Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg

(Struktøruddannelsen, maskinsnedkeruddannelsen, mureruddannelsen, skorstensfejeruddannelsen, snedkeruddannelsen og træfagenes byggeuddannelse)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 144 af 29. februar 2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygge og anlæg foretages følgende ændringer:

1. I § 3 indsættes som stk. 3 :

»Stk. 3. For elever med uddannelsesaftale kan skolen opdele grundforløbet i to skoleperioder med mellemliggende praktik, hvis skolen finder, at der tilstrækkeligt elevgrundlag.«

2. Bilag 1, Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger, affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 6, Maskinsnedker, affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

4. I bilag 7, Murer, afsnit 6.3.2, 2. pkt., ændres »mundtlige« til: »praktiske«.

5. I bilag 8, Skorstensfejer, afsnit 3.1., indsættes som nr. 7 :

»7. Kompetencer svarende til naturfag F, 1 uge. Faget fortsætter i hovedforløbet.«

6. I bilag 8, Skorstensfejer, afsnit 3.2., udgår »og grundfaget naturfag F«.

7. Bilag 9, Snedker, affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

8. Bilag 14, Træfagenes byggeuddannelse, afsnit 6.2.2, 2. og 3. pkt., affattes således:

»Projektarbejdet indeholder udførelse af løsningsforslag, tegninger, opmåling, materialeliste med begrundet materialevalg, valg af maskiner og værktøj, sikkerhedsforhold og arbejds- og tidsplan. Ved den mundtlige prøve fremlægger eleven sit projektarbejde og den valgte løsning.«

9. I bilag 14, Træfagenes byggeuddannelse, afsnit 6.5.1., indsættes efter »prøvekaraktererne«: », for specialet tømrer dog et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for det teoretiske projekt, jf. 6.2.3., indgår med ¼, karakteren for tegneprøven, jf. 6.2.4., indgår med ¼, og karakteren for den praktiske prøve, jf. 6.4.3., indgår med ½«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2008.

Undervisningsministeriet, den 26. maj 2008

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ Martin Bülow


Bilag 1

Anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til anlægsstruktør, bygningsstruktør og brolægger har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Planlægning, etablering og vedligeholdelse af kloak-, belægnings- og betonkonstruktioner, som indgår i anlægskonstruktioner og råhuse, samt vejbygning og -belægninger.

2. Kontrol af eget arbejde og kvalitetskontrol af byggeri og konstruktioner under hensyn til love og regler.

3. Samarbejde på en byggeplads vedrørende arbejdsplanlægning og produktion af en bygge- og anlægsopgave.

4. Arbejdstilrettelæggelse ud fra systematisk arbejdsmiljø- og sikkerhedsvurdering på og ved arbejdsstedet.

5. Kommunikation med projekt- og byggeledere, kunder, leverandører og andre samarbejdsparter.

6. Anvendelse af it til planlægning, tegning, kvalitetssikring, informationssøgning og kommunikation i forbindelse med arbejdet på en byggeplads.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder trin 1 kloakrørlægger, som er trin i alle uddannelsens specialer.

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer (trin 2):

1. Anlægsstruktør.

2. Bygningsstruktør.

3. Brolægger.

2. Uddannelsens varighed og struktur mv.

2.1. Uddannelsens trin 1 kloakrørlægger varer mellem 1 år 6 måneder og 2 år inklusiv grundforløbet og afsluttes med de afsluttende prøver. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 10 uger. Uddannelsens specialer varer mellem 3 år 5 måneder og 3 år 11 måneder inklusiv grundforløbet og trin 1 og afsluttes med svendeprøven. Skoleundervisningen i hovedforløbet (trin 2) varer 25 uger for anlægsstruktør og bygningsstruktør og 20 uger for brolægger. Tidspunkter for afsluttende prøver i trin 1 og for svendeprøver fastsættes i uddannelsesordningen.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 2 skoleperioder med mellemliggende praktikperiode for elever på trin 1 og yderligere 4 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever i specialerne.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan

1. indgå som medhjælpere i udførelsen af almindelige bygge- og anlægsaktiviteter, herunder etablering, indretning og vedligeholdelse af byggepladsens forskellige velfærdsmæssige og produktionsmæssige installationer,

2. under opsyn og vejledning foretage udgravning til huskloak og samle og understøtte en huskloak ved brug af PVC-materialer,

3. under vejledning opstille en simpel forskallingskonstruktion, placere og udføre binding af armering samt efter instruktion udføre udstøbning af in-situ beton og efterbehandling af in-situ betonoverfladen,

4. under vejledning udføre simple belægningsopgaver, herunder bearbejde de almindeligt forekommende typer belægningssten i beton og granit, samt opbygge og foretage komprimering af belægningsbunden,

5. efter instruktion betjene og vedligeholde enkle entreprenørmaskiner sikkerhedsmæssigt korrekt, herunder stationære el-afkortere, el-klippe- og -bukkemaskiner, håndholdte boremaskiner,

6. udforme og arbejde med en simpel elektronisk arbejdstegning samt håndtegnede skitser,

7. medvirke ved afsætning og nivellering samt gøre brug af måletekniske metoder og måleværktøjer i forbindelse med opmærkning, montage og afsætning af linjer og koter,

8. anvende relevante måletekniske standarder, værdier og tolerancer,

9. deltage i arbejdspladsvurderinger (APV) samt planlægge og udføre arbejdsopgaver ud fra grundlæggende viden om ergonomi,

10. foretage enkle og simple beregninger til brug for arbejdet og til egenkontrol af mængder og vinkler bl.a. ved hjælp af viden om materialers vægtfylde og Pythagoras’ læresætninger og

11. læse og forstå arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk.

