Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31989L0662
 
31992L0118
 
31993L0119
 
31996L0023
 
31997L0078
 
31997L0079
 
32002L0099
 
32006L0088
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område og definitioner

Kapitel 2   Samhandel

Kapitel 3   Import fra tredjelande

Kapitel 4   Import til fri omsætning af konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

Kapitel 5   Import af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande

Kapitel 6   Transit og oplagring af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

Kapitel 7   Transport af fødevarer fra tredjeland til tredjeland i transportmidler, som mellemlander i eller anløber Danmark

Kapitel 8   Returnering

Kapitel 9   Privates indførsel

Kapitel 10   Vareprøver m.v.

Kapitel 11   Veterinær udpegning af toldoplag mv.

Kapitel 12   Forsegling

Kapitel 13   Overgangs- og dispensationsbestemmelser

Kapitel 14   Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Bilag 6

Bilag 7

Bilag 8

Bilag 9

Bilag 10

Bilag 11

Bilag 12

Bilag 13

Bilag 14

Bilag 15

Bilag 16

Bilag 17

Bilag 18

Bilag 19

Bilag 20

Bilag 21

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer 1)

I medfør af § 37, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr samt § 36, stk. 1, § 37, stk. 1, § 39, § 41, § 45, stk. 2, § 49, § 50, § 51, § 52, stk. 2, § 54, stk. 4, § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer (fødevareloven), som ændret ved lov nr. 1549 af 20. december 2006 og lov nr. 110 af 26. februar 2008, fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Bekendtgørelsen omfatter enhver form for indførsel i Danmark af de i bilag 1, del I anførte fødevarer samt anløb af skibe fra tredjelande i danske havne og landing af fly fra tredjelande i danske lufthavne.

Stk. 2. De fødevarer, der er anført i bilag 1, del II, er ikke omfattet af bekendtgørelse

§ 2. Ved grænsedyrlæge forstås en af fødevareregionen ansat embedsdyrlæge ved et grænsekontrolsted, jf. bilag 2.

Stk. 2. Ved veterinærkontrol forstås:

1) For fødevarer, som modtages ved samhandel, fødevareregionens

a) ikke-diskriminerende stikprøvekontrol på bestemmelsesstedet,

b) mistankekontrol herunder kontrol under transporten, eller

c) skærpede kontrol.

2) For fødevarer, som returneres fra samhandelslande, fødevareregionens kontrol af virksomhedens modtagekontrol.

3) For fødevarer, som importeres fra tredjelande, grænsedyrlægens

a) kontrol af, at partiet er ledsaget af foreskrevne dokumenter, at oplysningerne i dokumenterne svarer til de oplysninger, der fremgår af forhåndsanmeldelsen, samt at oplysningerne i dokumenterne er fyldestgørende (dokumentkontrol),

b) kontrol af, at der er overensstemmelse mellem partiet og de ledsagende dokumenter (identitetskontrol), og

c) kontrol af, at fødevarerne er egnede til menneskeføde og overholder gældende bestemmelser (fysisk kontrol), herunder simple undersøgelser på grænsekontrolstedet samt eventuelt udtagning af prøver til analyse på Fødevarestyrelsens laboratorier.

4) For ikke-konforme fødevarer fra tredjelande, som oplagres eller transiteres med henblik på eksport til tredjelande, den dokument- og identitetskontrol samt eventuelle fysiske kontrol, som er nævnt i nr. 3.

5) For fødevarer, som returneres fra tredjelande, den identitets- og fysiske kontrol, som er nævnt i nr. 3, litra b og c, samt den dokumentkontrol, der er nævnt i §§ 32-36.

Stk. 3. Ved indførsel forstås:

1) modtagelse af fødevarer ved samhandel,

2) import fra tredjelande af fødevarer til fri omsætning samt fødevarer til behandling under toldordningen »aktiv forædling«,

3) introduktion af ikke-konforme fødevarer fra tredjelande til transit eller oplagring,

4) indførsel i henhold til kapitel 5 og 8-10 af fødevarer, som ikke er til fri omsætning, og

5) anløb eller mellemlanding i henhold til kapitel 7 af fødevarer, som ikke er til fri omsætning.

Stk. 4. Ved samhandel forstås modtagelse i Danmark, jf. stk. 5, af fødevarer som,

1) er blevet sundheds- eller identifikationsmærket i henhold til fællesskabsbestemmelserne i en virksomhed i et andet samhandelsland eller et fabriksfartøj, der er registreret af et andet samhandelsland, eller

2) har oprindelse i tredjelande, og som efter veterinærkontrol er frigivet og videresælges fra modtagevirksomheden til Danmark.

Stk. 5. Ved et samhandelsland forstås et EU-land, Norge og Andorra samt for fisk og fiskevarer samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle desuden Færøerne og Island. Disse lande tilsammen betegnes samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet:

1) Færøerne (fisk og fiskevarer samt toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og marine snegle er dog samhandel) og Grønland i Kongeriget Danmark,

2) Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien, og

3) oversøiske territorier og –departementer i Republikken Frankrig.

Stk. 6. Ved tredjelande forstås lande uden for samhandelsområdet, jf. stk. 5.

Stk. 7. Ved transit forstås landtransport fra et grænsekontrolsted direkte og uden omladning gennem samhandelsområdet til et andet grænsekontrolsted af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland efter grænsedyrlægens accept.

Stk. 8. Ved ikke-konform oplagring forstås midlertidig placering i veterinært udpeget lager i en frizone, et toldoplag eller skibsprovianteringsvirksomhed af ikke-konforme fødevarer, jf. stk. 15, med oprindelse i et tredjeland bestemt til et tredjeland efter grænsedyrlægens accept.

Stk. 9. Ved foreskrevet dokument forstås et sundhedscertifikat, hygiejnecertifikat, veterinærdokument f.eks. en veterinær tillægsattestation eller andet dokument, som kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning.

Stk. 10. For fødevarer importeret fra tredjelande forstås ved et parti en mængde af en animalsk fødevare af samme type og forarbejdningsgrad, som er omfattet af samme foreskrevne dokument, hidrører fra samme afsender, transporteres med samme transportmiddel, præsenteres samtidig for veterinærkontrol og er bestemt til samme modtager.

Stk. 11. Ved destruktion forstås bortskaffelse ved forbrænding.

Stk. 12. Ved importør forstås en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som foranlediger indførsel af fødevarer, og som har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen.

Stk. 13. Ved den ansvarlige for partiet forstås importøren eller en person eller virksomhed hjemmehørende i Danmark, som, bemyndiget af importøren, foranlediger import af et specifikt parti.

Stk. 14. Ved konforme fødevarer forstås fødevarer, som opfylder gældende lovgivning for import til fri omsætning i EU.

Stk. 15. Ved ikke-konforme fødevarer forstås fødevarer, som har oprindelse i tredjeland, og som ikke opfylder gældende lovgivning.

Stk. 16. Ved ikke-harmoniserede fødevarer forstås fødevarer, som har oprindelse i tredjeland, og for hvilke der alene er fastsat nationale importbetingelser.

Stk. 17. Ved modtagevirksomhed forstås en virksomhed, som fysisk modtager fødevarer ved samhandel eller ved returnering eller foretager en opdeling af et parti fødevarer, som er modtaget ved samhandel.

Stk. 18. Ved skibsprovianteringsvirksomhed forstås et toldoplag med særlig godkendelse som provianteringsvirksomhed fra Skat til oplagring af fødevarer, som er bestemt til levering til skibe, og som ikke må omsættes i EU.

Stk. 19. Ved sammensatte fødevarer forstås fødevarer, der indeholder både forarbejdede animalske fødevarer og vegetabilske fødevarer, herunder fødevarer, hvor forarbejdningen af primærfødevaren er en integreret del af fremstillingen af den færdige fødevare.

Stk. 20. Ved kødprodukter forstås produkter som defineret i punkt 7.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

Stk. 21. Ved forarbejdede produkter forstås produkter som anført under punkt 7 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

Stk. 22. Ved mejeriprodukter forstås produkter som defineret i punkt 7.2 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

Kapitel 2

Samhandel

§ 3. Fødevarer skal ledsages af et sundhedscertifikat eller særligt udformede handelsdokumenter, hvis der af dyresundhedsmæssige grunde er vedtaget fællesskabsbestemmelser herom.

Stk. 2. Fødevarer, for hvilke produktions- og markedsføringsreglerne ikke er harmoniseret i EU, må kun indføres efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ansøgning skal fremsendes via den fødevareregion, i hvis område importøren er beliggende.

§ 4. Modtagevirksomheder skal på anmodning underrette fødevareregionen om modtagelse eller forventet modtagelse af partier af fødevarer efter fødevareregionens specifikationer.

§ 5. Modtagevirksomheder skal løbende føre et register over modtagne partier fødevarer. Registeret skal indeholde oplysninger om importør, dato for modtagelsen, produktkategori, antal kolli, vægt, oprindelsesland, oprindelsesvirksomhed og afsenderland. Registeret skal opbevares af modtagevirksomheden i mindst 5 år. Registreret skal på anmodning forevises fødevareregionen.

§ 6. Importøren skal for hvert parti, som modtages på modtagevirksomheden, som egenkontrol foretage kontrol af, at partiet opfylder gældende lovgivning og besigtige partiet. Denne kontrol skal foretages før partiet anvendes eller overdrages, og det skal ved kontrollen sikres, at sundheds- og identifikationsmærker er anført på fødevarerne i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Stk. 2. Importøren skal straks indberette uregelmæssigheder ved partiet til den fødevareregion, hvor modtagevirksomheden er beliggende.

§ 7. Fødevareregionen foretager ikke-diskriminerende stikprøvekontrol af de modtagne partier fødevarer.

