Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31998L0008
 
32006L0050
 
32006L0085
 
32006L0140
 
32007L0005
 
32007L0020
 
32007L0021
 
32007L0025
 
32007L0031
 
32007L0050
 
32007L0052
 
32007L0069
 
32007L0070
 
32008L0015
 
32008L0016
 
Links til øvrige EU dokumenter
32007D0355
 
32007D0356
 
32007D0366
 
32007D0379
 
32007D0387
 
32007D0389
 
32007D0392
 
32007D0393
 
32007D0415
 
32007D0416
 
32007D0417
 
32007D0428
 
32007D0437
 
32007D0442
 
32007D0452
 
32007D0453
 
32007D0565
 
32007D0597
 
32007D0615
 
32007D0619
 
32007D0628
 
32007D0629
 
32007R1451
 
Yderligere dokumenter:
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler 1)

(Ændring af bilag om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer mv.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003 om bekæmpelsesmidler, som ændret ved bekendtgørelse nr. 558 af 19. juni 2003, bekendtgørelse nr. 404 af 25. maj 2004, bekendtgørelse nr. 432 af 29. maj 2005, bekendtgørelse nr. 461 af 13. juni 2005, bekendtgørelse nr. 1481 af 16. december 2005, bekendtgørelse nr. 227 af 16. marts 2006, bekendtgørelse nr. 469 af 22. maj 2006, bekendtgørelse nr. 583 af 8. juni 2006, bekendtgørelse nr. 924 af 4. september 2006, bekendtgørelse nr. 1273 af 3. december 2006 og bekendtgørelse 612 af 14. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til bekendtgørelsens titel affattes således:

»Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv nr. 91/414/EØF af 15. juli 1991, (EF-Tidende 1991 L 230, side 1), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998, (EF-Tidende 1998 nr. L 123, side 1), Rådets direktiv nr. 78/631/EØF af 26. juni 1978, (EF-Tidende 1978 L 206, side 13), Rådets direktiv nr. 92/32/EØF af 5. juni 1992, (EF-Tidende 1992 L 154, side 15), Rådets direktiv nr. 97/57/EF af 22. september 1997, (EF-Tidende 1997 L 265, side 87), Kommissionens direktiv 2001/36/EF af 20. juni 2001, (EF-Tidende 2001 L 164, side 1), Kommissionsdirektiver, jf. bilag 6, 7 og 8, Kommissionsbeslutninger, jf. bilag 9 og 13, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 99/45/EF af 30. juli 1999, (EF-Tidende 1999 L 200, side 1), Kommissionens direktiv 2003/82/EF af 12. september 2003, (EU-Tidende 2003 L 228, side 11), Rådets direktiv 2005/25/EF af 14. marts 2005, (EU-Tidende 2005 L 90, side 5), Kommissionens direktiv 2006/50/EF af 29. maj 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 142, side 6). I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning nr. 1451/2007/EF af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter. Ifølge artikel 249 i EØF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.«

2. § 2, stk. 6, sidste pkt., affattes således:

»Aktivstoffer, som ikke er opført i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, betragtes som stoffer, som ikke før den 14. maj 2000 indgik i et biocidmiddel, som blev solgt i eller importeret til et EU-land, jf. forordningens artikel 4, stk. 3.«

3. § 3, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. I bilag 8 til denne bekendtgørelse angives de aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet at optage på bilag I, I A eller I B til biociddirektivet.«

4. I § 3 indsættes som stk. 5 :

»Stk. 5. I bilag 13 til denne bekendtgørelse angives de aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, IA eller IB til biociddirektivet.«

5. I § 4, stk. 2, ændres »jf. dog stk. 3, 4 og 5« til »jf. dog stk. 3, 4, 5 og 6«

6. § 4, stk. 4, affattes således:

»Stk. 4. Biocidmidler, hvori der indgår et eller flere aktivstoffer, der er opført på bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, og hvor aktivstoffet eller kombinationen af aktivstof og produkttypen, som det pågældende middel tilhører, ikke er opført i bilag II til samme forordning, skal før import, salg eller anvendelse være godkendt i henhold til lovens § 33 efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab. Det samme gælder for biocidmidler, hvori der indgår et eller flere aktivstoffer, jf. bilag 13 til denne bekendtgørelse, som EU-Kommissionen har besluttet ikke skal optages på bilag I, IA eller IB til biociddirektivet, for så vidt angår de produkttyper, beslutningen eller beslutningerne for det pågældende aktivstof vedrører, jf. dog stk. 5.«

7. § 4, stk. 5, affattes således:

»Stk. 5. Import, salg i alle led, anvendelse, oplagring og besiddelse af de i stk. 4 nævnte biocidmidler, som ikke er godkendt i henhold til lovens § 33 efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab, kan ske efter de hidtil gældende regler og vilkår indtil udløbet af de frister, der følger af artikel 4, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, medmindre en tidligere frist er fastsat i bilag 13 til denne bekendtgørelse.«

8. I § 4 indsættes som stk. 6 :

»Stk. 6. For biocidmidler, der allerede markedsføres, og som indeholder et aktivstof, der er besluttet optaget på bilag I eller I A til biociddirektivet for den relevante produkttype, skal ansøgning om godkendelse efter lovens § 33, eller om fornyet vurdering, jf. lovens § 33, stk. 4, eller en foreløbig ansøgning om gensidig anerkendelse, jf. § 7, stk. 4, af sådanne midler, der er søgt godkendt i en anden medlemsstat, indgives senest på datoen for aktivstoffets optagelse, jf. bilag 8, hvis midlet fortsat ønskes markedsført. Hvis midlet indeholder flere aktivstoffer, er fristen datoen for optagelsen af det sidst optagne aktivstof. Retten til import, salg i alle led, anvendelse, oplagring og besiddelse af biocidmidler med et eller flere aktivstoffer optaget på bilag I eller I A, som ikke er godkendt efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab, ophører senest ved udløbet af den frist, der er fastsat for det senest optagne aktivstof, jf. bilag 8. Der kan dog i bekendtgørelse eller i en meddelelse til en godkendelsesindehaver fastsættes en tidligere frist for ophør af retten til import og salg af midler, herunder for midler for hvilke der ikke rettidigt er ansøgt, jf. 1. pkt.«

9. § 6, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, hvor alle aktivstofferne er optaget på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet til det ansøgte anvendelsesområde, skal indeholde oplysninger om midlet. For kemiske plantebeskyttelsesmidler er oplysningskravene angivet i bilag 5.1, litra b, og for mikrobiologiske plantebeskyttelsesmidler i bilag 5.2.1, litra b. Ansøgningen skal desuden indeholde oplysninger eller dataadgangstilladelse for oplysninger om aktivstofferne, jf. bilag 5.1, litra a, for kemiske aktivstoffer og bilag 5.2.2, litra a, for mikrobiologiske aktivstoffer, hvis oplysningerne, der ligger til grund for optagelsen på bilag I, er databeskyttede, jf. lovens § 35 a.«

10. § 7, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Ansøgning om godkendelse af et biocidmiddel, hvor alle aktivstofferne er optaget på bilag I til biociddirektivet til det ansøgte anvendelsesområde, skal indeholde oplysninger om selve midlet. For kemiske biocidmidler er oplysningskravene angivet i bilag 5.4, litra b og d, og for mikrobiologiske biocidmidler i bilag 5.5, litra b. Ansøgningen skal desuden indeholde oplysninger eller dataadgangstilladelse for oplysninger om aktivstofferne, jf. bilag 5.4, litra a og c, for kemiske aktivstoffer og bilag 5.5, litra a, for mikrobiologiske aktivstoffer, hvis oplysningerne, der ligger til grund for optagelsen på bilag I, er databeskyttede, jf. lovens § 35 b.«

11. I § 12 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Retten til import eller salg af et allerede godkendt bekæmpelsesmiddel, som er søgt godkendt på ny i overensstemmelse med stk. 1, 2. pkt., ophører ikke, før godkendelsesmyndigheden har truffet afgørelse i sagen.«

Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.

12. I § 57, stk. 1, ændres »eller Kommissionsforordning (EF) Nr. 2229/2004 af 3. december 2004« til », Kommissionsforordning (EF) nr. 2229/2004 af 3. december 2004 eller Kommissionsforordning (EF) nr. 33/2008 af 17. januar 2008«.

13. I § 57, stk. 2, indsættes efter »Kommissionsforordning (EF) Nr. 2226/2004«: »eller Kommissionsforordning (EF) nr. 33/2008«.

14. I bilag 5.4. affattes indledningens 1.-3. pkt. således: »Bilag 5.4 angiver de oplysninger, som skal indgå ved ansøgning om godkendelse af biocidmidler, hvori der indgår kemiske aktivstoffer, når godkendelsen skal meddeles efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab (biociddirektivet). Reglerne om datakrav i forbindelse med ansøgning om godkendelse af biocidmidler fremgår af bekendtgørelsens § 7. Ansøgning om godkendelse af et biocidmiddel, hvor alle aktivstofferne er optaget på bilag I til biociddirektivet til det ansøgte anvendelsesområde, skal indeholde de oplysninger om selve midlet, som er angivet i litra b og d, og desuden de oplysninger eller dataadgangstilladelse for oplysninger om aktivstoffer, som er angivet i litra a og c, hvis oplysningerne, der ligger til grund for optagelsen på bilag I, er databeskyttede, jf. lovens § 35 b.«

15. I indledningen til bilag 5.4, sidste pkt., ændres »88/379/EØF« til: »99/45/EF«.

16. Bilag 5.5 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

17. Bilag 7 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

18. Bilag 8 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

19. Bilag 9 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.

20. Bilag 9 c affattes som bilag 5 til denne bekendtgørelse.

21. Bilag 13 affattes som bilag 6 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. maj 2008, jf. dog § 3.

§ 3

Stk. 1. § 1, nr. 11, finder anvendelse på godkendelser, der udløber den 29. maj 2008 eller senere.

