Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kirkeudvalget den 23. april 2008

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om begravelse og ligbrænding

(Lempelse af krav til kommunale begravelsespladser m.v.)

[af kirkeministeren (Birthe Rønn Hornbech)]

1. Ændringsforslag

Kirkeministeren har stillet 1 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 21. februar 2008 og var til 1. behandling den 28. februar 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kirkeudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kirkeministeren sendte den 20. august 2007 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2006-07, KIU alm. del – bilag 49. Den 21. februar 2008 sendte kirkeministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til kirkeministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med det stillede ændringsforslag.

Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget bemærker, at partierne stemmer for lovforslaget og ministerens ændringsforslag, idet lovforslaget i det væsentligste er en opfølgning på de fire partiers beslutningsforslag om adgang til etablering af neutrale urnebegravelsespladser i skov (B 150 fra folketingsåret 2006-07). Dette kan nu ske i et samarbejde mellem en kommune og private skovejere, og relevante foreninger m.fl. kan forestå den daglige drift.

S, SF, RV og EL kvitterer for den opblødning, som ændringsforslaget vedrørende krav om skriftlighed i forbindelse med afdødes adgang til at få sin aske i havet er udtryk for.

Vedrørende den administrative decentralisering af kompetencen i lovforslagets § 3, stk. 4, har vi noteret os, at den sker til stiftsøvrigheden, der som bekendt består af både en biskop og en direktør for en statsforvaltning. Det, at direktøren for statsforvaltningen deltager, er med til sikre den religiøse neutralitet i sagsbehandlingen, som afdøde personer uden for folkekirken har krav på.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af kirkeministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I det under nr. 1 foreslåede § 3, stk. 3, indsættes som 2.-4. pkt.:

»Kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav. Begravelsesmyndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges. Fremsættes der indsigelse mod begravelsesmyndighedens afgørelse, og tages indsigelsen ikke til følge, forelægger begravelsesmyndigheden afgørelsen for skifteretten, der træffer afgørelse ved en kendelse, der ikke kan kæres.«

[Fravigelse af kravet om skriftlighed]

Bemærkninger

Til nr. 1

Kirkeministeren har under behandlingen af lovforslaget tilkendegivet, at da spredning af asken over åbent hav ikke er det almindelige ønske til begravelse, vil det med henblik på at sikre afdødes ønske om begravelsesform være hensigtsmæssigt, at lovforslaget suppleres med en bestemmelse, hvorefter kravet om skriftlighed kan fraviges, når det er utvivlsomt, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav.

Det foreslås, at begravelsesmyndigheden – tilsvarende begravelseslovens kapitel 2 – træffer afgørelse om, hvorvidt kravet om skriftlighed kan fraviges.

Ved afgørelse herom skal ønsker, som afdøde har fremsat efter sit fyldte 15. år, efterkommes. Foreligger der ingen tilkendegivelser fra afdøde, vil der ikke være adgang til at fravige kravet om skriftlighed, medmindre det på anden måde kan godtgøres, at det var afdødes ønske, at asken skulle spredes over åbent hav.

Der vil være adgang til at indbringe begravelsesmyndighedens afgørelse for skifteretten, der træffer afgørelse ved kendelse, der ikke kan kæres.

Flemming Damgaard Larsen V Britta Schall Holberg V fmd. Jens Kirk V Per Bisgaard V Jesper Langballe DF Søren Krarup DF Charlotte Dyremose KF Per Ørum Jørgensen KF Naser Khader NY Karen J. Klint S Sophie Hæstorp Andersen S Benny Engelbrecht S Leif Lahn Jensen S Pernille Vigsø Bagge SF nfmd. Anne Baastrup SF Bente Dahl RV Johanne Schmidt‑Nielsen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Ny Alliance (NY)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 75

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra kirkeministeren
2
Udkast til tidsplan for behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for behandling af lovforslaget
4
Ændringsforslag, fra kirkeministeren
5
1. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 75

Spm.nr.
Titel
1
Spm., om ministeren agter at fremsætte et ændringsforslag omkring adgangen til at få afdødes aske spredt over havet, uden at den afdøde skriftligt har fremsat ønske herom, til kirkeministeren, og ministerens svar herpå