Stk. 2. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er overholdt, skal fødevareregionen foretage mistankekontrol, herunder kontrol under transporten og kontrol af transportmidlerne.

Stk. 3. Hvis der ved den i stk. 1 eller 2 omhandlede kontrol konstateres gentagne uregelmæssigheder ved partier fødevarer fra samme oprindelsesvirksomhed, foretager fødevareregionen skærpet kontrol af efterfølgende partier af fødevarer fra denne virksomhed.

Stk. 4. Partier, som underkastes mistankekontrol eller skærpet kontrol, lægges under beslag af fødevareregionen.

§ 8. Hvis det konstateres, at et parti fødevarer ikke opfylder gældende bestemmelser, beslaglægger fødevareregionen partiet, herunder af eventuelle dele af partiet i senere omsætningsled, og træffer afgørelse om, at partiet ikke må omsættes.

Stk. 2. Hvis manglerne er konstateret i medfør af § 6 kan fødevareregionen undlade at beslaglægge partiet.

Stk. 3. Fødevareregionen påbyder importøren, at

1) partiet returneres inden for en fastsat frist,

2) partiet oparbejdes til foder til selskabsdyr eller pelsdyr, inden for en fastsat frist, eller

3) partiet destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 4. Fødevareregionen fastsætter de nærmere vilkår for returnering, oparbejdning og destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 5. Returnering er betinget af, at fødevareregionen godkender en tilladelse til at returnere partiet, som importøren har indhentet fra den kompetente myndighed i det samhandelsland, hvor oprindelsesvirksomheden er beliggende. Tilladelsen fra den kompetente myndighed i samhandelslandet skal indeholde en specifik beskrivelse af den af importøren oplyste afvisningsårsag.

Stk. 6. Hvis returnering eller oparbejdning til foder til selskabsdyr eller pelsdyr ikke er mulig, eller hvis den af fødevareregionen fastsatte tidsfrist er overskredet, eller hvis importøren giver sit øjeblikkelige samtykke hertil, skal partiet destrueres.

Stk. 7. Destruktion, som nævnt i stk. 3, nr. 3, og stk. 6, skal ske under tilsyn af fødevareregionen.

Stk. 8. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse, returnering, oparbejdning og destruktion af fødevarer påhviler importøren.

Stk. 9. Der er udpantningsret for de i stk. 8 omhandlede beløb.

§ 9. Fødevareregionen beslaglægger partiet og træffer afgørelse om destruktion inden for en fastsat frist, herunder af eventuelle dele af partiet i senere omsætningsled, hvis det konstateres, at:

1) der i partiet forekommer stoffer, som kan forårsage en af de sygdomme, som er nævnt i bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr, eller en zoonose eller et hvilket som helst andet forhold, som kan udgøre en alvorlig fare for menneskers eller dyrs sundhed, eller

2) partiet kommer fra et område, hvor der er mistanke om eller konstateret udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme hos mennesker eller dyr.

Stk. 2. Fødevareregionen kan beslutte, at stk. 1, nr. 2, ikke gælder for fødevarer, som er varmebehandlet i hermetisk lukket beholder til en F0-værdi på mindst 3,00 (helkonserves).

Stk. 3. Fødevareregionen fastsætter de nærmere vilkår for destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 4. Destruktion, som nævnt i stk. 1, skal ske under tilsyn af fødevareregionen.

Stk. 5. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse og destruktion af fødevarer i påhviler importøren.

Stk. 6. Der er udpantningsret for de i stk. 5 omhandlede beløb.

Kapitel 3

Import fra tredjelande

§ 10. Fødevarer, som ankommer fra tredjelande, skal føres ind i Danmark på steder, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, jf. bilag 2, der er godkendt til den pågældende fødevare.

Stk. 2. Fødevarer, der ankommer til et grænsekontrolsted, skal underkastes veterinærkontrol ved dette grænsekontrolsted, før fødevarerne kan føres ind i EU, jf. dog § 23.

§ 11. Fødevarer må ikke indføres eller genindføres fra tredjelande til Danmark, med mindre de har været underkastet veterinærkontrol på et grænsekontrolsted ved samhandelsområdets ydre grænse.

Stk. 2. Fødevarer omfattet af stk. 1, som ikke har været underkastet veterinærkontrol ved EU’s ydre grænse, beslaglægges af fødevareregionen. Importøren påbydes at returnere eller destruere partiet, jf. § 19.

Stk. 3. Fødevarer med oprindelse i tredjelande, som i Danmark modtages ved samhandel, er omfattet af de i kapitel 2 anførte bestemmelser.

§ 12. Fødevarer skal ved indførslen være ledsaget af originalen af de foreskrevne dokumenter, der skal indeholde de foreskrevne folke- og dyresundhedsmæssige attestationer for den pågældende fødevare.

Stk. 2. Originalen af de ledsagende dokumenter skal afleveres til grænsedyrlægen, som opbevarer dokumenterne på grænsekontrolstedet. Grænsedyrlægen udleverer en bekræftet kopi af dokumentet til importøren af partiet.

Stk. 3. Ikke-konforme fødevarer skal dog altid ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter efter foretagen veterinærkontrol.

§ 13. Importøren skal til grænsekontrolstedet sende en kopi af den underretning (forhåndsanmeldelse), der skal ske efter art. 2, jf. bilag III, i forordning 136/2004 om, at der ankommer fødevarer til veterinærkontrol.

Stk. 2. Den i stk. 1 nævnte underretning skal ske på den danske version.

Stk. 3. Underretningen skal være korrekt udfyldt og uden rettelser.

Stk. 4. Grænsedyrlægen eller den ansvarlige for partiet sender CVED’et (veterinærkontrolcertifikatet) til toldmyndighederne ved grænsekontrolstedet efter endt veterinærkontrol, jf. art. 3, stk. 3, i forordning 136/2004. For partier under toldkontrol skal veterinærkontrolcertifikatet påføres reference til tolddokumentet.

§ 14. Mæglere, luftfartsselskaber, linieagenter, fragtselskaber, kurérselskaber m.v. skal fremsende godsfortegnelse (cargomanifest) til grænsekontrolstedet om ethvert fly eller skib, som lander i eller anløber Danmark. Dette gælder, uanset om lasten eller dele heraf forbliver ombord, omlades, oplægges, indføres eller transiteres. Meddelelsen, som skal udformes således, at flyets henholdsvis skibets identitet og produktkategorierne tydeligt fremgår, skal være grænsekontrolstedet i hænde før flyets eller skibets forventede ankomst.

Stk. 2. Fødevarer i den i stk. 1 nævnte last skal forhåndsanmeldes, jf. § 13, medmindre de bliver ombord.

§ 15. Havne og lufthavne, hvor der er etableret grænsekontrolsted, skal fremsende lister over skibes eller flys forventede ankomst til grænsekontrolstedet. Listerne skal indeholde skibenes navne eller flyenes rutenumre og oplysning om, hvilken havn eller lufthavn de ankommer fra.

§ 16. Fødevarerne skal på grænsekontrolstedet underkastes veterinærkontrol, jf. de i bilag 3 anførte kontrolfrekvenser eller efter nærmere bestemmelser truffet af Fødevarestyrelsen.

§ 17. Fødevarer, der befinder sig i transportmidler i international trafik, som ankommer fra tredjelande, og som er bestemt til forplejning af besætning og passagerer, skal ikke underkastes veterinærkontrol, hvis de ikke føres ind i Danmark.

Stk. 2. Fødevarer omfattet af stk. 1 med tilhørende éngangsemballage, som fraføres de i stk. 1 nævnte transportmidler, skal destrueres.

Stk. 3. Fødevarer omfattet af stk. 1, kan dog efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen, overføres direkte fra et skib eller fly i international trafik til et andet i samme havn eller lufthavn på betingelse af, at overførslen sker under toldlukke, og at de pågældende fødevarer har oprindelse enten i samhandelslande eller i tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende.

Stk. 4. Destruktion, som nævnt i stk. 2, skal ske under tilsyn af fødevareregionen.

Stk. 5. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse og destruktion af fødevarer i stk. 2 påhviler importøren.

Stk. 6. Der er udpantningsret for de i stk. 5 omhandlede beløb.

§ 18. Ved mistanke om at gældende lovgivning ikke er overholdt, skal grænsedyrlægen foretage mistankekontrol, herunder kontrol af transportmidlerne.

Stk. 2. Hvis grænsedyrlægen har udtaget prøver på baggrund af mistanke, lægges partiet under beslag på grænsekontrolstedet eller, hvis dette ikke er muligt, på et af grænsedyrlægen anvist lager, som er beliggende i samme fødevareregion som grænsekontrolstedet.

Stk. 3. Hvis der ved veterinærkontrollen konstateres en sundhedsmæssig risiko eller grove eller gentagne fejl, kan grænsedyrlægen foretage skærpet kontrol af efterfølgende partier af fødevarer med samme oprindelse. Grænsedyrlægen lægger sådanne partier under beslag. Til dækning af kontroludgifter i forbindelse med skærpet kontrol opkræves et depositum.

§ 19. Hvis fødevarer i et parti ikke opfylder gældende bestemmelser eller ikke består veterinærkontrol, beslaglægger grænsedyrlægenpartiet. Grænsedyrlægen træffer afgørelse om, at partiet ikke kan indføres. Grænsedyrlægen giver importøren et påbud om, at

1) partiet returneres inden for en fastsat frist på højst 60 dage,

2) partiet oparbejdes til foder til selskabsdyr eller pelsdyr, inden for en fastsat frist, eller

3) partiet destrueres inden for en fastsat frist.

Stk. 2. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænsekontrolstedet, beslaglægger den fødevareregion, i hvis område partiet befinder sig, partiet og træffer afgørelse om, at partiet ikke må omsættes. Fødevareregionen giver påbud som nævnt i stk. 1.

