3

Mistanke, offentligt tilsyn, konstatering og bekæmpelse

Sygdomsanmeldelse ved mistanke

§ 12. Den, som i sin varetægt har akvatiske organismer, som er eller kan være smittet med en eller flere af de i § 1 nævnte sygdomme, skal tilkalde en dyrlæge, jf. § 27 stk. 1 i lov om hold af dyr.

Stk. 2. Den ansvarlige for akvatiske organismer af modtagelige arter i søer, damme eller andre anlæg der er beregnet til lystfiskersøer, eller hvor der holdes koldtvandsarter af prydfisk, som er eller kan være smittet med en eller flere af de i § 1 nævnte sygdomme, skal tilkalde en dyrlæge, jf. 27 stk. 1 i lov om hold af dyr.

Stk. 3. Den, der er ansvarlig for en virksomhed, der foretager rensning og opskæring af fisk fra akvakulturbrug eller vildtlevende fisk fra frivandsområder med henblik på konsum, skal ved mistanke om forekomst af en eller flere af de i § 1 nævnte sygdomme hos fisk af modtagelige arter, foretage anmeldelse til Fødevarestyrelsen med oplysning om fiskenes oprindelse. Anmeldelse skal ikke foretages, hvis fiskene kommer fra et akvakulturbrug eller et område, der officielt vides at være inficeret med den pågældende sygdom.

Stk. 4. Biologer, transportører, ansatte ved laboratorier og andre fagfolk som i erhvervsmæssigt øjemed kommer i kontakt med akvatiske organismer af modtagelige arter skal straks foretage anmeldelse til fødevareregionen ved mistanke om forekomst af en eller flere af de i § 1 nævnte sygdomme.

Stk. 5. Anmeldelse og underretning til Fødevarestyrelsen efter stk. 1-4 skal ske til Fødevareregion Syd, Sektion for Akvakultur ved Kontrolafdelingen Vejle.

Offentligt tilsyn

§ 13. Ved mistanke om en sygdom, som nævnt i § 1, pålægger fødevareregionen akvakulturbruget et offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn indebære at ejeren/brugeren af akvakulturbruget skal opfylde følgende krav:

1) Der skal foretages en opgørelse af bestanden af alle arter og kategorier af akvatiske organismer. For hver art og kategori skal der registreres, hvor mange akvatiske organismer der allerede er døde eller smittet eller mistænkt for at være smittet. Den ansvarlige skal ajourføre opgørelsen, så det fremgår, om der er en stigning i populationen eller ny dødelighed i den periode, hvor der foreligger mistanke.

2) Levende akvatiske organismer, æg eller sæd må ikke føres til eller fra akvakulturbruget uden tilladelse fra fødevareregionen.

3) Døde akvatiske organismer eller slagteaffald må kun bortskaffes efter fødevareregionens anvisninger, jf. biproduktforordningen.

4) Foder, redskaber, genstande eller andre materialer, som f.eks. affald, der kan tænkes at overføre sygdommen, må kun føres til eller fra akvakulturbruget med tilladelse fra fødevareregionen. Såfremt tilladelsen gives, fastsætter fødevareregionen de foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå smittespredning.

5) Færdsel til og fra akvakulturbruget af mennesker, køretøjer eller transportmidler m.v. må kun finde sted efter tilladelse fra fødevareregionen.

6) Køretøjer eller transportmidler, der efter tilladelse fra fødevareregionen forlader akvakulturbruget, jf. nr. 5, skal efterkomme de foranstaltninger fødevareregionen fastsætter for at undgå smittespredning, inden de forlader akvakulturbruget.

7) Den ansvarlige for akvakulturbruget skal lade fødevareregionen foretage en epidemiologisk undersøgelse, jf. § 14, samt udtagning af prøver til laboratorieundersøgelser på Veterinærinstituttet eller et af fødevareregionen hertil godkendt laboratorium.

Stk. 2. Oplysningerne som er nævnt i stk. 1, nr. 1 skal opbevares i mindst fem år, og skal på anmodning forevises fødevareregionen.

Stk. 3. Foranstaltninger fastsat i medfør af stk. 1 ophæves først, når mistanke om sygdom er afkræftet.

§ 14. En epidemiologisk undersøgelse foretaget i medfør af denne bekendtgørelse omfatter angivelse af:

1) Det tidsrum, hvori det er sandsynligt, at sygdommen har været til stede på akvakulturbruget, inden den blev anmeldt, eller der var mistanke om sygdommen.

2) Oplysninger om den mulige kilde til sygdommen på akvakulturbruget og identifikation af andre akvakulturbrug, hvor der er akvatiske organismer, æg eller sæd af modtagelige arter, som kan være blevet smittet.

3) Oplysninger om akvatiske organismer, æg, sæd, køretøjer, materiale eller personer, der kan have overført smitstoffer til eller fra de pågældende akvakulturbrug.

4) Oplysninger om eventuelle forekomster af sygdomsbærere og disses udbredelse.

