Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse af teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af sørøveri og væbnede overfald på danske skibe

I medfør af § 6 og § 32, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 903 af 12. juli 2007, og efter bemyndigelse i bekendtgørelse nr. 1068 af 4. september 2007, fastsættes:

§ 1 . Handelsskibe, der er forpligtede til at have et sikkerhedsstyringssystem efter ISM-koden (Koden for sikker skibsdrift), skal i sikkerhedsstyringssystemet have procedurer for sejlads eller havneanløb i områder, hvor der er risiko for sørøveri og væbnede overfald mod skibe. Procedurerne kan være indeholdt i skibets sikringsplan (ISPS), forudsat at procedurerne gøres tilgængelige for skibets besætning.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte procedurer skal indeholde bestemmelser om forebyggelse af overfald, herunder om

1) aflåsning af maskinrum og aptering mv. og brug af projektører,

2) radarovervågning hele horisonten rundt og vedvarende udkig til assistance for den vagthavende navigatør døgnet rundt ved sejlads i områder, hvor skibsføreren vurderer, at der er væsentlig risiko for, at skibet kan blive udsat for sørøveri eller væbnede overfald,

3) hvorledes besætningen skal forholde sig ved overfald eller forsøg herpå, og om instruktion af besætningen, hver gang der skal sejles ind et område, hvor der er væsentlig risiko for at skibet kan blive udsat for sørøveri eller væbnede overfald,

4) rapportering til rederi, myndigheder og andre skibe i området ved overfald eller forsøg herpå, samt

5) vurderingen af, hvorvidt der i et område er risiko for sørøveri eller væbnede overfald mod skibe.

§ 2. Rederier, hvis skibe er omfattet af § 1, skal endvidere i deres sikkerhedsstyringssystem have procedurer for vurderingen af, om der i et område er risiko for sørøveri eller væbnede overfald mod skibe.

§ 3. Handelsskibe, der ikke har pligtig til at have et sikkerhedsstyringssystem efter ISM-koden, samt rederier, som driver sådanne skibe, skal have procedurer, der svarer til de i § 1 og § 2 nævnte.

§ 4. §§ 1 - 3 gælder ikke for skibe, som udelukkende sejler på grønlandske, færøske, islandske eller europæiske havne samt for rederier, som udelukkende driver sådanne skibe.

§ 5. De i § 1 - § 3 nævnte procedurer skal udarbejdes under hensyntagen til de af den Internationale Maritime Organisation (IMO) udsendte anbefalinger og vejledninger for sejlads i områder med risiko for sørøveri og væbnede overfald. Ved vurderingen af, hvilke forholdsregler der skal tages på det enkelte skib, skal der tages hensyn til trusselsbilledet i det pågældende område, skibets størrelse, sejladshastighed og udstyr samt eventuelle andre foranstaltninger, som træffes uden for skibet som fx vagthold på kajen.

§ 6. Når et skib sejler ind i eller ud af det i bilag 1 nævnte område, skal skibsføreren underrette rederiet. Så længe skibet er i det i bilag 1 nævnte område, skal skibsføreren mindst hver fjerde time underrette rederiet om skibets position, medmindre skibsføreren skønner, at en sådan underretning vil bringe besætningen i fare.

Stk. 2 . Rederiet skal udpege en kontaktperson til at modtage de i stk. 1 nævnte underretninger.

§ 7. Såfremt en skibsfører af hensyn til risikoen for sørøveri og væbnede overfald slukker for skibets AIS transmission, skal det indføres i skibsdagbogen med klokkeslæt og position, ligesom rederiet skal underrettes. Rederiet skal herefter regelmæssigt underrettes om skibets position, indtil AIS transmissionen på ny genoptages, medmindre skibsføreren skønner, at en sådan underretning vil kunne udsætte skibets besætning for fare. Tilsvarende skal det indføres i skibsdagbogen, når AIS transmissionen på ny påbegyndes.

§ 8. Denne tekniske forskrift finder ikke anvendelse på krigsskibe eller troppetransportskibe, eller på skibe, som ikke fører dansk eller grønlandsk flag.

§ 9. Overtrædelse af denne forskrift straffes med bøde eller fængsel i indtil 1 år.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis der

1) ved overtrædelsen er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor,

2) tidligere er afgivet forbud eller påbud for samme eller tilsvarende forhold eller

3) ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre.

Stk. 3. Det skal betragtes som en særlig skærpende omstændighed, at der for unge under 18 år er sket skade på liv eller helbred eller fremkaldt fare herfor, jf. stk. 2, nr. 1.

Stk. 4. Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 5. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 10. Såfremt forholdet er omfattet af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, kan der fastsættes foranstaltninger i henhold til kriminalloven for Grønland.

Stk. 2. De i § 9, stk. 2 og 3, nævnte forhold skal anses som skærpende omstændigheder.

Stk. 3. Sker der ikke konfiskation af udbytte, jfr. kriminallovens § 116, stk. 1, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel.

Stk. 4. Er en overtrædelse begået af selskaber m.v. (juridiske personer), kan der pålægges den juridiske person som sådan bødeansvar. Er overtrædelsen begået af staten, Grønlands Hjemmestyre, en kommune, et kommunalt fællesskab, der er omfattet af § 64 i Landstingslov om kommunalbestyrelser og bygdebestyrelser m.v., eller en bygdebestyrelse, kan der pålægges vedkommende offentlige myndighed som sådan bødeansvar.

Stk. 5. Såfremt den pågældende ikke er bosat i Grønland, eller hans tilknytning til det grønlandske samfund i øvrigt har en sådan løsere karakter, at forudsætningerne for anvendelse af foranstaltninger ikke er til stede, kan sagen anlægges eller henvises til forfølgning i Danmark.

§ 11. Forskriften træder i kraft den 15. juni 2008.

Søfartsstyrelsen, den 20. februar 2008

Frank Bjerg Mortensen

/ Birgitta Sander Hjortsø


Bilag 1

Område for hvilket der er meldepligt

Der er foreskrevet meldepligt ved sejlads i området, der strækker sig ud fra grænsen mellem Djibouti og Somalia i østlig retning med en nordlig afgrænsning midt i Gulf of Aden, nord om Socotra Island, og ud til en position øst for Somalias kyst. Herfra følges en linie sydover i en afstand af minimum 300 sømil fra den Somaliske kyst indtil en linie ret ud fra grænsen mellem Somalia og Kenya. Området er givet ved følgende koordinater:

1. 11° 28.0 N 043° 15.0 E

2. 13° 00.0 N 050° 00.0 E

3. 13° 00.0 N 055° 00.0 E

4. 11° 50.0 N 057° 47.5 E

5. 01° 20.0 N 052° 15.0 E

6. 05° 21.0 S 045° 00.5 E

7. 01° 39.5 S 041° 34.0 E

AU3255_1_1.png Size: (497 X 589)AU3255_1_2.png Size: (245 X 291)