Stk. 3. Grænsedyrlægen henholdsvis fødevareregionen fastsætter de nærmere vilkår for returnering, oparbejdning og destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 4. Returnering er betinget af, at grænsedyrlægen henholdsvis fødevareregionen godkender en tilladelse til at returnere partiet, som importøren har indhentet fra den kompetente myndighed i det tredjeland, hvortil partiet ønskes returneret. Tilladelsen fra den kompetente myndighed i tredjelandet skal indeholde en specifik beskrivelse af den af importøren oplyste afvisningsårsag.

Stk. 5. Returnering efter stk. 1 skal ske fra det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne blev præsenteret for veterinærkontrol og med samme type transportmiddel. Returnering efter stk. 2 skal ske fra nærmeste grænsekontrolsted godkendt til kontrol af den pågældende fødevare.

Stk. 6. Hvis returnering eller oparbejdning til foder til selskabsdyr eller pelsdyr ikke er mulig, eller hvis den af grænsedyrlægen henholdsvis fødevareregionen fastsatte tidsfrist er overskredet, eller hvis importøren giver sit øjeblikkelige samtykke hertil, skal partiet destrueres.

Stk. 7. Destruktion, som nævnt i stk. 1, nr. 3, og stk. 6, skal ske under tilsyn af grænsedyrlægen henholdsvis fødevareregionen.

Stk. 8. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse, returnering, oparbejdning og destruktion af fødevarer, påhviler importøren.

Stk. 9. Der er udpantningsret for de i stk. 8 omhandlede beløb.

§ 20. Hvis et parti fødevarer kan udgøre en fare for menneskers eller dyrs sundhed, beslaglægger grænsedyrlægen partiet og træffer afgørelse om destruktion inden for en fastsat frist.

Stk. 2. Hvis det i stk. 1 nævnte parti har forladt grænsekontrolstedet, beslaglægger den fødevareregion, i hvis område partiet befinder sig, partiet og træffer afgørelse om, at partiet skal destrueres, herunder eventuelle dele af partiet i senere omsætningsled.

Stk. 3. Grænsedyrlægen henholdsvis fødevareregionen fastsætter de nærmere vilkår for destruktion, herunder den dokumentation, som importøren skal fremlægge.

Stk. 4. Destruktion, som nævnt i stk. 1, skal ske under tilsyn af grænsedyrlægen henholdsvis fødevareregionen.

Stk. 5. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse og destruktion af fødevarer, påhviler importøren.

Stk. 6. Der er udpantningsret for de i stk. 5 omhandlede beløb.

Stk. 7. For fødevarer hvor der er konstateret et indhold af restkoncentrationer af visse stoffer, hvis anvendelse er forbudt eller ikke tilladt, over MRPL, jf. Kommissionens beslutning 2002/657/EF med senere ændringer, skal grænsedyrlægen uanset stk. 1 træffe afgørelse om, at partiet kan returneres eller destrueres efter § 19.

§ 21. Et parti fødevarer må først importeres eller genindføres fra tredjelande, transiteres, tilføres eller fraføres et lager som omfattet af § 39, når importøren har betalt omkostningerne i forbindelse med veterinærkontrollen efter gældende takster eller stillet den fornødne sikkerhed for betaling af disse.

Kapitel 4

Import til fri omsætning af konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 22. Import til fri omsætning af fødevarer med oprindelse i tredjelande skal ske på de i bilag 4 anførte betingelser.

§ 23. For fødevarer omfattet af dette kapitel, som med fly eller skib ankommer til en lufthavn eller havn, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, kan veterinærkontrollen afvente fødevarernes ankomst til det endelige grænsekontrolsted på betingelse af, at:

1) der findes et grænsekontrolsted i bestemmelseslufthavnen henholdsvis bestemmelseshavnen, som er godkendt til at kontrollere pågældende fødevare,

2) partiet transporteres ad luftvejen henholdsvis ad søvejen direkte til bestemmelsesstedet, og

3) partiet transporteres uden omladning.

Stk. 2. Partiet kan dog omlades direkte fra et fly til et andet fly eller direkte fra et skib til et andet skib inden for den samme lufthavns eller havns område, hvis importøren underretter grænsedyrlægen herom forud for omladningen.

Stk. 3. Grænsedyrlægen kan, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af partier, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i højst 12 timer for flyfragt henholdsvis 7 dage for skibsfragt.

Stk. 4. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af partier, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 3. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, kan grænsedyrlægen foretage identitets- og fysisk kontrol af disse partier.

Stk. 5. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af partier, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i over 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Stk. 6. Importøren skal på forhånd underrette grænsekontrolstedet, når der skal foretages kontrol efter stk. 3, 4 eller 5, jf. § 13.

Kapitel 5

Import af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 24. Import af ikke-harmoniserede fødevarer med oprindelse i tredjelande skal ske på de i bilag 5 anførte betingelser.

Stk. 2. Import af andre ikke-harmoniserede fødevarer end dem, der er anført i bilag 5, må kun finde sted efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ansøgning skal fremsendes til den fødevareregion, hvor importøren er beliggende.

Kapitel 6

Transit og oplagring af ikke-konforme fødevarer med oprindelse i tredjelande

§ 25. Ikke-konforme fødevarer må ikke importeres til fri omsætning i Danmark.

§ 26. Ikke-konforme fødevarer må transiteres til et andet tredjeland eller til samme tredjeland, hvis:

1) Fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende. Kødprodukter skal dog tillige være underkastet den af EU foreskrevne mindstebehandling der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13.

2) Fødevarerne ved ankomsten til EU er ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring.

3) Der forudgående er indhentet tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol.

Stk. 2. En tilladelse, jf. stk. 1, er betinget af, at den ansvarlige for transitten af fødevarerne skriftligt over for grænsedyrlægen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at fødevarerne i tilfælde af afvisning ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet men søges returneret til tredjeland. Hvis returnering til tredjeland ikke er sket inden for 60 dage, skal fødevarerne destrueres.

Stk. 3. Fødevarer omfattet af stk. 1 skal, uanset § 16, alene underkastes dokument- og identitetskontrol på grænsekontrolstedet. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, skal grænsedyrlægen endvidere underkaste fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 4. Transitten skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet åbnes. Fødevarerne må ikke aflæsses, opdeles eller håndteres efter at grænsedyrlægen har forseglet transporten.

Stk. 5. Fødevarer omfattet af stk. 1 må kun føres ud af samhandelsområdet på steder, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, hvor de skal underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen.

Stk. 6. Uanset stk. 5 kan fødevarerne føres direkte til destruktion efter forudgående tilladelse fra grænsedyrlægen ved indgangsgrænsekontrolstedet. Destruktionen skal ske under tilsyn af fødevareregionen.

Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse, tilbagekaldelse og destruktion af fødevarer i stk. 6 påhviler importøren.

Stk. 8. Der er udpantningsret for de i stk. 7 omhandlede beløb.

Stk. 9. Ikke-konforme fødevarer, som ankommer til et grænsekontrolsted med henblik på udførsel til tredjeland, skal ledsages af veterinærkontrolcertifikatet udstedt på indgangsgrænsekontrolstedet samt originalen af det foreskrevne dokument.

Stk. 10. Den ansvarlige for transitten skal, inden ankomsten, underrette det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne ønskes udført, om at der ankommer fødevarer til kontrol.

§ 27. Ikke-konforme fødevarer må oplagres i et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på senere restløs udførsel fra samhandelsområdet, eller transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, hvis:

1) Fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende. Kødprodukter skal dog tillige være underkastet den af EU foreskrevne mindstebehandling der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13.

2) Fødevarerne ved ankomsten til EU er ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring.

3) Der forudgående er indhentet tilladelse til oplagringen henholdsvis transporten fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Tilladelsen til oplagring er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at den fødevareregion, i hvis område bestemmelseslageret er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 2. For fødevarer omfattet af stk. 1, som ankommer til oplagring i Danmark fra et andet samhandelsland, indhentes den i stk. 1 nævnte tilladelse fra grænsedyrlægen på det grænsekontrolsted, jf. bilag 2, som er placeret nærmest ved lageret, hvor fødevarerne skal oplagres.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen fastsætter kravene til attestation for ikke-harmoniserede fødevarer, for hvilke der ikke er anført importbetingelser i bilag 5.

Stk. 4. Fødevarer omfattet af stk. 1, skal, uanset § 16, alene underkastes dokument- og identitetskontrol på det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne præsenteres for veterinærkontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden skal grænsedyrlægen endvidere underkaste fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 5. For ikke-konforme fødevarer, som skal transporteres til eller fra et lager, eller som skal transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til et skib, jf. stk. 1, gælder følgende betingelser ud over det, der fastsættes i den givne tilladelse:

1) Transport af fødevarerne skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes.

2) Fødevarerne skal ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter eller for hvert delparti en bekræftet kopi heraf.

3) Fødevarerne må kun føres ind på et lager, hvis fødevareregionen forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden skal fødevareregionen endvidere underkaste fødevarerne fysisk kontrol.

4) Fødevarerne skal anbringes i de forbeholdte lokaler eller aflåselige afsnit, jf. § 40, stk. 2 og 3.

5) Fødevarerne må ikke underkastes nogen anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for selve oplagringen og for opdelingen af partiet i mindre delpartier uden fjernelse af emballagen.

Stk. 6. Den ansvarlige for lageret i en frizone, toldoplaget eller skibsprovianteringsvirksomheden skal sikre, at hver enhed af oplagrede fødevarer, omfattet af stk. 1, er tydeligt og letlæseligt mærket med løbenummeret på det veterinærkontrolcertifikat, der ledsagede partiet til lageret, så identifikation af hver enhed i partiet er mulig.