Stk. 2. Fremgår det af den epidemiologiske undersøgelse, at sygdommen kan være indført fra et andet afvandingsområde, et andet kystområde, overført til et andet afvandingsområde eller et andet kystområde som følge af kontakt med akvatiske organismer, æg, sæd, dyr, køretøjer, personer eller på nogen anden måde, skal akvakulturbrugene i disse afvandingsområder og kystområder betragtes som akvakulturbrug under mistanke, og de i § 13 omhandlede foranstaltninger finder anvendelse. Såfremt sygdommen bekræftes finder de i § 18 omhandlede foranstaltninger anvendelse.

§ 15. Fødevareregionen kan omkring et smittemistænkt akvakulturbrug oprette en midlertidig kontrolzone, der omfatter det afvandingsområde eller kystområde, hvori det sygdomsmistænkte akvakulturbrug er beliggende.

Stk. 2. Akvakulturbrug beliggende i den midlertidige kontrolzone kan af fødevareregionen pålægges et offentligt tilsyn efter § 13.

Stk. 3. Fødevareregionen kan påbyde, at akvakulturbrug beliggende i den midlertidige kontrolzone, skal underkastes undersøgelser for sygdommen. Undersøgelserne skal ske efter fødevareregionens anvisninger.

Stk. 4. Når der er tale om et omfattende afvandingsområde eller kystområde, kan fødevareregionen beslutte at begrænse restriktionerne nævnt i stk. 2 til et mindre område i nærheden af det sygdomsmistænkte akvakulturbrug.

Stk. 5. Den midlertidige kontrolzone ophæves, når:

1) Mistanke afkræftes, eller

2) udbrud konstateres og den midlertidige kontrolzone erstattes af en kontrolzone, jf. § 20.

§ 16. Tilsyn pålagt i henhold til § 13, samt foranstaltninger indført i henhold til § 15 ophæves af fødevareregionen, når mistanken er afkræftet.

Konstatering af smitte

§ 17. Fisk i akvakulturbrug eller frivandsområder anses som smittet med en af de i § 1 nævnte sygdomme, når Fødevarestyrelsen på baggrund af kliniske tegn eller laboratoriemæssige undersøgelser foretaget på Veterinærinstituttet eller et andet af Fødevarestyrelsen hertil godkendt laboratorium konkluderer, at fiskene er inficeret med en af de i § 1 nævnte sygdomme.

Bekæmpelse

§ 18. Når et akvakulturbrug er konstateret smittet, jf. § 17, pålægger fødevareregionen akvakulturbruget et offentligt tilsyn. Det offentlige tilsyn kan, udover foranstaltningerne nævnt i § 13, omfatte følgende foranstaltninger og restriktioner:

1) Alle akvatiske organismer skal fjernes efter en plan udarbejdet af fødevareregionerne og godkendt af EU Kommissionen.

2) Alle opdrætsfaciliteter på akvakulturbruget skal tømmes for vand, rengøres og desinficeres efter Fødevareregionens anvisninger.

3) Æg, sæd, døde akvatiske organismer og akvatiske organismer med kliniske sygdomstegn, destrueres under fødevareregionens tilsyn i overensstemmelse med biproduktforordningen.

4) Alle levende akvatiske organismer skal aflives og destrueres under fødevareregionens tilsyn i overensstemmelse med biproduktforordningen, jf. dog stk. 2 og stk. 3.

5) Udstyr og materialer, der kan være kontamineret efter fjernelse af akvatiske organismer, æg og sæd, skal hurtigst muligt renses og desinficeres i overensstemmelse med fødevareregionens instrukser, således at enhver risiko for, at smitstoffet spredes eller overlever, fjernes.

Stk. 2. Fødevareregionen kan give tilladelse til aflivning med henblik på afsætning eller forarbejdning til konsum, såfremt der er tale om akvatiske organismer som:

1) Har nået handelsstørrelse, og

2) som ikke viser nogen kliniske sygdomstegn.

Stk. 3. Ved konstatering af ikke-eksotiske sygdomme kan fødevareregionen tillade, at klinisk sunde akvatiske organismer når handelsstørrelse, inden de slagtes til konsum.

Stk. 4 Fødevareregionen foretager endvidere en epidemiologisk undersøgelse, jf. § 14, samt udtagning af prøver til laboratorieundersøgelser på Veterinærinstituttet eller et af fødevareregionen hertil godkendt laboratorium.

§ 19. Genindsættelse af ny bestand i akvakulturbruget må kun ske efter skriftlig tilladelse fra fødevareregionen, der gives efter:

1) Kontrol af tilfredsstillende udført rengøring og desinfektion, og

2) efter en periode, som fødevareregionen fastsætter som sikkerhed for, at smitstoffet og andre eventuelle infektioner i afvandingsområdet er udryddet.

