Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

(Informationsordning for motions- og fitnesscentre)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 1438 af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt foretages følgende ændringer:

1. I overskriften til § 9 indsættes efter »idrætsmiljøer«: »og straf«.

2. Efter § 9 indsættes:

»§ 9 a . Motions- og fitnesscentre skal informere om, hvorvidt de har indgået samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark, jf. § 9. Informationen skal ske ved skiltning, der opsættes ved det enkelte centers indgangsparti på en sådan måde, at den er synlig for kunderne. Hvis centeret har en hjemmeside, skal samarbejdsaftalen med Anti Doping Danmark ligeledes angives her.

Stk. 2. Anti Doping Danmark fastsætter efter kulturministerens godkendelse de nærmere krav til udformning af informationen.

Stk. 3. Med bøde straffes den, der undlader at informere efter stk. 1. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Amalienborg, den 29. maj 2008

MARGRETHE R.

/ Brian Mikkelsen