Stk. 7. Hvis et parti fødevarer omfattet af stk. 1 under oplagringen opdeles i to eller flere partier, skal ejeren af partiet før fraførslen udfylde en forhåndsanmeldelse, jf. § 13, for hvert af de nye partier med henblik på udstedelse af datter-veterinærkontrolcertifikater. Hvis partiet skal føres ud af samhandelsområdet, skal ejeren af partiet anføre på forhåndsanmeldelsen, fra hvilket grænsekontrolsted fødevarerne forlader EU.

§ 28. Ikke-konforme fødevarer, som er oplagret i et lager i en frizone eller et toldoplag, må kun fraføres med henblik på overførsel til en skibsprovianteringsvirksomhed eller udførsel til et tredjeland. Overførsel til skibsprovianteringsvirksomhed skal foregå på grundlag af en T1-forsendelsesprocedure efter toldreglerne.

Stk. 2. Fraførsel af ikke-konforme fødevarer fra et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på oplagring i en skibsprovianteringsvirksomhed er betinget af, at ejeren af partiet over for fødevareregionen fremlægger dokumentation for, at den fødevareregion, i hvis område skibsprovianteringsvirksomheden er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 3. Fraførsel af ikke-konforme fødevarer fra et lager i en frizone eller et toldoplag med henblik på udførsel fra samhandelsområdet må kun ske efter forudgående tilladelse fra fødevareregionen ved lageret. En sådan tilladelse er betinget af, at ejeren af partiet skriftligt over for fødevareregionen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at fødevarerne i tilfælde af afvisning ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet men søges returneret til tredjeland. Hvis returnering til tredjeland ikke er sket inden for 60 dage skal fødevarerne destrueres. Fødevarerne må kun føres ud af samhandelsområdet på steder, hvor der er oprettet et grænsekontrolsted, hvor de skal underkastes dokument- og identitetskontrol før udførslen.

Stk. 4. Den ansvarlige for partiet skal underrette, jf. § 13, det grænsekontrolsted hvor fødevarerne ønskes udført, om at der ankommer fødevarer til kontrol.

Stk. 5. Ikke-konforme fødevarer, som er oplagret i en skibsprovianteringsvirksomhed, må kun fraføres med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet eventuelt efter midlertidig oplagring i særligt godkendte provianteringslagre i den havn, hvor provianteringen af skibet foretages.

Stk. 6. Ikke-konforme fødevarer må kun fraføres et lager i en frizone, et toldoplag eller en skibsprovianteringsvirksomhed, hvis fødevareregionen forinden har underkastet fødevarerne dokument- og identitetskontrol. Hvis der kan være fare for folke– eller dyresundheden, eller hvis der er mistanke om uregelmæssigheder, skal fødevareregionen endvidere underkaste fødevarerne fysisk kontrol.

Stk. 7. Fraførsel ifølge stk. 1- 3 og 5 skal foregå uden omladning i et transportmiddel eller en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet, således at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes. Fødevarerne skal ledsages af originalen af de foreskrevne dokumenter eller for hvert delparti af en bekræftet kopi heraf.

Stk. 8. Uanset stk. 1 og 5 kan fraførsel efter forudgående denaturering ske med henblik på destruktion. Destruktion skal ske under tilsyn af Fødevareregionen.

Stk. 9. Omkostninger i forbindelse med destruktionen af fødevarer i henhold til stk. 3 og 8 påhviler importøren.

Stk. 10. Der er udpantningsret for de i stk. 9 omhandlede beløb.

§ 29. Ikke-konforme fødevarer skal til enhver tid være ledsaget af et veterinærkontrolcertifikat, jf. dog stk. 2. Veterinærkontrolcertifikatet skal henvise til tolddokumentet.

Stk. 2. Ikke-konforme fødevarer, der fraføres en skibsprovianteringsvirksomhed med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, skal dog være ledsaget af et provianteringscertifikat, jf. den i bilag 6 viste model, som udstedes af fødevareregionen ved fraførslen. Dette gælder også, selvom fødevarerne efterfølgende oplagres midlertidigt i et særligt godkendt provianteringslager, jf. § 28, stk. 5.

Stk. 3. Ikke-konforme fødevarer, som transporteres direkte fra et grænsekontrolsted til et skib med henblik på forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet, skal være ledsaget af såvel et veterinærkontrolcertifikat som et provianteringscertifikat. Begge certifikater udstedes på grænsekontrolstedet.

Stk. 4. Umiddelbart efter at et parti ikke-konforme fødevarer er leveret ombord på et skib, skal skibsføreren eller dennes repræsentant datere og kontrasignere det provianteringscertifikat, jf. stk. 2 og 3, som ledsager partiet, og returnere det kontrasignerede certifikat til den fødevareregion, som har udstedt certifikatet. Skibsførerens kontrasignering er ikke nødvendig, hvis certifikatet allerede er kontrasigneret af en repræsentant for den kompetente myndighed i den havn, hvor provianteringen finder sted.

§ 30. Transportmidler og beholdere, der har været anvendt til transport eller opbevaring af de i dette kapitel omhandlede fødevarer, skal grundigt rengøres og desinficeres, før de på ny kan anvendes til transport eller opbevaring af fødevarer.

Kapitel 7

Transport af fødevarer fra tredjeland til tredjeland i transportmidler, som mellemlander i eller anløber Danmark

§ 31. Transportmidler med fødevarer, der transporteres fra tredjelande til tredjelande, må kun mellemlande i eller anløbe Danmark, hvis:

1) Der på stedet er oprettet et grænsekontrolsted, som er godkendt til at kontrollere pågældende fødevare.

2) Fødevarerne har oprindelse i og afsendes fra et tredjeland eller en del af et tredjeland, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende. Kødprodukter skal dog tillige være underkastet den af EU foreskrevne mindstebehandling der er fastsat for det pågældende tredjeland, jf. bilag 13.

3) Fødevarerne ved ankomsten til EU er ledsaget af det til enhver tid af EU foreskrevne certifikat, der skal anvendes ved transit og oplagring.

4) Der forudgående er indhentet tilladelse fra grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor transportmidlet mellemlander i eller anløber Danmark.

Stk. 2. En tilladelse, jf. stk. 1, er betinget af, at den ansvarlige for transporten af partiet skriftligt over for grænsedyrlægen erklærer, at fødevarerne forlader samhandelsområdet inden for 30 dage, samt at fødevarerne i tilfælde af afvisning ikke returneres til omsætning i samhandelsområdet men søges returneret til tredjeland. Hvis returnering til tredjeland ikke er sket inden for 60 dage, skal fødevarerne destrueres.

Stk. 3. Hvis partiet omlades direkte fra et fly til et andet fly eller direkte fra et skib til et andet skib inden for den samme lufthavns eller havns område skal den ansvarlige for transporten underrette grænsedyrlægen herom forud for omladningen.

Stk. 4. Grænsedyrlægen kan, hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, foretage dokumentkontrol af partier, som omlades enten direkte eller efter at have været aflæsset i højst 12 timer for flyfragt henholdsvis 7 dage for skibsfragt.

Stk. 5. Grænsedyrlægen foretager dokumentkontrol af partier, som i forbindelse med omladningen er aflæsset i længere tid end anført i stk. 4. Hvis der kan være fare for folke- eller dyresundheden, kan grænsedyrlægen foretage identitets- og fysisk kontrol af disse partier.

Stk. 6. Grænsedyrlægen foretager fuldstændig veterinærkontrol af partier, som i forbindelse med omladning har været aflæsset i over 48 timer for flyfragt henholdsvis 20 dage for skibsfragt.

Stk. 7. Den ansvarlige for partiet skal på forhånd underrette grænsekontrolstedet, når der skal foretages kontrol efter stk. 4, 5 eller 6.

Stk. 8. Omkostninger i forbindelse med destruktionen af fødevarer i henhold til stk. 2 påhviler importøren.

Stk. 9. Der er udpantningsret for de i stk. 8 omhandlede beløb.

Stk. 10. Dette kapitel vedrører ikke ikke-konforme fødevarer, som indføres fra tredjelande med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet. Sådanne fødevarer er omfattet af bestemmelserne i kapitel 6.

Kapitel 8

Returnering

§ 32. Ansøgning om tilladelse til at føre fødevarer til veterinærkontrol med henblik på genimport fra tredjelande skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at alle rubrikker på formularen udfyldes før den fremsendes til grænsedyrlægen ved det grænsekontrolsted, hvor fødevarerne ønskes genindført.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 gives på baggrund af

1) en vurdering af de dyresundhedsmæssige forhold i de lande, hvor fødevaren har været transporteret eller opbevaret,

2) originaleksemplaret, en af tredjelandets myndighed bekræftet kopi eller en af den udstedende fødevareregion bekræftet kopi af det eksportcertifikat, som ledsagede fødevarerne ved udførslen,

3) en erklæring fra tredjelandets myndighed med garanti for, at betingelserne for produkternes oplagring og transport er blevet overholdt, og hvori det er præciseret, at de afviste fødevarer ikke er blevet håndteret, samt for myndighedsafviste partier en begrundelse for afvisningen, og

4) ved ikke plomberede containere, en attest fra hjemtransportvirksomheden om, at indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset.

Stk. 3. Stk. 2, nr. 3, gælder ikke ved hjemtagelse under transport, hvor indholdet ikke er blevet håndteret eller aflæsset.

§ 33. Fødevarer, som grænsedyrlægen har tilladt ført til veterinærkontrol efter § 32 skal forhåndsanmeldes, jf. § 13.

§ 34. Grænsedyrlægen afgør på baggrund af veterinærkontrollen, om der kan gives tilladelse til returnering.