Stk. 2. Er fristen for ansøgning om fornyet godkendelse, jf. § 12, stk. 1, 2. pkt., i bekendtgørelse nr. 533 af 18. juni 2003; udløbet før den 29. maj 2008, ophører retten til import eller salg af et allerede godkendt bekæmpelsesmiddel ikke, før godkendelsesmyndigheden har truffet afgørelse i sagen, forudsat at fyldestgørende ansøgning er indgivet inden for den frist, Miljøstyrelsen har meddelt eller meddeler godkendelsesindehaveren.

Stk. 3. Udløber fristen for ansøgning om fornyet godkendelse mellem den 29. maj og den 1. august 2008, ophører retten til import eller salg af et allerede godkendt bekæmpelsesmiddel ikke, før godkendelsesmyndigheden har truffet afgørelse i sagen, forudsat at fyldestgørende ansøgning er indgivet senest den 1. august 2008.

Miljøministeriet, den 23. maj 2008

Troels Lund Poulsen

/ Claus Torp


Bilag 1

»Bilag 5.5

Bilag 5.5 angiver de oplysninger, som skal indgå ved ansøgning om godkendelse af biocidmidler, hvori der indgår mikrobiologiske aktivstoffer. Reglerne om datakrav i forbindelse med ansøgning om godkendelse af biocidmidler fremgår af bekendtgørelsens § 7. Ansøgning om godkendelse af et biocidmiddel, hvor alle aktivstofferne er optaget på bilag I til biociddirektivet til det ansøgte anvendelsesområde, skal indeholde oplysninger om selve midlet, som er angivet i litra b, og desuden oplysninger eller dataadgangstilladelse for oplysninger om aktivstoffer, som angivet i litra a, hvis oplysningerne, der ligger til grund for optagelsen på bilag I, er databeskyttede, jf. lovens § 35 b.

Ansøgning om godkendelse af et biocidmiddel, hvor alle aktivstofferne er optaget på bilag I til biociddirektivet, og hvor midlet er godkendt i et andet EU-land, skal indeholde et resume af de oplysninger, som er angivet litra b, og indgives sammen med en bekræftet kopi af den første godkendelse, hvis ansøgeren ønsker ansøgningen behandlet efter reglerne om gensidig anerkendelse, jf. § 7, stk. 4.

Ansøgning om godkendelse af lavrisikobiocidmidler (hvor alle aktivstoffer er optaget på bilag I A til biociddirektivet) skal indeholde de oplysninger, som er angivet i bekendtgørelsens § 8.

Ansøgningen for aktive stoffer og midler skal mindst indeholde de oplysninger, som er anført nedenfor i de relevante afsnit under »Krav til dossier«. Oplysningerne skal understøttes af data. Kravene til dossiererne skal svare til den tekniske udvikling. De krævede undersøgelser skal gennemføres i overensstemmelse med de tekniske retningslinjer, som er udarbejdet af Kommissionen.

Oplysninger, som på grund af arten af det biocidholdige produkt eller dets påtænkte anvendelser ikke er nødvendige, skal ikke fremlægges. Det samme gælder, hvis der ikke er videnskabeligt behov eller teknisk mulighed for at fremlægge oplysningerne. I så fald skal der indgives en begrundelse, som kan godkendes af Miljøstyrelsen. En sådan begrundelse kan bestå i en rammeformulering, som ansøgeren har adgangstilladelse til.

For oplysninger om midler gælder, at oplysningerne kan udledes af eksisterende data, hvis der indgives en begrundelse, som kan godkendes af Miljøstyrelsen. Navnlig bør bestemmelserne i direktiv 99/45/EF så vidt muligt anvendes for at begrænse dyreforsøg mest muligt.

 

a. DATA FOR AKTIVE STOFFER (Biociddirektivets bilag IV A)

MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRA OG SVAMPE

1. I dette bilag forstås ved »mikroorganismer« også vira og svampe. Dossieret for aktive mikroorganismer skal mindst indeholde de oplysninger, som er anført nedenfor under »Krav til dossier«. For alle mikroorganismer, der indgives ansøgning for med henblik på optagelse i bilag I eller I A, bør al relevant viden og information i litteraturen fremlægges. Oplysninger vedrørende identifikation og karakterisering af en mikroorganisme, herunder om virkningsmekanisme, er særlig vigtige og skal anføres i afsnit I til IV og danner grundlag for vurderingen af den potentielle indvirkning på menneskers sundhed og miljøet.

2. Hvis der på grund af mikroorganismens art ikke er behov for oplysninger, skal de ikke fremlægges. I så fald skal der indgives en begrundelse, som kan godkendes af Miljøstyrelsen.

3. Der udarbejdes et dossier som omhandlet i biociddirektivets artikel 11, stk. 1, om mikroorganismens stamme, medmindre der forelægges oplysninger, der viser, at arten vides at være tilstrækkelig ensartet, hvad samtlige egenskaber angår, eller ansøgeren fremsætter andre argumenter, jf. ovenfor i pkt. 2.

4. Når mikroorganismen er genetisk modificeret som defineret i artikel 2, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF, skal der også fremlægges en kopi af evalueringen af miljørisikovurderingen, jf. direktivets artikel 4, stk. 2.

5. Hvis det biocidholdige produkts virkning vides helt eller delvist at være et resultat af virkningen af et toksin/en metabolit, eller hvis der kan forventes betydelige restkoncentrationer af toksiner/metabolitter, som ikke er forbundet med virkningen af den aktive mikroorganisme, skal der fremlægges et dossier for toksinet/metabolitten i overensstemmelse med bilag 5.4.a og, hvor nærmere angivet, de relevante dele af bilag 5.4.c.

 

Krav til dossier

AFSNIT:

I. Mikroorganismens identitet

II. Mikroorganismens biologiske egenskaber

III. Yderligere oplysninger om mikroorganismen

IV. Analysemetoder

V. Virkninger på menneskers sundhed

VI. Restkoncentrationer i eller på behandlede materialer, fødevarer og foder

VII. Skæbne og adfærd i miljøet

VIII. Virkninger på ikke-målorganismer

IX. Klassificering og mærkning

X. Sammenfatning og evaluering af afsnit I til IX, herunder konklusionerne af risikovurderingen og henstillinger

 

Følgende data skal fremlægges til støtte for ovennævnte punkter:

I. MIKROORGANISMENS IDENTITET

1.1. Ansøger

1.2. Fabrikant

1.3. Navn og artsbeskrivelse, karakterisering af stamme

1.3.1. Mikroorganismens almindelige navn (herunder alternative og udgåede navne)

1.3.2. Taksonomisk navn og stamme, som angiver, om der er tale om en stammevariant eller en genetisk modificeret organisme (GMO); for vira tillige den taksonomiske betegnelse for det aktive stof, serotype, stamme eller mutant

1.3.3. Kultursamlings- og stammesamlingsnummer, hvis kulturen opbevares

1.3.4. Metoder, fremgangsmåder og kriterier for påvisning og identificering af mikroorganismen (f.eks. morfologi, biokemi, serologi osv.)

1.4. Specifikation af det materiale, der er anvendt til fremstilling af formulerede produkter

1.4.1. Indhold af mikroorganisme

1.4.2. Identitet og indhold af urenheder, tilsætningsstoffer og kontaminerende mikroorganismer

1.4.3. Batchernes analyseprofil

 

II. MIKROORGANISMENS BIOLOGISKE EGENSKABER

2.1. Mikroorganismens historie og dens anvendelsesformål. Naturlig forekomst og geografisk udbredelse

2.1.1. Historisk baggrund

2.1.2. Oprindelse og naturlig forekomst

2.2. Oplysninger om målorganismen eller målorganismerne

2.2.1. Beskrivelse af målorganismen eller målorganismerne

2.2.2. Virkningsmekanisme

2.3. Værtsspecificitet og virkninger på andre arter end målorganismen

2.4. Mikroorganismens udviklingsstadier/livscyklus

2.5. Infektions-, sprednings- og etableringsevne

2.6. Forholdet til kendte plante-, dyre- eller humanpatogener

2.7. Genetisk stabilitet og faktorer, der påvirker den

2.8. Oplysninger om dannelsen af metabolitter (navnlig toksiner)

2.9. Antibiotika og andre antimikrobielle stoffer

2.10. Robusthed over for miljøfaktorer

2.11. Virkninger på materialer, stoffer og produkter

 

III. YDERLIGERE OPLYSNINGER OM MIKROORGANISMEN

3.1. Funktion

3.2. Påtænkt anvendelsesområde

3.3. Produkttype(r) og brugerkategori, for hvilke(n) mikroorganismen bør optages i biociddirektivets bilag I, I A eller I B

3.4. Produktionsmetode og kvalitetskontrol

3.5. Oplysninger om, hvorvidt der forekommer eller vil kunne forekomme udvikling af resistens hos målorganismen

eller målorganismerne

3.6. Metoder til forhindring af virulenstab i mikroorganismens podekultur

3.7. Anbefalede metoder og forholdsregler med hensyn til håndtering, oplagring, transport eller brand

3.8. Fremgangsmåder ved destruktion eller dekontaminering

3.9. Foranstaltninger i tilfælde af et uheld

3.10. Fremgangsmåder ved affaldshåndtering

3.11. Overvågningsplan for den aktive mikroorganisme, herunder håndtering, oplagring, transport og anvendelse

 