3.2. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven og have erhvervet dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav for at kunne opstille rulle- og bukkestillads.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2.- 4.5., er, at eleverne kan

1. foretage opmåling og afsætning samt udføre simple anlægs-, bygnings- og betonkonstruktioner,

2. planlægge og tilrettelægge konstruktioner samt foretage mængdeberegning på grundlag af standardiserede tegninger og beskrivelser, byggelove og regler,

3. udføre opbygning, armering, udstøbning, vibrering og efterbehandling af simple in-situ jernbetonkonstruktioner,

4. foretage nivellering, beregne og afsætte koter og modulmål ved brug af forskellige typer af nivelleringsinstrumenter og teodolitter samt gennemføre kvalitetssikring og egenkontrol,

5. foretage anhugning i forhold til byrdens størrelse og vægt, opbevare, kontrollere og anvende almindeligt forekommende anhugningsgrej, vurdere det i forhold til belastningsregler, mærkning og kassationsgrænser samt dirigere anhugnings- og transportprocessen ved standardiseret visuel tegngivning og radiokommunikation,

6. udvælge, anvende og vedligeholde tekniske hjælpemidler samt store og små entreprenørmaskiner,

7. træffe ergonomiske, sikkerheds- og sundhedsmæssige foranstaltninger, herunder vælge og anvende personlige værnemidler ved forskellige typer arbejde, samt udføre arbejde med kold asfalt, bitumen, epoxy og isocyanatprodukter i overensstemmelse med regler og uddannelseskrav fastsat af Arbejdstilsynet,

8. udføre rørlæggerarbejde som udførende medarbejder i autoriseret kloakmestervirksomhed i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens regler,

9. vurdere og udføre bundopbygning af vej, afretning, sætning af kant- og belægningssten i beton og granit,

10. udføre arbejde forsvarligt ved vej i overensstemmelse med Vejdirektoratets uddannelseskrav,

11. sortere og udvælge materialer til gængse arbejdsopgaver på området,

12. anvende it-baserede redskaber til at udarbejde forskellige typer standardiserede arbejdstegninger samt produktions- og kvalitetssikringsplaner,

13. rådgive kunder samt søge og opdatere viden om byggelovgivning, regler og standarder og produktvejledninger ved anvendelse af it,

14. tilrettelægge arbejdet arbejdsmiljømæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt og herunder inddrage organiseringen af det systematiske sikkerhedsforebyggende arbejde på en byggeplads og i en virksomhed,

15. udarbejde tegninger/projektskitser og udføre kloakinstallationer, nedsivnings-, pumpe- og udskilleranlæg samt kloakering i landbruget i overensstemmelse med Sikkerhedsstyrelsens praktiske uddannelseskrav til den ansvarshavende i en autoriseret kloakmestervirksomhed,

16. montere store rør og brønde under iagttagelse af løftegrej, materiel og opgave,

17. ud fra fastlagt jordbundstype vælge og udføre bundopbygning til en vej- og anlægsopgave,

18. udføre, bearbejde og behandle betonbelægningsprodukter,

19. udføre, opstille, forandre og nedtage systemstillads i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav,

20. foretage dimensionering, opstilling og sikring af forskalling og det tilhørende armeringsarbejde samt foretage udstøbning, bearbejdning og efterbehandling af in-situ beton under forskellige vejrligsforhold ud fra elektroniske arbejdstegninger og skriftlige beskrivelser,

21. planlægge og udføre specialkonstruktioner ved anvendelse af specialforskalling, specialarmering og specialbeton,

22. planlægge, opstille og montere præfabrikerede bygningselementer,

23. udføre støttemure og trapper,

24. udføre granitbelægning på torve, pladser og vejarealer og

25. vurdere og udføre bundopbygning til en brolægningsopgave ud fra fastlagt jordbundstype.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1 – 11, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 12 – 18, gælder for specialet anlægsstruktør.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 12 – 14 og 19 – 22, gælder for specialet bygningsstruktør.

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 12 – 14 og 23 - 25, gælder for specialet brolægger.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Ved afslutningen af trin 1 kloakrørlægger afholder skolen to prøver.

6.1.1. Den ene prøve er en kloakrørlæggerprøve, som aflægges af alle elever. Kloakrørlæggerprøven modsvarer Sikkerhedsstyrelsens krav for den udførende kloakrørlægger.

6.1.2. Den anden prøve er en projektprøve, som aflægges af elever, der alene skal gennemføre trin 1.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens specialer afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Svendeprøven i uddannelsens specialer består af en teoretisk opgave og en praktisk opgave. I specialet anlægsstruktør består svendeprøven dog af to praktiske opgaver foruden den teoretiske opgave. Opgaverne stilles af det faglige udvalg efter samråd med skolen. Opgaven til den praktiske kloakmesterprøve er godkendt af Prøveudvalget for Kloakmestereksamen, og følger gældende vejledning for undervisningssteder og censorer/eksaminatorer og tilhørende bedømmelsesbestemmelser.

6.2.2. Den teoretiske opgave er en skriftlig prøve, der varer 8 timer.

6.2.3. I specialet anlægsstruktør aflægges den praktiske del af kloakmesterprøven som den ene praktiske prøve. Opgaven til den praktiske kloakmesterprøve er godkendt af Prøveudvalget for Kloakmestereksamen og følger gældende vejeledning for undervisningssteder og censorer/eksaminatorer og tilhørende bedømmelsesbestemmelser. Desuden aflægges en praktisk prøve i anlæg af vej, som varer 24 timer fordelt på tre dage.