Stk. 2. Tilladelse er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for grænsedyrlægen fremlægger dokumentation for, at den fødevareregion hvor bestemmelsesvirksomheden er beliggende ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 3. Grænsedyrlægen fastsætter de nærmere vilkår for tilladelsen herunder, at fødevaren transporteres direkte til bestemmelsesvirksomheden uden omladning i et transportmiddel eller i en beholder, som er vandtæt, identificeret og forseglet af grænsedyrlægen således, at seglet brydes, så snart transportmidlet eller beholderen åbnes.

§ 35. §§ 32-34 gælder også for returnering til et andet samhandelsland via Danmark. Den i § 34, stk. 2, nævnte dokumentation skal dog indhentes hos den kompetente myndighed i det samhandelsland, hvortil partiet ønskes genindført.

Stk. 2. Tilladelse til returnering til et andet samhandelsland via Danmark er betinget af, at ejeren af partiet har foranlediget, at modtagelandets kompetente myndighed skriftligt har meddelt grænsedyrlægen samtykke til genindførslen.

Stk. 3. Returnering fra et tredjeland til Danmark via et andet samhandelsland af et parti fødevarer må kun ske efter forudgående tilladelse fra den fødevareregion, hvor modtagevirksomheden er beliggende.

Stk. 4. Ansøgning om tilladelse efter stk. 3 skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Ansøgningen skal suppleres med oplysning om, ved hvilket grænsekontrolsted partiet ønskes indført. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at alle rubrikker på formularen udfyldes, før denne fremsendes.

§ 36. Returnering fra et samhandelsland til Danmark af et parti fødevarer må kun ske efter forudgående tilladelse fra den fødevareregion, i hvis område virksomheden, som genindfører partiet, er beliggende.

Stk. 2. Ansøgning om tilladelse til at genindføre fødevarer skal ske på en formular som den i bilag 7 viste model. Den ansvarlige for partiet skal sørge for, at alle rubrikker på formularen udfyldes, før denne fremsendes.

Stk. 3. Tilladelse er betinget af, at den ansvarlige for partiet over for fødevareregionen fremlægger dokumentation for, at den fødevareregion, i hvis område modtagevirksomheden er beliggende, ikke modsætter sig, at de pågældende fødevarer oplagres.

Stk. 4. Fødevarer, som fødevareregionen har tilladt genindført skal forhåndsanmeldes over for fødevareregionen ved den modtagevirksomhed, fødevarerne genindføres til. Forhåndsanmeldelsen skal være fødevareregionen i hænde senest en arbejdsdag (mandag – fredag) før partiets forventede ankomst og skal indeholde oplysning om det forventede ankomstdato og klokkeslæt. Forhåndsanmeldelsen skal vedlægges kopi af tilladelsen givet efter stk. 1.

Stk. 5. Den ansvarlige for partiet skal sikre at der indsendes en rapport over foretaget returvarekontrol af fødevarerne på modtagevirksomheden. Rapporten skal sendes til fødevareregionen, hvor modtagevirksomheden er beliggende.

Stk. 6. De i stk. 1 omhandlede fødevarer må ikke tages i anvendelse eller overdrages, før fødevareregionen har givet tilladelse hertil.

Kapitel 9

Privates indførsel

§ 37. Privates indførsel af fødevarer fra andre samhandelslande eller San Marino kan, uanset at modtageren ikke er registreret, finde sted uden tilladelse og uden mængdebegrænsning og er undtaget fra bestemmelserne i kapitel 2, når følgende betingelser er opfyldt:

1) Fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker.

2) Fødevarerne er bestemt til eget brug.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for samhandelslande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden.

Stk. 3. Kød og kødprodukter samt mælk og mælkeprodukter, der importeres til Danmark direkte fra et tredjeland, jf. betingelserne i forordning nr. 745/2004, art. 1, stk. 2-3, og derfor ikke er undtaget fra reglerne i kapitel 3, skal dog ikke forhåndsanmeldes efter reglerne i § 13. Der skal i stedet senest arbejdsdagen (mandag-fredag) før forventet ankomst skriftligt bestilles tid for kontrol ved et grænsekontrolsted, jf. bilag 2.

Stk. 4. Privates import af fødevarer fra tredjelande efter forordning nr. 136/2004, art. 8, er undtaget fra bestemmelserne om forhåndsanmeldelse og veterinærkontrol i §§ 10-13 og 16, hvis fødevarerne indføres i egen bagage i forbindelse med indrejse eller i umiddelbar tilknytning til indrejsen eller modtages som pakker sendt fra tredjeland.

Stk. 5. Privates import af fødevarer fra tredjelande må ikke ske fra tredjelande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden.

Stk. 6. Import efter stk. 3 og 4 fra Færøerne eller Grønland kan ske som samsending til flere personer til én adresse er tilladt, hvis

1) forsendelsen ledsages af en oversigt, hvoraf navn og adresse på samtlige modtagere af forsendelsens fødevarer tydeligt fremgår,

2) forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver maksimalt 5 kg,

3) modtageren udleverer intakte enkeltpakker, jf. nr. 2, til den endelige modtager, jf. nr. 1,

4) tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager,

5) fødevarerne er bestemt til eget brug, og

6) hver modtager får maksimalt 5 kg af forsendelsen.

Stk. 7. Import efter stk. 3 og 4 fra Færøerne eller Grønland kan ske via en forening, hvis

1) forsendelsen er opdelt i enkeltpakker på hver maksimalt 5 kg,

2) foreningen udleverer intakte enkeltpakker, jf. nr. 1, til registrerede medlemmer af foreningen,

3) foreningen ikke modtager betaling for udlevering efter nr. 2,

4) tilvirkning efter indførslen kun sker hos den endelige modtager,

5) fødevarerne er bestemt til eget brug,

6) hvert medlem modtager maksimalt 5 kg af forsendelsen,

7) foreningen anmelder aktiviteten til den fødevareregion, hvor foreningen er beliggende,

8) foreningen løbende registrerer de mængder, der for hvert indført parti er formidlet til hvert medlem,

9) foreningen på anmodning foreviser den i nr. 8 nævnte registrering, og

10) foreningen indberetter for hvert kvartal registreringen efter nr. 8 til den fødevareregion, hvor foreningen er beliggende. Indberetningen skal ske senest den 10. i den efterfølgende måned.

Stk. 8. Import til Danmark direkte fra et tredjeland til privat brug af fødevarer, der ikke kan indføres efter de øvrige stykker i denne paragraf, må kun ske efter forudgående tilladelse fra fødevareregionen. Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 9. Fødevarer, der ønskes indført i overensstemmelse med denne paragraf, kan udtages til veterinærkontrol.

Stk. 10. Fødevarer, der skal destrueres efter art. 4 i forordning nr. 745/2004, skal destrueres efter reglerne i § 9 henholdsvis § 20.

Stk. 11. Omkostninger i forbindelse med beslaglæggelse og destruktion af fødevarer, påhviler den, der importerer fødevarerne.

Stk. 12. Der er udpantningsret for de i stk. 11 omhandlede beløb.

Stk. 13. Udbydere af international personbefordring samt lufthavne og havne skal på et for kunder hhv. passagerer synligt sted ophænge de plakater, som informerer om indholdet af denne paragraf, og som de får tilsendt af fødevareregionen. Fødevareregionen kan fastsætte vilkår for ophængningen, herunder i hvilket tidsrum plakaterne skal være ophængt.

Kapitel 10

Vareprøver m.v.

§ 38. Indførsel af fødevarer, der har oprindelse i andre samhandelslande, som vareprøve med henblik på analyse, brug til fremvisning på udstillinger og brug i ambassader i Danmark kan, uanset at modtageren ikke er registreret og fødevarerne ikke er sundheds- eller identifikationsmærkede, ske uden tilladelse og uden mængdebegrænsning.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for samhandelslande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden.

Stk. 3. Import af fødevarer fra tredjelande som vareprøve med henblik på analyse, brug til fremvisning på udstillinger og brug i ambassader i Danmark må kun ske efter forudgående tilladelse fra den fødevareregion, i hvis område virksomheden, som modtager vareprøven, er beliggende. Tilladelsen er betinget af, at den ansvarlige for partiet kan dokumentere, at de pågældende fødevarer har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende eller har oprindelse i Grønland, Færøerne eller Island. Fødevarer, som har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en F0 -værdi på mindst 3,00 (helkonserves) samt honning, kan tillades indført fra alle tredjelande. Tilladelse kan gives uanset, at modtageren ikke er registreret og fødevarerne ikke er sundheds- eller identifikationsmærkede.

Stk. 4. Tilladelse efter stk. 3 kan ikke gives for fødevarer fra tredjelande, for hvilke der er indført restriktioner som følge af mistanke om eller vished for risici over for folke- eller dyresundheden.

Stk. 5. Tilladelse efter stk. 3 gives på de i nr. 1-3 nævnte vilkår.

1) Vareprøven må udelukkende anvendes til det angivne formål og ikke bringes i omsætning eller udleveres, idet uddeling af smagsprøver på stedet dog er tilladt.

2) Emballagen og rester af vareprøven, bortset fra de dele der er anvendt ved analyse, skal destrueres eller returneres, jf. § 19, stk. 3-4 og 6-9.

3) Genstande, som har været i berøring med vareprøven, samt disses omgivelser skal grundigt rengøres og desinficeres.

Stk. 6. Ved ansøgning efter stk. 3 om import af fødevarer, der ikke har oprindelse i tredjelande eller dele af tredjelande, som er godkendt af EU i dyresundhedsmæssig henseende, eller ikke har oprindelse i Grønland, Færøerne eller Island er tilladelsen betinget af Fødevarestyrelsens vurdering af den dyresundhedsmæssige situation i det pågældende tredjeland.

Stk. 7. Import til Danmark af de i stk. 3 eller stk. 6 omhandlede vareprøver via et andet samhandelsland kan dog ske efter forudgående tilladelse fra den fødevareregion, i hvis område virksomheden, som modtager vareprøven, er beliggende. Ejeren af vareprøven skal sammen med ansøgningen til fødevareregionen skriftligt erklære sig ansvarlig for at de i stk. 5, nr. 1-3 anførte forhold efterleves.

