Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Bilag 11

Bilag 12

Bilag 13

Bilag 14

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne

§ 1

I bekendtgørelse nr. 882 af 6. juli 2007 om grundfag og centralt udarbejdede valgfag i erhvervsuddannelserne foretages følgende ændringer:

1. Bilag 2 affattes som bilag 1 til denne bekendtgørelse.

2. Bilag 3 affattes som bilag 2 til denne bekendtgørelse.

3. Bilag 6 affattes som bilag 3 til denne bekendtgørelse.

4. Bilag 7 affattes som bilag 4 til denne bekendtgørelse.

5. Bilag 8 affattes som bilag 5 til denne bekendtgørelse.

6. Bilag 9 , Bilag 9.1 , Bilag 9.2 og Bilag 9.3 affattes som bilag 6 til denne bekendtgørelse.

7. Bilag 12 affattes som bilag 7 til denne bekendtgørelse.

8. Bilag 13 affattes som bilag 8 til denne bekendtgørelse.

9. Bilag 14 affattes som bilag 9 til denne bekendtgørelse.

10. Bilag 16 affattes som bilag 10 til denne bekendtgørelse.

11. Bilag 19 affattes som bilag 11 til denne bekendtgørelse.

12. Bilag 22 affattes som bilag 12 til denne bekendtgørelse.

13. Bilag 23 affattes som bilag 13 til denne bekendtgørelse.

14. Bilag 27 affattes som bilag 14 til denne bekendtgørelse.

§ 2

Stk. 1. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan overgangsbestemmelser for elever, der er begyndt på undervisningen i et grundfag efter de hidtil gældende regler.

Undervisningsministeriet, den 8. juni 2008

P.M.V.
Søren Hansen
Afdelingschef

/ Christina Schøn


Bilag 1

Biologi

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår biologisk kompetence, således at de på baggrund af faglig indsigt er i stand til at handle hensigtsmæssigt i forhold til biologiske emner, som de møder inden for uddannelsesområdet. Endvidere er formålet at styrke elevernes forudsætning for på en kompetent måde at kunne deltage i og vurdere biologiske spørgsmål i samfundsdebatten.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Uden for niveau: 1,0 uge

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 1,0 uge

Niveau D: 1,0 uge

Niveau C: 2,0 uger

Uden for niveau

Under mål nr. 4 skal undervisningen omfatte 1-2 områder.

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) anvende sin biologiske viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde,

2) redegøre for biologisk tankegang og metode,

3) redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

4) redegøre for et eller flere af følgende områder:

 
a) centrale økologiske sammenhænge
b) principper for nedarvning
c) planters anatomi og fysiologi
d) dyrs anatomi og fysiologi
e) insekters anatomi og fysiologi
f) mikroorganismers anatomi og fysiologi
g) bioteknologi

Rammer for valg af indhold

Generelt

Der tages udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og mere teoretiske sammenhænge, der relaterer sig til det valgte uddannelsesområde. Praktisk arbejde, forsøg og undersøgelser indgår i undervisningen. Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Centrale økologiske sammenhænge

Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil.

Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N- kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb.

Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer.

Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder.

Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen.

Analyser af enkle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser.

Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr og mikroorganismer.

Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser.

Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer.

De almindelige organers funktioner, og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser.

Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer.

Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

Bioteknologiske principper med henblik på produktion.

Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug.

Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

Dokumentation

Uden for niveau udarbejdes der ikke eksamensopgaver.

Eleverne skal skaffe viden om biologiske emner systematisk, og viderebringe dette, eksempelvis som portfolie.

Eksamen

Der er ikke prøve i faget uden for niveau.

Niveau F

Under mål nr. 7 skal undervisningen omfatte 3-4 af de følgende antal områder:

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) anvende sin biologiske viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde,

2) redegøre for biologisk tankegang og metode,

3) udføre enkle biologiske undersøgelser eller forsøg,

4) dokumentere og formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske undersøgelser eller forsøg,

5) forholde sig til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for faget, naturen og samfundet,

6) redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

7) redegøre for et eller flere af følgende områder:

 
a) centrale økologiske sammenhænge
 
b) principper for nedarvning
 
c) planters anatomi og fysiologi
 
d) dyrs anatomi og fysiologi
 
e) insekters anatomi og fysiologi
 
f) mikroorganismers anatomi og fysiologi
 
g) bioteknologi

Rammer for valg af indhold

Generelt

Der tages udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og mere teoretiske sammenhænge, der relaterer sig til det valgte uddannelsesområde. Praktisk arbejde, forsøg og undersøgelser indgår i undervisningen. Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Centrale økologiske sammenhænge

Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil.

Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N- kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb.

Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer.

Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder.

Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen.

Analyser af enkle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser.

Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr og mikroorganismer.

Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser.

Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer.

De almindelige organers funktioner, og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser

Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer.

Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

Bioteknologiske principper med henblik på produktion.

Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug.

Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

Dokumentation

Eleven udarbejder en temaopgave. Hvor flere elever udarbejder en fælles temaopgave, skal det fremgå klart, hvilke dele af opgaven der er udarbejdet af den enkelte elev. Eleven vælger temaopgave, som skal være inden for undervisningens mål.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved undervisningens afslutning.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at temaopgaverne er godkendt af læreren.

Prøven tager udgangspunkt i temaopgaven og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter. Eleven skal have mulighed for i halvdelen af eksaminationen at fremlægge temaopgaverne, eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Desuden eksamineres eleven i det trukne spørgsmål. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven, notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminator udarbejder spørgsmål inden for de områder, der er valgt som pensum.

Der gives forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Niveau E

Under mål nr. 7 skal undervisningen omfatte 4-5 af de følgende områder:

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) anvende sin biologiske viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde,

2) redegøre for biologisk tankegang og metode,

3) udføre enkle biologiske undersøgelser eller forsøg,

4) dokumentere og formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske undersøgelser eller forsøg,

5) forholde sig til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for faget, naturen og samfundet,

6) redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

7) redegøre for et eller flere af følgende områder:

 
a) centrale økologiske sammenhænge
 
b) principper for nedarvning
 
c) planters anatomi og fysiologi
 
d) dyrs anatomi og fysiologi
 
e) insekters anatomi og fysiologi
 
f) mikroorganismers anatomi og fysiologi
 
g) bioteknologi

Rammer for valg af indhold

Generelt

Der tages udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og mere teoretiske sammenhænge, der relaterer sig til det valgte uddannelsesområde. Praktisk arbejde, forsøg og undersøgelser indgår i undervisningen. Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Centrale økologiske sammenhænge

Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil.

Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N- kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb.

Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer.

Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder.

Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen.

Analyser af enkle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser.

Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr og mikroorganismer.

Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser.

Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer.

De almindelige organers funktioner, og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser.

Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer.

Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

Bioteknologiske principper med henblik på produktion.

Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug.

Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

Dokumentation

Eleven udarbejder 2 temaopgaver. Hvor flere elever udarbejder en fælles temaopgave, skal det fremgå klart, hvilke dele af opgaven der er udarbejdet af den enkelte elev. Eleven vælger temaopgave, som skal være inden for undervisningens mål. På niveau E skal mindst den ene opgave indeholde praktiske biologiske problemstillinger fra elevens uddannelsesområde. Opgaverne danner grundlag for eksamen.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved undervisningens afslutning.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at temaopgaverne er godkendt af læreren.

Prøven tager udgangspunkt i temaopgaven og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eleven vælger selv, hvilken opgave, der skal tages udgangspunkt i. Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter. Eleven skal have mulighed for i halvdelen af eksaminationen at fremlægge temaopgaverne, eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Desuden eksamineres eleven i det trukne spørgsmål. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven, notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminator udarbejder spørgsmål inden for de områder, der er valgt som pensum.

Der gives forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Niveau D

Undervisningens mål

Målet med undervisningen er, at eleven kan

1) anvende sin biologiske viden i forbindelse med praktisk arbejde i forhold til elevens uddannelsesområde,

2) redegøre for biologisk tankegang og metode,

3) udføre enkle biologiske undersøgelser eller forsøg,

4) dokumentere og formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske undersøgelser eller forsøg,

5) forholde sig til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og deres betydning for faget, naturen og samfundet,

6) redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

7) redegøre for et eller flere af følgende områder:

 
a) centrale økologiske sammenhænge
 
b) principper for nedarvning
 
c) planters anatomi og fysiologi
 
d) dyrs anatomi og fysiologi
 
e) insekters anatomi og fysiologi
 
f) mikroorganismers anatomi og fysiologi
 
g) bioteknologi

Rammer for valg af indhold

Generelt

Der tages udgangspunkt i miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og mere teoretiske sammenhænge, der relaterer sig til det valgte uddannelsesområde. Praktisk arbejde, forsøg og undersøgelser indgår i undervisningen. Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Centrale økologiske sammenhænge

Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil.

Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N- kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb.

Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer.

Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder.

Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen.

Analyser af enkle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser.

Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr og mikroorganismer.

Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser.

Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer.

De almindelige organers funktioner, og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser.

Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer.

Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

Bioteknologiske principper med henblik på produktion.

Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug.

Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

Dokumentation

Eleven udarbejder 3 temaopgaver. Hvor flere elever udarbejder en fælles temaopgave, skal det fremgå klart, hvilke dele af opgaven der er udarbejdet af den enkelte elev. Eleven vælger temaopgave, som skal være inden for undervisningens mål. Mindst den ene opgave skal indeholde praktiske biologiske problemstillinger fra elevens uddannelsesområde. Opgaverne danner grundlag for eksamen.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved undervisningens afslutning.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at temaopgaverne er godkendt af læreren.

Prøven tager udgangspunkt i temaopgaven og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eleven vælger selv, hvilken opgave, der skal tages udgangspunkt i. Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter. Eleven skal have mulighed for i halvdelen af eksaminationen at fremlægge temaopgaverne, eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Desuden eksamineres eleven i det trukne spørgsmål. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven, notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminator udarbejder spørgsmål inden for de områder, der er valgt som pensum.

Der gives forberedelsestid på ca. 30 minutter.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) selvstændigt kan redegøre for biologisk tankegang og metode,

2) selvstændigt kan udføre og dokumentere simple biologiske eksperimenter, undersøgelser eller forsøg,

3) selvstændigt kan dokumentere og formidle sine overvejelser, resultater og konklusioner vedrørende biologiske eksperimenter, undersøgelser eller forsøg,

4) kan forholde sig nuanceret til forskellige teknologiske udviklingsmuligheder og opnå elementære, faglige forudsætninger for at vurdere og deltage i debatten om aktuelle biologiske problemstillinger og deres betydning for naturen, samfundet, økonomien og individet,

5) selvstændigt kan redegøre for de biologiske sammenhænge og disses indflydelse på miljøet og

6) kan redegøre for mindst 5 af følgende områder: (område a, b, g og h er obligatoriske)

 
a) centrale økologiske sammenhænge
 
b) principper for nedarvning
 
c) planters anatomi og fysiologi
 
d) dyrs anatomi og fysiologi
 
e) insekters anatomi og fysiologi
 
f) mikroorganismers anatomi og fysiologi
 
g) bioteknologi
 
h) individ

Rammer for valg af indhold

Undervisningen tager udgangspunkt i individ, miljø- og produktionsmæssige problemstillinger, der viser biologiens anvendelse i både praktiske og mere teoretiske sammenhænge. Aktuelle biologiske emner skal indgå i undervisningen. Praktisk arbejde, forsøg, undersøgelser og eksperimenter indgår i undervisningen. Områderne a, b, g, og h er obligatoriske, de 4 andre områder er valgfrit stof.

Undervisningen omfatter følgende områder:

a. Økologiske sammenhænge

Energistrømmen gennem økosystemer, herunder fotosyntese, fødekæder og fødenet, økosystemers levende og døde elementer og deres indbyrdes samspil.

Stofkredsløb i forskellige økosystemer, herunder P- og N-kredsløb, nærings- og energitab gennem fødekæder og vandets kredsløb.

Vækst, regulering og genetiske forandringer af populationer, herunder stabilitet i økosystemer.

Akkumulering af fremmede stoffer i fødekæder.

Menneskets udnyttelse og påvirkning af naturen.

Analyser af aktuelle økologiske problemer ud fra forskellige interessenters interesser.

Den gældende miljølovgivning i historisk og økonomisk perspektiv.

b. Principper for nedarvning

Generelle principper for egenskabers nedarvning hos både planter, dyr (mennesket) og mikroorganismer.

Moderne reproduktionsmetoder og genteknologi.

c. Planters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af planternes livsprocesser.

Principper for planternes vækst og de vækstfaktorer, der har betydning for at regulere væksten.

d. Dyrs anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan et dyr fungerer.

De almindelige organers funktioner og hvordan ydre ting kan påvirke et dyr.

e. Insekters anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for forståelse af insekternes livsprocesser.

Udvalgte insekters livscyklus inden for nytteinsekter og skadelige insekter.

f. Mikroorganismers anatomi og fysiologi

Anatomiske begreber, som er nødvendige for at forstå, hvordan vira, bakterier og svampe fungerer.

Virus, bakteriers og svampes fysiologi samt betydning i forskellige sammenhænge.

g. Bioteknologi

Bioteknologiske principper med henblik på produktion.

Bioteknologiens anvendelse i medicinalindustri, levnedsmiddelindustri og jordbrug.

Sammenhængen mellem det faglige, det etiske og det samfundsmæssige aspekt ved anvendelse af bioteknologi.

h. Individ

Kendskab til et eller flere organsystemers funktioner og regulering. Menneskets sexologi samt forhold, der har indflydelse på den, så eleven kan gøre rede for og tage stilling til en given påvirknings betydning for mennesket og dets sundhed.

Dokumentation

Biologiske arbejdsmetoder

Eleven udfører og beskriver enkle biologiske eksperimenter, så eleven udviser forståelse af:

- betydningen af eksperimenter som grundlag for biologiske teorier og

- biologiske processers betydning for teknik, produktion, individ og miljø.

I undervisningen indgår der projektarbejde og rapportskrivning.

I et 4 ugers forløb udarbejdes der 3 projektrapporter og udføres mindst et biologisk eksperiment med tilhørende rapport. I et 2 ugers forløb, der bygger på niveau D, udarbejdes en projektrapport og mindst et biologisk eksperiment med tilhørende rapport.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at dokumentationer og projektrapporter er godkendt af læreren.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget ved undervisningens afslutning.