IV. ANALYSEMETODER

4.1. Metoder til analyse af den industrielt fremstillede mikroorganisme

4.2. Metoder til bestemmelse og kvantificering af restkoncentrationer (levedygtige eller ikke-levedygtige)

V. VIRKNINGER PÅ MENNESKERS SUNDHED

TRIN I

5.1. Basisoplysninger

5.1.1. Medicinske data

5.1.2. Medicinsk overvågning af fremstillingsvirksomhedens personale

5.1.3. Oplysninger om sensibilisering/allergenicitet

5.1.4. Direkte observationer, fx kliniske tilfælde

5.2. Basisundersøgelser

5.2.1. Sensibilisering

5.2.2. Akut toksicitet, sygdomsfremkaldende evne og infektionsevne

5.2.2.1. Akut toksicitet, sygdomsfremkaldende evne og infektionsevne ved oral indgivelse

5.2.2.2. Akut toksicitet, sygdomsfremkaldende evne og infektionsevne ved inhalation

5.2.2.3. Intraperitoneal/subkutan enkeltdosis

5.2.3. In vitro-undersøgelse for genotoksicitet

5.2.4. Cellekulturundersøgelse

5.2.5. Oplysninger om toksicitet og sygdomsfremkaldende evne på kort sigt

5.2.5.1. Sundhedsmæssige virkninger efter gentagen inhalationseksponering

5.2.6. Foreslået behandling: førstehjælp, medicinsk behandling

5.2.7. Sygdomsfremkaldende evne og infektionsevne for mennesker og andre pattedyr under immunosuppression

AFSLUTNINGEN PÅ TRIN I

TRIN II

5.3. Specifikke undersøgelser af toksicitet, sygdomsfremkaldende evne og infektionsevne

5.4. Genotoksicitet — in vivo-undersøgelser i somatiske celler

5.5. Genotoksicitet — in vivo-undersøgelser i kønsceller

AFSLUTNINGEN PÅ TRIN II

5.6. Sammenfatning af toksicitet, sygdomsfremkaldende evne og infektionsevne hos pattedyr og generel evaluering

 

VI. RESTKONCENTRATIONER I ELLER PÅ BEHANDLEDE PRODUKTER, FØDEVARER OG FODER

6.1. Persistens og sandsynlighed for formering i eller på behandlede produkter, foder eller fødevarer

6.2. Yderligere oplysninger

6.2.1. Ikke-levedygtige restkoncentrationer

6.2.2. Levedygtige restkoncentrationer

6.3. Sammenfatning og evaluering af restkoncentrationer i eller på behandlede materialer, fødevarer og foder

 

VII. SKÆBNE OG ADFÆRD I MILJØET

7.1. Persistens og formering

7.1.1. Jord

7.1.2. Vand

7.1.3. Luft

7.2. Mobilitet

7.3. Sammenfatning og evaluering af skæbne og adfærd i miljøet

 

VIII. VIRKNINGER PÅ IKKE-MÅLORGANISMER

8.1. Virkninger på fugle

8.2. Virkninger på vandorganismer

8.2.1. Virkninger på fisk

8.2.2. Virkninger på hvirvelløse ferskvandsdyr

8.2.3. Virkninger på algevækst

8.2.4. Virkninger på andre planter end alger

8.3. Virkninger på bier

8.4. Virkninger på andre leddyr end bier

8.5. Virkninger på regnorme

8.6. Virkninger på mikroorganismer i jorden

8.7. Yderligere undersøgelser

8.7.1. Planter

8.7.2. Pattedyr

8.7.3. Andre relevante arter og processer

8.8. Sammenfatning og evaluering af virkningerne på ikke-målorganismer

 

IX. KLASSIFICERING OG ETIKETTERING

Dossieret skal ledsages af et begrundet forslag til klassificering af et aktivt stof, som er en mikroorganisme, i en af risikogrupperne i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/54/EF af 18. september 2000 om beskyttelse af arbejdstagerne mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet, sammen med oplysning om, hvorvidt produkterne skal mærkes med angivelsen for biologisk betinget fare, som anført i direktivets bilag II.

 

X. SAMMENFATNING OG EVALUERING AF AFSNIT I TIL IX, HERUNDER KONKLUSIONERNE AF RISIKOVURDERINGEN OG HENSTILLINGER

 

b. DATA FOR BIOCIDHOLDIGE PRODUKTER (Biociddirektivets bilag IV B)

MIKROORGANISMER, HERUNDER VIRA OG SVAMPE

1. I dette bilag forstås ved »mikroorganismer« også vira og svampe. I dette bilag fastsættes det, hvilke data der skal forelægges, for at et biocidholdigt produkt baseret på formuleringer af mikroorganismer kan godkendes. For alle biocidholdige produkter, der indgives ansøgning for, og som er baseret på formuleringer, der indeholder mikroorganismer, bør al relevant viden og information i litteraturen fremlægges. Oplysninger vedrørende identifikation og karakterisering af samtlige bestanddele af et biocidholdigt produkt er særlig vigtige og skal anføres i afsnit I til IV, som danner grundlag for vurderingen af den potentielle indvirkning på menneskers sundhed og miljøet.

2. Hvis der på grund af det biocidholdige produkts art ikke er behov for oplysninger, skal de ikke fremlægges. I så fald skal der indgives en begrundelse, som kan godkendes af Miljøstyrelsen.

3. Oplysningerne kan udledes af eksisterende data, hvis der indgives en begrundelse, som kan godkendes af den kompetente myndighed. Navnlig bør bestemmelserne i direktiv 67/548/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater så vidt muligt anvendes for at begrænse dyreforsøg mest muligt.

4. Når en undersøgelse er afsluttet, skal der gives en detaljeret beskrivelse (specifikation) af det anvendte materiale og dets urenheder i henhold til afsnit II. Om nødvendigt kræves der data som omhandlet i bilag 5.4.b og 5.4.c for alle det biocidholdige produkts toksikologisk/økotoksikologisk relevante kemiske bestanddele, navnlig hvis bestanddelene er stoffer, der giver anledning til bekymring, jf. biociddirektivets artikel 2, stk. 1, litra e).

5. Når der er tale om en ny formulering, kan en ekstrapolering fra bilag 5.5.a accepteres, hvis alle de mulige virkninger af bestanddelene, navnlig på sygdomsfremkaldende evne og infektionsevne, vurderes.

 

Krav til dossier

AFSNIT:

I. Det biocidholdige produkts identitet

II. Det biocidholdige produkts fysiske, kemiske og tekniske egenskaber

III. Data om anvendelse

IV. Yderligere oplysninger om det biocidholdige produkt

V. Analysemetoder

VI. Effektivitetsdata

VII. Virkninger på menneskers sundhed

VIII. Restkoncentrationer i eller på behandlede materialer, fødevarer og foder

IX. Skæbne og adfærd i miljøet

X. Virkninger på ikke-målorganismer

XI. Klassificering, emballering og etikettering af det biocidholdige produkt

XII. Sammenfatning og evaluering af afsnit I til XI, herunder konklusionerne af risikovurderingen og henstillinger

 

Følgende data skal fremlægges til støtte for ovennævnte punkter:

I. DET BIOCIDHOLDIGE PRODUKTS IDENTITET

1.1. Ansøger

1.2. Producenten af det biocidholdige produkt og mikroorganismen eller mikroorganismerne

1.3. Handelsnavn eller foreslået handelsnavn samt producentens eventuelle udviklingskodenummer for formuleringen

1.4. Detaljerede kvantitative og kvalitative oplysninger om det biocidholdige produkts sammensætning

1.5. Det biocidholdige produkts fysiske tilstand og art

1.6. Funktion

 

II. DET BIOCIDHOLDIGE PRODUKTS FYSISKE, KEMISKE OG TEKNISKE EGENSKABER

2.1. Udseende (farve og lugt)

2.2. Stabilitet ved oplagring og holdbarhed

2.2.1. Indvirkningen af lys, temperatur og fugtighed på det biocidholdige produkts tekniske karakteristika

2.2.2. Andre faktorer, der påvirker stabiliteten

2.3. Eksplosive og oxiderende egenskaber

2.4. Flammepunkt og andre angivelser af antændelighed eller selvantændelighed

2.5. Aciditet, alkalinitet og pH-værdi

2.6. Viskositet og overfladespænding

2.7. Det biocidholdige produkts tekniske karakteristika

2.7.1. Fugtningsevne

2.7.2. Persistent skumdannelse

2.7.3. Opslemningsmulighed og opslemningsstabilitet

2.7.4. Tørsigtningstest og vådsigtningstest

2.7.5. Partikelstørrelsesfordeling (puddere og vanddispergerbare pulvere, granulater), indhold af støv/fint pulver (granulater) samt slid og skørhed (granulater)

2.7.6. Emulsionsevne, reemulsionsevne, emulsionsstabilitet

2.7.7. Flydeevne, hældbarhed (skylbarhed) og støvafgivelse

2.8. Fysisk, kemisk og biologisk forenelighed med andre produkter, herunder biocidholdige produkter, som der søges om godkendelse eller registrering til at benytte det sammen med

2.8.1. Fysisk forenelighed

2.8.2. Kemisk forenelighed

2.8.3. Biologisk forenelighed

2.9. Sammenfatning og evaluering af det biocidholdige produkts fysiske, kemiske og tekniske egenskaber

 