Kapitel 11

Veterinær udpegning af toldoplag mv.

§ 39. Virksomheder, der anvendes som lager i en frizone, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomhed og særligt godkendte provianteringslagre, skal veterinært udpeges af Fødevarestyrelsen, før der må oplagres ikke-konforme fødevarer. Den veterinære udpegning omfatter kun de fødevarer, der er omfattet af toldbevillingen.

Stk. 2. Anmodning om udpegning i henhold til stk. 1 skal sendes til Fødevareregionen på et skema, jf. den i bilag 8 viste model. Anmodningen skal ledsages af en kopi af bevillingen fra told- og skattemyndighederne.

Stk. 3. Anmodningen skal vedlægges dokumentation for at der er et lokale af passende størrelse til rådighed for det personale, som udfører veterinærkontrollen. Lokalet skal være forbeholdt dette personale.

§ 40. Ejere af de i § 39, stk. 1 nævnte virksomheder skal sikre, at lokalet, som anført i § 39, stk. 3, som minimum indeholder:

1) en telefon,

2) en telefax,

3) en computer til modtagelse og afsendelse af TRACES-meddelelser, og

4) øvrige passende kontorfaciliteter.

Stk. 2. Lagre i frizoner, toldoplag og skibsprovianteringsvirksomheder, der udpeges af Fødevarestyrelsen til oplagring af ikke-konforme fødevarer, skal råde over særskilte oplagringslokaler, der er forbeholdt ikke-konforme fødevarer.

Stk. 3. Lagre i frizoner, toldoplag og skibsprovianteringsvirksomheder, som er udpeget af Fødevarestyrelsen inden 1. januar 2000, skal som minimum råde over aflåselige afsnit til oplagring af ikke-konforme fødevarer. Lagre, som foretager væsentlige bygningsmæssige ændringer, skal udpeges på ny og skal i den forbindelse opfylde betingelserne i stk. 2.

Stk. 4. Ejere af virksomheder, der er udpeget efter § 39, stk. 1, skal føre dagligt register over fødevarer, som til- eller fraføres lageret. Registeret, som skal opbevares på lageret i mindst 5 år, skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

1) For fødevarer, der tilføres lageret:

a) dato for fødevarernes tilførsel til lageret,

b) fødevarens art,

c) fødevarens mængde i kg/liter,

d) oprindelsesland,

e) indgangsgrænsekontrolsted, og

f) løbenummeret på det veterinærkontrolcertifikat, der ledsagede fødevarerne til lageret.

2) For fødevarer, der fraføres lageret :

a) dato for fødevarernes fraførsel fra lageret,

b) fødevarernes art,

c) fødevarernes mængde i kg/liter, og

d) løbenummeret på det veterinærkontrolcertifikat eller provianteringscertifikat, der ledsager fødevarerne fra lageret.

3) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på udførsel til tredjeland, desuden navnet på bestemmelsestredjelandet og udgangsgrænsekontrolstedet.

4) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på overførsel til en skibs­pro­vi­an­te­rings­virk­som­hed, desuden referencenummeret samt navn og adresse på skibs­pro­vi­an­te­rings­virk­som­he­den.

5) For fødevarer, der fraføres lageret med henblik på udførsel til forplejning af personer i skibe, som sejler i internationalt fart uden for samhandelsområdet, desuden navnet på bestemmelsesfartøjet.

6) For fødevarer der fraføres lageret med henblik på destruktion, desuden navn og adresse på destruktions- eller forbrændingsanstalten.

§ 41. Fødevarestyrelsen kan ændre eller tilbagekalde udpegningen af lagre i frizoner, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder og særligt godkendte provianteringslagre.

Kapitel 12

Forsegling

§ 42. Fødevareregionens, herunder grænsedyrlægens, forsegling af transportmidler eller partier af animalske fødevarer, må kun brydes af fødevareregionen eller den kompetente myndighed i et andet samhandelsland.

Stk. 2. Stk. 1 gælder også for forseglinger påsat i forbindelse med veterinærkontrol foretaget i andre samhandelslande, medmindre fødevarerne er frigivet til fri omsætning.

Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for partier, som efter veterinærkontrol føres ud af samhandelsområdet, herunder til forplejning af personer i skibe i international fart uden for samhandelsområdet.

Kapitel 13

Overgangs- og dispensationsbestemmelser

§ 43. Gelatine, der er fremstillet før den 1. juni 2000, og som ikke er ledsaget af det i bilag 4 omhandlede foreskrevne dokument, skal være ledsaget af en erklæring underskrevet af den kompetente myndighed i oprindelseslandet, hvoraf oprindelsen og fremstillingsdatoen fremgår.

Stk. 2. Kollagen, der er fremstillet før den 31. december 2003, og som ikke er ledsaget af det i bilag 4 omhandlede foreskrevne dokument, skal være ledsaget af en erklæring underskrevet af den kompetente myndighed i oprindelseslandet, hvoraf oprindelsen og fremstillingsdatoen fremgår.

§ 44. Fødevarestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i §§ 8-9, § 13, stk. 1-3, § 15, §§ 19-20, § 32, §§ 34-36, § 38 og § 42.

Stk. 2. Fødevareregionerne kan dispensere fra bestemmelserne i § 32, stk. 2, nr. 3.

Kapitel 14

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.

§ 45. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder §§ 3-6, § 8, stk. 5-7, § 9, stk. 4, § 10, § 11, stk. 1, § 12, § 13, stk. 1-3, §§ 14-16, § 17, stk. 2 eller 4, § 19, stk. 4-7, § 20, stk. 4, § 21, § 22, § 23, stk. 2 eller 6, § 24, § 25, § 26, stk. 1-6 eller 9-10, § 27, § 28, stk. 1-8, § 29, § 30, § 31, stk. 1-3 og 7, § 32, stk. 1, § 33, § 34, stk. 3, § 35, § 36, § 37, stk. 1-8, 10 eller 13, § 38, § 39, § 40, § 42, stk. 1-2, eller § 43,

2) undlader at efterkomme påbud efter § 7, stk. 4, § 8, stk. 1 og 3, § 9, stk. 1, § 11, stk. 2, § 18, stk. 2-3, § 19, stk. 1 og 2, § 20, stk. 1-2 og 7, § 23, stk. 3-5, § 27, stk. 4, § 31, stk. 4-6, § 34, stk. 1 eller § 37, stk. 13, eller

3) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af: § 3, stk. 2, § 7, stk. 4, § 8, stk. 1, 3-4 og 7, § 9, stk. 1-4, § 11, stk. 2, § 17, stk. 3, § 19, stk. 1-4, § 20, stk. 1-3 og 7, § 22, § 23, stk. 3-5, § 24, stk. 2, § 26, stk. 1-2 eller 6, § 27, stk. 1 eller 3-4, § 31, stk. 1-2 eller 4-6, § 32, stk. 2, § 34, stk. 1 eller 3, § 35, stk. 3, § 36, stk. 3 eller 6, § 37, stk. 13, § 38, stk. 3 eller 5-7, § 39, stk. 1, eller § 41.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, og hvis der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 46. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 1093/94 af 6. maj 1994 om fastsættelse af betingelserne for, at tredjelandes fiskefartøjer kan lande deres fangster direkte og afsætte dem i Fællesskabets havne:

1) artikel 1,

2) artikel 3, eller

3) artikel 4.

§ 47. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i kommissionens forordning (EF) Nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler om forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier:

1) artikel 16, stk. 2-3 og 5-6,

2) artikel 17, 2. afsnit, eller

3) artikel 18.

§ 48. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) Nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter:

1) artikel 1-5,

2) artikel 8, eller

3) artikel 10.

§ 49. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning straffes med bøde den, der overtræder følgende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 745/2004 af 16. april 2004 om foranstaltninger vedrørende import af animalske produkter til eget forbrug:

1) artikel 1, stk. 2, og 3,

2) artikel 3, eller

3) artikel 4.

§ 50. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 444 af 19. maj 2006 om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.

Fødevarestyrelsen, den 15. juli 2008

Anders Munk Jensen

/ Erik Engelst


Bilag 1

Del I

 
Fødevarer omfattet af bekendtgørelsen
1.
Animalske fødevarer omfattet af bilag I til Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF.
2.
Sammensatte fødevarer, der indeholder kødprodukter.
3.
Sammensatte fødevarer, hvis indhold for mindst halvdelens vedkommende består af et forarbejdet produkt af animalsk oprindelse, der ikke er et forarbejdet kødprodukt.
4.
Sammensatte fødevarer, der ikke indeholder forarbejdede kødprodukter, og hvis indhold for mindre end halvdelens vedkommende består af forarbejdede mejeriprodukter, såfremt de endelige fødevarer ikke opfylder kravene i del II, nr. 2.
 
 
 
 
Del II
   
 
Fødevarer der ikke er omfattet af bekendtgørelsen
 
1.
Ferske fiskevarer, der ikke er tilberedte fiskevarer, bortset fra rensning og hovedskæring, som landes direkte fra et fiskefartøj, som fører et tredjelands flag.
2.
Sammensatte fødevarer, som ikke indeholder kødprodukter og hvis indhold for mindre end halvdelens vedkommende består af et eller flere andre forarbejdede produkter, forudsat at fødevarerne:
 
a)
er holdbare ved omgivelsestemperatur eller klart som led i fremstillingen er blevet kogt, stegt eller varmebehandlet med en komplet gennemvarmning, så alle råvarer er blevet denatureret,
 
b)
er tydeligt mærket som værende bestemt til konsum,
 
c)
er forsvarligt emballeret eller forseglet i rene beholdere, og
 
d)
ledsages af et handelsdokument og er mærket på et officielt sprog i et medlemsland, således at dokumentet og mærket tilsammen giver oplysninger om karakteren, mængden og antallet af pakker af den sammensatte fødevare, oprindelseslandet, producenten og ingrediensen.
3.
Sammensatte fødevarer eller fødevarer omfattet af bilag II til Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF.