Eksamen

Der afholdes mundtlig prøve. Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning. Spørgsmålene har udgangspunkt i dokumentationer og projektrapporter fra undervisningen og udarbejdes af eksaminator. Spørgsmålene omhandler emner, temaer eller lignende og kan inddrage figurer, tabeller og andre materialer. Prøven omfatter en selvstændig fremlæggelse. Eksaminator stiller supplerende og uddybende spørgsmål. Under prøven og i forberedelsen må anvendes notater, materialer, dokumentation og projektrapporter fra undervisningen.

Der gives forberedelsestid på 30 minutter. Eksaminationen inkl. votering varer ca. 30 minutter.

For at en elev kan indstilles til prøven kræves, at dokumentationer og projektrapporter er godkendt af læreren.


Bilag 2

Dansk

Formål

Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og udbytte. Formålet er endvidere at styrke elevens forudsætninger for at udnytte det danske sprog i uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge og for erkendelse, oplevelse, tolerance og fællesskab.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2.0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

2) anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold,

4) læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke,

5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst,

6) analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv,

7) anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession,

8) anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

9) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og

11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.

Rammer for valg af indhold

Læsning og tekstarbejde

Undervisningen omfatter læsning og arbejde med tekster samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære teksttyper. Herudover omfatter tekstarbejdet brug af grundlæggende danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Billeder indgår blandt teksterne.

Der arbejdes med læsestrategier.

Mundtlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesproget hensigtsmæssigt og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og faglig skrivning. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Dokumentationen opsamles i elevens portfolio, der indgår i den mundtlige eksamen.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og korrekt i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

2) anvende det skrevne og talte sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold,

4) læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke,

5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst,

6) analysere, tage stilling til og reflektere over forskellige teksttypers indhold og form, budskab og perspektiv,

7) styre en skriveproces med defineret mål,

8) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

9) anvende relevante tale-lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og

11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.

Rammer for valg af indhold

Læsning og tekstarbejde

Undervisningen omfatter læsning og arbejde med tekster samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære teksttyper. Herudover omfatter tekstarbejdet brug af grundlæggende danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Billeder indgår blandt teksterne.

Der arbejdes med tekst- og kommunikationsformer i relation til virksomhedens interne og eksterne kommunikation.

Der arbejdes med læsestrategier.

Mundtlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesproget på en hensigtsmæssig måde og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenter løbende sit arbejde med faget.

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og faglig skrivning. Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Dokumentationen opsamles i elevens portfolio, der indgår i den mundtlige eksamen.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau F og E

Der gives en afsluttende standpunktskarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau F og E

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb og i fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik - se nedenstående afsnit herom.

Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Eksaminationen omfatter følgende:

a. Et tekstmateriale med tilhørende spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning

Opgaverne med spørgsmål baseres på ekstemporalt materiale, der omfatter en eller flere tekster inden for det udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret.

Eleven skal analysere og tage stilling til tekstmaterialet.

b. Elevens portfolio med skriftligt arbejde

Eleven skal med udgangspunkt i et eller flere eksempler på eget skriftligt arbejde redegøre for og indgå i dialog om det skriftlige produkt, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold.

Prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om normer, vilkår og valg i skriftligt arbejde med udgangspunkt i resultatet af egen skriveproces.

Elevens portfolio skal ikke fremsendes til censor.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for niveau F og E

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en caseopgave, jf. vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser. Caseopgaven udarbejdes lokalt af den eksamensafholdende skole.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomheden udpeges, og casehistorien udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år ultimo januar og casehistorien primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Eleven skal i den elevstyrede opgave præsentere sin portfolio.

På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Afleveringen af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for, at eleven kan deltage i den efterfølgende eksamination i caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Eksamen i fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik – gældende for niveau F

Der afholdes mundtlig prøve.

Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

Eleven skal med udgangspunkt i mindst to eksempler på eget arbejde indgå i dialog om egne skriftlige produkter, herunder teksternes funktion, målgruppe, virkemidler, sprog, udtryksform samt sproglig form og indhold. Eleven skal desuden indgå i dialog om teksternes sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, virkemidler og egen skriveproces.

Prøven former sig som en samtale om de udvalgte tekster mellem eksaminator og elev.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Eksamen i fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik – gældende for niveau E

Der afholdes mundtlig prøve. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler.

Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Den ene del af prøven omfatter eksamination i en ekstemporaltekst, som eleven får tildelt ved lodtrækning. Denne del af prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eksaminator udvælger ekstemporaltekster med tilknytning til pensum. Forskellige teksttyper, der har været anvendt i undervisningen, skal være repræsenteret.

2) Eleven skal med udgangspunkt i mindst to eksempler på eget arbejde indgå i dialog om egne skriftlige produkter, herunder teksternes funktion, målgruppe, virkemidler, sproglige form samt indhold. Eleven skal desuden indgå i dialog om teksternes sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, virkemidler og egen skriveproces.

Ekstemporaltekster samt kopi af de til eksamen udvalgte elevproducerede tekster sendes til censor.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart og præcist i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

2) forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt til regler og normer for sprogbrug i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

3) redegøre for sprogets opbygning, brug og funktion i konkrete erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

4) identificere, forholde sig til og anvende viden om sprogets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

5) læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en rimelig grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet,

6) indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde tekstmateriale i trykt eller elektronisk form,

7) foretage en metodisk analyse, perspektivering og vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer,

8) styre en skriveproces fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter,

9) formulere sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt,

10) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

11) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

12) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og

13) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.

Rammer for valg af indhold

Tekstarbejde

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt læsning og analyse af erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære teksttyper.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Billeder indgår blandt teksterne.

Brug af grundlæggende danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster indgår i tekstarbejdet.

Arbejde med sprogets rolle og betydning i en konkret social, arbejdsmæssig eller anden sammenhæng indgår i undervisningen.

Der arbejdes med læsning og læsestrategier.

Mundtlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesprogets udtryksmidler på en hensigtsmæssig måde og i at lytte og forstå ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder.

Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og faglig skrivning. Resumé, referat, beskrivelse, analyse, fortolkning, fri fremstilling samt eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt, korrekt, klart, præcist og varieret i erhvervs-faglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

2) forholde sig til og reflektere over korrekt sprog, retstavning og tegnsætning samt forholde sig til og reflektere over regler og normer for sprogbrug i såvel egne som andres tekster i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

3) reflektere over og redegøre for sprogets brug og funktion i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge, herunder samspillet mellem forskellige teksttypers indhold, form, funktion og kontekst,

4) anskue, vurdere og anvende viden om sproget som socialt og samfundsmæssigt fænomen, herunder dets rolle og betydning i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

5) læse systematisk samt med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke tekster af en høj grad af sproglig og indholdsmæssig kompleksitet,

6) indsamle, udvælge, redegøre for samt bearbejde metodisk tekstmateriale i trykt eller elektronisk form,

7) foretage en metodisk analyse og perspektivering samt give en begrundet vurdering af forskellige teksttyper og udtryksformer,

8) styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter,

9) formulere metodisk sin analyse, perspektivering og vurdering både mundtligt og skriftligt,

10) anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

11) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge,

12) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og

13) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre.

Rammer for valg af indhold

Tekstarbejde

Undervisningen omfatter tekstarbejde samt mundtlig og skriftlig fremstilling.

Tekster og mundtligt stof af relevans for den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, skal have vægt i undervisningen.

Tekstarbejdet omfatter forskellige medier samt læsning og metodisk analyse af erhvervskommunikative, massekommunikative og litterære tekster.

Tekster fra nyeste tid vægtes i undervisningen.

Billeder indgår blandt teksterne.

Brug af danskfaglige metoder og redskaber til analyse, forståelse og perspektivering af tekster indgår i tekstarbejdet.

De analyserede tekster perspektiveres i en erhvervsmæssig, samfundsmæssig, psykologisk, kulturhistorisk eller anden relevant sammenhæng. Teksterne gøres til genstand for en begrundet vurdering.

Der anlægges en mediesynsvinkel af sproglig, historisk eller æstetisk art på udvalgte tekster. Der arbejdes med læsning og læsestrategier.

Mundtlig fremstilling

Mundtlig fremstilling omfatter elevens færdighed i at anvende talesprogets udtryksmidler på en hensigtsmæssig måde og i at lytte ved samtale og mundtlig fremlæggelse.

Der arbejdes med lytte- og talestrategier.

Skriftlig fremstilling

Skriftlig fremstilling dyrker elevens færdighed i at udtrykke sig med sans for forskellige teksttypers særlige former og muligheder. Der arbejdes med sprogrigtighed, grammatik og retstavning.

Der arbejdes med skrivestrategier.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit arbejde med faget.

Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og opgaver med erhvervsfaglig relevans. Resumé, referat, beskrivelse, analyse, fortolkning, fri fremstilling samt eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har valgt, skal indgå.

Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau D og C

Der gives to afsluttende standpunktskarakterer: En mundtlig og en skriftlig. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. I det merkantile grundforløb og i fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik gives én afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau D og C

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb og i fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik - se nedenstående afsnit herom.

Der afholdes en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

a. Skriftlig prøve

Prøven varer 4 timer.

Opgaverne udarbejdes af Undervisningsministeriet. Opgavesættet rummer et antal opgaver, som eleven kan vælge imellem.

Alle typer ordbøger uden leksikalske oplysninger må benyttes under prøven.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål. Karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens skriftlige præstation. Der lægges vægt på elevens forståelse og skriftlige udtryksfærdighed.

b. Mundtlig prøve

Pensum omfatter, hvad der er blevet arbejdet med i faget. Skønlitteratur, sagprosa og billeder skal være repræsenteret.

Eksaminator udarbejder opgaver med spørgsmål til ekstemporaltekst med tilknytning til pensum.

Eleven får en opgave ved lodtrækning.

Der gives 30 minutters forberedelsestid. Notater udarbejdet i forberedelsestiden må anvendes under eksaminationen.

Eksamination inkl. votering varer ca. 30 minutter og former sig som en samtale mellem eksaminator og elev om ekstemporalteksten.

Prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at perspektivere teksten ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for niveau D og C

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en caseopgave, jf. vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser. Caseopgaven udarbejdes lokalt af den eksamensafholdende skole.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomheden udpeges, og casehistorien udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år i ultimo januar og casehistorien i april måned.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Eleven skal selv formulere en opgave/et problem. På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for at kunne deltage i den efterfølgende caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter pr. elev. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Eksamen i fællesindgangen sundhed, omsorg og pædagogik – gældende for niveau D og C

Der afholdes mundtlig prøve. Der gives 30 minutters forberedelsestid. Til forberedelsen må eleven medbringe alle skriftlige og trykte hjælpemidler.

Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) Den ene del af prøven omfatter eksamination i en ekstemporaltekst, som eleven får tildelt ved lodtrækning. Denne del af prøven skal demonstrere elevens evne til at fremdrage de væsentlige sider af tekstens indhold og form samt til at indplacere teksten i en sammenhæng ud fra de grundsynspunkter, som har været anvendt i undervisningen. Eksaminator udvælger ekstemporaltekster med tilknytning til pensum. Forskellige teksttyper, der har været anvendt i undervisningen, skal være repræsenteret.

2) Eleven skal med udgangspunkt i mindst to eksempler på eget arbejde kunne indgå i dialog om og redegøre for teksternes funktion, målgruppe, virkemidler, sproglige form samt indhold og redegøre for teksternes sammenhæng med det faglige eller tværfaglige arbejde i undervisningen. Denne del af prøven skal demonstrere elevens viden og bevidsthed om formidling, virkemidler og egen skriveproces.

Ekstemporaltekster samt kopi af de til eksamen udvalgte elevproducerede tekster sendes til censor.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.


Bilag 3

Erhvervsøkonomi

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i erhvervsøkonomien og dens faktiske anvendelse, således at de kan varetage arbejdsopgaver inden for økonomi og regnskab. Faget bidrager til elevernes erhvervsfaglige uddannelse med de erhvervsøkonomiske kompetencer, der indgår deri.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1,0 eller 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende de erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og anvende disse fagligt i uddannelsen

2) kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig form,

3) redegøre for virksomhedens etablering,

4) foretage daglige registreringer af vareomkostningstransaktioner i en handelsvirksomhed og servicevirksomhed,

5) udarbejde et simpelt regnskab for en handelsvirksomhed,

6) anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og

7) foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afslutninger.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser erhvervsøkonomiens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine erhvervsøkonomiske kompetencer.

1) Virksomhedens etablering.

2) Daglige registreringer.

3) Udarbejde et simpelt regnskab for en handelsvirksomhed.

4) Anvende relevant informationsteknologi til løsning af opgaver.

5) Indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afslutninger.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau F

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau E

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende de erhvervsøkonomiske metoder og fremstillingsformer i erhvervsmæssige sammenhænge og anvende disse i sammenhæng med andre fag i uddannelsen,

2) kommunikere erhvervsøkonomisk information i mundtlig og skriftlig form,

3) redegøre for virksomhedens idégrundlag og mål,

4) foretage grundlæggende registrering af kredithandel og afskrivninger,

5) foretage pengetransaktioner ved indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afstemninger,

6) opstille et regnskab for handelsvirksomheder og servicevirksomheder,

7) opstille et resultatbudget og likviditetsbudget på basis af ind- og udbetalingsmodellen og

8) anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og andre hjælpemidler.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser erhvervsøkonomiens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine erhvervsøkonomiske kompetencer.

1) Virksomhedens idegrundlag og mål.

2) Registrering af kredithandel og afskrivninger.

3) Indenlandsk køb og salg samt regnskabsmæssige afstemninger.

4) Opstille et regnskab for handelsvirksomheder og servicevirksomheder.

5) Opstille resultatbudget og likviditetsbudget.

6) Anvende relevant informationsteknologi til løsning af opgaver.

Dokumentation

Der udarbejdes løbende dokumentation for arbejdet med faget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau E

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau E

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb, se nedenstående afsnit.

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en opgave med en praktisk orienteret problemstilling. Opgaverne stilles af skolen. Eksamen i niveau E omfatter målene fra niveau F og E.

Der afsættes 1 time til løsning af den praktisk orienterede skriftlige opgave og ca. 30 minutter inkl. votering til den efterfølgende eksamination.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for niveau E

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en caseopgave, jf. vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser. Caseopgaven udarbejdes lokalt af den eksamensafholdende skole.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomheden udpeges, og casehistorien udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år ultimo januar og casehistorien primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Een af opgaverne skal være elevstyret.