6.2.4. I specialet bygningsstruktør varer den praktiske prøve 40 timer fordelt på fem dage.

6.2.5. I specialet brolægger varer den praktiske prøve 16 timer fordelt på to dage.

6.3. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have bestået kloakrørlæggerprøven og fagene anhugning, kold asfalt, bitumen, epoxy og isocyanatprodukter samt vejen som arbejdsplads.

6.3.1. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 kloakrørlægger, skal den afsluttende projektprøve desuden være bestået.

6.3.2. For elever, der afslutter uddannelsen med et speciale på trin 2, skal den eller de praktiske svendeprøver desuden være bestået, og det samlede resultat af svendeprøven skal mindst svare til beståkarakter. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit af den eller de praktiske svendeprøver og den teoretiske svendeprøve.

6.3.3. I det vægtede gennemsnit for specialet anlægsstruktør indgår hver af de 3 prøver med 1/3.

6.3.4. I det vægtede gennemsnit for specialet bygningsstruktør indgår den teoretiske prøve med 1/3 og den praktiske prøve med 2/3.

6.3.5. I det vægtede gennemsnit for specialet brolægger indgår den teoretiske prøve med 1/6 og den praktiske prøve med 5/6.

6.3.6. For elever i specialet bygningsstruktør skal faget systemstillads desuden være bestået.

6.4. Ved uddannelsens afslutning, herunder afslutning med trin 1, udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen.

6.4.1. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet for specialerne om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ros, bronzemedalje eller sølvmedalje.


Bilag 2

Maskinsnedker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til maskinsnedker har som overordnet formål, at eleverne gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Fremstilling af vinduer, døre, bygningskomponenter, plademøbler og massivtræsmøbler.

2. Montering, reparation og renovering af bygningselementer og møbler i samarbejde med andre faggrupper.

3. Kvalitetskontrol i henhold til møbel- og byggebranchens gældende normer og krav.

4. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet ud fra love og regler vedrørende byggeri og produktion, herunder energikrav, brandsikring, licitation og tilbudsgivning.

5. Vurdering af arbejdsmiljø og sikkerhed med respekt for andres arbejde på arbejdsstedet og det globale miljø.

6. Benyttelse af it-redskaber til planlægning, programmering, tegning, kvalitetssikring, informationssøgning og kommunikation i forbindelse med arbejdet på en træmøbelproducerende virksomhed.

7. Branchens arbejdsfunktioner og uddannelser.

1.2. Eleverne skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Produktionsassistent (døre og vinduer) (trin 1).

2. Produktionsassistent (møbel) (trin 1).

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med specialet maskinsnedker (trin 2).

2. Uddannelsens varighed og struktur mv.

2.1. Uddannelsens trin 1 produktionsassistent (såvel døre og vinduer som møbel) varer 2 år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 15 uger. Trin 2 varer 1 år og 3 – 9 måneder og afsluttes med svendeprøve. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 maskinsnedker varer 15 uger. Tidspunkt for svendeprøve fastsættes i uddannelsesordningen.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1 og i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. læse tegninger og diagrammer ud fra kendskab til praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik og projektionstegning, herunder symboler og illustrationsmetoder,

2. udføre skitser og arbejdstegninger med afbildning og udfoldning i relation til udførelse af praktiske opgaver, der er relevante for indgangens uddannelser, herunder udføre en elektronisk arbejdstegning ud fra kendskab til grundlæggende teknik i et CAD-program

3. foretage opmåling og beregning samt udarbejde materiale- og styklister med anvendelse af materialebetegnelser, antal, mængde, længde og areal,

4. bruge måletekniske metoder og måleværktøjer i forbindelse med opmærkning, montage, nivellering og afsætning, herunder bruge relevante måletekniske standarder, værdier og tolerancer,

5. udvælge massivtræ og pladematerialer ud fra et kendskab til almindeligt forekommende træsorter og trætørring,

6. udvælge finér og udføre finérsamlinger samt enkle samlinger til møbel- og bygningskomponenter og gøre rede for principper for overfladebehandling,

7. opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøjer, elhåndværktøjer og stationære maskiner, der anvendes inden for træ- og møbelindustrien og byggebranchen, og gøre rede for transmissionsberegninger, skærehastigheder, overfladekvalitet og slibematerialer,

8. fremstille enkle CNC-programmer ud fra et grundlæggende kendskab til CNC- maskinens opbygning og anvende ISO-koder ud fra et kendskab til koordinatsystemets opbygning,

9. laminere og anvende dertil hørende laminerings- og spændeværktøjer samt limpåføringsudstyr,

10. beskrive, analysere og udføre mindre formgivnings- eller designopgaver, der lever op til krav om funktionalitet, design og æstetik, og

11. redegøre for byggebranchens og træ- og møbelindustriens grundlæggende globale produktions- og markedsvilkår, herunder kendskab til muligheder for videreuddannelse og praktik i udlandet.

