Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31967L0548
 
32006L0121
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anmeldelse af nye kemiske stoffer1)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 928 af 19. november 2002 om anmeldelse af nye kemiske stoffer ophæves §§ 1-16, §§ 19-21, § 24, §§ 26-31, § 33, §§ 35 og 36, § 37, stk. 1, nr. 3-6, samt §§ 38-47 den 1. juni 2008.

§ 2

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2008.

Miljøministeriet, den 22. maj 2008

Troels Lund Poulsen

/ Ole Christiansen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/121/EF af 18. december 2006 om ændring af Rådets direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer med henblik på tilpasning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (EU-Tidende 2006 nr. L 396, side 853).