På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen, og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for, at eleven kan deltage i den efterfølgende eksamination i caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Niveau D

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) redegøre for virksomhedens arbejdsdelingsprincipper,

2) foretage grundlæggende registrering af løn,

3) foretage beregninger af afskrivninger på anlægsaktiver,

4) opstille et regnskab for handelsvirksomheder, servicevirksomheder med noter,

5) registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem og

6) foretage analyse af miljøforhold ved brug af indekstal og miljøindikatorer.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser erhvervsøkonomiens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine erhvervsøkonomiske kompetencer.

1) Virksomhedens arbejdsdelingsprincipper.

2) Grundlæggende registrering af løn.

3) Foretage beregninger af afskrivninger på anlægsaktiver.

4) Opstille et regnskab for handelsvirksomheder, servicevirksomheder med noter.

5) Anvende et relevant økonomistyringssystem.

6) Foretage analyse af miljøforhold.

Dokumentation

Der udarbejdes løbende dokumentation for arbejdet med faget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau D

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau D

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb, se nedenstående afsnit.

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en opgave med en praktisk orienteret problemstilling. Opgaverne stilles af skolen. Eksamen i niveau D omfatter målene fra niveau F, E og D.

Der afsættes 1 time til løsning af den praktisk orienterede skriftlige opgave og ca. 30 minutter inkl. votering til den efterfølgende eksamination.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for niveau D

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en caseopgave, jf. vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser. Caseopgaven udarbejdes lokalt af den eksamensafholdende skole.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomheden udpeges, og casehistorien udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år ultimo januar og casehistorien primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Een af opgaverne skal være elevstyret.

På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen, og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for, at eleven kan deltage i den efterfølgende eksamination i caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Niveau C

Undervisningen skal udbygge målene fra niveau D.

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) foretage grundlæggende registrering af vare- og omkostningstransaktioner i en produktionsvirksomhed,

2) opstille et regnskab for en produktionsvirksomhed,

3) redegøre for omkostningernes variabilitet,

4) opstille priskalkulationer ud fra et bidragsprincip i dansk og udenlandsk valuta,

5) redegøre for virksomhedens indtjeningsevne,

6) foretage en prisoptimering under forudsætning af ledig kapacitet og omkostningsmæssig uafhængighed,

7) registrere og udarbejde rapporter fra et relevant økonomistyringssystem og

8) redegøre for udvikling i og anvendelsen af virksomhedens personaleressourcer og disses effektivitet ved brug af indekstal og nøgletal.

Generelt

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser erhvervsøkonomiens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine erhvervsøkonomiske kompetencer.

1) Grundlæggende registrering i produktionsvirksomheder.

2) Opstille regnskab for en produktionsvirksomhed.

3) Omkostningers variabilitet.

4) Priskalkulationer i dansk og udenlandsk valuta.

5) Virksomhedens indtjeningsevne.

6) Prisoptimering i en virksomhed.

7) Anvende et relevant økonomistyringssystem.

8) Udvikling og anvendelse af personaleressourcer.

Dokumentation

Der udarbejdes løbende dokumentation for arbejdet med faget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau C

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau C

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb, se nedenstående afsnit.

Prøven omfatter en mundtlig eksamination med udgangspunkt i en opgave med en praktisk orienteret problemstilling. Opgaverne stilles af skolen. Eksamen i niveau C omfatter målene fra niveau F, E, D og C.

Der afsættes 1 time til løsning af den praktisk orienterede skriftlige opgave og ca. 30 minutter inkl. votering til den efterfølgende eksamination.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for niveau C

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en caseopgave, jf. vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser. Caseopgaven udarbejdes lokalt af den eksamensafholdende skole.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomheden udpeges, og casehistorien udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år ultimo januar og casehistorien primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Een af opgaverne skal være elevstyret.

På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen, og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for, at eleven kan deltage i den efterfølgende eksamination i caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.


Bilag 4

Fremmedsprog

Formål

Formålet med faget er at styrke elevens internationale og kommunikative kompetence, så eleven kan læse, skrive, tale, lytte til og forstå fremmedsproget i jobmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge.

Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne varetage arbejdsopgaver, hvori fremmedsprog indgår, og for at kunne fungere som medarbejder og borger i et internationaliseret erhvervsliv og samfund. Faget styrker dermed forudsætningerne for mobilitet på et internationalt arbejdsmarked.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau F: 4,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F med en varighed på 2,0 uger er for elever med forudsætninger svarende til folkeskolens afgangsprøve.

Niveau F med en varighed på 4,0 uger er for elever med ingen eller næsten ingen forudsætninger i faget.

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv,

2) anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv,

3) anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv

6) læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på fremmedsproget,

7) formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv og dagligdag

8) tale i et enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på fremmedsproget,

9) genkende og tale om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur,

10) begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag og

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:

- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold.

- Samfund og kultur.

- Almene og personlige forhold.

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet til eksamen.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge,

2) anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i erhvervsfaglige og samfundsmæssige og almene sammenhænge,

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster og kontekster på fremmedsproget,

6) læse og dokumentere forståelse af enkle og mere sammenhængende tekster på fremmedsproget,

7) skrive i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget,

8) redegøre for og i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog tale om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget,

9) genkende og redegøre for forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur,

10) anvende begyndende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge og

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:

- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold

- Samfund og kultur

- Almene og personlige forhold.

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet til eksamen.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge,

2) anvende et rimeligt varieret, sammenhængende sprog i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge,

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget,

6) læse og dokumentere forståelse af sammenhængende og sprogligt varierede tekster på fremmedsproget,

7) skrive i et rimeligt varieret, sammenhængende sprog om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget,

8) redegøre for og i et rimeligt varieret sammenhængende sprog tale om samt analysere, kommentere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget,

9) genkende, redegøre for samt analysere og kommentere forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur,

10) anvende sproglig opmærksomhed og viden til formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge og

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i enhver form for tekst. Tekstvalget omfatter både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:

- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold.

- Samfund og kultur.

- Almene og personlige forhold.

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet vælges inden for fagets indholdsområder. Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller udvidelse af det.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet til eksamen.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fremmedsproget hensigtsmæssigt samt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhæng,

2) anvende et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog i erhvervsmæssige, samfundsmæssige og almene sammenhænge,

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) dokumentere forståelse af sammenhængende samt sprogligt og genremæssigt varierede tekster og kontekster på fremmedsproget,

6) læse og dokumentere forståelse af sammenhængende samt sprogligt og genremæssigt varierede tekster på fremmedsproget,

7) skrive i et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog, samt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed om erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene forhold på fremmedsproget,

8) redegøre for og i et rimeligt flydende, varieret og sammenhængende sprog, samt med en vis grad af sproglig og grammatisk korrekthed, tale om samt analysere, kommentere, vurdere og perspektivere tekster og emner med erhvervsfagligt, samfundsmæssigt og alment indhold på fremmedsproget,

9) genkende, redegøre for, samt analysere og kommentere og i erhvervsmæssige sammenhænge anvende viden om forskelle og ligheder imellem egen og andres kultur,

10) anvende viden om sprogets opbygning og grammatik til modtagerrelevant formidling i erhvervsfaglige, samfundsmæssige og almene sammenhænge og

11) anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Tekstlæsning

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogligt og genremæssigt varierede tekster. Tekstvalget omfatter således både fiktion og sagprosa.

Undervisningen omfatter følgende indholdsområder:

- Erhvervsfaglige og erhvervsmæssige forhold.

- Samfund og kultur.

- Almene og personlige forhold.

Individuelt emne

Eleven arbejder med et individuelt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Emnet tager udgangspunkt i et eller flere af de i undervisningen behandlede emner eller tekster. Der skal være tale om en indholdsmæssig fordybelse, udvidelse eller perspektivering af det i undervisningen behandlede stof.

Sproglig viden og bevidsthed

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens arbejde med en vifte af forskellige genrer samt sprogets anvendelse i praksis. Undervisningen omfatter endvidere omgangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for det individuelle emne. Dokumentationen skal godkendes af læreren og danner grundlag for en præsentation af emnet til eksamen.

Eleven dokumenterer løbende sit faglige arbejde.

Afsluttende bedømmelse – gældende for alle niveauer

Der gives én afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for alle niveauer

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb, se nedenstående afsnit.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation. I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation. Prøven tager sit udgangspunkt dels i en eller flere lokalt udarbejdede eksamensopgaver og følger de heri nærmere anførte regler og retningslinjer for opgaveløsning, dels i elevens dokumentation i forbindelse med elevens individuelle emne. Elevens dokumentation i forbindelse med det individuelle emne skal ikke fremsendes til censor.

Eleven tildeles forberedelsestid før eksaminationen. Skolen fastsætter, på baggrund af skolens valg af eksamensform, varigheden af forberedelsestiden. Prøven varer ca. 30 minutter, inkl. votering.

Skolen kan fastsætte en eksamensform, der indebærer, at tildelingen af eksamensspørgsmål kan ske på anden måde end gennem lodtrækning. Endvidere kan skolen fastsætte en eksamensform, der indebærer, at en lokalt udarbejdet opgave kan indgå i flere end 3 eksamensspørgsmål.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for alle niveauer

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en caseopgave, jf. vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser. Caseopgaven udarbejdes lokalt af den eksamensafholdende skole.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomheden udpeges og casehistorien udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år i ultimo januar og casehistorien i primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Eleven skal i den elevstyrede opgave præsentere sit individuelle projekt. På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for at kunne deltage i den efterfølgende caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.


Bilag 5

Fysik

Formål

Formålet med faget er at give eleverne indsigt i fysiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi, samt give forudsætninger for at kunne arbejde med fysikfaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde.

For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse af fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer.

For niveau C gælder endvidere, at faget skal give eleven erfaringer med anvendelse af fagets centrale naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger herunder vekselvirkningen mellem teori og praksis. Arbejdet med faget skal udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse inden for det naturvidenskabelige, teknologiske og tekniske område samt bidrage til elevens almendannelse.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende fysiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med fysikfagligt indhold,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde,

3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturvidenskabelig tankegang,

4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af udstyr,

5) søge, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede informationskilder og

6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med fysikfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige fysikfaglige emner, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det fysikfaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for sit arbejde med fysik.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det fysikfaglige arbejde og

- afsluttende dokumentation af 2 fysikfaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udvælge og anvende fysiske begreber og modeller til at forklare fysikfaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder,

2) anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde,

3) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse,

4) forholde sig til fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,

5) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af udstyr,

6) søge, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder,

7) anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation og

8) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med fysikfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser om

- Væsentlige fysikfaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

- Væsentlige fysikfaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte øvrige væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det fysikfaglige arbejde og

- afsluttende dokumentation af 2 fysikfaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan udvælge og anvende mere komplekse fysiske begreber og modeller til at forklare fysikfaglige problemstillinger og fænomener,

2) med sikkerhed kan anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det fysikfaglige arbejde,

3) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde,

4) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf,

5) kan forholde sig kritisk til fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,

6) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med anvendt udstyr,

7) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante fysikfaglige informationer fra forskellige informationskilder,

8) kan udvælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation

9) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med fysikfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser om

- Væsentlige fysikfaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

- Væsentlige fysikfaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

- Væsentlige fysikfaglige emner med betydning for videreuddannelse.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i det fysikfaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige fysikfaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Der tilbydes eleverne undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleverne en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med fysik. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed.

Dokumentationen omfatter

- løbende dokumentation af det fysikfaglige arbejde og

- afsluttende dokumentation af 2 fysikfaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveauerne F, E og D

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveauerne F, E og D

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr i prøven. Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende modeller, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige fysiske fænomener,

2) perspektivere fysikkens bidrag til forståelse af såvel naturfænomener som teknologi- og samfundsudvikling,

3) beskrive og udføre kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder opstille og falsificere enkle hypoteser,

4) anvende udstyr på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og begrunde handlemåde i forhold hertil,

5) præsentere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og behandle dem med henblik på at afdække enkle matematiske sammenhænge,

6) forholde sig kritisk til fysikfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger som de kommer til udtryk i medierne, herunder identificere de naturvidenskabelige elementer i fremstilling og argumentation,

7) udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation,

8) dokumentere det fysikfaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter og

9) formidle og perspektivere den opnåede fysiske viden.

Rammer for valg af indhold

Fagets mål opfyldes gennem arbejde med kernestof og med supplerende stof. Kernestoffet giver det faglige indhold, som er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for, at eleven kan nå målene.

Kernestoffet og det supplerende stof udgør hver ca. 50 % af den vejledende uddannelsestid.

Kernestoffet

Energi

1) beskrivelse af energi og energiomsætning, herunder effekt og nyttevirkning

2) eksempler på energiformer og en kvantitativ behandling af omsætningen mellem mindst to energiformer

3) elektrisk energi, herunder strøm, spænding, modstand og effekt.

Bølger

1) grundlæggende egenskaber, herunder bølgelængde, frekvens, udbredelse, brydning og refleksion.

Mekanik

1) grundlæggende principper omkring kraft, bevægelse og mekanisk arbejde.

Supplerende stof

Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet og inddrager almenfaglige og erhvervsfaglige områder. Stoffet udvælges således, at eleven får mulighed for at arbejde med emner, der relaterer sig til elevens uddannelsesområde.

Elevens selvstændige eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Dokumentation for det fysikfaglige arbejde indgår som en væsentlig del af arbejdet med faget. Gennem dokumentationen skal eleven lære at dokumentere, redegøre for, diskutere og analysere eksperimentelle data, samt opøve sin evne til at formidle fysikfaglig information korrekt og præcist.

Det skriftlige arbejde omfatter

- løbende dokumentation af det fysikfaglige arbejde samt rapporter udarbejdet på baggrund heraf

- afsluttende dokumentation i form af dokumentation af 2 fysikfaglige emner, som skal danne grundlag for eksamination. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve både bredt og dybt i stoffet.

Dokumentationen skal afspejle elevens studiekompetence i form af fordybelse i emnerne og faglig og metodisk korrekthed. Den afsluttende dokumentation, der udarbejdes individuelt, skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til prøve.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau C

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveau C

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den ene af de afsluttende dokumentationer. Der trækkes lod mellem dokumentationerne. Prøven inddrager eksperimentelt arbejde.

Der gives forberedelsestid i det omfang det måtte være nødvendig i forhold til elevens forberedelse af det eksperimentelle arbejde.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.