3.2. For at påbegynde på uddannelsens hovedforløb skal eleven ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven og have erhvervet dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav vedrørende opstilling af rulle- og bukkestillads.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.5., er, at eleverne kan:

1. opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende standardmaskiner og hel– og halvautomatiske specialmaskiner samt programmere, opstille og betjene PLC-, NC- og CNC - styrede træbearbejdningsmaskiner,

2. foretage materialevalg af træ, aluminium samt pladematerialer på baggrund af relevante informationer om materialers tekniske egenskaber samt bearbejdningsmuligheder,

3. analysere, dokumentere og udføre formgivnings- eller designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter inden for håndværk, arkitektur og industriel design,

4. anvende it-redskaber til at planlægge og dokumentere samtlige arbejdsprocesser i en produktionsopgave, herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og bearbejdningsformer og i samarbejde med andre løse problemer knyttet til produktionsformen samt til kvalitetskontrol,

5. udvikle ideer og begrunde behovet for forbedringer i arbejdsprocessen ud fra en forståelse af, hvordan jobfunktionen indgår i virksomhedens samlede værdikæde i et internationalt perspektiv,

6. planlægge og dokumentere samtlige arbejdsprocesser ved hjælp af it-redskaber og i samarbejde med andre løse problemer knyttet til produktionsformen samt til kvalitetskontrol,

7. anvende og forstå et fremmedsprog i job- og samfundsmæssige sammenhænge,

8. opstille, betjene og bearbejde på gennemløbsanlæg og maskiner,

9. beregne skæredata og fremføringshastigheder med henblik på optimal bearbejdningsteknik, grundlæggende værkstedspraksis, sikkerhed og miljø,

10. vurdere og anvende skærende værktøjer i forhold til gældende maskin- og værkstøjsstandarder for Dansk Standard,

11. programmere, opstille og betjene NC- og CNC-styrede træbearbejdningsmaskiner,

12. foretage pudsning, limning og finering,

13. udføre industriel og håndværksmæssig overfladebehandling,

14. slibe, anvende og vedligeholde værktøjer til manuel og maskinel bearbejdning,

15. opstille, betjene og vedligeholde standardmaskiner og specialmaskiner til dør- og vinduesproduktion under hensyn til god værkstedspraksis,

16. udføre industriel overfladebehandling, limning og finering,

17. opstille og betjene samt vedligeholde standardmaskiner og specialemaskiner til massivtræsproduktion under hensyn til god værkstedspraksis,

18. tilrettelægge og udføre industriel bearbejdning og samlinger i en massivtræsproduktion,

19. opstille, betjene og vedligeholde standardmaskiner og specialmaskiner til pladeproduktion under hensyn til god værkstedspraksis,

20. udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i industriel plademøbelproduktion inden for plade- og korpuselementer, inventar, køkkenelementer og øvrige finerede emner,

21. udføre maskinelle og håndværksmæssige arbejdsoperationer i en produktion af vinduer og døre,

22. vælge maskiner, værktøj, materialer og bearbejdningsformer og selvstændigt og i samarbejde med andre løse problemer knyttet til produktionsformen og planlægge og dokumentere samtlige arbejdsprocesser i en produktionsopgave,

23. udføre maskinelle og håndværksmæssige arbejdsoperationer i en produktion af siddemøbler, dækkende produktkategorierne modelarbejde, siddemøbel og møbler til polstring,

24. løse problemer knyttet til skitsering, dokumentation samt planlægning af produktion af et siddemøbel,

25. fremstille møbel- og bygningskomponenter, herunder selvstændigt vurdere og planlægge samtlige arbejdsprocesser i produktionen,

26. fremstille mastere og skabeloner til stillede opgaver og

27. forstå styringstekniske funktioner.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-3, 5, 11, 13 og 27, gælder for alle trin og specialet i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6-10, 12, 14, 17, 21 og 23-26, gælder for uddannelsens trin 2 maskinsnedker.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 15, 16 og 22, gælder for uddannelsens speciale maskinsnedker og trin 1 produktionsassistent (døre og vinduer).

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 4, 18, 19 og 20, gælder for uddannelsens speciale maskinsnedker og trin 1 produktionsassistent (møbel).

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. Eleven skal i samarbejde med skolen og virksomheden vælge et projekt eller en problemstilling, som skal løses både i form af et produkt og den nødvendige dokumentation. Problemstillingen skal hentes fra virksomhedens arbejdsområde eller produktområde, hvilket vil sige, at det produkt, som kommer ud af projektarbejdet, kan anvendes i virksomheden. Projektet eller produktet skal gennemføres og evalueres i praktikperioden mellem 3. og 4. skoleophold. Evalueringen gennemføres på virksomheden med deltagelse af skole, virksomhed og elev. Evalueringen skal synliggøres i elevplan og elevens uddannelsesbog.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1 produktionsassistent (døre og vinduer), og produktionsassistent (møbel), afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Den afsluttende prøve i trin 1 består af et projekt med udgangspunkt i elevens valgfrie specialefag. Projektet tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1. Skriftligt og elektronisk opslagsmateriale, herunder elevens egne notater, og regnemaskine må anvendes både ved udarbejdelse af det praktiske produkt og den skriftlige dokumentation. Projekternes indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

6.2.2. Projektetbestår af et praktisk udført produkt samt skriftlig dokumentation i form af projektbeskrivelse, faktaark og en konstruktionstegning, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig fremlæggelse.

6.2.3. Projektet løses inden for en varighed af 100 timer. Dokumentation og praktisk produkt præsenteres af eleven ved en mundtlig fremlæggelse, der varer 30 minutter inklusiv votering. Der gives en prøvekarakter på grundlag af en samlet bedømmelse. Det samlede resultat af den afsluttende prøve er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for dokumentationsmateriale indgår med 30%, og karakteren for den praktiske opgave indgår med 70%. Eleven har bestået den afsluttende prøve, når karakteren for henholdsvis dokumentation og den praktiske opgave er beståkarakter.

6.2.4. Prøven er efter det faglige udvalgs bestemmelse elektronisk baseret, hvad angår besvarelse med hensyn til projektbeskrivelse og konstruktionstegning.

