Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Redaktionel note
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsler og dødsfald

 

I medfør af §§ 4 og 5, stk. 2, i lov nr. 225 af 31. maj 1968 om anmeldelse af fødsler og dødsfald fastsættes:

Kapitel 1

Anmeldelse af fødsler

§ 1. Fødsler, der finder sted her i landet eller om bord i skib eller luftfartøj, hvis første ankomststed efter fødslen er en dansk havn eller lufthavn, skal senest 14 dage efter fødslen eller efter skibets eller luftfartøjets ankomst til dansk område anmeldes til personregisterføreren for det sogn, hvor moderen har bopæl, jf. dog stk. 2-3.

Stk. 2. Har moderen bopæl i de sønderjyske landsdele, skal fødslen dog anmeldes til personregisterføreren i den kommune, hvor hun bor.

Stk. 3. Har moderen bopæl på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, skal fødslen anmeldes til personregisterføreren for det sogn, hvor fødslen har fundet sted, eller hvor den pågældende havn eller lufthavn er beliggende. Finder fødslen sted på vej til klinik eller sygehus, skal anmeldelsen dog ske til personregisterføreren for det sogn, hvor klinikken eller sygehuset er beliggende.

§  2 Anmeldelsen afgives på blanketten »Fødselsanmeldelse«. Blanketten findes på www.personregistrering.dk.

Stk. 2. Anmeldelsen kan ske via www.personregistrering.dk eller direkte til personregisterføreren ved brev eller ved personligt fremmøde. Personregisterførernes adresser kan findes på www.personregistrering.dk. Endvidere kan anmeldelse sendes til Personregistrering, Postboks 217, 4800 Nykøbing F.

Stk. 3. Ved anmeldelse af et dødfødt barn benyttes dog blanketten »Anmeldelse af dødfødt barn og anmodning om begravelse/ligbrænding«. Blanketten findes på www.personregistrering.dk. En af en læge udstedt dødsattest skal medfølge anmeldelsen.

§ 3. Oplyses det ved fødselsanmeldelsen, at barnet skal tilhøre en valgmenighed, en af de særlige militære menigheder i København, Skt. Petri tyske menighed i København eller en menighed i et anerkendt trossamfund, sendes meddelelse om fødselsanmeldelsen til præsten for den menighed, som barnet skal tilhøre.

Kapitel 2

Anmeldelse af dødsfald

§ 4. Dødsfald, der finder sted her i landet eller om bord i skib eller luftfartøj, hvis første ankomststed efter dødsfaldet er en dansk havn eller lufthavn, skal senest 2 hverdage efter dødsfaldet eller efter skibets eller luftfartøjets ankomst til dansk område anmeldes til personregisterføreren for det sogn, hvor afdøde havde bopæl, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Havde afdøde bopæl i de sønderjyske landsdele, videresendes dødsanmeldelsen til personregisterføreren i den kommune, hvor afdøde boede.

Stk. 3. Havde afdøde bopæl på Færøerne, i Grønland eller i udlandet, eller kan der ikke tilvejebringes oplysning om, hvor afdøde boede, skal dødsfaldet anmeldes til personregisterføreren for det sogn, hvor dødsfaldet har fundet sted, eller hvor den pågældende havn eller lufthavn er beliggende. Finder dødsfaldet sted på vej til sygehus, skal anmeldelsen dog ske til personregisterføreren for det sogn, hvor sygehuset er beliggende. Er dødsstedet ikke fastslået, skal anmeldelsen ske til personregisterføreren for det sogn, hvor liget er fundet.

§ 5. Anmeldelsen afgives på blanketten »Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse/ligbrænding«. Blanketten kan findes på www.personregistrering.dk. En af en læge udstedt dødsattest skal medfølge anmeldelsen. Personregisterførernes adresser findes på www.personregistrering.dk.

Kapitel 3

Fælles bestemmelser

§ 6. De i §§ 2 og 5 omtalte blanketter, kan rekvireres hos personregisterførerne / begravelsesmyndighederne. Disse myndigheders adresser og telefonnumre kan findes på www.personregistrering.dk.

§ 7. Personregisterføreren kan pålægge den anmeldelsespligtige inden en fastsat frist at dokumentere de ved anmeldelsen afgivne oplysninger.

Stk. 2. Er anmeldelsen indgivet via den i § 2, stk. 2, nævnte postboks, kan Kirkeministeriet pålægge den anmeldelsespligtige inden en passende frist at afgive nærmere forklaring til sagens oplysning.

§ 8. Efter § 5, stk. 2, i lov om anmeldelse af fødsler og dødsfald, straffes den der overtræder bekendtgørelsens §§ 1 og 4, oversidder en i medfør af bekendtgørelsens § 7, fastsat frist, meddelt pålæg eller afgiver urigtig forklaring med bøde.

Kapitel 4

Ikrafttræden m.v.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 9. maj 2007, og har virkning for anmeldelse af fødsler, der finder sted fra dette tidspunkt.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 66 af 6. februar 2006 om anmeldelse af fødsler og dødsfald og cirkulære nr. 241 af 1. december 1977 om anmeldelse af fødsler og dødsfald.

Kirkeministeriet, den 26. april 2007

Bertel Haarder

/Torben Stærgaard

Redaktionel note
  • Bekendtgørelse nr. 392 af 26. april 2007 om anmeldelse af fødsler og dødsfald er ophævet den 6. oktober 2010 ved bekendtgørelse nr. 1144 af 30. september 2010 om anmeldelse af fødsler. Reglerne om anmeldelse af dødsfald findes herefter i bekendtgørelse nr. 1145 af 30. september 2010 om anmeldelse af dødsfald.