Bilag 6

Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse

Til uddannelse i nedenstående uddannelsesfag/moduler i førstehjælp undervisningsniveauerne ”minimum” og ”mellem”, elementær brandbekæmpelse og færdselsrelateret førstehjælp er der vejledende afsat uddannelsestid svarende til 0,5 uge. Skolen skal sammensætte moduler og uddannelsestid, så eleven kan nå kompetencemålene for den enkelte uddannelse.

1. FØRSTEHJÆLP ”MINIMUM” OG ”MELLEM” UDDANNELSESNIVEAU

Undervisningens mål

Formålet med uddannelsen i førstehjælp er, at deltagerne er i stand til at kunne redde menneskeliv og minimere følgerne af livstruende ulykker samt at kunne yde almindelig førstehjælp ved de almindeligste former for tilskadekomst og alvorlig sygdom.

Undervisningens mål og indhold fremgår af Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner for de fire førstehjælpsmoduler, der tilsammen udgør rådets anbefalede ”mellem” uddannelsesniveau.

Afsluttende bedømmelse

I henhold til Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger og retningslinjer.

Når eleven har gennemført undervisningen udstedes rådets førstehjælpsbevis for de førstehjælpsmoduler, der er gennemført på tilfredsstillende vis jævnfør Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger og retningslinjer.

Særlige bemærkninger

Uddannelsen gennemføres i overensstemmelse med Dansk Førstehjælpsråds anbefalinger og retningslinjer, herunder at instruktøren er opført på Dansk Førstehjælpsråds liste over godkendte instruktører.

De enkelte førstehjælpsmoduler

1.1 UDDANNELSESNIVEAU ”MINIMUM”

Udgøres af de to førstehjælpsmoduler Hjerte-Lunge-Redning og Livreddende førstehjælp.

Hjerte-Lunge-Redning

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Anvende førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden vejrtrækning.

Alarmere på det situationsbestemt rigtige tidspunkt i forløbet, alt efter om der er én eller flere hjælpere til stede.

Have forståelse af:

Overlevelseskæden.

De enkelte trins placering i den samlede rækkefølge af basal genoplivning.

Indhold

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Overlevelseskæden

Hjerte-Lunge-Redning

Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed

Kontrol af bevidsthed

Råb om hjælp

Frie luftveje

Kontrol af åndedræt

Alarmering

Hjertemassage

Kunstigt åndedræt

Aflåst sideleje

Tid

3 timer

Livreddende førstehjælp

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller Shock som følge af ulykker.

Forebygge Shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Have forståelse af:

Den livsvigtige ilttransport.

Virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken, forbrændinger, forgiftninger, ætsninger og el-ulykker samt Shock.

Indhold

Forhold ved større ulykker

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport

Alarmering

Shock

Psykisk førstehjælp

Blødninger

Hovedlæsioner

Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken

Forbrændinger

Forgiftninger og ætsninger

El-ulykker

Tid

3 timer.

1. 2. UDDANNELSESNIVEAU ”MELLEM”

Udgøres af minimumsniveauet samt de to førstehjælpsmoduler Førstehjælp ved tilskadekomst og Førstehjælp ved sygdom. Indebærer elevens uddannelse erhvervelse af kørekort, kombinerer skolen moduler inden for den fastsatte vejledende tid, så eleven kan nå uddannelsens mål.

Førstehjælp ved tilskadekomst

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst og småskader.

Yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader.

Forebygge Shock, herunder føre en beroligende samtale med den tilskadekomne.

Foretage en alarmering via 1-1-2.

samt kunne nævne:

Virkninger og symptomer for mindre knoglebrud, ledskred, forstuvninger, muskelskader, almen kuldepåvirkning, forfrysninger, mindre forbrændinger, solstik og hedeslag, småskader og Shock.

Forskellen på et lukket og et åbent brud samt forskellen på et ledskred og en forstuvning.

Indhold

Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader

Småskader

Mindre knoglebrud

Ledskred, forstuvninger og muskelskader

Støtteforbindinger

Armslynge

Almen kuldepåvirkning og forfrysninger

Varmepåvirkning og mindre forbrændinger

Solstik og hedeslag

Shock

Psykisk førstehjælp

Alarmering

Tid

3 timer.

Førstehjælp ved sygdomme

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Yde almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Forebygge Shock, herunder føre en beroligende samtale med den syge.

Identificere symptomerne på de enkelte alvorlige pludselig opståede sygdomme.

Foretage en alarmering via 1-1-2.

samt kunne nævne:

Virkninger og symptomer for alvorlige pludselig opståede sygdomme, der medfører smerter i brystet, smerter i bughulen, kramper, vejrtrækningsbesvær, ændret bevidsthedstilstand eller infektioner samt virkninger og symptomer for sukkersyge og Shock.

Indhold

Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme

Smerter i brystet

Smerter i bughulen

Vejrtrækningsbesvær

Ændret bevidsthedstilstand

Kramper

Sygdomme

Sukkersyge

Infektioner

Lejringer

Shock

Psykisk førstehjælp

Alarmering

Tid

3 timer.

Færdselsrelateret førstehjælp

Det 7 timers kursus er sammensat af førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning på 3 timer og dette færdselsrelateret førstehjælpsmodul på 4 timer.

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene, nedsat/standset vejrtrækning og/eller Shock som følge af trafik- og færdselsrelaterede ulykker.

Yde livreddende førstehjælp til hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken samt store ekstremiteter.

Foretage nødflytning af en tilskadekommen, hvis det vurderes nødvendigt.

Forebygge Shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Have forståelse af:

Den livsvigtige ilttransport.

Virkninger og symptomer på hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken.

Indhold

Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Nødflytning

Livreddende førstehjælp-ABC og den livsvigtige ilttransport

Alarmering

Shock

Psykisk førstehjælp

Blødninger

Hovedlæsioner

Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken

Brud på arme og ben

Tid

4 timer.

2. FØRSTEHJÆLP ”HØJT” UDDANNELSESNIVEAU

Udgøres af mellemniveauet samt førstehjælpsmodulet Genoplivning med hjertestarter og de tre førstehjælpsmoduler Rutinering i livreddende førstehjælp A, B og C. Indebærer elevens uddannelse erhvervelse af kørekort, kombinerer skolen moduler inden for den fastsatte vejledende tid, så eleven kan nå uddannelsens mål.

De enkelte førstehjælpsmoduler

Genoplivning med hjertestarter

Førstehjælpsmodulet forudsætter forudgående gennemførelse af enten 12 timers grundkursus i førstehjælp, 30 timers udvidet kursus i førstehjælp eller førstehjælpsmodulet Hjerte-Lunge-Redning.

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger, der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give Hjerte-Lunge-Redning og ved brug af hjertestarter.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Årsager til hjertestop.

Montere og betjene en hjertestarter

Yde Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs person uden åndedræt med en hjertestarter til rådighed.

Have forståelse af:

Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter.

Indikationer for anvendelse af hjertestarter.

Situationer som kan kræve særlig opmærksomhed inden anvendelse af hjertestarter.

Indhold

Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter

Hjerterytmeforstyrrelse

Blodprop i hjertet

Opbygning af hjertestarter

Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter

Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter

Betjening af hjertestarter

Tid

3 eller 4 timer (alt efter om førstehjælpsmodulet gennemføres i forlængelse af et førstehjælpskursus eller som en udbygning af et tidligere gennemført førstehjælpskursus) (180 eller 240 minutter).

Rutinering i livreddende førstehjælp A

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører spærring af luftvejene.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører spærring af luftvejene som følge af ulykker.

Føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Indhold

Forhold ved større ulykker

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport

Alarmering

Psykisk førstehjælp

Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører spærring af luftvejene

Tid

3 timer.

Rutinering i livreddende førstehjælp B

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat eller standset vejrtrækning.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører nedsat eller standset vejrtrækning som følge af ulykker.

Føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Indhold

Forhold ved større ulykker

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport

Alarmering

Psykisk førstehjælp

Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører nedsat eller standset vejrtrækning

Tid

3 timer.

Rutinering i livreddende førstehjælp C

Formål

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medfører nedsat eller standset cirkulation.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

Handle hensigtsmæssigt på et skadested, herunder håndtere flere tilskadekomne og kunne tage de nødvendige forholdsregler for ikke selv at komme til skade.

Yde livreddende førstehjælp til livstruende skader der medfører nedsat eller standset cirkulation som følge af ulykker.

Forebygge Shock, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne.

Indhold

Forhold ved større ulykker

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport

Alarmering

Shock

Psykisk førstehjælp

Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører nedsat eller standset cirkulation

Tid

3 timer.

3. ELEMENTÆR BRANDBEKÆMPELSE

Kurset indgår efter reglerne i de enkelte uddannelser sammen med valgte moduler inden for førstehjælp uddannelsesniveauerne ”minimum” og ”højt”.

Formål

Formålet med faget er, at eleverne ved, hvordan de bør forholde sig i tilfælde af brand og ved simple hjælpemidler og metoder kan slukke en mindre brand samt hindre brandudbredelse.

Undervisningens mål og indhold fremgår af Brand og Sikringsteknisk Forums uddannelsesplaner for elementær brandbekæmpelse.

Rammer for valg af indhold

Der undervises i overensstemmelse med Brand og Sikringsteknisk Forums (BSF) retningslinjer i elementær brandbekæmpelse.

Afsluttende bedømmelse

I henhold til Brand og Sikringsteknisk Forums retningslinjer.

Særlige bemærkninger

Instruktørerne skal have gyldigt instruktørbevis i henhold til Brand og Sikringsteknisk Forums retningslinjer.

Tid

3 timer.


Bilag 7

Informationsteknologi

Formål

Formålet med faget er at styrke elevernes forudsætninger for at arbejde med informationsteknologiske opgaver og problemstillinger, som er typiske for deres uddannelse og job. Faget skal overordnet bidrage til, at eleverne kan betjene en computer og til at udvikle elevernes forståelse og evne til refleksion i relation til it-relaterede problemstillinger. Hermed styrkes deres personlige og faglige forudsætninger for at agere i et informationsteknologisk og videnbaseret arbejdsmarked og samfund.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Uden for niveau: 1,0 uge

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2.0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Kompetencemål for informationsteknologi

Det faglige indhold i fagets niveauer bygger på følgende tre overordnede faglige kompetencer:

Betjeningskompetence:

Evnen til at udføre funktioner på computeren og i de forskellige softwaregenrer.

Forståelseskompetence:

Evnen til selvstændigt at vælge det rigtige værktøj afhængigt af opgaven samt til at forstå de arbejdsmetoder og processer, som it indgår i.

Refleksionskompetence:

Evnen til at vurdere og perspektivere de personlige, brancherelaterede og samfundsmæssige virkninger ved anvendelsen af informationsteknologiske redskaber og processer.

Niveau F og uden for niveau

Hvis faget gennemføres uden for niveau, skal undervisningen kun omfatte mål 1, 2, 3 og 6.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer,

2) forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af computere til opgaveløsning indenfor undervisningens mål,

3) kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau,

4) kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads,

5) kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske og

6) kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges ud fra de væsentlige informationsteknologiske emner af praktisk og teoretisk art, der indgår i den uddannelse, eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det informationsteknologiske stofområde, således at elevens betjenings-, forståelses- og refleksionskompetence styrkes.

Den praktiske opgaveløsning ved computer skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation, uden for niveau

Eleven udarbejder dokumentation for 1 emne (forskellige former for fagrettet materiale). Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Den afleverede dokumentation indgår i bedømmelsen af eleven.

Dokumentation, niveau F

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygning af kvalifikationer. Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat og indgår i bedømmelsen af eleven.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan anvende relevante it-værktøjer og -udstyr til løsning af brancherelaterede opgaver,

2) kan designe produkter til papir- og skærmbaseret kommunikation vha. en computer og kan anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder til dette,

3) kan overføre viden opnået i et program til et andet,

4) effektivt kan foretage elektronisk søgning, analyse og vurdering af elektroniske informationer,

5) kan forholde sig til relevant datalovgivning,

6) kan redegøre for fordele og ulemper ved jobrelaterede informationsteknologiske systemer og arbejdsprocesser samt kan redegøre for den informationsteknologiske udvikling i udvalgte dele af samfundet og

7) mundtligt og skriftligt kan dokumentere og formidle løsninger på brancherelaterede it-problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges ud fra de væsentlige informationsteknologiske emner af praktisk og teoretisk art, der indgår i den uddannelse, eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der endvidere sikres bredde i emnerne, således at elevens kommunikative kompetence styrkes gennem betjening, forståelse og refleksion.

I undervisningen bør der fokuseres lige meget på betjenings-, forståelses- og refleksions- kompetencen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygningen af kvalifikationer.

Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer, hvoraf den ene indgår i den mundtlige eksamen. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der kan eksamineres bredt i faget.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1) kan demonstrere rationel betjening af it-værktøjer og –udstyr,

2) kan overføre viden opnået i et program til et andet og selvstændigt kan sætte sig ind i anvendelsen af nye programmer,

3) kan anvende computeren til at arbejde med simuleringer,

4) kan redegøre for grundlæggende principper i den generelle opbygning og anvendelse af virksomhedens netværk,

5) selvstændigt kan anvende og vurdere relevante tjenester på et informationsnetværk,

6) selvstændigt kan anvende og designe et websted,

7) kan redegøre for, hvilken betydning it har for virksomhedens arbejdsproces og produkt samt kan fremdrage og vurdere konsekvenser for individ, virksomhed og samfund og

8) selvstændigt kan planlægge, dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger skriftligt og mundtligt.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges ud fra de væsentlige informationsteknologiske emner af teoretisk og praktisk art, der indgår i den uddannelse, eleven har valgt.

Ved udvælgelsen af emner skal der endvidere sikres bredde i det informationsteknologiske stofområde indenfor kommunikation og informationsbehandling, således at elevens betjenings-, forståelses- og refleksionskompetencer styrkes.

Udvælgelse og rationel betjening af it-værktøjer til selvstændig løsning af informationsteknologiske problemstillinger skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygningen af kvalifikationer.

Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer, hvoraf den ene indgår i den mundtlige eksamen. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der kan eksamineres bredt i faget.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan demonstrere effektiv betjening af it-værktøjer og –udstyr,

2) kan forholde sig til virksomhedens behov for dataopsamling, lagring, bearbejdning og formidling af data,

3) selvstændigt kan udforske programmernes anvendelighed og begrænsninger samt integration med andre programmer,

4) kan medvirke aktivt i virksomhedens informationsteknologiske forandringsprocesser set i relation til afgrænsede problemstillinger,

5) kan medvirke aktivt ved analyse og vurdering af virksomhedens behov for informationsteknologi,

6) kan fremsætte løsningsforslag til opdatering af afgrænsede dele af virksomhedens informationsteknologi og

7) selvstændigt kan dokumentere og formidle informationsteknologiske problemstillinger.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold skal vælges inden for rammerne af den teknologi, der er fremherskende og relevant for det aktuelle uddannelsesområde, således at eleven bliver i stand til at medvirke ved valg af hardware- og softwaresystemer til løsning af brancherelevante opgaver.