III. DATA OM ANVENDELSE

3.1. Påtænkt anvendelsesområde

3.2. Virkningsmekanisme

3.3. Oplysninger om den påtænkte anvendelse

3.4. Dosering

3.5. Indholdet af mikroorganismen i det anvendte materiale (fx i doseringsudstyr eller lokkemad)

3.6. Anvendelsesmetode

3.7. Antal anvendelser, anvendelsestidspunkter og beskyttelsens varighed

3.8. Nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler til at undgå skadelige virkninger på menneskers og dyrs sundhed og miljøet

3.9. Foreslået brugsanvisning

3.10. Brugerkategori

3.11. Oplysninger om udvikling eller mulig udvikling af resistens

3.12. Virkninger på materialer eller produkter, der er behandlet med det biocidholdige produkt

 

IV. YDERLIGERE OPLYSNINGER OM DET BIOCIDHOLDIGE PRODUKT

4.1. Emballage og det biocidholdige produkts forenelighed med det foreslåede emballeringsmateriale

4.2. Fremgangsmåde ved rengøring af anvendt udstyr

4.3. Re-entry perioder, nødvendige venteperioder eller andre forholdsregler til at beskytte mennesker, husdyr og miljøet

4.4. Anbefalede metoder og forholdsregler med hensyn til: håndtering, oplagring, transport eller brand

4.5. Foranstaltninger i tilfælde af et uheld

4.6. Fremgangsmåde ved destruktion eller dekontaminering af det biocidholdige produkt og dets emballage

4.6.1. Kontrolleret forbrænding

4.6.2. Andre fremgangsmåder

4.7. Overvågningsplan for den aktive mikroorganisme og andre mikroorganismer indeholdt i det biocidholdige produkt, herunder håndtering, oplagring, transport og anvendelse

 

V. ANALYSEMETODER

5.1. Metoder til analyse af det biocidholdige produkt

5.2. Metoder til bestemmelse og kvantificering af restkoncentrationer

 

VI. EFFEKTIVITETSDATA

 

VII. VIRKNINGER PÅ MENNESKERS SUNDHED

7.1. Basisundersøgelser for akut toksicitet

7.1.1. Akut oral toksicitet

7.1.2. Akut toksicitet ved inhalation

7.1.3. Akut perkutan toksicitet

7.2. Supplerende undersøgelser for akut toksicitet

7.2.1. Hudirritation

7.2.2. Øjenirritation

7.2.3. Hudsensibilisering

7.3. Eksponeringsdata

7.4. Foreliggende toksikologiske data vedrørende hjælpestoffer

7.5. Supplerende undersøgelser af kombinationer af biocidholdige produkter

7.6. Sammenfatning og evaluering af virkningerne på menneskers sundhed

 

VIII. RESTKONCENTRATIONER I ELLER PÅ BEHANDLEDE PRODUKTER, FØDEVARER OG FODER

 

IX. SKÆBNE OG ADFÆRD I MILJØET

 

X. VIRKNINGER PÅ IKKE-MÅLORGANISMER

10.1. Virkninger på fugle

10.2. Virkninger på vandorganismer

10.3. Virkninger på bier

10.4. Virkninger på andre leddyr end bier

10.5. Virkninger på regnorme

10.6. Virkninger på mikroorganismer i jorden

10.7. Supplerende undersøgelser af flere arter eller undersøgelser i senere faser, såsom undersøgelser af udvalgte ikke-målorganismer

10.7.1. Planter

10.7.2. Pattedyr

10.7.3. Andre relevante arter og processer

10.8. Sammenfatning og evaluering af virkningerne på ikke-målorganismer

 

XI. KLASSIFICERING, EMBALLERING OG ETIKETTERING AF DET BIOCIDHOLDIGE PRODUKT

Som fastsat i biociddirektivets artikel 20 skal der indgives forslag, ledsaget af begrundelse, til klassificering og etikettering af det biocidholdige produkt i henhold til direktiv 67/548/EØF og direktiv 1999/45/EF. Klassificeringen udgøres af beskrivelsen af fareklasse/klasser og de relevante risikosætninger for alle farlige egenskaber. På grundlag af klassificeringen bør der stilles forslag om etikettering, herunder faresymbol(er) og farebetegnelser og risiko- og sikkerhedssætninger. Klassificeringen og etiketteringen vedrører de kemiske stoffer i det biocidholdige produkt.

Miljøstyrelsen skal om nødvendigt have forelagt prøver af den foreslåede emballage. Dossieret ledsages af et begrundet forslag til klassificering i en af risikogrupperne i artikel 2 i direktiv 2000/54/EF sammen med oplysning om, hvorvidt produkterne skal mærkes med angivelsen for biologisk betinget fare, som anført i biociddirektivets bilag II.

 

XII. SAMMENFATNING OG EVALUERING AF AFSNIT I TIL XI, HERUNDER KONKLUSIONERNE AF RISIKOVURDERINGEN OG HENSTILLINGER«


Bilag 2

»Bilag 7

Aktivstoffer, som er optaget på bilag 1 til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet

Acetamiprid 1)

Acibenzolar-s-methyl 2)

Alpha-cypermethrin 3)

Amitrol 4)

Ampelomyces quisqualis 5)

Azimsulfuron 6)

Azoxystrobin 7)

Bacillus subtilis 8)

Beflubutamid 9)

Benalaxyl3)

Bentazon 10)

Benzoesyre 11)

Beta-cyfluthrin 12)

Bifenazat 13)

Bromoxynil3)

Captan 14)

Carbendazim 15)

Carfentrazonethyl 16)

Chlorothalonil 17), 18)

Chlorotoluron17

Chlorpropham 19)

Chlorpyrifos 20)

Chlorpyrifos-methyl20)

Cinidon-ethyl 21)

Clodinafop 22)

Clopyralid 23)

Clothianidin 24)

Coniothyrium minitans 25)

Cyazofamid 26)

Cyclanilid2)

Cyfluthrin12)

Cyhalofop-butyl21)

Cypermethrin17)

Cyprodinil23)

2,4-D 27)

2,4-DB12)

Daminozid17)

Deltamethrin 28)

Desmedipham3)

Dichlorprop-P 29)

Dimethenamid-p 30)

Dimethoat 31)

Dimethomorph31)

Dimoxystrobin 32)

Dinocap 33)

Diquat4)

Esfenvalerat 34)

Ethephon 35)

Ethofumesat 36)

Ethoprophos 37)

Ethoxysulfuron26)

Etoxazol 38)

Famoxadon21)

Fenamidon16)

Fenamiphos35)

Fenarimol 39)

Ferriphosphat2)

Fenhexamid 40)

Fipronil37)

Flazasulfuron11)

Florasulam21)

Flufenacet30)

Flumioxazin 41)

Flupyrsulfuron-methyl 42)

Fluroxypyr 43)

Flurtamon30)

Flusilazol 44)

Folpet14)

Foramsulfuron26)

Forchlorfenuron 45)

Formetanat14)

Fosetyl23)

Fosthiazat30)

Gliocladium catenulatum5)

Glufosinat31)

Glyphosat 46)

Imazalil 47)

Imazamox26)

Imazosulfuron 48)

Indoxacarb45)

Iodosulfuron30)

Ioxynil3)

Iprodion12)

Iprovalicarb 49)

Isoproturon 50)

Isoxaflutol16)

Kresoxim-methyl 51)

Lambda-cyhalothrin 52)

Laminarin48)

Linuron12)

1-Methylcyclopropen 53)

Maleinhydrazid12)

Mancozeb20)

Maneb20)

MCPA 54)

MCPB54)

Mechlorprop (mecoprop) 55)

Mechlorprop-P (mecoprop-P)55)

Mepanipyrim 56)

Mesosulfuron 57)

Mesotrion16)

Metalaxyl-M21)

Metconazol29)

Methamidophos 58)

Methiocarb14)

Methoxyfenozid48)

Metiram20)

Metrafenon8)

Metribuzin31)

Metsulfuron-methyl 59)

Milbemectin13)

Molinat 60)

Oxadiargyl26)

Oxamyl 61)

Oxasulfuron26)

Paecilomyces-fumosoroseus 62)

Paraquat 63)

Pendimethalin12)

Pethoxamid24)

Phenmedipham3)

Phosmet31)

Picolinafen21)

Picoxystrobin30)

Pirimicarb22)

Pirimiphos-methyl37)

Procymidon 64), 65)

Prohexadion-calcium 66)

Propamocarb31)

Propiconazol55)

Propineb 67)

Propoxycarbazon 68)

Propyzamid67)

Prosulfuron49)

Pseudomonas chlororaphis 69)

Pymetrozin2)

Pyraclostrobin11)

Pyraflufen-ethyl2)

Pyridat4)

Pyrimethanil29)

Quinoxyfen 70)

Rimsulfuron22)

Silthiofam30)

S-metolachlor48)

Spinosad8)

Spiroxamin 71)

Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus9)

Sulfosulfuron49)

Tepraloxydim38)

Thiabendazol4)

Thiacloprid1)

Thiamethoxam8)

Thifensulfuron-methyl46)

Thiophanat-methyl17)

Thiram60)

Tolclofos-methyl22)

Tolylfluanid 72)

Triasulfuron 73)

Tribenuron 74)

Triclopyr29)

Trifloxystrobin16)

Trinexapac23)

Triticonazol22)

Warfarin 75)

Ziram60)

Zoxamid57)«


Bilag 3

»Bilag 8

Aktivstoffer som EU-Kommissionen har besluttet at optage på bilag I, IA eller I B til biociddirektivet

Bilag I til biociddirektivet:

Aktivstof:
Produkt-type
Optagelsesdato
(ansøgningsfrist, jf. § 4, stk. 6.)
Ophør af retten til import, salg i alle led, anvendelse, oplagring og besiddelse af biocidmidler med det pågældende aktivstof, som ikke er godkendt efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab.1)
Sulfuryl-flourid2)
8
1. januar 2009
31. december 2010
Dichlofluanid3)
8
1. marts 2009
28. februar 2011
Clothianidin4)
8
1. februar 2010
31. januar 2012
Etofenprox5)
8
1. februar 2010
31. januar 2012
Difethialon6)
14
1. november 2009
31. oktober 2011
       

Bilag I A til biociddirektivet:

Aktivstof:
Produkt-type
Optagelsesdato
(ansøgningsfrist, jf. § 4, stk. 6.)
Ophør af retten til import, salg i alle led, anvendelse, oplagring og besiddelse af biocidmidler med det pågældende aktivstof, som ikke er godkendt efter principper, der er fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet for den Europæiske Union i fællesskab.1)
Kuldioxid7)
14
1. november 2009
31. oktober 2011
     
«
       

1) Der kan i bekendtgørelsen eller en meddelelse til godkendelsesindehaveren fastsættes en tidligere frist for ophør af retten til import og salg af midler, jf. § 4, stk. 6.