Bilag 2

Liste over danske grænsekontrolsteder godkendt til kontrol af fødevarer

Grænsekontrolsted
Nr.
Inspektionscenter
Fødevarekategori
Adresse, tlf. og fax
Københavns Lufthavn
DK 11699
SAS Nord
HC (1)(2)
Kystvejen 16, 2770 Kastrup
Tlf. 32 46 00 99
Fax 32 45 19 91
Københavns Havn
DK 21699
 
HC(1)
Glückstadsvej 8, 2100 Kbh. Ø
Tlf. 32 46 00 99
Fax 32 45 1991
Fredericia Havn
DK 11099
 
HC(1)(2)
Centerhavn 23, 7000 Fredericia
Tlf. 79 43 22 00
Fax 79 43 22 01
Billund Lufthavn
DK 01799
 
HC-T(1)(2)
Lufthavnsvej, 7190 Billund
Tlf. 79 16 12 00
Fax 79 16 12 01
Esbjerg Havn
DK 02399
 
HC-T(FR) (1)(2)
Trafikhavnskaj 19, 6700 Esbjerg
Tlf. 79 16 12 00
Fax 79 16 12 01
Århus Havn
DK 02199
 
HC(1)(2)
Hjortholmsvej 2A,
8000 Århus
Tlf. 86 13 11 33
Fax 86 18 44 27*
/86 13 10 40**
Aalborg Havn (Grønlandshavnen)
DK 02299
 
HC-T(FR) (1)(2)
Lilledybet 8,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 98 78 10 00
Fax 98 78 10 01
Aalborg (Grønlandshavnen)
DK 51699
 
HC(2)
Langerak,
9220 Aalborg Ø
Tlf. 98 78 10 00
Fax 98 78 10 01
Hirtshals Havn
DK 11599
 
HC-T(FR) (1)(2)
Sildekajen 6,
9850 Hirtshals
Tlf. 98 78 10 00
Fax 98 78 10 01
Hirtshals Havn
DK 11599
Claus Sørensen
HC-T(FR) (1)(2)
Jens Munksvej 6,
9850 Hirtshals
Tlf. 98 78 10 00
Fax 98 78 10 01
Skagen Havn
DK 01999
 
HC-T(FR) (1)(2)(3)
Coasterkajen,
9990 Skagen
Tlf. 98 78 10 00
Fax 98 78 10 01
Hanstholm Havn
DK 11399
 
HC-T(FR) (1)(3)
Auktionsgade 39,
7730 Hanstholm
Tlf. 98 78 10 00
Fax 98 78 10 01
 
HC:
Animalske fødevarer, frosne, kølede og holdbare ved rumtemperatur.
HC-T:
Kun animalske fødevarer under temperaturkontrol.
HC-T(FR):
Kun frosne animalske fødevarer
(1):
Kontrol af fisk og fiskevarer til konsum kan foretages af særligt udpegede offentlige personer.
(2):
Kun emballerede fødevarer.
(3):
Kun fisk og fiskevarer.
*:
Fax-nr. for kontrolpersonale i Århus, der kun kontrollerer fisk og fiskevarer til konsum.
**:
Fax-nr. for andet kontrolpersonale i Århus.


Bilag 3

Frekvenser for veterinærkontrol af importerede partier

I. Dokumentkontrol
100%
II. Identitetskontrol
100%
III. Fysisk kontrol:
Se nedenfor
A
ALLE TREDJELANDE BORTSET FRA CANADA, CHILE, NEW ZEALAND OG SCHWEIZ
1. Kød af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:
20%
2. Kødvarer af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr:
100%
3. Fersk fisk, frossen fisk og fiskevarer i hermetisk lukkede beholdere, der gør dem stabile ved omgivelsestemperatur, samt tørrede eller saltede fiskevarer:
 
Tredjelande som anført i del I i Kommissionens beslutning 97/296:
20%
Tredjelande som anført i del II i Kommissionens beslutning 97/296:
100%
4. Hele æg:
100%
5. Svinefedt og afsmeltet fedt:
100%
6. Maver, blærer og tarme:
100%
7. Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter:
100%
8. Kaninkød, vildtkød (opdrættet/vildtlevende) og produkter heraf:
100%
9. Mælk og mejeriprodukter:
100%
10. Ægprodukter:
100%
11. Forarbejdet animalsk protein:
100%
12. Andre fisk og fiskevarer end de under nr. 3 nævnte, samt levende toskallede bløddyr:
Tredjelande som anført i del I i Kommissionens beslutning 97/296/ og Kommissionens beslutning 97/20:
Tredjelande som anført i del II i Kommissionens beslutning 97/296 og Kommissionens beslutning 97/20:
50%
100%
13. Honning:
100%
14. Gelatine:
100%
15. Frølår og landsnegle:
100%
B
CANADA
1. Fisk og fiskevarer, herunder toskallede bløddyr
15%
2. Andre animalske fødevarer
10%
CHILE
1. Kød og kødvarer af kvæg, svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr.
20%
2. Fersk fisk, frossen fisk og fiskevarer i hermetisk lukkede beholdere, der gør dem stabile ved omgivelsestemperaturer, samt tørrede og/eller saltede fiskevarer.
20%
3. Hele æg
20%
4. Svinefedt og afsmeltet fedt
20%
5. Dyretarme
20%
6. Fjerkrækød og fjerkrækødprodukter
50%
7. Kanin, vildtkød (opdrættet/vildtlevende) og produkter heraf
50%
8. Mælk og mejeriprodukter
50%
9. Ægprodukter
50%
10. Forarbejdet animalsk protein
50%
11. Andre fiskevarer end de under nr. 2 nævnte, samt toskallede bløddyr
50%
12. Honning
50%
13. Frølår og snegle
Min. 1% - max 10%
14. Biavlsprodukter
Min. 1% - max 10%
NEW ZEALAND
1. Alle animalske fødevarer
2%
SCHWEIZ
1. Mælk og mejeriprodukter
1%
2. Andre animalske fødevarer end de under nr. 1 nævnte
Som afsnit A«


Bilag 4

Importbetingelser for harmoniserede fødevarer fra tredjelande

GENERELT
Dette bilag fastsætter de specifikke betingelser, der, ud over generelle betingelser i bl.a. art. 11 i forordning 178/2002, gælder for import til fri omsætning af harmoniserede fødevarer fra tredjelande.
Ledsagedokumenter
Fødevarer skal ledsages af det til enhver tid af EU foreskrevne dokument. Ud over generelle krav til ledsagedokument i direktiv 2002/99, art. 9, jf. bilag IV og forordning 853/2004, art. 6, jf. forordning 854/2004, art. 14, jf. bilag VI, skal de til enhver tid af EU foreskrevne specifikke krav til ledsagedokumenter, herunder sundhedscertifikater, opfyldes.
Akvakulturdyr og produkter deraf skal desuden ledsages af et dyresundhedscertifikat i overensstemmelse med direktiv 2006/88/EF.
Godkendt oprindelse
Fødevarer omfattet af denne bekendtgørelse må kun indføres fra godkendte virksomheder i godkendte tredjelande, jf. artikel 6 i forordning 853/2004. Godkendte tredjelande fremgår af tredjelandslisterne i bilag 9-20.
Gelatine og kollagen må indføres fra godkendte virksomheder i Malaysia, Pakistan, Sydkorea og Taiwan samt tredjelande, som er opført på listen i bilag 9.Mejeriprodukter, der indgår i de sammensatte fødevarer, der er omhandlet i bilag 1, del II, nr. 2 og 3, skal hidrøre fra tredjelande, der er opført i bilag 15 og hvorfra import er tilladt.
Generelle dyresundhedsbestemmelser
Animalske fødevarer må kun importeres til fri omsætning, hvis de kommer fra produktions-, tilvirknings- og distributionsled, der opfylder følgende bestemmelser, eller hvis der gives tilsvarende dyresundhedsmæssige garantier:
1)
Ledere af fødevarevirksomheder skal sikre, at der ikke sker spredning af sygdomme, der kan overføres til dyr i alle led af produktion, tilvirkning og distribution af animalske fødevarer.
2)
Animalske fødevarer skal være fremstillet af dyr, der opfylder de dyresundhedsbetingelser, som er fastsat i de relevante EF-regler.
3)
Animalske fødevarer skal være fremstillet af dyr:
 
a)
der kommer fra en bedrift, en virksomhed, et område eller et delområde, som ikke er undergivet dyresundhedsmæssige restriktioner for de pågældende dyr og fødevarer, som fastlagt i henhold til bilag I i direktiv 2002/99/EF nævnte bestemmelser.
 
b)
der, for så vidt angår kød, og fødevarer fremstillet heraf, ikke hidrører fra dyr, der er blevet slagtet på et slagteri, hvor der på tidspunktet for slagtningen eller under produktionsprocessen fandtes dyr smittet med eller mistænkt for at være smittet med en af de sygdomme, der er omfattet af de i bilag I i direktiv 2002/99/EF nævnte bestemmelser, eller slagtekroppe eller dele heraf af sådanne dyr, med mindre denne mistanke er blevet elimineret.
 