Ved udvælgelsen af de teoretiske emner skal der sikres både bredde og dybde i det organisatoriske, administrative og tekniske stof set i et brancherelevant perspektiv.

Indholdet skal desuden vælges, således at eleven er bekendt med et relevant modelapparat inden for områderne organisations-/systemudvikling og proces-/projektstyring. Herunder skal eleven have kendskab til relevante modeller for it-strategi og -politik.

Gennem det praktiske arbejde skal eleven lære om databehandlingsprocessen, hvor der vælges branchenære metoder og teknologier til opsamling, lagring og distribution af data. Der bør specielt fokuseres på databehandling og integration af de opsamlede data.

Kommunikations- og formidlingskompetencen udvides på dette niveau til at omfatte større branchenære problemstillinger.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien. Dokumentationen skal understøtte elevens motivation i faget, ved at eleven kan se en progression i opbygning af kvalifikationer.

Der skal særskilt udarbejdes 2 dokumentationer, hvoraf den ene indgår i den mundtlige eksamen. Emnerne skal på forhånd godkendes af læreren. Besvarelserne skal dokumentere elevens samlede læringsresultat. De valgte emner skal have en sådan bredde, at der kan eksamineres bredt i faget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for alle niveauer

Der gives en afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål.

Eksamen - gældende for niveau E, D og C

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb, se nedenstående afsnit.

Eksamen er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den seneste udarbejdede særskilte dokumentation. Eleven fremlægger sit emne og inddrager relevant it- og erhvervsfagligt udstyr i eksamen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. I bedømmelsen skal indgå en samlet vurdering af elevens valg af værktøj, anvendelse af værktøjet og elevens evne til at formidle, dokumentere og perspektivere sit emne.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang - gældende for niveau E, D og C:

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en caseopgave, jf. vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser. Caseopgaven udarbejdes lokalt af den eksamensafholdende skole. Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomheden udpeges, og casehistorien udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år ultimo januar og casehistorien primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Den senest udarbejdede godkendte dokumentation indgår som udgangspunkt for caseopgavens elevstyrede opgave.

På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen, og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for, at eleven kan deltage i den efterfølgende eksamination i caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.


Bilag 8

Iværksætteri og innovation

Formål

Formålet med faget er, at eleverne kan starte egen virksomhed eller medvirke til udvikling og innovation i virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked samt får kendskab til erhvervsjura i forbindelse med produktudvikling.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1,0 uge

Niveau E: 1,0 uge

Niveau D: 1,0 uge

Niveau C: 1,0 uge

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet,

2) kan gøre rede for etableringsforhold, herunder for virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør,

3) kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder for beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer og

4) opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvist følger af internationale forhold.

Rammer for valg af indhold

Virksomhedens etablering

Virksomhedens organisatoriske struktur

Erhvervsstruktur

Etablering af egen virksomhed

Innovationsredskaber- og processer.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven

1) opnår kendskab til virksomhedens drift og organisation, herunder samarbejdsformer, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder,

2) opnår viden om de opgaver og problemer, der knytter sig til industriel drift af en virksomhed, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder og

3) kan gøre rede for sammenhængen mellem virksomhedens hovedfunktioner og forstår vigtigheden af, at hver funktion fungerer hensigtsmæssigt.

Rammer for valg af indhold

- Organisationsstruktur

- Virksomhedens funktioner

- Erhvervsstruktur

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven

1) får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet,

2) kan gøre rede for etableringsmuligheder, for virksomhedens organisatoriske opbygning, herunder samarbejdsformer, og for vilkår ved virksomhedens ophør,

3) kan gøre rede for sammenhængen mellem virksomhedens hovedfunktioner og forstår vigtigheden af, at funktionerne fungerer hensigtsmæssigt,

4) kan udføre elementære administrative arbejdsrutiner i forbindelse med indkøb, lager, produktion, salg og regnskab og personaleforhold,

5) opnår viden om de enkelte funktioner i en virksomhed og forståelse af samspillet imellem dem, så eleven kan deltage i virksomhedens liv som ligestillet medarbejder og

6) kan indgå i innovations- og udviklingsprocesser i en virksomhed.

Undervisningens indhold

- Virksomhedens etablering

- Virksomhedens organisatoriske struktur

- Virksomhedens funktioner

- Virksomhedens salgsfunktion

- Virksomhedens produktionsfunktion

- Virksomhedens regnskabsfunktion

- Budgetter

- Erhvervsstruktur

- Etablering af egen virksomhed

- Innovationsredskaber - og processer

Dokumentation

Eleven præsenteres for en forretningsplan og udarbejder en plan for start af egen virksomhed.

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget.

Eksamen – gældende for niveau D

Der afholdes mundtlig prøve.

Eleven får et spørgsmål ved lodtrækning med materiale, der ikke er benyttet i undervisningen, eksempelvis artikler, uddrag af lærebogsstof, en case eller lignende.

Den udarbejdede forretningsplan kan inddrages ved eksaminationen. Der gives 30 minutters forberedelsestid.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til notater udarbejdet under forberedelsen og spørgsmålet med bilag. Eksaminationen er ca. 30 minutter pr. elev inkl. votering.

Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præsentation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) får kendskab til relevante forhold på arbejdsmarkedet og relevante og organisationsforhold i virksomheden,

2) får kendskab til arbejdspsykologiske mekanismer i virksomheden og servicebegrebet i forhold til kunder og samarbejdspartnere,

3) får kendskab til tekniske og administrative arbejdsgange og lønsystemer,

4) opnår indsigt i virksomhedens forhold, herunder omkostningslære og kan læse og beskrive indholdet i et perioderegnskab og et periodebudget og

5) opnår indsigt i og i begrænset omfang kan anvende metodestyring, produktionsstyring og logistiske opgaver.

Rammer for valg af indhold

- Arbejdsmarkedsforhold

- Organisation

- Teknisk administration

- Arbejdspsykologi

- Virksomhedsøkonomi

- Styring af virksomheden

Afsluttende bedømmelse

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens præstation i faget.

Eksamen – gældende for niveau C

Der afholdes skriftlig prøve. Prøven varer 4 timer.

Skolen udarbejder et antal opgaver, som tilsammen skal prøve eleven bredt i fagets mål.


Bilag 9

Kemi

Formål

Fagets formål er at give eleverne indsigt i kemiske principper og metoder, der danner grundlag for teknik og teknologi, samt give forudsætninger for at kunne arbejde med kemifaglige emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde.

For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse af kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem arbejde med udvalgt kernestof samt gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer.

For niveau C gælder endvidere, at faget skal give eleven erfaringer med anvendelse af fagets centrale naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger herunder vekselvirkningen mellem teori og praksis. Arbejdet med faget skal udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse inden for teknik og naturvidenskab samt bidrage til elevens almendannelse.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med kemifagligt indhold,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det kemifaglige arbejde,

3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturvidenskabelig tankegang,

4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr,

5) søge, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede informationskilder og

6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige kemifaglige emner, der indgår i den uddannelse, som eleven har valgt.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde i det kemifaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for arbejdet med kemi.

Dokumentationen omfatter:

Løbende dokumentation af det kemifaglige arbejde.

Afsluttende dokumentation af 2 kemifaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve.

De valgte emner skal have en sådan bredde, at der gives mulighed for at prøve bredt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udvælge og anvende kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder,

2) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse,

3) forholde sig til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,

4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt ved anvendelse af kemikalier og udstyr,

5) søge, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder,

6) anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning og dokumentation og

7) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over:

Væsentlige kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

Væsentlige kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Der sikres faglig bredde og dybde ved udvælgelsen af indhold.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte øvrige væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i arbejdet med kemi.

Dokumentationen omfatter:

Løbende dokumentation af det kemifaglige arbejde.

Afsluttende dokumentation af 2 kemifaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve.

De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan udvælge og anvende mere komplekse kemiske begreber og modeller til at forklare kemifaglige problemstillinger og fænomener,

2) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse og uddrage væsentlige konklusioner heraf,

3) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde,

4) kan forholde sig kritisk til kemiens betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,

5) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med kemikalier og udstyr,

6) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante kemifaglige informationer fra forskellige informationskilder,

7) kan udvælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation og

8) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med kemifaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Det konkrete indhold fastlægges på baggrund af overvejelser over:

Væsentlige kemifaglige emner af betydning for det valgte uddannelsesområde.

Væsentlige kemifaglige problemstillinger af betydning for den teknologiske udvikling og dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

Væsentlige kemifaglige emner med betydning for videreuddannelse.

Ved udvælgelsen skal der sikres bredde og dybde i det kemifaglige stof.

Gennemføres faget som valgfag eller valgfri supplerende undervisning, kan indholdet endvidere omfatte væsentlige kemifaglige fænomener fra hverdagen.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Der tilbydes eleven undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleven en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder dokumentation for anvendelsen af fagets begreber og arbejdsmetoder i sit arbejde med kemi. Der lægges vægt på faglig og metodisk korrekthed.

Dokumentationen omfatter:

Løbende dokumentation af det kemifaglige arbejde.

Afsluttende dokumentation af 2 kemifaglige emner. Den afsluttende dokumentation udgør grundlaget for den mundtlige prøve.

De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve bredt og dybt i faget. Den afsluttende dokumentation kan udarbejdes af højst 2 elever i fællesskab. Det skal fremgå klart, hvilke dele af dokumentationen, der er udarbejdet af den enkelte elev. Dokumentationen skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til eksamen.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveauerne F, E og D

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveauerne F, E og D

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den for de to emner udarbejdede og godkendte dokumentation. Eleven fremlægger de 2 emner og inddrager relevant kemi- og erhvervsfagligt udstyr i prøven.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) benytte det kemiske fagsprog, herunder kemisk formelsprog,

2) beskrive stoffers opbygning og kemiske reaktioner,

3) udføre beregninger i forbindelse med det kemifaglige arbejde,

4) planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr,

5) arbejde med kemikalier på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og begrunde handlemåde i forhold hertil, herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter,

6) identificere og forholde sig til kemiske problemstillinger fra erhvervslivets produktion,

7) indhente og kritisk anvende kemisk information fra forskellige kilder,

8) udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation,

9) dokumentere det kemifaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter og præsentere undersøgelsesresultater såvel skriftligt som mundtligt og

10) formidle og perspektivere den opnåede kemiske viden.

Rammer for valg af indhold

Fagets mål opfyldes gennem arbejde med kernestof og med supplerende stof. Kernestoffet giver det faglige indhold, som er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for, at eleven kan nå målene.

Kernestoffet og det supplerende stof udgør hver ca. 50 % af den vejledende uddannelsestid.

Kernestof:

Stoffers opbygning, herunder grundstoffernes periodesystem samt udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning og tilstandsformer.

Kemiske reaktioner, herunder simple redoxreaktioner, syre-base-reaktioner og pH-begrebet.

Mængdeberegninger i forbindelse med molar masse, stofmængde, volumen og stofmængdekoncentration.

Eksperimentelt arbejde, herunder separation, titrering, vejeanalyser, kemikalier og sikkerhed.

Supplerende stof

Det supplerende stof uddyber og perspektiverer kernestoffet og inddrager almenfaglige og erhvervsfaglige områder. Stoffet udvælges således, at eleven får mulighed for at arbejde med emner, der relaterer sig til elevens uddannelsesområde.

Elevens selvstændige eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Dokumentation af det kemifaglige arbejde indgår som en væsentlig del af arbejdet med faget. Gennem dokumentationen skal eleven lære at dokumentere, redegøre for, diskutere og analysere eksperimentelle data samt opøve sin evne til at formidle kemifaglig information korrekt og præcist.

Dokumentationen omfatter

løbende dokumentation i form af journaler eller lignende over det kemifaglige arbejde samt rapporter udarbejdet på baggrund heraf og

afsluttende dokumentation i form af dokumentation af 2 kemifaglige emner, som skal danne grundlag for eksamination. De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve både bredt og dybt i stoffet.

Dokumentationen skal afspejle elevens studiekompetence i form af fordybelse i emnerne og faglig og metodisk korrekthed. Den afsluttende dokumentation, der udarbejdes individuelt, skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til prøve.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau C

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveau C

Prøven er mundtlig og tager sit udgangspunkt i den ene af de afsluttende dokumentationer. Der trækkes lod mellem dokumentationerne. Prøven inddrager eksperimentelt arbejde.

Der gives forberedelsestid i det omfang, det måtte være nødvendigt i forhold til elevens forberedelse af det eksperimentelle arbejde.

Der afsættes ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.


Bilag 10

Matematik

Formål

Formålet med faget er, at eleverne bliver i stand til at identificere matematiske problemstillinger i både erhvervsfaglig og almen sammenhæng, at anvende matematikken i praksis og at kunne kommunikere herom. Hvor faget indgår som obligatorisk del af en erhvervsuddannelse, bidrager det til elevernes erhvervsfaglige kvalificering, således at de bliver i stand til at foretage beregninger indenfor det relevante erhvervsområde.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven opnår følgende kompetencer:

1) Symbol og formalismekompetence. Eleven kan arbejde med tal og anvende enkle formeludtryk.

2) Tankegangs- og repræsentationskompetence. Eleven kan genkende matematiske problemstillinger og deres repræsentationer i erhvervsmæssige og almene sammenhænge samt anvende matematiske fremstillingsformer af disse.

3) Modellerings- og problembehandlingskompetence. Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af enkle erhvervsmæssige og almene opgavetyper.

4) Kommunikationskompetence. Eleven kan dokumentere matematiske løsningsmetoder.

5) Hjælpemiddelkompetence. Eleven kan anvende relevante hjælpemidler.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer.

Endvidere arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og de dermed forbundne muligheder og begrænsninger.

De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med tal- og symbolbehandling, et erhvervsfagligt emne samt mindst et af emnerne geometri, funktioner og statistik.

b. Tal- og symbolbehandling

Almindelige regneoperationer med tal- og formeludtryk.

Procentregning.

Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler.