2) Kommissionens direktiv 2006/140/EF af 20. december 2006 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage sulfurylfluorid som et aktivt stof i bilag I hertil.

3) Kommissionens direktiv 2007/20/EF af 3. april 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage dichlofluanid som et aktivt stof i bilag I hertil.

4) Kommissionens direktiv 2008/15/EF af 15. februar 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage clothianidin som et aktivt stof i bilag I hertil.

5) Kommissionens direktiv 2008/16/EF af 15. februar 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage etofenprox som et aktivt stof i bilag I hertil.

6) Kommissionens direktiv 2007/69/EF af 29. november 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage difethialon som et aktivt stof i bilag I hertil.

7) Kommissionens direktiv 2007/70/EF af 29. november 2007 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF med henblik på at optage kuldioxid som et aktivt stof i bilag I A hertil.


Bilag 4

»Bilag 9

Aktivstoffer, som EU-Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I til plantebeskyttelsesmiddeldirektivet.

Stof
Forbud mod salg
Forbud mod anvendelse
Acephat1)
Efter 25. marts 2003
Efter 25. september 2003
Aktivstoffer optaget på bilag I og II til Kommissionens forordning nr. 2076/2002, jf. bekendtgørelsens bilag 9 a, med mindre der er angivet en særlig frist nedenfor.2)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Aktivstoffer optaget på bilag I og II til Kommissionens beslutning (2004/129/EF) af 30. januar 2004, jf. bilag 9 b3), undtagen Flamprop-M
Efter 15. juni 2005
Efter 15. juni 2005
Aktivstoffer optaget på bilag I til Kommissionens beslutning (2007/442/EF) af 21. juni 2007, jf. bekendtgørelsens bilag 9c.
Efter 22. december 2007
Efter 22. december 2008
Alachlor4)
Efter 18. juni 2007
Efter 18. juni 2008
Aldicarb5)
Efter 31. december 2003
Efter 30. juni 2004
Amitraz6)
Efter 12. februar 2004
Efter 12. august 2004
Ammoniumsulfamat7)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Atrazin8)
Efter 10. marts 2004
Efter 10. september 2004
Azafenidin9)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Azaconazol2)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Azinphos-ethyl10)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Benfuracarb11)
Ikke være godkendt
Ikke været godkendt
Benomyl12)
Efter 30. juni 2003
Efter 30. juni 2003
Bensultap2)
Efter 31. december 2003
Efter 30. juni 2004
Bioallethrin2)
Efter 30. juni 2003
Efter 31. december 2003
Bioresmethrin2)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Butoxycarboxim2)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Cadusafos13)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Carbaryl14)
Efter 21. november 2007
Efter 21. november 2008
Carbofuran15)
Efter 13. december 2007
Efter 13. december 2008
Carbosulfan16)
Efter 13. december 2007
Efter 13. december 2008
Chlorfenapyr17)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Chlorfenvinphos2) til brug i hovedkål og blomsterkål
Godkendte anvendelser af chlorfenvinphos i øvrigt
Efter 30. september 2007
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2007
Efter 31. december 2003
Chlozolinat18)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Cyhalothrin19)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Diazinon20)
Efter 6. december 2007
Efter 6. december 2008
1,3-dichlorpropen21)
Efter 20. marts 2008
Efter 20. marts 2009
Dichlorophen22)
Efter 14. januar 2006
Efter 30. september 2006
Dichlorprop2)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Dichlorvos23)
Efter 6. december 2007
Efter 6. december 2008
Dimethenamid24)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Dimethipin25)
Efter 2. februar 2008
Efter 2. februar 2009
Dinoterb26)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Diuron27)
Efter 13. december 2007
Efter 13. december 2008
DNOC28)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Endosulfan29)
Efter 2. juni 2006
Efter 2. juni 2007
Etrimfos2)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Fenitrothion30)
Efter 25. november 2007
Efter 25. november 2008
Fentin acetat31)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Fentin hydroxide32)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Fenpropathrin2)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Fenthion33)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Fenvalerat34)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Ferbam10)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Flamprop-M3)
Efter 15. juni 2005
Efter 15. september 2005
Furathiocarb2)
Efter 31. august 2003
Efter 31. december 2003
Haloxyfop2) til brug i såbede med prydplanter og frøgræsmarker med rødsvingel.
Godkendte anvendelse af haloxyfob i øvrigt.
Efter 30. september 2007
Efter 1. september 2003
31. december 2007
Efter 31. december 2003
Haloxyfop-R35)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Hexaconazol7)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
8-hydroxyquinolin7)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Imazamethabenz22)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Kasugamycin22)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Lindan36)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Malathion37)
Efter 6. december 2007
Efter 6. december 2008
Mefluidid38)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Metalaxyl39)
Efter 2. maj 2003
Efter 2. november 2003
Methabenzthiazuron40)
Efter 25. oktober 2006
Efter 25. oktober 2007
Methomyl41)
Efter 19. marts 2008
Efter 19. marts 2009
Monocarbamid-dihydrogensulphat25)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Monolinuron42)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Naled43)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Natriumsølvthiosulfat2) til brug i afskårne blomster og potteplanter.
Godkendte anvendelser af natriumsølvthiosulfat i øvrigt.
Efter 30. september 2007
Efter 31. august 2003
31. december 2007
Efter 31. december 2003
Natriumtetrathiocarbonat7)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Oxydemeton-methyl44)
Efter 21. november 2007
Efter 21. november 2008
Parathion45)
Efter 30. juni 2003
Efter 30. juni 2003
Parathion-methyl46)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Permethrin47)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Phosalon48)
Efter 22. juni 2007
Efter 31. december 2007
Phoxim2)
Efter 30. august 2003
Efter 31. december 2003
Polyoxin22)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Propham49)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Pyrazophos50)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Quintozen51)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Simazin52)
Efter 10. juni 2005
Efter 10. september 2005
Tecnazen53)
Efter 31. januar 2002
Efter 1. maj 2002
Thiodicarb54)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Tjæresyre22)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Triazamat55)
Ikke været godkendt
Ikke været godkendt
Trichlorfon56)
Efter 21. november 2007
Efter 21. november 2008
Trifluralin57)
Efter 20. marts 2008
Efter 20. marts 2009
Triforin2) til brug i æbler, pærer, solbær, ribs, stikkelsbær
Godkendte anvendelser af Triforin i øvrigt.
Efter 30. september 2007
Efter 31. august 2003
Efter 30. september 2007
Efter 31. december 2003
Zineb58)
Efter 31. juni 2003
Efter 31. juni 2003.
   
«
     

1) Kommissionens beslutning (2003/219/EF) af 25. marts 2003 om afvisning af at indsætte acephat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

2) Aktive stoffer, optaget på Kommissionens forordning nr. 2076/2002, og som er eller inden for de seneste 5 år har været godkendt i Danmark, er blevet nævnt specifikt i bilaget og har fået tildelt særlige salgs- og anvendelsesfrister.

3) Kommissionens beslutning (2004/129/EF) af 30. januar 2004 om ikke-optagelse af visse aktive stoffer i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer.

4) Kommissionens beslutning (2006/966/EF) af 18. december 2006 om afvisning af at optage alachlor i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

5) Rådets beslutning (2003/199/EF) af 18. marts 2003 om afvisning af at indsætte aldicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

6) Kommissionens beslutning (2004/141/EF) af 12. februar 2004 om afvisning af at optage amitraz i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

7) Kommissionens beslutning (2006/797/EF) af 22. november 2006 om afvisning af at optage ammoniumsulfamat, hexaconazol, natriumtetrathiocarbonat og 8-hydroxyquinolin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktive stoffer.

8) Kommissionens beslutning (2004/248/EF) af 10. marts 2004 om afvisning af at optage atrazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

9) Kommissionens beslutning (2002/949/EF) af 4. december 2002 om afvisning af at indsætte azafenidin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

10) Kommissionens beslutning (95/276/EF) af 13. juli 1995 om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder ferbam og azinphos-ethyl som aktivstoffer.