6.3. Som del af den sidste skoleperiode i trin 2 specialet maskinsnedker afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse

6.3.1. Opgaven består af en projektsvendeprøve i form af en praktisk opgave, en projektrapport og en skriftlig prøve.

6.3.2. Den praktiske prøve består af en eller flere fremstillingsopgaver inden for område- og specialefag udført under skoleundervisningen. Opgaverne skal indeholde følgende discipliner:

1. Valg af maskiner, værktøj og materialer.

2. Skabelonfremstilling og skabelonbearbejdning.

3. Profilering af sammensatte profiler.

4. Kontrakehlinger og frisninger.

5. Lim- og finerarbejde.

6. Bearbejdning på CNC-styret maskine.

6.3.3. Skriftligt og elektronisk opslagsmateriale, herunder elevens egne notater og regnemaskine må anvendes ved både den mundtlige og skriftlige prøve. Opgaven til projektsvendeprøven er et selvvalgt projekt. Eleven afleverer senest 14 dage før begyndelsen af den sidste skoleperiode et projektoplæg i form af en målsat konstruktionstegning, der godkendes af skolen i samråd med det faglige udvalg.

6.3.4. Den skriftlige prøve består af opgaver inden for maskinteknik, værktøjsteknik, materialelære, teknisk dokumentation og CNC-teknik. Skriftligt og elektronisk opslagsmateriale, herunder elevens egne notater, og regnemaskine må anvendes. Opgaverne skal løses inden for 3 timer.

6.3.5. I projektsvendeprøven udarbejdes en projektrapport inden for 20 timer, og det praktiske produkt fremstilles inden for 60 timer. Produktet og produktrapporten præsenteres af eleven ved en mundtlig fremlæggelse, der varer 60 minutter inklusiv votering.

6.3.6. Prøven er efter det faglige udvalgs bestemmelse elektronisk baseret, hvad angår besvarelse med hensyn til den skriftlige prøve samt produktrapporten.

6.3.7. Ved svendeprøven i specialet maskinsnedker gives der en karakter i fagteori på grundlag af en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige prøve og en karakter for det praktiske projekt. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for fagteori indgår med 40%, og karakteren for det praktiske produkt indgår med 60%. Eleven har bestået den samlede svendeprøve, når karakteren for den fagteoretiske prøve og den praktiske prøve er beståkarakter.

6.4. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået mindst beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået beståkarakter i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Eleven skal have gennemført et projekt i praktikvirksomheden mellem 3. og 4. skoleophold, som nævnt i afsnit 5.2.

6.4.1. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 produktionsassistent (døre og vinduer) og produktionsassistent (møbel), skal prøven være bestået.

6.4.2 For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 maskinsnedker, skal prøven være bestået.

6.5. Ved uddannelsens afslutning på trin 1 udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På beviset anføres karakteren for eksamen i det valgfri specialefag, jf. 6.2.3. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ros, bronzemedalje eller sølvmedalje.

6.6. Ved uddannelsens afslutning på trin 2 udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven, som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for specialet. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ros, bronzemedalje eller sølvmedalje.


Bilag 3

Snedker

1. Uddannelsens formål og opdeling

1.1. Uddannelsen til bygningssnedker, møbelsnedker og orgelbygger har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder:

1. Fremstilling af vinduer, døre, bygningskomponenter, plademøbler og massivtræsmøbler.

2. Montering, reparation og renovering af bygningselementer og møbler i samarbejde med andre faggrupper.

3. Kvalitetskontrol i henhold til møbel- og byggebranchens gældende normer og krav.

4. Planlægning og tilrettelæggelse af arbejdet ud fra love og regler vedrørende byggeri og produktion, herunder energikrav, brandsikring, licitation og tilbudsgivning.

5. Vurdering af arbejdsmiljø og sikkerhed med respekt for andres arbejde på arbejdsstedet og det globale miljø.

6. Benyttelse af it-redskaber til planlægning, tegning, kvalitetssikring, informationssøgning og kommunikation i forbindelse med arbejdet på værksted og byggeplads.

7. Branchens arbejdsfunktioner og uddannelser.

1.2. Eleven skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for et eller flere af uddannelsens trin og specialer.

1.3. Uddannelsen indeholder følgende trin:

1. Træoperatør (døre og vinduer) (trin 1 i specialet bygningssnedker).

2. Træoperatør (møbel) (trin 1 i specialet møbelsnedker).

3. Bygningsmontør (trin 1 i specialet bygningssnedker).

1.4. Uddannelsen kan afsluttes med følgende specialer:

1. Bygningssnedker (trin 2).

2. Møbelsnedker (trin 2).

3. Orgelbygger.

2. Uddannelsens varighed og struktur mv.

2.1. Uddannelsens trin 1 træoperatør (såvel døre og vinduer som møbel) og bygningsmontør varer 2 år inklusiv grundforløbet. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 15 uger. Trin 2 specialerne bygningssnedker og møbelsnedker varer 1 år og 3 – 9 måneder og afsluttes med svendeprøve. Skoleundervisningen i hovedforløbets trin 2 varer 15 uger. Specialet orgelbygger varer 3 år og 3 – 9 måneder og afsluttes med svendeprøve. Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 30 uger. Tidspunkter for svendeprøver fastsættes i uddannelsesordningen.

2.2. Skoleundervisningen i hovedforløbet opdeles i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 1, i mindst 3 skoleperioder med mellemliggende praktikperioder for elever på trin 2 og i mindst 6 skoleperioder for elever i specialet orgelbygger.

3. Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet

3.1. De særlige kompetencemål, eleverne skal opfylde for at påbegynde på uddannelsens hovedforløb, er, at eleverne kan:

1. læse tegninger og diagrammer ud fra kendskab til praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik og projektionstegning, herunder symboler og illustrationsmetoder,

2. udføre skitser og arbejdstegninger, herunder afbildning og udfoldning i relation til udførelse af praktiske opgaver, herunder udføre en elektronisk arbejdstegning ud fra kendskab til grundlæggende teknik i et CAD-program,

3. foretage opmåling og beregning, samt udarbejde materiale- og styklister med anvendelse af materialebetegnelser, antal, mængde, længde og areal,

4. bruge måletekniske metoder og måleværktøjer i forbindelse med opmærkning, montage, nivellering og afsætning, herunder bruge relevante måletekniske standarder, koter, værdier og tolerancer,

5. udvælge massivtræ og pladematerialer ud fra et kendskab til almindeligt forekommende træsorter og trætørring,

6. udvælge finér og udføre finérsamlinger samt enkle samlinger til møbel- og bygningskomponenter og gøre rede principper for overfladebehandling,

7. udvælge, opstille, betjene og vedligeholde byggebranchens og træ- og møbelindustriens almindeligt forekommende håndværktøjer, elhåndværktøjer og stationære maskiner ud fra transmissionsberegninger, skærehastigheder, overfladekvalitet og slibematerialer,

8. fremstille enkle CNC-programmer ud fra et grundlæggende kendskab til CNC-maskinens opbygning og anvende ISO-koder ud fra koordinatsystemets opbygning,

9. laminere og anvende dertil hørende laminerings- og spændeværktøjer samt limpåføringsudstyr,

10. beskrive, analysere og udføre mindre formgivnings- eller designopgaver, der lever op til krav om funktionalitet, design og æstetik, og

11. redegøre for byggebranchens og træ- og møbelindustriens grundlæggende globale produktions- og markedsvilkår og muligheden for videreuddannelse og praktik i udlandet.

3.2. For at begynde på uddannelsens hovedforløb skal eleverne ud over at opfylde kompetencemålene i 3.1. bestå grundforløbsprøven og have erhvervet dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav vedrørende opstilling af rulle- og bukkestillads.

4. Kompetencemål for hovedforløbet

4.1. Kompetencemålene for hovedforløbet, jf. dog afsnit 4.2. – 4.11., er, at eleverne kan

1. opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, elhåndværktøj og standardmaskiner på værksted eller byggeplads,

2. foretage materialevalg af træ, aluminium, komposit samt pladematerialer på baggrund af informationer om materialers tekniske egenskaber samt bearbejdningsmuligheder,

3. ved hjælp af it-redskaber, planlægge og dokumentere samtlige arbejdsprocesser i en produktionsopgave, herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og bearbejdningsformer, og i samarbejde med andre løse problemer knyttet til produktionsformen og til kvalitetskontrol,

4. udvikle ideer og begrunde behovet for forbedringer i arbejdsprocesserne ud fra en forståelse af, hvordan jobfunktionen indgår i virksomhedens samlede værdikæde i et internationalt perspektiv,

5. analysere og dokumentere i form af elektronisk tegning og beregning samt udføre formgivnings- eller designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter indenfor håndværk, arkitektur og industriel design,

6. programmere, opstille og betjene PLC-, NC- og CNC-styrede træbearbejdningsmaskiner,

7. udføre industriel og håndværksmæssig overfladebehandling,

8. udføre manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ og pladematerialer, limning, finering og beslåning,

9. anvende og forstå et fremmedsprog i job- og samfundsmæssige sammenhænge,

10. udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i industriel plademøbelproduktion inden for produktkategorierne plade- og korpuselementer, inventar, køkkenelementer og øvrige finerede emner under overholdelse af gældende miljøkrav og sikkerhedsregler,

11. udføre maskinelle og håndværksmæssige arbejdsoperationer i en produktion af vinduer og døre under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler,

12. vælge maskiner, værktøjer, bearbejdningsform og materialer knyttet til industriel og håndværksmæssig fremstilling af trapper sikkerheds- og miljømæssigt korrekt og i overensstemmelse med bygningsmæssige regler om trapper,

13. anvende af edb-baserede systemer til tegning og fremstilling af trapper, til måltagning og opsnøring af trapper og redegøre for forskellige trappetyper,

14. i samarbejde med andre udføre kvartsvingstrapper,

15. reparere bygningskomponenter,

16. foretage måltagning, samling og montage af præfabrikerede trapper indvendigt i etagebyggeri under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler,

17. ud fra et kendskab til almindeligt forekommende dør- og vinduestyper foretage måltagning, montering og fugning af vinduer og udvendige og indvendige døre, herunder udvælge og anvende forskellige typer befæstelsesmaterialer under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler,

18. foretage måltagning, tildannelse og montage af elementer til køkken, bad og inventar på alle underlag samt montere gerigter, vinduesplader, inddækninger, afskygninger, tilbehør, greb, vask, lister og bordplader i alle materialer på opsætningsstedet under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler,

19. opbygge strøgulve, lette indvendige vægge og indvendig beklædning af vægge, samt udlægge trægulve med parket eller brædder og opsætte fodpaneler under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler,

20. opsætte lofter, underlag for disse og skyggelister under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler,

21. udføre maskinelle og håndværksmæssige arbejdsoperationer i en produktion af siddemøbler, dækkende produktkategorierne modelarbejde, siddemøbler og møbler til polstring under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler,

22. i samarbejde med andre løse problemer knyttet til skitsering, dokumentation og planlægning af produktion af et siddemøbel,