Regning med elementære brøker inddrages i de faglige sammenhænge, de optræder i, og i det omfang, det skønnes nødvendigt for de øvrige områder.

c. Erhvervsfagligt emne

Det valgte emne skal omhandle erhvervsfaglige problemstillinger. Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større.

d. Geometri

Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant).

Pythagoras’ læresætning.

Sinus og cosinus i retvinklede trekanter.

e. Funktioner og grafer

Koordinatsystemet.

Forståelse og anvendelse af grafiske fremstillinger i almindelighed.

Ligefrem og omvendt proportionalitet med dertil hørende funktioner og grafisk beskrivelse.

Løsning af ligninger af første grad.

f. Statistik

Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser.

Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer.

Beregning af gennemsnit, median og kvartilsæt.

Dokumentation

Eleven udarbejder to temaopgaver med udgangspunkt i to af de praktiske problemstillinger, der er arbejdet med i undervisningen. Temaopgaven skal indeholde løsning af den praktiske problemstilling samt dokumentation derfor. De to temaopgaver skal tilsammen dække de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det erhvervsfaglige emne. Temaopgaven godkendes af læreren, når det vurderes, at den har kvalitet til at danne baggrund for den mundtlige eksamination.

Hvis skolen vælger at gennemføre skriftlig eksamen, erstattes den ene temaopgave af opgaver, der forbereder eleven på den skriftlige eksamen. I sådanne tilfælde, hvor eleven kun udarbejder én temaopgave, skal denne omhandle et erhvervsmæssigt anvendelsesområde.

Afsluttende bedømmelse - gældende for niveau F

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveau F

Eksamen består af en mundtlig eller en skriftlig prøve. Skolen beslutter, om der afholdes mundtlig eller skriftlig prøve.

a. Mundtlig prøve

Ved mundtlig prøve fremsendes elevens temaopgaver samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, til censor forud for prøvens afholdelse.

Eksamen tager udgangspunkt i en af de to udarbejdede temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Eksamen og votering varer ca. 30 minutter.

Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af temaopgaven, den praktiske problemstilling, temaopgaven omhandler, samt for den anvendelse af matematikken, der finder sted i opgaven. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

b. Skriftlig prøve

Ved skriftlig prøve fremsendes opgavesættet samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, til censor forud for prøvens afholdelse.

Prøven varer to timer. Skolen udarbejder opgavesættet, der skal prøve bredt i de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det erhvervsfaglige emne.

Sættet indeholder opgaver, der viser matematikkens anvendelse inden for det relevante erhvervsfaglige område. Mindst halvdelen af sættet skal bestå af sådanne anvendelsesorienterede opgaver.

Ved bedømmelsen skal der lægges vægt på, at den benyttede fremgangsmåde fremgår af besvarelsen. Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens besvarelse af det samlede opgavesæt.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau F, og at eleven opnår følgende kompetencer.

1) Symbol- og formalismekompetence. Eleven kan arbejde med tal samt omforme og anvende enkle formel- og symboludtryk.

2) Tankegangs- og repræsentationskompetence. Eleven kan forstå og anvende grundlæggende matematiske begreber, tankegang og metoder samt forklare betydningen af forskellige repræsentationer af matematiske problemstillinger, herunder repræsentationer i erhvervsfaglige sammenhæng.

3) Modellerings- og problembehandlingskompetence. Eleven kan foretage matematisering og løse matematiske problemer ved behandling af såvel enkle som sammenhængende erhvervsmæssige og almene opgavetyper.

4) Kommunikationskompetence. Eleven kan forklare anvendte problemløsningsmetoder og gøre rede for den dertil anvendte matematik.

5) Hjælpemiddelkompetence. Eleven kan anvende relevante hjælpemidler.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Endvidere arbejdes med matematikken som model for løsning af praktiske problemstillinger og de dermed forbundne muligheder og begrænsninger.

De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med et erhvervsfagligt emne og mindst to af emnerne funktioner, geometri og statistik. Emnerne skal supplere indholdet på niveau F.

b. Erhvervsfagligt emne

Det valgte emne skal kunne finde anvendelse i forbindelse med erhvervsfaglige problemstillinger. Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et større.

c. Funktioner

Funktionsbegrebet, herunder funktionsbegrebet som middel til at beskrive sammenhænge og forandringer.

Lineære funktioner og omvendt proportionalitet med tilhørende grafisk beskrivelse og løsning af ligninger, herunder løsning af to ligninger med to ubekendte.

d. Geometri

Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant).

Enkle rumlige figurer (cylinder og prisme).

Pythagoras’ læresætning.

Sinus og cosinus i retvinklede trekanter.

e. Statistik

Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser.

Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer.

Beregning af gennemsnit, median og kvartilsæt.

Hyppigheds- og frekvensfunktioner.

Dokumentation

Eleven udarbejder to temaopgaver. Mindst en af de to temaopgaver skal omhandle praktiske problemstillinger fra elevens uddannelsesområde. Temaopgaven indeholder opstilling og løsning af de praktiske problemstillinger samt beskrivelse af den anvendte matematik. De to temaopgaver skal tilsammen dække to af de tre indholdsmæssige områder funktioner, geometri og statistik. Temaopgaven godkendes af læreren, når det vurderes, at den har kvalitet til at danne baggrund for den mundtlige eksamination.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau E

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveau E

Eksamen er mundtlig. Elevens temaopgaver samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til censor forud for prøvens afholdelse.

Eksamen tager udgangspunkt i en af de to udarbejdede temaopgaver. Opgaven tildeles eleven ved lodtrækning. Eksamen og votering varer ca. 30 minutter.

Eleven skal kunne gøre rede for de matematiske emner, der er omfattet af temaopgaven, den praktiske problemstilling, temaopgaven omhandler, samt for den anvendelse af matematikken, der finder sted i opgaven. Under eksaminationen må eleven støtte sig til temaopgaven.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er at udbygge målene fra niveau E, og at eleven opnår følgende kompetencer:

1) Symbol- og formalismekompetence. Eleven kan selvstændigt arbejde med tal- symbol- og formeludtryk.

2) Tankegangs- og repræsentationskompetence. Eleven kan forstå, anvende og gøre rede for matematiske definitioner, begreber, tankegang og metoder i forbindelse med selvstændig formulering og løsning af praktiske problemstillinger.

3) Modellerings- og problembehandlingskompetence. Eleven kan arbejde med matematisk modellering, herunder opstilling og afgrænsning af anvendelsesorienterede matematiske problemstillinger af erhvervsmæssig eller almen art samt fortolkning af det fremkomne resultat.

4) Problembehandlingskompetence. Eleven kan indkredse, undersøge og løse et matematisk problemkompleks.

5) Kommunikationskompetence. Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematikken og dens anvendelse ved vekslende anvendelse af hverdagssproget og det matematiske symbolsprog.

6) Hjælpemiddelkompetence. Eleven kan anvende relevante hjælpemidler herunder it.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis, og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med tal- og symbolbehandling, et projektforløb samt mindst et af emnerne geometri og funktioner og grafer:

b. Tal og symbolbehandling

Almindelige regneoperationer med tal og symboludtryk.

Brøkregning.

Procent, potens og rod.

Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler.

c. Geometri

Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant).

Rumlige figurer.

Pythagoras’ læresætning.

Sinus, cosinus og tangens i retvinklede trekanter.

Sinus- og cosinusrelationerne.

d. Funktioner og grafer

Koordinatsystemet.

Funktionsbegrebet.

Ligefrem og omvendt proportionalitet med tilhørende grafisk beskrivelse og løsning af ligninger og uligheder, herunder løsning af to ligninger med to ubekendte.

Procentuel vækst.

Det valgte emne skal kunne finde anvendelse i forbindelse med almene eller erhvervsfaglige problemstillinger.

Dokumentation

I forbindelse med et projektforløb udarbejder eleven en projektrapport, der omhandler en problemstilling med et alment eller erhvervsfagligt indhold. Hvis det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet. Projektet tager udgangspunkt i et oplæg udarbejdet af læreren. Projektrapporten skal primært indeholde problemformulering, analyse og konklusion. Projektrapporten godkendes af læreren, når det vurderes, at den har omfang og kvalitet til at danne baggrund for en del af den mundtlige eksamination.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven opnår følgende kompetencer:

1) Symbol- og formalismekompetence. Eleven kan selvstændigt arbejde med tal og ukendte symbol- og formeludtryk.

2) Tankegangs- og repræsentationskompetence. Eleven kan forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og metoder i forbindelse med selvstændig formulering og løsning af praktiske problemstillinger samt vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer af det samme matematiske stof.

3) Modellerings- og problembehandlingskompetence. Eleven kan arbejde selvstændigt med matematisk modellering, herunder opstilling, afgrænsning, analyse samt løsning af anvendelsesorienterede matematiske problemstillinger af erhvervsfaglig, almen eller samfundsfaglig art samt foretage vurdering af resultatets validitet.

4) Problembehandlingskompetence. Eleven kan selvstændigt formulere, analysere og løse et matematisk problemkompleks.

5) Ræsonnementskompetence. Eleven kan gennemføre og forholde sig til eget og andres ræsonnement i forbindelse med udfoldelse af de øvrige kompetencer.

6) Kommunikationskompetence. Eleven kan foretage skriftlig dokumentation samt udtrykke sig mundtligt om forhold af matematisk karakter ved vekslende anvendelse af et præcist matematisk symbolsprog og hverdagssproget.

7) Hjælpemiddelkompetence. Eleven kan anvende relevante hjælpemidler herunder it.

Rammer for valg af indhold

a. Generelt

Undervisningen omfatter problemstillinger, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer.

De matematiske kompetencer opnås ved arbejde med emnet tal og talbehandling samt mindst tre af områderne funktioner, geometri, trigonometri, rentes- og annuitetsregning og statistik og sandsynlighedsregning.

b. Tal og talbehandling

Regneregler, herunder parenteser og regningsarternes hierarki.

Regning med potenser og rødder.

Brug af lommeregner og informationsteknologiske hjælpemidler.

c. Funktioner

Koordinatsystemet, herunder enkeltlogaritmisk koordinatsystem.

Lineære funktioner, andengradsfunktioner, eksponentielle vækstfunktioner og logaritmefunktionen med grundtallet 10 samt tilhørende grafiske afbildninger.

Løsning af ligninger og simple uligheder.

d. Geometri

Plangeometriske figurer (cirkel, firkant og trekant) samt punkt, linjer og vinkler.

Rumlige figurer, herunder rumfang og overfladeareal.

e. Trigonometri

Enhedscirkelen og radianbegrebet.

Sinus, cosinus og deres respektive grafer.

Trigonometriske grundligninger.

Trigonometriske formler for retvinklede trekanter samt sinus- og cosinusrelationerne.

f. Rentes- og annuitetsregning

Rentesregning, herunder frem- og tilbageskrivning af en kapital, beregning af rentefod, antal terminer og gennemsnitlig procent.

Annuitetsregning, herunder opsparings- og gældsannuitet, beregning af annuitetsydelse, rentefod og antal ydelser.

Amortisationsplan.

g. Statistik og sandsynlighedsregning

Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer.

Sandsynlighedsfelt og stokastisk eksperiment.

Diskret stokastisk variabel, sandsynlighedsfunktion, middelværdi, varians og standardafvigelse.

Binomialfordeling.

Normalfordeling, herunder normalfordelingspapir. Grafisk beskrivelse af observationssæt, herunder frekvensfunktioner og sumfunktioner.

Middeltal og fraktiler.

Dokumentation

Eleven arbejder ud fra et skriftligt oplæg med en problemformulering, der har et matematisk indhold af almen, erhvervsfaglig eller samfundsfaglig karakter. Eleven udarbejder en projektrapport om det valgte emne på grundlag af egne studier og undervisningen. Rapporteringen skal styrke elevens evne til at formulere et matematisk problem, analysere problemet, opstille løsningsmodeller, løse problemet samt dokumentere og vurdere løsningen. Rapporten er en del af grundlaget for den mundtlige prøve. Projektrapporten godkendes af læreren, når det vurderes, at den har omfang og kvalitet til at danne baggrund for en del af den mundtlige eksamination. Ved godkendelsen af rapporten skal der lægges vægt på det matematiske indhold og niveau, og at rapporten generelt bidrager til at opfylde fagets mål. Desuden indgår elevens evne til at formulere sig med vekslende brug af det matematikfaglige sprog og hverdagssproget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveauerne D og C

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveauerne D og C

Eksamen er mundtlig og omfatter projektrapporten og et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Eksamensspørgsmål, elevens projektrapport samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, fremsendes til censor forud for prøvens afholdelse. Der gives 30 minutters forberedelsestid til spørgsmålet.

Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag samt notater udarbejdet under forberedelsen.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

Eksamination med udgangspunkt i projektrapporten. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten.

Eksamination i et spørgsmål. Eksaminator udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen.

Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål.

Eleven bedømmes i forhold til fagets kompetencemål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation og den fremlagte dokumentation, dog med vægt på den mundtlige præstation.


Bilag 11

Naturfag

Formål

Faget skal give eleverne indsigt i det naturfaglige grundlag for teknik, teknologi og sundhed, som relaterer sig til et erhvervsuddannelsesområde.

For niveau E gælder endvidere, at faget skal bidrage til elevernes forståelse for naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund.

For niveau D gælder endvidere, at faget skal give eleverne mulighed for at tilegne sig en begyndende studiekompetence gennem valg af arbejdsmetoder og selvstændighedsfremmende arbejdsformer.

For niveau C gælder endvidere, at faget skal give eleven erfaringer med anvendelse af fagets centrale naturvidenskabelige arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige problemstillinger. Arbejdet med faget skal udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse samt bidrage til elevens almendannelse.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2,0 uger

Niveau C: 2,0 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold,

2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde,

3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang,

4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

5) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder og

6) dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi, matematik og eventuelt biologi. De matematiske elementer indgår som en integreret del af undervisningen i forbindelse med beskrivelse og beregninger.

Det konkrete indhold fastsættes på baggrund af overvejelser over, hvilke væsentlige naturfaglige emner, der indgår i det uddannelsesområde, som eleven har valgt.

Ved fastsættelsen skal der sikres bredde i indholdet, så undervisningen omfatter alle fagets elementer.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med naturfag.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) udvælge og anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare centrale problemstillinger inden for erhvervs- og samfundsmæssige områder,

2) anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde,

3) arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse,

4) forholde sig til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,

5) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

6) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder,

7) anvende relevante it-værktøjer til f.eks. informationssøgning, beregninger og dokumentation og

8) dokumentere og selvstændigt formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi, matematik og eventuelt biologi. De matematiske elementer indgår som en integreret del af undervisningen i forbindelse med beskrivelse og beregninger.