11) Kommissionens beslutning (2007/615/EF) af 20. september 2007 om afvisning af at optage benfuracarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

12) Kommissionens beslutning (2002/928/EF) af 26. november 2002 om afvisning af at optage benomyl på bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

13) Kommissionens beslutning (2007/428/EF) af 18. juni 2007 om afvisning af at optage cadusafos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

14) Kommissionens beslutning (2007/355/EF) af 21. maj 2007 om afvisning af at optage carbaryl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

15) Kommissionens beslutning (2007/416/EF) af 13. juni 2007 om afvisning af at optage carbofuran i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

16) Kommissionens beslutning (2007/415/EF) af 13. juni 2007 om afvisning af at optage carbosulfan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

17) Kommissionens beslutning (2001/697/EF) af 5. september 2001 om afvisning af at indsætte chlorfenapyr i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF.

18) Kommissionens beslutning (2000/626/EF) af 13. oktober 2000 om afvisning af at indsætte chlozolinat i bilag I til Rådets direktiv 91/414 og om tilbagekaldelse af godkendelse af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

19) Kommissionens beslutning (94/643/EF) af 12. september 1994 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder cyhalothrin som aktivt stof.

20) Kommissionens beslutning (2007/393/EF) af 6. juni 2007 om afvisning af at optage diazinon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

21) Kommissionens beslutning (2007/619/EF) af 20. september 2007 om afvisning af at optage 1,3-dichlorpropen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

22) Kommissionens beslutning (2005/303/EF) af 31. marts 2005 om ikke-optagelse af tjæresyre, dichlorophen, imazamethabenz, kasugamycin og polyoxin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagetrækning af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse stoffer.

23) Kommissionens beslutning (2007/387/EF) af 6. juni 2007 om afvisning af at optage dichlorvos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

24) Kommissionens beslutning (2006/1009/EF) af 22. december 2006 om afvisning af at optage dimethenamid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.

25) Kommissionens beslutning (2007/553/EF) af 2. august 2007 om afvisning af at optage monocarbamid-dihydrogensulphat og dimethipin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer.

26) Kommissionens beslutning (98/269/EF) af 7. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dinoterb som aktivt stof.

27) Kommissionens beslutning (2007/417/EF) af 13. juni 2007 om afvisning af at optage diuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

28) Kommissionens beslutning (1999/164/EF) af 17. februar 1999 om afvisning af at indsætte DNOC som aktivt stof i bilag I til Rådets tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

29) Kommissionens beslutning (2005/864/EF) af 2. december 2005 om afvisning af at optage endosulfan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

30) Kommissionens beslutning (2007/379/EF) af 25. maj 2007 om afvisning af at optage fenitrothion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

31) Kommissionens beslutning (2002/478/EF) af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin acetat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

32) Kommissionens beslutning (2002/479/EF) af 20. juni 2002 om afvisning af at indsætte fentin hydroxid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

33) Kommissionens beslutning (2004/140/EF) af 11. februar 2004 om afvisning af at optage fenthion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

34) Kommissionens beslutning (98/270/EF) af 7. april 1998 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder fenvalerat som aktivt stof.

35) Kommissionens beslutning (2007/437/EF) af 19. juni 2007 om afvisning af at optage haloxyfop-R i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

36) Kommissionens beslutning (2000/801/EF) af 20. december 2000 om afvisning af at optage lindan i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

37) Kommissionens beslutning (2007/389/EF) af 6. juni 2007 om afvisning af at optage malathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

38) Kommissionens beslutning (2004/401/EF) af 26. april 2004 om afvisning af at optage mefluidid i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

39) Kommissionens beslutning (2003/308/EF) af 2. maj 2003 om afvisning af at indsætte metalaxyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

40) Kommissionens beslutning (2006/302/EF) af 25. april 2006 om afvisning af at optage methabenzthiazuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

41) Kommissionens beslutning (2007/628/EF) af 19. september 2007 om afvisning af at optage methomyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

42) Kommissionens beslutning (2000/243/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at optage monolinuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

43) Kommissionens beslutning (2005/788/EF) af 11. november 2005 om afvisning af at optage naled i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

44) Kommissionens beslutning (2007/392/EF) af 21. maj 2007 om afvisning af at optage oxydemeton-methyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

45) Kommissionens beslutning (2001/520/EF) af 9. juli 2001 om afvisning af at indsætte parathion i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

46) Kommissionens beslutning (2003/166/EF) af 10. marts 2003 om afvisning af at optage parathion-methyl i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

47) Kommissionens beslutning (2000/817/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at optage permethrin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

48) Kommissionens beslutning (2006/1010/EF) af 22. december 2006 om afvisning af at optage phosalon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.

49) Kommissionens beslutning (96/586/EF) af 9. april 1996 om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder propham som aktivt stof.

50) Kommissionens beslutning (2000/233/EF) af 9. marts 2000 om afvisning af at optage pyrazophos i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

51) Kommissionens beslutning (2000/816/EF) af 27. december 2000 om afvisning af at indsætte quintozen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

52) Kommissionens beslutning (2004/247/EF) af 10. marts 2004 om afvisning af at optage simazin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

53) Kommissionens beslutning (2000/725/EF) om afvisning af at indsætte tecnazen i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.

54) Kommissionens beslutning (2007/366/EF) om afvisning af at optage thiodicarb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

55) Kommissionens beslutning (2005/487/EF) af 4. juli 2005 om afvisning af at optage triazamat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

56) Kommissionens beslutning (2007/356/EF) af 21. maj 2007 om afvisning af at optage trichlorfon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette stof.

57) Kommissionens beslutning (2007/629/EF) af 20. september 2007 om afvisning af at optage trifluralin i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof.

58) Kommissionens beslutning (2001/245/EF) af 22. marts 2001 om afvisning af at indsætte zineb i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktive stof.


Bilag 5

»Bilag 9c

EU-Kommissionens beslutning (2007/442/EF) af 21. juni 2007 – bilag I.

Bilag I: Liste over aktivstoffer, der ikke optages i bilag I til direktiv 91/414/EØF som aktivstoffer

Del A

2-hydroxyethylbutylsulfid

2-naphthyloxyacetamid

3-phenyl-2-propenal (kanelaldehyd)

Aminosyrer/gamma-aminosmørsyre

Ammoniumcarbonat

Asfalte

Calciumchlorid

Calciumhydroxid

Casein

Chitosan

Cis-Zeatin

Citronellol

Ekstrakt af citrusfrugt/ekstrakt af grapefrugt

Ekstrakt af citrusfrugt/ekstrakt af grapefrugtkerner

Pulver af nåletræsnåle

Daphneolie

EDTA og salte deraf

Ekstrakt af pebermynte

Planteekstrakt af rødeg, figenkaktus, sumak, mangrove

Fedtsyrer/isobutyrinsyre (CAS-nr. 79-31-2)

Fedtsyrer/isovalerianesyre (CAS-nr. 503-74-2)

Fedtsyrer/kaliumsalt — caprylsyre (CAS-nr. 124-07-2)

Fedtsyrer/kaliumsalt — talloliefedtsyre (CAS-nr. 61790-12-3)

Fedtsyrer/valerianesyre

Folinsyre

Myresyre

Hvidløgspulp

Gelatine

Ferripyrophosphat

Lanolin

Lecithin

Mælkealbumin

Sennepspulver

Olein

Paraffinolie/(CAS-nr. 64741-88-4)

Paraffinolie/(CAS-nr. 64741-89-5)

Paraffinolie/(CAS-nr. 64741-97-5)

Paraffinolie/(CAS-nr. 64742-55-8)

Paraffinolie/(CAS-nr. 64742-65-0)

Paraffinolie/(CAS-nr. 8012-95-1)

Jordolie/(CAS-nr. 74869-22-0)

Jordolie/(CAS-nr. 64742-55-8/64742-57-7)

Planteolier/olivenolie

Planteolier/æterisk olie (eugenol)

Planteolier/guajaktræsolie

Planteolier/hvidløgsolie

Planteolier/citrongræsolie

Planteolier/orangeolie

Planteolier/fyrrenåleolie

Planteolier/sojaolie

Planteolier/solsikkeolie

Planteolier/ylang-ylangolie

Styrenpolymerer og acrylamid

Repellenter (smag), vegetabilske eller animalske/ekstrakt af fødevarekvalitet/

fosforsyre og fiskemel

Propolis

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/æteriske olier

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fedtsyrer, fiskeolie

Repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/rå tallolie

(CAS-nr. 93571-80-3)

Kaliumhydrogencarbonat

Del B

1-methoxy-4-propenylbenzen (anethol)

1-methyl-4-isopropylidencyclohex-1-en (terpinolen)

2-ethyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonan (chalcogran)

2-ethyl-1,6-dioxaspiro (4,4) nonan

2-methoxypropan-1-ol

2-methoxypropan-2-ol

2-methyl-3-buten-2-ol

2-methyl-6-methylen-2,7-octadien-4-ol (ipsdienol)

2-methyl-6-methylen-7-octen-4-ol (ipsenol)

2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en (alpha-pinen)

4,6,6-trimethyl-bicyclo[3.1.1]hept-3-enol, ((S)-cis-verbenol)

3-methyl-3-buten-1-ol

3,7,7-trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-en (3-caren)

(E)-2-methyl-6-methylen-2,7-octadien-1-ol (myrcenol)

(E)-9-dodecen-1-yl-acetat

(8E, 10E) 8,10-dodecadien 1-yl-acetat

(E, Z)-8,10-tetradecadienyl

(E/Z)-9-dodecenylacetat; (E/Z)-9-dodecen-1-ol; (Z)-11-tetradecen-1-ylacetat

(1R)-1,3,3-trimethyl-4,6-dioxatricyclo[3.3.1.0]nonan (lineatin)

Methyl-p-hydroxybenzoat

p-hydroxybenzoesyre

Del C

Agrobacterium radiobacter K 84

Bacillus sphaericus

Bacillus subtilis stamme IBE 711

Baculovirus GV

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis-virus

Del D

Brodifacoum

Chloralose

Chlorphacinon

Tricalciumphosphat

Del F

Formaldehyd

Glutaraldehyd

HBTA (højtkogende tjæresyre), anmeldt som desinfektionsmiddel

Hydrogenperoxid

Pereddikesyre

Phoxim

Natrium-p-toluensulfonchloramid

Del G

1,3,5-tir-(2-hydroxyethyl)-hexa-hydro-s-triazyn

2-mercaptobenzothiazol

2-methoxy-5-nitrofenol, natriumsalt

3-(3-benzyloxycarbonyl-methyl)-2-benzothiazolinon (benzolinon)

Biohumus

Cumylphenol

Kobberkompleks: 8-hydroxyquinolin med salicylsyre

Ethanedial (glyoxal)

Flufenzin

Flumetsulam

Hexamethylentetramin

Lactofen

Jasmonsyre

N-phenylphthalatsyre


Bilag 6

»Bilag 13

Aktivstoffer som Kommissionen har besluttet ikke at optage på bilag I, IA eller I B til biociddirektivet.