23. i samarbejde med andre løse arbejdsopgaver knyttet til håndværksmæssig produktion af plademøbler, herunder vælge og anvende maskiner, værktøjer, bearbejdningsform og materialer knyttet til produktion af opbevaringsmøbler, skrivemøbler og orgelemner under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler,

24. i samarbejde planlægge, dokumentere og udføre arbejdsopgaver i en håndværksmæssig produktion af møbler i massivtræ, herunder vælge og anvende maskiner, værktøjer, materialer og bearbejdningsform, som traditionelle snedkermæssige samlinger, lim- og fineringstekniker og overfladebehandling under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler,

25. udføre enkle restaureringsopgaver af ældre møbler,

26. anvende traditionelle håndværktøjer og gøre rede for deres oprindelse og vedligeholdelse,

27. vurdere betydningen af det traditionelle håndværk for den nuværende og fremtidige udvikling inden for møbelproduktionen,

28. vurdere de forskellige materialer og dokumentere deres brug ved fremstilling af et orgel,

29. redegøre for formgivning og æstetik ved orglets facadeopbygning,

30. fremstille dokumentationsmaterialer til de vitale dele i et orgel og redegøre for øvrige forhold vedrørende orglets luftforbrug, ventilåbninger og ventilstørrelser samt tætningssystemer under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler,

31. skelne mellem forskellene på de enkelte landes orgelbygning og orgeltyper, orgelmusik og orgelarkitektur i Nord- og Sydeuropa gennem tiderne,

32. deltage i produktion af orgler med hovedvægten lagt på de klanglige dele i et orgel,

33. udføre stemning og temperering ud fra kammertonen således, at tempereringssystemet er overholdt, og stemmekvaliteten er acceptabel,

34. arbejde med pibetyper i forskellige legeringer, overfladebehandling, lodninger og vedligeholdelse af disse pibetyper,

35. redegøre for forskellige orgelstemmer, herunder intonation og mensurering,

36. redegøre for valg af beslag til orgelhuse og mekanik og

37. vurdere betydningen af det traditionelle håndværk for den nuværende og fremtidige udvikling inden for orgelbyggeri.

4.2. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 1-5, gælder for alle trin og specialer i uddannelsen.

4.3. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 6-9, gælder for alle uddannelsens specialer.

4.4. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 10, gælder for uddannelsens specialer bygningssnedker, møbelsnedker, orgelbygger og trin 1 træoperatør (møbel).

4.5. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 11, gælder for uddannelsens speciale bygningssnedker og trin 1 træoperatør (vinduer og døre).

4.6. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 12-15, gælder for uddannelsens speciale bygningssnedker.

4.7. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 16-20, gælder for uddannelsens specialer bygningssnedker og trin 1 bygningsmontør.

4.8. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 21-22, gælder for uddannelsens specialer møbelsnedker, orgelbygger og trin 1 træoperatør (møbel).

4.9. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 23, gælder for uddannelsens specialer møbelsnedker, orgelbygger og trin 1 træoperatør (møbel).

4.10. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 24-27, gælder for uddannelsens specialer møbelsnedker og orgelbygger.

4.11. Kompetencemålene i afsnit 4.1., nr. 28-37, gælder for uddannelsens speciale orgelbygger.

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen

5.1. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen inden for de overordnede rammer, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

5.2. Eleven skal i samarbejde med skolen og virksomheden vælge et projekt eller en problemstilling, som skal løses både i form af et produkt og den nødvendige dokumentation. Problemstillingen skal hentes fra virksomhedens arbejdsområde eller produktområde, hvilket vil sige, at det produkt, som kommer ud af projektarbejdet kan anvendes i virksomheden. Projektet eller produktet skal gennemføres og evalueres i praktikperioden mellem 3. og 4. skoleophold. Evalueringen gennemføres på virksomheden med deltagelse af skole, virksomhed og elev. Evalueringen skal synliggøres i elevplan og i elevens uddannelsesbog.

6. Bedømmelse og beviser mv.

6.1. Uddannelsens enkelte trin afsluttes med en prøve. Prøven efter et trin, som ikke er uddannelsens sidste trin, skal kun aflægges af elever, der afslutter med det pågældende trin.

6.2. Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1 træoperatør og bygningsmontør afholder skolen en afsluttende prøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.2.1. Den afsluttende prøve i trin 1 består af et projekt med udgangspunkt i elevens specialefag. Projektet tager udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1. Skriftligt og elektronisk opslagsmateriale, herunder elevens egne notater og regnemaskine må anvendes ved udarbejdelse af det praktiske produkt og den skriftlige dokumentation og ved den efterfølgende mundtlige prøve. Projektets indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

6.2.2. Projektetbestår af et praktisk udført produkt samt skriftlig dokumentation i form af projektbeskrivelse, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve.

6.2.3. Projektet løses inden for en varighed af 100 timer. Dokumentation og praktisk produkt præsenteres af eleven ved en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusiv votering. Der gives en prøvekarakter på grundlag af en samlet bedømmelse.

6.3. Som del af den sidste skoleperiode i trin 2 specialerne bygningssnedker og møbelsnedker afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.