Det konkrete indhold fastsættes blandt andet på baggrund af overvejelser over:

hvilke væsentlige naturfaglige emner, der indgår i det uddannelsesområde, som eleven har valgt og

hvilke enkle naturfaglige problemstillinger, der inden for det valgte uddannelsesområde påvirker erhverv, mennesker og samfund.

Ved fastsættelsen skal der sikres bredde i indholdet, så undervisningen omfatter alle fagets elementer.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med naturfag.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan udvælge og anvende mere komplekse begreber og modeller til at forklare naturfaglige problemstillinger og fænomener,

2) med sikkerhed kan anvende matematiske udtryk og beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde,

3) metodisk korrekt kan arbejde eksperimentelt med faget gennem f.eks. forsøg, undersøgelse, eksperiment, observation eller iagttagelse, og uddrage væsentlige konklusioner heraf,

4) selvstændigt kan planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde,

5) kan forholde sig kritisk til naturfagenes betydning for den teknologiske udvikling og for dens påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,

6) selvstændigt kan begrunde og arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,

7) selvstændigt kan søge, vurdere, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder,

8) kan udvælge og anvende relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation og

9) selvstændigt og i samarbejde med andre kan dokumentere og formidle resultater af arbejdet med naturfaglige emner.

Rammer for valg af indhold

Naturfag består af elementer fra fysik, kemi, matematik og eventuelt biologi. De matematiske elementer indgår som en integreret del af undervisningen i forbindelse med beskrivelse og beregninger.

Det konkrete indhold fastsættes på baggrund af overvejelser over,

hvilke væsentlige naturfaglige emner, der indgår i det uddannelsesområde, som eleven har valgt og

hvilke mere komplekse naturfaglige problemstillinger, der. inden for det valgte uddannelsesområde, påvirker erhverv, mennesket og samfund.

Ved fastsættelsen skal der sikres bredde i indholdet, så undervisningen omfatter alle fagets elementer.

Det eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Der tilbydes eleven undervisnings- og arbejdsformer, der sigter mod at give eleven en begyndende studiekompetence, hvor det selvstændige arbejde med stoffet vægtes.

Dokumentation

Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med naturfag.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende naturfaglige modeller og på udvalgte områder selv opstille og vurdere sådanne modeller

2) anvende matematik som et redskab til at danne modeller, der kan beskrive naturvidenskabelige fænomener og problemstillinger

3) forstå samspillet mellem teori og eksperimentelt arbejde og opnå en selvstændig og undersøgende adfærd i forbindelse hermed

4) planlægge, gennemføre og vurdere eksperimentelt arbejde med anvendelse af laboratorieudstyr eller andet relevant udstyr

5) omgås kemikalier og udstyr på forsvarlig måde i forbindelse med eksperimentelt arbejde og begrunde handlemåde i forhold hertil, herunder vurdere sikkerhed og risikomomenter

6) forholde sig kritisk til naturfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger, som de kommer til udtryk i medierne, herunder identificere de naturvidenskabelige og matematiske elementer i fremstilling og argumentation

7) udvælge, anvende og vurdere relevante it-værktøjer til f.eks. simulering, informationssøgning- og behandling, databehandling og præsentation

8) dokumentere det naturfaglige arbejde gennem at registrere og efterbehandle data og iagttagelser samt beskrive eksperimenter

9) formidle og perspektivere den opnåede naturfaglige viden.

Rammer for valg af indhold

Fagets mål opfyldes gennem arbejde med kernestof og med supplerende stof. Kernestoffet giver det faglige indhold, som er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, betingelse for, at eleven kan nå målene.

Kernestoffet og det supplerende stof udgør hver ca. 50 % af den vejledende uddannelsestid.

Kernestoffet

Stoffers opbygning, herunder udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning og tilstandsformer.

Kemiske reaktioner, herunder syre-base-reaktioner og pH-begrebet.

Energi, herunder beskrivelse af energi og energiomsætning samt eksempler på energiformer.

Bølger, herunder grundlæggende egenskaber som bølgelængde og frekvens.

Statistik, herunder anvendelse af grafiske metoder.

Funktioner og vækstmodeller, herunder funktionssammenhænge mellem to variable, lineær og eksponentiel vækst.

Supplerende stof

Det supplerende stof uddyber, perspektiverer og supplerer kernestoffet, eventuelt gennem inddragelse af øvrige stofområder. Stoffet udvælges således, at eleven får mulighed for at arbejde med emner, der relaterer sig til elevens uddannelsesområde.

Elevens selvstændige eksperimentelle arbejde skal have en fremtrædende plads i undervisningen.

Dokumentation

Dokumentation for det naturfaglige arbejde indgår som en væsentlig del af arbejdet med faget. Gennem dokumentationen skal eleven lære at dokumentere, redegøre for, diskutere og analysere eksperimentelle data, samt opøve sin evne til at formidle naturfaglig information korrekt og præcist.

Dokumentationen omfatter løbende dokumentation af det naturfaglige arbejde, herunder rapporter udarbejdet på baggrund heraf.

Dokumentationen skal afspejle elevens studiekompetence i form af fordybelse i emnerne og faglig og metodisk korrekthed.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveauerne F, E, D og C

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget.

Eksamen – gældende for niveauerne F, E, D og C

Prøven er mundtlig, og der afsættes. ca. 30 minutter pr. elev til prøven, inkl. votering. Eleven inddrager relevant natur- og erhvervsfagligt udstyr i prøven

Som prøvegrundlag vælges der mellem:

1) Prøven tager sit udgangspunkt i elevudarbejdet dokumentation for to emner. Eleven fremlægger dokumentationen. De valgte emner skal afspejle fagets bredde. Dokumentationen skal være godkendt af læreren for at eleven kan indstilles til eksamen.

2) Prøven tager sit udgangspunkt i et naturfagligt emne eller en case. Emnet eller casen stilles af læreren tidligst 5 arbejdsdage før prøvens afholdelse. Eleven udarbejder en detaljeret disposition som oplæg til eksaminationen.

Prøvegrundlaget fastsættes af skolen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens præstation. Den elevudarbejdede dokumentation kan indgå i bedømmelsesgrundlaget.


Bilag 12

Salg og service

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i markedsføringsmæssige sammenhænge således, at eleverne kan varetage arbejdsopgaver inden for salg, handel og markedsføring. Faget bidrager til elevernes erhvervsfaglige uddannelse med de markedsføringsmæssige kompetencer, der indgår deri.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1,0 uge

Niveau E: 1,0 uge

Niveau D: 1,0 uge

Niveau C: 1,0 uge

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan anvende markedsføringsmæssige problemstillinger i erhvervsmæssige sammenhænge samt i sammenhæng med andre fag i uddannelsen,

2) kan kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig form,

3) kan anvende relevante informationsteknologiske værktøjer og hjælpemidler,

4) kan anvende markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer,

5) kan redegøre for forbrugerforhold,

6) kan redegøre for personligt salg og kundebetjening og

7) opnår grundlæggende kendskab til bestemmelserne i købeloven, der tager sigte på at beskytte forbrugeren i forbrugerkøb.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser de markedsføringsmæssige sammenhænges anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsmæssige kompetencer.

Mundtlig kommunikation omkring virksomhedens markedsføringsmæssige sammenhænge.

Anvende relevant informationsteknologi til løsning af opgaver.

Markedsføringsmæssige metoder og fremstillingsformer.

Forbrugerforhold.

Personligt salg og kundebetjening.

Kendskab til bestemmelser i købeloven.

Niveau E

Faget skal udbygge målene for niveau F.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) kommunikere omkring markedsføringsmæssige sammenhænge i mundtlig og skriftlig form,

2) redegøre for virksomhedens nær- og fjernmiljø,

3) redegøre for udviklingen i salgs- og servicesektoren,

4) redegøre for virksomhedens idégrundlag, idé, mål og har kendskab til virksomhedens politikker,

5) redegøre for segmentering af markedet og valg af målgrupper og

6) redegøre for konkurrenceforhold.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser de markedsføringsmæssige sammenhænges anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsmæssige kompetencer.

Virksomhedens nær- og fjernmiljø.

Udviklingen i salgs- og servicesektoren.

Virksomhedens ide, mål og politikker.

Segmentering og valg og målgrupper.

Konkurrenceforhold.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveauerne F og E

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål.

Niveau D

Faget skal udbygge målene fra niveau E.

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) kan redegøre for en markedsanalyse, hvor både primære og sekundære data anvendes,

2) kan redegøre for markedsføring af både fysiske produkter og serviceydelser i forhold til en valgt målgruppe og tilrettelægge virksomhedens parameterindsats mod denne målgruppe,

3) opnår grundlæggende kendskab til elektronisk handel,

4) kan redegøre for bestemmelser i markedsføringsloven, dørsalgsloven, aftaleloven og købelovens afsnit om e-handel og

5) opnår grundlæggende kendskab til svind og tab.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser de markedsføringsmæssige sammenhænges anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsmæssige kompetencer.

Markedsanalyse med primære og sekundære data.

Markedsføring af fysiske produkter og serviceydelser.

Kendskab til elektronisk handel.

Bestemmelser i markedsføringsloven, dørsalgsloven, aftaleloven og købelovens afsnit om e-handel.

Kendskab til svind og tab.

Dokumentation

Undervisningen omfatter udarbejdelse af et beskrivende projekt eller lignende, der indeholder centrale problemstillinger fra faget. Projektet dokumenteres i en rapport, hvis omfang skal være maksimalt 15 A4 sider, alt inkl. Eleven kan vælge andre dokumentationsformer, fx synopsis, rollespil el.lign. Uanset valg af dokumentationsform skal der altid foreligge en skriftlig afrapportering på minimum 2 A4 sider, der tilpasses projektformen. Dette dokument skal danne grundlag for eksamen. I projektet eller lignende skal eleven arbejde selvstændigt med markedsføringsmæssige problemstillinger.

Elever, der går til case eksamen, skal ikke udarbejde en dokumentation.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau D

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau D

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb se nedenstående afsnit.

Prøven omfatter en mundtlig eksamination af en elev med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport eller lignende. Der gives ingen forberedelsestid til prøven.

Elevens præstation bedømmes med en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Eksaminationstiden er ca. 30 min. pr. elev inkl. votering.

Niveau C

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven

1) opnår grundlæggende kendskab til producentmarkedet,

2) opnår indsigt i begrebet branding,

3) kan anvende markedsanalyse i praktiske og teoretiske sammenhænge,

4) kan anvende viden om målgrupper og segmentering og

5) kan anvende markedsføring i brancherelevante sammenhænge.

Rammer for valg af indhold

Generelt

Undervisning omfatter erhvervsfaglige problemstillinger, der viser de markedsføringsmæssige sammenhænges anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed for at vedligeholde og udbygge sine markedsføringsmæssige kompetencer.

Grundlæggende kendskab til producentmarkedet.

Indsigt i begrebet branding.

Anvende markedsanalyse.

Anvende segmentering og målgrupper.

Markedsføring i brancherelevante sammenhænge.

Dokumentation

Undervisningen omfatter udarbejdelse af et analyserende projekt eller lignende, hvor de gennemgåede modeller anvendes på en konkret problemstilling. Rapportens omfang skal være maksimalt 20 A4 sider, alt inkl. Eleven kan vælge andre dokumentationsformer, fx synopsis, rollespil el.lign. Uanset valg af projektform skal der altid foreligge en skriftlig afrapportering på minimum 2 A4 sider, der tilpasses projektformen. I projektet eller lignende skal eleven arbejde selvstændigt med markedsføringsmæssige problemstillinger.

Elever, der går til case eksamen, skal ikke udarbejde en dokumentation.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau C

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau C

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb se nedenstående afsnit.

Prøven omfatter en mundtlig eksamination af en elev under medvirken af en censor med udgangspunkt i en skriftlig projektrapport eller lignende. Der gives ingen forberedelsestid til prøven. Elevens præstation bedømmes med en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.

Eksaminationstiden er ca. 30 min. pr. elev inkl. votering.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang – gældende for niveauerne D og C

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en caseopgave, jf. vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser. Caseopgaven udarbejdes lokalt af den eksamensafholdende skole.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomheden udpeges, og casehistorien udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år ultimo januar og casehistorien primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Een af opgaverne skal være elevstyret.

På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen, og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for, at eleven kan deltage i den efterfølgende eksamination i caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.


Bilag 13

Samfundsfag

Formål

Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i samfundets opbygning, samfundsøkonomien og de beslutningsprocesser, som er styrende. Faget bidrager til elevernes demokratiske og kulturelle dannelse med de samfundsmæssige kompetencer, der indgår deri. Faget skal udbygge elevernes kendskab til internationale organisationer og verdenssamfundet.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 1,5 uger

Niveau E: 1,5 uger

Niveau D: 1,5 uger

Niveau C: 1,5 uger

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven

1) får kendskab til hvilken betydning sociale, økonomiske og politiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling,

2) får kendskab til samspillet mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, herunder de miljømæssige aspekter,

3) får kendskab til arbejdsmarkedets opbygning,

4) får kendskab til virksomheder og organisationer og deres indbyrdes regulering i det fagretlige system,

5) får kendskab til forskellige sociale systemer og deres samfundsmæssige betydning,

6) får kendskab til konflikt- og samarbejdsmønstre regionalt og nationalt og

7) kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

Rammer for valg af indhold

I samfundsfagsundervisningen på dette niveau er det overordnede mål at perspektivere over sociale, kulturelle, økonomiske og politiske beslutninger, der påvirker den aktuelle samfundsudvikling, herunder den teknologiske udvikling og de miljømæssige aspekter.

Politik:

Demokratibegrebet udfoldes og undervisningen skal indeholde emner om tredelingen af magten og grundloven, statsmagtens struktur og rolle, beslutningsprocesserne i det politiske system. Undervisningen skal tage sigte på, at eleverne får kendskab til rollefordelingen mellem stat, region og kommune samt mediernes politiske funktion. Derudover skal undervisningen indeholde emner som sociale lag, økonomiske resurser og værdiorientering.

Økonomi:

Eleverne skal beskæftige sig med det simple økonomiskkredsløb. Derudover bør undervisningen indeholde emner, der belyser forholdet mellem statens indtægter og udgifter.

