Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger

§ 1

I bekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger foretages følgende ændringer:

1. I § 14 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:

»For offentlige badestrande og badeanstalter skal politiet efter forhandling med kommunalbestyrelsen i nødvendigt omfang træffe bestemmelse om, hvilket redningsmateriel der skal være til stede, og hvilke foranstaltninger, herunder tilsyn, der i øvrigt skal iværksættes til afværgelse af fare for de badendes liv og helbred.«

Stk. 1-3 bliver herefter stk. 2-4.

2. I § 14, stk. 2 og 3, der bliver stk. 3 og 4, ændres »stk. 1« til: »stk. 2«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juni 2008.

Justitsministeriet, den 23. maj 2008

Lene Espersen

/ Lene Volke Roesen