6.3.1. Svendeprøven er efter den enkelte elevs valg enten en traditionel svendeprøve i form af en skriftlig prøve, en mundtlig prøve og en praktisk prøve eller en projektsvendeprøve i form af en praktisk opgave, en projektrapport og en mundtlig prøve. Opgaverne indeholder følgende discipliner:

1. Planlægning, herunder valg af maskiner, værktøj og materialer.

2. Beslåning.

3. Lim- og finerarbejde.

4. Overfladebehandling

5. Håndlavede snedkersamlinger.

6. Maskinelle samlinger.

7. Pasning.

6.3.2. Skriftligt og elektronisk opslagsmateriale, herunder elevens egne notater og regnemaskine må anvendes ved både den mundtlige og skriftlige prøve. Opgavens indhold til den traditionelle svendeprøve tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Opgaven til projektsvendeprøven er et selvvalgt projekt.

6.3.3. Den traditionelle svendeprøve består af en tegneprøve, en mundtlig prøve og et praktisk udført produkt. Den skriftlige prøve består af en tegneprøve, der løses inden for 15 timer. Den mundtlige prøve består af fagteoretiske spørgsmål og varer 30 minutter inklusiv votering. Den praktiske prøve, der løses inden for 112 timer, består af en fremstillingsopgave inden for område- og specialefag udført under skoleundervisningen på grundlag af tegneopgaven fra den skriftlige prøve.

6.3.4. Projektsvendeprøven består af et praktisk udført produkt samt skriftlig dokumentation i form af projektbeskrivelse, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Der udarbejdes en projektrapport inden for 30 timer, og det praktiske produkt fremstilles inden for 112 timer. Projektrapport og praktisk opgave præsenteres af eleven ved en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusiv votering.

6.3.5. Prøven er efter det faglige udvalgs bestemmelse elektronisk baseret, hvad angår besvarelse med hensyn til projektbeskrivelse.

6.3.6. I den traditionelle svendeprøve for specialerne, bygningssnedker og møbelsnedker gives der en karakter i fagteori på grundlag af en samlet bedømmelse af den skriftlige og den mundtlige prøve, og en karakter for den praktiske prøve. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren fagteori indgår med 1/3, og karakteren for den praktiske prøve indgår med 2/3. Eleven har bestået den samlede svendeprøve, når karakteren for henholdsvis den fagteoretiske prøve og den praktiske prøve er mindst beståkarakter.

6.3.7. Ved projektsvendeprøven i specialerne bygningssnedker og møbelsnedker gives der en karakter i fagteori på grundlag af en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige prøve og en karakter for det praktiske produkt. Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for fagteori indgår med 1/3, og karakteren for den praktiske prøve henholdsvis det praktiske produkt indgår med 2/3. Eleven har bestået den samlede svendeprøve, når begge karakterer er beståkarakter.

6.4. Efter afslutning af den sidste skoleperiode i specialet orgelbygger afholder det faglige udvalg en afsluttende prøve i form af en svendeprøve. Det er en betingelse for at deltage i svendeprøven, at der er udstedt skolebevis, jf. afsnit 6.5.

6.4.1. Svendeprøven består af en praktisk prøve i fremstilling af en manualsløjfevindlade på ikke under 4 stemmer samt 2 træpiber inden for den dybe oktav i dedakt 8´. Hvis manualsløjfevindeladen udføres ved hjælp af CNC, omfatter prøven desuden en mindre opgave efter eget valg, hvori indgår håndværksmæssige konstruktioner såsom sinkning, gennemtapning og lignende, der udføres som håndarbejde.

6.4.2. Svendeprøven løses inden for en varighed af i alt ca. 250 timer. Under prøven udarbejder eleven et skema, som viser den tid, der medgår til fremstillingen af de enkelte dele.

6.4.3. Prøven bedømmes af en svendeprøvekommission udpeget af det faglige udvalg, der består af én uddannet orgelbygger fra henholdsvis arbejdsgiver- og arbejdstagerside.

6.4.4. Ved svendeprøven i specialet orgelbygger er karakteren for svendeprøven gennemsnittet af de karakterer, som hver skuemester har givet. Eleven har bestået, når gennemsnittet er mindst beståkarakter.

6.5. Hvis en orgelbyggerelev ikke består svendeprøven, jf. afsnit 6.4. tilbyder det faglige udvalg eleven en ny prøve, eventuelt efter supplerende praktikuddannelse og skoleuddannelse. Elever kan normalt tilbydes at gå til svendeprøve 2 gange. I særlige tilfælde kan det faglige udvalg tilbyde en elev en 3. prøve. Elever, som har været forhindret i at fuldføre svendeprøven på grund af dokumenteret sygdom eller anden tvingende årsag, kan deltage i en ny prøve efter det faglige udvalgs nærmere bestemmelse. Ved sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) anvendes reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser mv. tilsvarende.

6.6. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter som gennemsnit af karaktererne for alle grund- og områdefag i hovedforløbet. Der skal i øvrigt være opnået beståkarakter i hvert enkelt specialefag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget. Eleven skal have gennemført et projekt i praktikvirksomheden mellem 3. og 4. skoleophold, som nævnt i afsnit 5.2.

6.6.1. For elever, der afslutter uddannelsen med trin 1 træoperatør og bygningsmontør, skal den afsluttende prøve være bestået.

6.6.2. For elever, der afslutter uddannelsen med speciale, skal svendeprøven være bestået.

6.7. Ved uddannelsens afslutning med trin 1 udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På beviset anføres gennemsnittet af karaktererne for elevens valgfri specialefag.

6.8. Ved uddannelsens afslutning med et speciale i trin 2 udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for specialet. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne ros, bronzemedalje eller sølvmedalje.

6.9. Klager i forbindelse med svendeprøven til orgelbygger afgøres af det faglige udvalg. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder tilsvarende anvendelse, medmindre andet er bestemt i uddannelsesordningen eller i et svendeprøveregulativ udstedt af det faglige udvalg.