Aktivstof:
Produkttype
Forbud mod import og salg i alle led af midler inden for den eller de relevante produkttyper, der indeholder aktivstoffet eller aktivstofferne
Forbud mod anvendelse, oplagring og besiddelse af midler inden for den eller de relevante produkttyper, der indeholder aktivstoffet eller aktivstofferne
Aktivstoffer, som er opført på bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007, og hvor aktivstoffet eller kombinationen af aktivstof og produkttype ikke er opført i bilag II til samme forordning.
 
Efter 1. juli 20061) 2)
Efter 1. september 20062)
Aktivstoffer, som er omfattet af Kommissionens beslutning (2007/565/EF) af 14. august 2007:
 
Efter 22. juli 2008
Efter 22. august 2008
       
       
Bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumato(2-)]-kopper
21
   
       
Myresyre
18
   
       
Propan-2-ol
18
   
       
L-(+)-mælkesyre
1, 13
   
       
Anthraquinon
19
   
       
1,4-dichlorbenzen
18, 19
   
       
N-(2-ethylhexyl)-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dicarboximid
18
   
Benzylbenzoat
19
   
       
Malathion
18
   
       
Octansyre
19
   
       
Captan
21
   
       
N-(trichlormethylthio)phthalimid/folpet
21
   
       
Ziram
19, 21
   
       
Thiabendazol
21
   
       
Diuron
21
   
       
(RS)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl-(1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (alle isomerer; forhold: 1:1:1:1:1:1:1:1)/allethrin
18
   
       
Zinksulfid
18, 21
   
       
Dinatriumtetraborat, vandfrit
18
   
       
Naphthensyrer, kobbersalte
8
   
       
Chlorothalonil
21
   
       
Fluometuron
21
   
       
Chlorpyrifos
18
   
       
Chlorpyrifos-methyl
18
   
       
(R)-p-mentha-1,8-dien
18, 19
   
       
Prometryn
21
   
       
Siliciumdioxid — amorft
16, 19
   
       
Benolie/animal oil
19
   
       
Rapsolie
18
   
       
Lignin
19, 21
   
       
Oxinkobber
8
   
       
Dinatriumoctaborattetrahydrat
18
   
       
Dodecylguanidinmonohydrochlorid
16, 21
   
       
Phoxim
18
   
       
Chlorotoluron
21
   
       
Methomyl
18
   
       
Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammoniumchlorid
21
   
       
(S)-3-allyl-2-methyl-4-oxocyclopent-2-enyl(1R,3R)-2,2-dimethyl-3- (2-methylprop-1-enyl)-cyclopropancarboxylat (kun isomeren med 1R-trans og 1S)/S-bioallethrin
18
   
       
Bioresmethrin
18
   
       
Trans-isopropyl-3-[[(ethylamino)methoxyphosphinothioyl]oxy]crotonat
18
   
       
Amitraz
18
   
       
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/Isoproturon
18, 21
   
       
M-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin
19
   
       
3-iod-2-propynylbutylcarbamat
18
   
       
cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph
21
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider
16
   
       
Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie
19
   
       
2,4,8,10-tetra(tert-butyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d, g]-[1,3,2]dioxaphosphocin-6-oxid, natriumsalt
1
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
       
Kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl [(ethylphenyl) methyl]dimethyl, chlorider
16, 18, 19, 21
   
       
α-cyan-4-fluor-3-phenoxybenzyl-[1α (S*),3α]-(±)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat
18
   
       
Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakt
19
   
       
Enebær, Juniperus mexicana, ext.
19
   
       
Lavendel, Lavandula hybrida, ext. / lavendelolie
18
   
       
3-benzo[b]thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid
21
   
       
Chlormethyl-n-octyldisulfid
21
   
       
Kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)
18
   
       
(E)-2-octadecenal
19
   
       
E,Z)-2,13-octadecadienal
19
   
       
S-hydropren/ethyl-(S-(E,E))-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoat
18
   
       
4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1Hpyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr
21
   
       
Guazatintriacetat3)
8
Efter 1. august 2008
Efter 2. september 2008
     
«
       

1) Dog 1. august 2006 for ophør af import og salg af biocidmidler indeholdende aktivstoffet fedtsyre C8-18 (decansyre) bestemt til bekæmpelse af alger.

2) For midler med aktivstoffer, der ved Kommissionens forordning (EF) 1849/2006 blev optaget på bilag III eller VII til Kommissionens forordning (EF) nr. 2032/2003 eller hvor der ved den samme ændringsforordning blev fjernet produkttyper fra aktivstoffernes optagelse i bilag II, fastsætter forordningen dog en frist den 3. januar 2008 for ophør af import, salg, anvendelse og besiddelse. For midler med aktivstoffer, der er opført nedenfor, gælder de frister, der er anført for disse nedenfor i skemaet, for så vidt angår de produkttyper, som er nævnt ud for de enkelte akstivstoffer.

3) jf. Kommissionens beslutning (2007/597/EF) af 27. august 2007.

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Kommissionens direktiv 2006/50/EF af 29. maj 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 142, side 6), Kommissionens direktiv 2006/85/EF af 23. oktober 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 293, side 3), Kommissionens direktiv 2006/140/EF af 20. december 2006, (EU-Tidende 2006 nr. L 414, side 78), Kommissionens direktiv 2007/5/EF af 7. februar 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 35, side 11), Kommissionens direktiv 2007/20/EF af 3. april 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 94, side 23), Kommissionens direktiv 2007/21/EF af 10. april 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 97, side 42), Kommissionens direktiv 2007/25/EF af 23. april 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 106, side 34), Kommissionens direktiv 2007/31/EF af 31. maj 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 140, side 44), Kommissionens direktiv 2007/50/EF af 2. august 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 202, side 15), Kommissionens direktiv 2007/52/EF af 16. august 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 94, side 23), Kommissionens direktiv 2007/69/EF af 29. november 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 312, side 23), Kommissionens direktiv 2007/70/EF af 29. november 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 312, side 26), Kommissionens direktiv 2008/15/EF af 15. februar 2008, (EU-Tidende 2008 nr. L 42, side 45), Kommissionens direktiv 2008/16/EF af 15. februar 2008, (EU-Tidende 2008 nr. L 42, side 48), Kommissionens beslutning 2007/355/EF af 21. maj 2007, (EU-Tidende nr. L 133, side 40), Kommissionens beslutning 2007/356/EF af 21. maj 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 133, side 42), Kommissionens beslutning 2007/366/EF af 25. maj 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 139, side 28), Kommissionens beslutning 2007/379/EF af 25. maj 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 141, side 76), Kommissionens beslutning 2007/387/EF af 6. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 145, side 16), Kommissionens beslutning 2007/389/EF af 6. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. 147, side 19), Kommissionens beslutning 2007/392/EF af 21. maj 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 148, side 7), Kommissionens beslutning 2007/393/EF af 6. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 148, side 9), Kommissionens beslutning 2007/415/EF af 13. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 156, side 28), Kommissionens beslutning 2007/416/EF af 13. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 156, side 30), Kommissionens beslutning 2007/417/EF af 13. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 156, side 32), Kommissionens beslutning 2007/428/EF af 18. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 160, side 26), Kommissionens beslutning 2007/437/EF af 19. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 163, side 22), Kommissionens beslutning 2007/442/EF af 21. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 166, side 16), Kommissionens beslutning 2007/452/EF af 29. juni 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L172, side 83), Kommissionens beslutning 2007/553/EF af 2. august 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 208, side 10), Kommissionens beslutning 2007/565/EF af 14. august 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L216, side 17), Kommissionens beslutning 2007/597/EF af 27. august 2007 (EU-Tidende 2007 nr. L230, side 18), Kommissionens beslutning 2007/615/EF af 20. september 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 246, side 47), Kommissionens beslutning 2007/619/EF af 20. september 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 249, side 11), Kommissionens beslutning 2007/628/EF af 19. september 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 255, side 40) og Kommissionens beslutning 2007/629/EF af 20. september 2007, (EU-Tidende 2007 nr. L 255, side 42). I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra Kommissionens forordning nr. 1451/2007/EF af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter. Ifølge artikel 249 i EØF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i bekendtgørelsen er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.

1) Kommissionens direktiv 2004/99/EF af 1. oktober 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage acetamiprid og thiacloprid som aktive stoffer.