§ 20. Fødevarestyrelsen kan, omkring et akvakulturbrug smittet med en sygdom nævnt i § 1, oprette en kontrolzone, der omfatter det afvandingsområde eller kystområde, hvori akvakulturbruget er beliggende.

Stk. 2. Akvakulturbrug i kontrolzonen pålægges af fødevareregionen et offentligt tilsyn efter § 13.

Stk. 3. Akvakulturbrug beliggende i kontrolzonen skal underkastes inspektion af fødevareregionens med henblik på, at bruget kan erklæres fri for smitte.

Stk. 4. Ophævelse af kontrolzonen sker, når betingelserne i § 24 er opfyldt for det i stk. 1 nævnte akvakulturbrug.

§ 21. Fødevarestyrelsen kan omkring et akvakulturbrug smittet med en sygdom nævnt i § 1 oprette en overvågningszone, der som minimum dækker kontrolzonen.

Stk. 2. Hvor fødevarestyrelsen skønner det nødvendigt, kan overvågningszonen strækkes ud over kontrolzonen. Overvågningszonen oprettes, hvor en mindre intensiv overvågning findes tilstrækkelig.

Stk. 3. Overvågningszonen opretholdes i minimum to år, efter at betingelserne i § 22 er opfyldt for det i stk. 1 nævnte akvakulturbrug.

§ 22. Fødevarestyrelsen opretter en afspærringszone der som minimum omfatter beskyttelses- og overvågningszonerne nævnt i §§ 20 og 21.

Stk. 2. Der må ikke udsættes eller flyttes akvatiske organismer indenfor afspærringszonen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Fødevareregionen kan dog på nærmere fastsatte vilkår tillade udsætning og flytning af akvatiske organismer indenfor afspærringszonen.

§ 23. Fødevarestyrelsen kan påbyde den ansvarlige for akvatiske organismer i søer, damme eller andre anlæg, der er beregnet til lystfiskeri, eller hvor der holdes akvariefisk, som er sygdomsmistænkte eller angrebet med en sygdom nævnt i § 1, foranstaltninger som nævnt i §§ 18 og 19 for at hindre smittespredningen.

Ophævelse af zoner

§ 24. Foranstaltningerne nævnt i §§ 20 - 23 opretholdes indtil:

1) Udryddelsesforanstaltningerne nævnt i §§ 18 og 19 er gennemført, og

2) der i afspærringszonen er udtaget prøver og foretaget overvågning med negativt resultat.

Kapitel 5

Risikobaseret overvågning og kategorisering

§ 25. Fødevarestyrelsen offentliggører retningslinjer for risikobaseret dyresundhedsovervågning for akvakulturbrug.

Stk. 2. Akvakulturbrugets sundhedsstatus kategoriseres i kategorierne I til IV i henhold til de nævnte retningslinjer, jf. stk. 1.

Stk. 3. Frekvensen af dyresundhedsovervågning fastsættes i henhold til de nævnte retningslinjer, jf. stk. 1.

§ 26. Fødevareregionen sikrer, at der foretages en risikobaseret dyresundhedsovervågning af alle akvakulturbrug.

Stk. 2. Fødevareregionen udfører sundhedskontrolbesøg og kontrol af smitteforebyggende foranstaltninger (inspektioner) på akvakulturbrug, herunder foretages obduktion og udtagning af prøver til laboratoriemæssige undersøgelser.

Kapitel 6

Vaccination

§ 27. Fødevarestyrelsen kan på nærmere fastsatte vilkår give tilladelse til vaccination mod eksotiske sygdomme, jf. liste 1 i bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr.

Stk. 2. Tilladelsen til vaccination, jf. stk. 1 forudsætter godkendelse fra EU kommissionen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan på nærmere fastsatte vilkår give tilladelse til vaccination mod ikke-eksotiske sygdomme, jf. liste 2 i bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr.

Kapitel 7

Udgifter og erstatning

§ 28. Udgifter til udførelsen af foranstaltninger truffet i medfør af denne bekendtgørelse eller erstatning afholdes efter reglerne i:

1) Bekendtgørelse om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme, og

2) bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

Kapitel 8

Straffebestemmelser og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 29. Med bøde straffes den, der:

1) Overtræder de i §§ 4 – 12, § 13, stk. 1 og 2, § 18, stk. 1, § 19, § 22, stk. 2, § 23 og § 27 nævnte bestemmelser, eller

2) tilsidesætter vilkår i henhold til § 22, stk. 3 og § 27, stk. 2 og 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil to år, hvis den ved handlingen eller undladelsen skete overtrædelse er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er:

1) Forvoldt skade på menneskers eller dyrs sundhed eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 30. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves § 13, §§ 21-37 og § 39 i bekendtgørelse nr. 755 af 28. juli 2005 om bekæmpelse af visse smitsomme sygdomme hos fisk.

Fødevarestyrelsen, den 22. maj 2008

P.S.V
Jan Mousing

/ Tenna Olsen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen gennemfører dele af Rådets Direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vandlevende dyr.