Arbejdsmarkedsforhold:

Undervisningen skal indeholde emner om de forskellige organisationer på arbejdsmarkedet, herunder hovedorganisationer, strukturen i fagforbund og arbejdsgiverforeninger. Undervisningen skal tage sigte på, at eleverne opnår viden om overenskomstsystemet og de grundlæggende interessekonflikter imellem arbejdsmarkedets parter, samt om det fagretlige system og herunder forligsmandsinstitutionen.

Dokumentation

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal kunne inddrage elementer fra mindst et af hovedområderne i faget.

Niveau E

Undervisningens mål:

Målet med undervisningen er, at eleven

1) får kendskab til hovedlinjer i national og international økonomi og politik herunder internationale relationer og konfliktløsning,

2) får kendskab til den voksende internationaliserings betydning for Danmark herunder inddrage EU- samarbejdet,

3) får kendskab til grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv,

4) får kendskab til globaliseringens betydning for danske virksomheder,

5) får kendskab til den internationale arbejdsdeling og betydningen heraf for det danske arbejdsmarked og

6) kan søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal indeholde elementer, der kan relateres til både nationale og internationale problemstillinger. Derudover skal undervisningen belyse organisationer og bevægelsers muligheder for og interesse i at påvirke den politiske beslutningsproces.

Politik:

Undervisningen behandler grundlæggende politiske interesser og interessemodsætninger i dansk og internationalt perspektiv. Eleverne arbejder med globaliseringens betydning for dansk politik og økonomi. Interesseorganisationer og græsrodsbevægelser tages op som emne i forbindelse med emnet om politiske interesser og interessemodsætninger.

Økonomi:

Undervisningen behandler grundlæggende udbud og efterspørgsel, naturressourcer, produktionsfaktorer, teknologi og det udvidede økonomiske kredsløb. Eleverne får et grundlæggende indblik i internationale samhandelsforhold og markeder. Danmarks BNP og betalingsbalance er emner på dette niveau.

Arbejdsmarkedsforhold:

Undervisningen behandler det danske arbejdsmarkeds konkurrence på det internationale marked. Arbejdskraftens fri bevægelighed og outsourcing er emner på niveauet. Arbejdsmarkedsforhold

Dokumentation

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal kunne inddrage elementer fra mindst 2 af hovedområderne i faget.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveauerne F og E

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) gøre rede for centrale samfundsøkonomiske forhold, herunder betydningen af udviklingen i de sociale systemer,

2) gøre rede for centrale politiske forhold i det danske folkestyre, herunder partierne, vælgerne og interesseorganisationerne,

3) gøre rede for arbejdsmarkedets opbygning, herunder kan gøre rede for virksomhedernes og medarbejdernes organisatoriske forhold,

4) afdække og belyse samfundsforhold og opnår øvelse i at arbejde selvstændigt, herunder formulere og angive løsninger på samfundsmæssige problemer og

5) søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier.

Rammer for valg af indhold

Samfundsfagsundervisningen på dette niveau har det overordnede mål at give eleverne en overvejende teoretisk tilgang til stofområdet. Eleven skal udvikle kompetencer til at indsamle, bearbejde og vurdere informationer, som kan anvendes til belysning af samfundsforhold. Eleverne skal udvikle en selvstændighed der fremmer evnen til at formulere løsninger på samfundsmæssige problemstillinger.

Politik:

Undervisningen skal indeholde emner, der belyser de enkelte politiske partiers standpunkter samt ideologiske udgangspunkter. Derudover skal undervisningen indeholde elementer, der påviser interesseorganisationernes indflydelse på den førte politik. Undervisningen indeholder også emner som politiske beslutningsprocesser, politisk adfærd og grundlæggende politiske strukturer.

Økonomi:

Undervisningen skal indeholde emner, der belyser målkonflikter, prismekanismer, konkurrenceevne samt balanceproblematikker. Derudover skal undervisningen indeholde elementer, der giver eleven en viden om generelle samfundsøkonomiske teorier og velfærdsamfundets problemstillinger.

Arbejdsmarkedsforhold:

Undervisningen skal indeholde emner, der belyser ansættelsesforhold og forskellige aflønningsformer.

Dokumentation

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleverne skal kunne inddrage elementer fra alle 3 hovedområderne i faget. Elever, der går til case eksamen, skal ikke udarbejde en dokumentation.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau D

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau D

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb se nedenstående afsnit.

Der afholdes en mundtlig prøve.

Prøven omfatter en gennemgang af elevens dokumentation og et eksamensspørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstation.

Eleven har 30 minutters forberedelsestid. Notater fra forberedelsestiden må anvendes under prøven, samt den af eleven udarbejdet dokumentation.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter inkl. votering og omfatter følgende:

1) Et eksamensspørgsmål. Eksaminator udarbejder et antal spørgsmål med udgangspunkt i materiale, som har været anvendt i undervisningen. Spørgsmålene kan vedlægges en for eleven ukendt tekst, tabel eller lignende.

2) Samtale om elevens dokumentation.

Niveau C

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) afdække politiske beslutningsprocesser og politisk adfærd, herunder grundlæggende politiske strukturer, politiske ideologier og partier,

2) afdække sammenhæng mellem samfundsøkonomiske problemstillinger og politisk styring,

3) gøre rede for samfundsmæssige problemstillinger, der udspringer af den teknologiske udvikling,

4) afdække forudsætninger for egne og andres samfundsmæssige synspunkter og handlinger,

5) afdække sammenhængen mellem den globale udvikling og nationale politisk handling,

6) gøre rede for, hvordan forskelle i levevilkår, i kulturel baggrund og i religion afspejles i politiske handlinger og

7) kan formulere, bearbejde og formidle samfundsmæssige spørgsmål ved brug af samfundsfagets terminologi.

Rammer for valg af indhold

Undervisningen skal indeholde elementer, der bibringer eleven forståelse for sammenhængen mellem den generelle teori og de faktiske samfundsforhold.

Politik:

Undervisningen skal indeholde emner, der belyser udviklingen i de centrale politiske ideologier, og centrale politisk/økonomiske teoretikere præsenteres. National og international kulturel identitet som forudsætning for beskrivelse af egne og andres mening er et emne. Den danske velfærdsmodel og omfordelingen af resurser, samt det kollektive ansvar for de svageste i samfundet.

Økonomi:

Undervisningen skal indeholde emner, der belyser den politiske styring af økonomien, samt Danmarks placering i den globale økonomi. Undervisningen indeholder emner, der belyser problemstillinger i forhold til globale økonomiske fordelings- og balanceproblematikker.

Dokumentation

Eleven udarbejder en dokumentation af arbejdet med faget. Eleven afgrænser sit emne og formulerer en problemstilling i samarbejde med læreren.

Afsluttende bedømmelse – gældende for niveau C

Faget afsluttes med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål.

Eksamen – gældende for niveau C

For bestemmelser vedrørende eksamen i det merkantile grundforløb se nedenstående afsnit.

Der afholdes en mundtlig prøve.

Prøven omfatter en gennemgang af den elevens dokumentation, samt en opgave med materiale, som eleven får ved lodtrækning. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsbedømmelse af den mundtlige præstation.

Eleven har 30 minutters forberedelsestid. Notater fra forberedelsestiden må anvendes under prøven, samt den af eleven udarbejdet dokumentation.

Eksamination og votering varer ca. 30 minutter og omfatter følgende:

1) En opgave. Eksaminator udarbejder et antal opgaver med materiale, som ikke har været anvendt i undervisningen, men som ligger inden for undervisningens områder.

2) Samtale om elevens dokumentation.

Eksamen på grundforløbet i den merkantile fællesindgang - gældende for niveauerne D og C

Eksamen på den merkantile fællesindgang tilrettelægges som en case på grundlag af en caseopgave, jf. vejledning til caseeksamen i grundfag i de merkantile uddannelser. Caseopgaven udarbejdes lokalt af den eksamensafholdende skole.

Prøven tager sit udgangspunkt i en for eleven kendt casevirksomhed eller lignende samt i en for eleven kendt casehistorie. Casevirksomheden udpeges, og casehistorien udarbejdes af Undervisningsministeriet. Casevirksomheden offentliggøres hvert år ultimo januar og casehistorien primo april.

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret 7 ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i årets casevirksomhed eller åbner mulighed for perspektivering til virksomheden. Een af opgaverne skal være elevstyret.

På casearbejdsdagen er alle hjælpemidler tilladt. Dog må der ikke ydes vejledning til eleven af skolens lærere på casearbejdsdagen, og i det efterfølgende tidsrum indtil eksamensafholdelsen. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for, at eleven kan deltage i den efterfølgende eksamination i caseeksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter inkl. votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.

Eksamen for den pædagogiske grunduddannelse

Der afholdes mundtlig prøve. Prøven tager udgangspunkt i elevens projekt. Eleven fremlægger projektet for eksaminator og censor. Fremlæggelsen af projektet må maksimalt fylde 1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog omkring projekter, samt afprøvning af elevens viden om samfundsfaglige spørgsmål. Prøven inkl. votering varer ca. 30 minutter. Karakteren fastsættes på baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige præstation.

Skolen fastsætter i øvrigt de nærmere bestemmelser omkring prøveafholdelsen i skolens bedømmelsesplan.


Bilag 14

Erhvervsrettet andetsprogsdansk

Formål

Formålet med faget er at styrke elevens kommunikative, sproglige og kulturelle kompetencer, så eleven kan læse, skrive, tale og lytte til og forstå dansk i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund.

Faget styrker elevens forudsætninger for at kunne gennemføre en erhvervsuddannelse og varetage arbejdsopgaver, hvori dansk indgår, og for at kunne fungere som aktør i erhvervslivet og som borger i samfundet. Faget styrker dermed elevens mobilitet i forhold til det danske arbejdsmarked.

Niveauer og vejledende uddannelsestid

Niveau F: 4,0 uger

Niveau F: 2,0 uger

Niveau E: 2,0 uger

Niveau D: 2.0 uger

Niveau F med en varighed på 4,0 uger er for elever med ringe forudsætninger i forhold til niveauet.

Niveau F

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende sproget hensigtsmæssigt i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

2) anvende et enkelt sprog i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

3) anvende enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) forstå talt sprog i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

6) læse og forstå enkle tekster i relation til elevens uddannelse,

7) skrive enkle informationer fra uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

8) tale i et enkelt sprog om uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

9) anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

10) anvende viden om egen og andres kultur i uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund og

11) anvende it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Niveau E

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende sproget hensigtsmæssigt samt med en rimelig grad af korrekthed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

2) anvende et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) forstå enkle og mere sammenhængende samtaler,

6) læse og forstå enkle og mere sammenhængende tekster i relation til elevens uddannelse,

7) skrive med en rimelig grad af korrekthed samt i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om forhold, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

8) tale i et enkelt, men rimeligt sammenhængende sprog om forhold, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

9) anvende sproglig opmærksomhed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

10) anvende viden om egen og andres kultur i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund og

11) anvende it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Niveau D

Undervisningens mål

Undervisningens mål er, at eleven kan

1) anvende sproget hensigtsmæssigt samt med en vis grad af korrekthed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

2) anvende et rimeligt varieret, sammenhængende sprog i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

3) anvende hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte- og læsestrategier,

4) anvende såvel verbale som nonverbale strategier,

5) forstå sammenhængende og sprogligt varierede samtaler,

6) læse og forstå sammenhængende og sprogligt varierede tekster i relation til elevens uddannelse,

7) skrive med en vis grad af korrekthed samt i et rimeligt varieret og sammenhængende sprog om forhold, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

8) i et rimeligt korrekt, varieret og sammenhængende sprog redegøre for, kommentere og diskutere tekster og emner, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

9) anvende sproglig opmærksomhed i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund,

10) anvende viden om egen og andres kultur i sammenhænge, der vedrører uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund og

11) anvende it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion.

Rammer for valg af indhold

Sprogbrug

Undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk tager udgangspunkt i brugen af dansk til faglige og fagsproglige formål i såvel formelle som uformelle sammenhænge inden for uddannelse, arbejde, erhvervsliv og samfund.

Indhold

I undervisningen i erhvervsrettet andetsprogsdansk arbejdes med følgende indholdsområder:

fagene og den faglige uddannelse

virksomheder og brancher

kultur og samfund

Undervisningen tager udgangspunkt i tekster og emner, der understøtter elevens opfyldelse af målene for den faglige uddannelse, som eleven er i gang med.

Dokumentation

Eleven dokumenterer løbende sit danskfaglige arbejde i faget.

Casearbejde

En eller flere virksomheder, brancher eller lignende danner udgangspunkt for elevens arbejde med caseopgaver.

Afsluttende bedømmelse

Skolen kan vælge at afslutte faget med en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i henhold til fagets mål. Skolen kan også vælge at afslutte faget med en eksamen. Det skal fremgå af skolens bedømmelsesplan, hvordan faget afsluttes.

Eksamen

Hvis skolen vælger at afslutte faget med eksamen, anbefales følgende eksamensform:

Prøven udarbejdes lokalt af den eksamensafholdende skole. Prøven tager sit udgangspunkt i 6-8 ukendte caseopgaver, der alle omhandler en virksomhed, branche eller lignende, som har relation til elevens uddannelse

På en casearbejdsdag af en varighed på otte timer får eleven udleveret de ukendte caseopgaver. På casearbejdsdagen udarbejder og afleverer eleven en eksamensplan, der beskriver elevens arbejde med caseopgaverne og den planlagte præsentation. Aflevering af eksamensplanen på casearbejdsdagen er en forudsætning for at kunne deltage i den efterfølgende caseeksamen.

Alle relevante hjælpemidler er til rådighed for eleven under forberedelsen. Eleven må i tidsrummet fra casearbejdsdag til eksamensafholdelse arbejde videre med præsentationen af caseopgaverne. Eleven må ikke modtage vejledning fra skolens faglærere, hverken under eller efter casearbejdsdagen. Eleven må på casearbejdsdagen arbejde sammen med andre elever, men skal udarbejde egen dokumentation, som indgår i den samlede bedømmelse af eleven ved eksamen.

Eksamen afholdes en eller flere dage efter casearbejdsdagen. Prøven varer ca. 30 minutter pr. elev inkl. votering. Eksamen er individuel. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen.

Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, dokumenteret gennem elevens eksamenspræstation.

I bedømmelsen indgår de kompetencer, som den enkelte eksamensopgave vægter.

Som grundlag for bedømmelsen af elevens kompetencer i faget anvendes den mundtlige, skriftlige og evt. praktiske dokumentation, som indgår i elevens eksamenspræstation.