2) Kommissionens direktiv 2001/87/EF af 12. oktober 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af acibenzolar-s-methyl, cyclanilid, ferriphosphat, pymetrozin og pyraflufen-ethyl som aktive stoffer.

3) Kommissionens direktiv 2004/58/EF af 23. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil og phenmedipham som aktive stoffer.

4) Kommissionens direktiv 2001/21/EF af 5. marts 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af amitrol, diquat, pyridat og thiabendazol som aktive stoffer.

5) Kommissionens direktiv 2005/2/EF af 19. januar 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Ampelomyces quisqualis og Gliocladium catenulatum som aktive stoffer.

6) Kommissionens direktiv 1999/80/EF af 28. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (azimsulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

7) Kommissionens direktiv 98/47/EF af 25. juni 1998 om indsættelse af et aktivt stof (azoxystrobin) i bilag I Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

8) Kommissionens direktiv 2007/6/EF af 14. februar 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage metrafenon, Bacillus subtilis, spinosad og thiamethoxam som aktive stoffer.

9) Kommissionens direktiv 2007/50/EF af 2. august 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage beflubutamid og Spodoptera exigua nuclear polyhedrosis virus som aktivstoffer.

10) Kommissionens direktiv 2000/68/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (bentazon) i bilag I Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

11) Kommissionens direktiv 2004/30/EF af 10. marts 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage benzoesyre, flazasulfuron og pyraclostrobin som aktive stoffer.

12) Kommissionens direktiv 2003/31/EF af 11. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage 2,4-DB, beta-cyfluthrin, cyfluthrin, iprodion, linuron, maleinhydrazid og pendimethalin som aktive stoffer.

13) Kommissionens direktiv 2005/58/EF af 21. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage bifenazat og milbemectin som aktive stoffer.

14) Kommissionens direktiv 2007/5/EF af 7. februar 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage captan, folpet, formetanat og methiocarb som aktivstoffer.

15) Kommissionens direktiv 2006/135/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage carbendazim som aktivstof.

16) Kommissionens direktiv 2003/68/EF af 11. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage trifloxystrobin, carfentrazonethyl, mesotrion, fenamidon og isoxaflutol som aktive stoffer.

17) Kommissionens direktiv 2005/53/EF af 16. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorothalonil, chlorotoluron, cypermethrin, daminozid og thiophanat-methyl som aktive stoffer.

18) Kommissionens direktiv 2006/76/EF af 22. september 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår specifikationen af det aktive stof chlorothalonil.

19) Kommissionens direktiv 2004/20/EF af 2. marts 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpropham som aktivt stof.

20) Kommissionens direktiv 2005/72/EF af 21. oktober 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl, mancozeb, maneb og metiram som aktive stoffer.

21) Kommissionens direktiv 2002/64/EF af 15. juli 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage cinidon-ethyl, cyhalofop-butyl, famoxadon, florasulam, metalaxyl-M og picolinafen som aktive stoffer.

22) Kommissionens direktiv 2006/39/EF af 12. april 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clodinafop, pirimicarb, rimsulfuron, tolclofos-methyl og triticonazol som aktive stoffer.

23) Kommissionens direktiv 2006/64/EF af 18. juli 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clopyralid, cyprodinil, fosetyl og trinexapac som aktive stoffer.

24) Kommissionens direktiv 2006/41/EF af 7. juli 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clothianidin og pethoxamid som aktive stoffer.

25) Kommissionens direktiv 2003/79/EF af 13. august 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Coniothyrium minitans som aktivt stof.

26) Kommissionens direktiv 2003/23/EF af 25. marts 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage imazamox, oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl og cyazofamid som aktive stoffer.

27) Kommissionens direktiv 2001/103/EF af 28. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af 2,4-dichlorphenoxyeddikesyre (2,4-D) som aktivt stof.

28) Kommissionens direktiv 2003/5/EF af 10. januar 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage deltamethrin som aktivt stof.

29) Kommissionens direktiv 2006/74/EØF af 21. august 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dichlorprop-P, metconazol, pyrimethanil og triclopyr som aktive stoffer.

30) Kommissionens direktiv 2003/84/EF af 25. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flurtamon, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazat og silthiofam som aktive stoffer.

31) Kommissionens direktiv 2007/25/EF af 23. april 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dimethoat, dimethomorph, glufosinat, metribuzin, phosmet og propamocarb som aktivstoffer.

32) Kommissionens direktiv 2006/75/EF af 11. september 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dimoxystrobin som aktivt stof.

33) Kommissionens direktiv 2006/136/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage dinocap som aktivstof.

34) Kommissionens direktiv 2000/67/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (esfenvalerat) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

35) Kommissionens direktiv af 23. oktober 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EF for at optage fenamiphos og ethephon som aktivstoffer.

36) Kommissionens direktiv 2002/37/EF af 3. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF med henblik på optagelse af ethofumesat som aktivt stof.

37) Kommissionens direktiv 2007/52/EF af 16. august 2007 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage ethoprophos, pirimiphos-methyl og fipronil som aktivstoffer.

38) Kommissionens direktiv 2005/34/EF af 17. maj 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage etoxazol og tepraloxydim som aktive stoffer.

39) Kommissionens direktiv 2006/134/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage fenarimol som aktivstof.

40) Kommissionens direktiv 2001/28/EF af 20. april 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af KBR 2738 (fenhexamid) som aktivt stof.

41) Kommissionens direktiv 2002/81/EF af 10. oktober 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flumioxazin som aktivt stof.

42) Kommissionens direktiv 2001/49/EF af 28. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl) som aktivt stof.

43) Kommissionens direktiv 2000/10/EF af 1. marts 2000 om optagelse af et aktivt stof (fluroxypyr) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

44) Kommissionens direktiv 2006/133/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage flusilazol som aktivstof.

45) Kommissionens direktiv 2006/10/EF af 27. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage forchlorfenuron og indoxacarb som aktive stoffer.

46) Kommissionens direktiv 2001/99/EF af 20. november 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af glyphosat og thifensulfuron-methyl som aktive stoffer.

47) Kommissionens direktiv 97/73/EF af 15. december 1997 om indsættelse af et aktivt stof (imazalil) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

48) Kommissionens direktiv 2005/3/EF af 19. januar 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage imazosulfuron, laminarin, methoxyfenozid og s-metolachlor som aktive stoffer.

49) Kommissionens direktiv 2002/48/EF af 30. maj 2002 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage iprovalicarb, prosulfuron og sulfosulfuron som aktive stoffer.

50) Kommissionens direktiv 2002/18/EF af 22. februar 2002 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af isoproturon som et aktivt stof.

51) Kommissionens direktiv 1999/1/EF af 21. januar 1999 om indsættelse af et aktivt stof (kresoxim-methyl) i bilag 1 til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

52) Kommissionens direktiv 2000/80/EF af 4. december 2000 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, med henblik på konsolidering af dette bilag og optagelse af endnu et aktivt stof (lambda-cyhalothrin).

53) Kommissionens direktiv 2006/19/EF af 14. februar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage 1-methylcyclopropen som aktivt stof.

54) Kommissionens direktiv 2005/57/EF af 21. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage MCPA og MCPB som aktive stoffer.

55) Kommissionens direktiv 2003/70/EF af 17. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mecoprop, mecoprop-P og propiconazol som aktive stoffer.

56) Kommissionens direktiv 2004/62/EF af 26. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mepanipyrim som aktivt stof.

57) Kommissionens direktiv 2003/119/EF af 5. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage mesosulfuron, propoxycarbazon og zoxamid som aktive stoffer.

58) Kommissionens direktiv 2006/131/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage methamidophos som aktivstof.

59) Kommissionens direktiv 2000/49/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (metsulfuron-methyl) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

60) Kommissionens direktiv 2003/81/EF af 5. september 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage molinat, thiram og ziram som aktive stoffer.

61) Kommissionens direktiv 2006/16/EF af 7. februar 2006 ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage oxamyl som aktivt stof.

62) Kommissionens direktiv 2001/47/EF af 25. juni 2001 om ændring af bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler med henblik på optagelse af Paecilomyces fumosoroseus som aktivt stof.

63) Kommissionens direktiv 2003/112/EF af 1. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage paraquat som aktivt stof.

64) Kommissionens direktiv 2006/132/EF af 11. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage procymidon som aktivstof.

65) Kommissionens beslutning af 29. juni 2007 om berigtigelse af direktiv 2006/132/EF om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage procymidon som aktivstof.

66) Kommissionens direktiv 2000/50/EF af 26. juli 2000 om optagelse af et aktivt stof (prohexadion-calcium) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

67) Kommissionens direktiv 2003/39/EF af 15. maj 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage propineb og propyzamid som aktive stoffer

68) Kommissionens direktiv 2006/45/EF af 16. maj 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for så vidt angår specifikationen af det aktive stof propoxycarbazon.

69) Kommissionens direktiv 2004/71/EF af 28. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage Pseudomonas chlororaphis som aktivt stof.

70) Kommissionens direktiv 2004/60/EF af 23. april 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage quinoxyfen som aktivt stof.

71) Kommissionens direktiv 1999/73/EF af 19. juli 1999 om indsættelse af et aktivt stof (spiroxamin) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

72) Kommissionens direktiv 2006/6/EF af 17. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tolylfluanid som aktivt stof.

73) Kommissionens direktiv 2000/66/EF af 23. oktober 2000 om optagelse af et aktivt stof (triasulfuron) i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler.

74) Kommissionens direktiv 2005/54/EF af 19. september 2005 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage tribenuron som aktivt stof.

75) Kommissionens direktiv 2006/5/EF af 17. januar 2006 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage warfarin som aktivt stof.