c)
der, for så vidt angår akvakulturdyr og –produkter, overholder bestemmelserne i direktiv 2006/88/EF.
Import til fri omsætning af akvakulturprodukter, der ikke opfylder betingelserne i nr. 1-3, er muligt hvis de opfylder betingelserne i direktiv 2006/88/EF.
Human aflivning
Kød af kvæg, svin, får, geder, hovdyr og fjerkræ holdt som husdyr samt opdrættede kaniner og opdrættet vildt, herunder kød af opdrættede strudsefugle, må kun indføres, såfremt det ledsagende sundhedscertifikat er forsynet med en attestation om, at kødet stammer fra dyr, der er blevet slagtet under vilkår, der sikrer mindst samme humane behandling som den, der er fastsat i direktiv 93/119/EF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet.
ENZYMER AF ANIMALSK OPRINDELSE
Fuldt oprenset enzym af animalsk oprindelse må indføres fra alle tredjelande. Enzymet skal være ledsaget af dokumentation, hvoraf det fremgår at enzymet er fuldt oprenset.
AKVAKULTURDYR OG AKVAKULTURPRODUKTER
Særlige betingelser for import af akvakulturfiskevarer til konsum
I.
Forarbejdningen af akvakulturfiskevarer af arter, som er modtagelige for EHN, ISA, VHS og IHN, skal finde sted på godkendte importcentraler, medmindre:
 
1)
Fiskene er blevet renset før de blev afsendt til EU, eller
 
2)
sundhedsstatus på oprindelsesstedet i tredjelandet med hensyn til EHN, ISA, VHS og IHN svarer til sundhedsstatus på det sted, hvor de skal forarbejdes.
II.
Partier af fiskearter, der er modtagelige for ISA eller EHN skal ud over de i pkt. I. anførte betingelser desuden opfylde følgende betingelser:
 
1)
Den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet skal have anerkendt oprindelsesstedet som værende fri for de pågældende sygdomme i henhold til EU-lovgivningen eller den relevante OIE-standard,
 
2)
fiskene skal være renset før afsendelsen, eller
 
3)
partiet skal sendes direkte til en godkendt importcentral, hvor fiskene videreforarbejdes.
III.
Partier af fiskearter, der er modtagelige for VHS eller IHN, og som importeres til EU-lande eller zoner i EU-lande, der er erklæret fri for de pågældende sygdomme eller er omfattet af et program med henblik på at erhverve status dom sygdomsfri, skal ud over de i pkt. I. anførte betingelser desuden opfylde følgende betingelser:
 
1)
Den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet skal have anerkendt oprindelsesstedet som værende fri for de pågældende sygdomme i henhold til EU-lovgivningen eller den relevante OIE-standard,
 
2)
fiskene skal være renset før afsendelsen, eller
 
3)
partiet skal sendes direkte til en godkendt importcentral, hvor fiskene videreforarbejdes.
Særlige betingelser for import af levende toskallede bløddyr og marine snegle fra akvakulturbrug til konsum
I.
Partier af bløddyrarter, som er modtagelige for en eller flere af de eksotiske sygdomme, der er omhandlet i bilag IV, del II i direktiv 2006/88/EF, skal opfylde følgende betingelser:
 
1)
De skal komme fra et sted, hvor der ikke forekommer unormal dødelighed uden forklaring, og som den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet har anerkendt som fri for de pågældende sygdomme i henhold til EU-lovgivningen eller den relevante OIE-standard,
 
2)
de skal importeres som forarbejdede eller uforarbejdede produkter som defineret i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 854/2004, eller
 
3)
de skal sendes direkte til en godkendt importcentral, hvor bløddyrene videreforarbejdes, jf. dog afsnit VII i bilag III i forordning (EF) nr. 853/2004 og artikel 6 i forordning (EF) nr. 854/2004.
II.
Partier af bløddyrarter, der er modtagelige for infektion med Bonamia ostrea eller Marteilia refringens, og som importeres til EU-lande eller zoner i EU-lande, der er erklæret fri for de pågældende sygdomme eller er omfattet af et program med henblik på at erhverve status som sygdomsfri i henhold til direktiv 2006/88/EF, skal opfylde følgende betingelser:
 
1)
Den kompetente myndighed i oprindelsestredjelandet skal have anerkendt oprindelsesstedet som værende fri for de pågældende sygdomme i henhold til EU-lovgivningen eller den relevante OIE-standard,
 
2)
de skal importeres som forarbejdede eller uforarbejdede produkter som defineret i artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 854/2004, eller
 
3)
de skal sendes direkte til en godkendt importcentral, hvor bløddyrene videreforarbejdes, jf. dog afsnit VII i bilag III i forordning (EF) nr. 853/2004 og artikel 6 i forordning (EF) nr. 854/2004.
Betingelserne i pkt. I. og II. finder ikke anvendelse, hvis bløddyrene er emballeret og mærket klar til salg til den endelige forbruger i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 853/2004.
Særlige betingelser for import af levende akvakulturfisk
1)
Fiskene skal opfylde de garantier, herunder de paknings- og mærkningsgarantier og de særlige supplerende betingelser, der er fastsat i dyresundhedscertifikatet, jf. bilag II og III i beslutning 2003/858/EF og skal ved indførslen være ledsaget af dette dyresundhedscertifikat,
2)
fiskene skal transporteres under forhold, der ikke ændrer deres sundhedsstatus, og
3)
fiskene skal sendes direkte fra det grænsekontrolsted, hvor fisken blev underkastet veterinærkontrol, til en godkendt importcentral for at blive slagtet og renset.


Bilag 5

Importbetingelser for ikke-harmoniserede fødevarer fra tredjelande

GENERELT
Hvis der ikke er anført importbetingelser for en fødevare, må import kun ske efter forudgående tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Ansøgning skal fremsendes via den fødevareregion, i hvis område importøren er beliggende. Fødevarerne må ikke samhandles til andre EU-lande, Norge eller Andorra.
KØD
Kød af havpattedyr fra Grønland
Kød af havpattedyr fra Grønland må kun indføres såfremt kødet stammer fra dyr, der er behandlet på en af de af Fødevarestyrelsen autoriserede vildtbehandlingsvirksomheder. Kødet skal være ledsaget af et certifikat, der er attesteret af den kompetente myndighed. Certifikatet skal indeholde de oplysninger, der indgår i sundheds- eller identifikationsmærket for varen, samt for frosset kød en klar angivelse af måned og år for indfrysningen. Det skal være attesteret i certifikatet, at den eksporterende virksomhed overholder betingelserne for autorisation. Kødet må ikke samhandles til andre EU-lande, Norge eller Andorra, med mindre eksportøren forelægger en erklæring for fødevareregionen fra de veterinære myndigheder i den pågældende medlem stat med en accept på modtagelsen.
Kød af krokodiller
Fersk, herunder kølet, frosset og dybfrosset kød af opdrættede krokodiller fra tredjelande, kan indføres på nedenstående vilkår.
Kødet skal underkastes veterinær grænsekontrol ved ankomsten til Danmark.
Kødet må ikke samhandles til andre EU-lande, Norge eller Andorra, med mindre eksportøren forelægger en erklæring for fødevareregionen fra de veterinære myndigheder i den pågældende medlemsstat med en accept på modtagelsen.
Kødet skal ved indførslen være ledsaget af et sundheds- og hygiejnecertifikat, udstedt af de kompetente myndigheder i oprindelseslandet og underskrevet af en embedsdyrlæge, hvoraf følgende oplysninger fremgår:
1)
Dyrenes oprindelsesland.
2)
En af EU fastsat attestation for human slagtning.
3)
Kødet stammer fra dyr fra opdræt under official veterinærkontrol.
4)
Dyrene er slagtet og behandlet på virksomheder, som er autoriserede af landets kompetente myndigheder og under disses tilsyn.
5)
Dyrene har været underkastet veterinær ante- og post mortem kontrol, hvorved dyrene er fundet sunde og kødet egnet til konsum.
6)
Kødet har været undersøgt og er fundet fri for trikiner eller har været frysebehandlet til sikring af drab af eventuelle trikiner efter betingelserne i bilag I, kapitel IX, litra C, i forordning 854/2004.
7)
Kødet har været frysebehandlet til sikring af drab af eventuelle bændelorm (Spirometra erinacei) (min. -10C i 24 timer).
8)
Kødet har været undersøgt og er fundet fri for salmonella. Der skal i teknikken tages højde for muligheden for påvisning af Salmonella Subgruppe III med langsom laktoseforgæring ved supplerende anvendelse af Bismuth Sulfit Agar.


Bilag 6

Provianteringscertifikat

Certifikatnummer:
 
Plombenummer:
 
Ansvarlig myndighed:
 
   
1.
Fødevarernes oprindelse (lager eller grænsekontrolsted, hvorfra fødevarerne er afsendt)
 
Adresse og referencenummer for det lager, hvor fødevarerne oprindeligt blev oplagret i EU/det grænsekontrolsted, hvorfra fødevarerne blev afsendt:
 
   
2.
Fødevarernes bestemmelsessted
 
Skibets navn:
 
 
Havn, hvor skibet lægger til:
 
 
Havn og referencenummer for det særligt godkendte lager (hvis et sådant skal benyttes):
 
   
3.
Oplysninger om de afsendte fødevarer (fortsæt evt. beskrivelse i et bilag)
 
Dato for fødevarernes afsendelse:
 
 
Produkttype:
Oprindelsesland:
 
Antal kolli:
Bruttovægt:
 
Nettovægt:
Løbenr. på veterinærkontrolcertifikatet:
 
Plombenr.:
Transportmidlet:
   
4.
Attestation
 
Undertegnede embedsdyrlæge attesterer, at de ovenfor beskrevne fødevarer kan afsendes til ovennævnte skib eller lager i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, litra a, i direktiv 97/78/EF.
     
 
Udfærdiget i:
, den:
   
(sted)
 
(dato)
     
 
Stempel (2)
 
   
(embedsdyrlægens underskrift) (2)
     
   
(navn med blokbogstaver, funktion og titel)
     
5.
Bekræftelse af fødevarernes ankomst
 
Jeg bekræfter at de fødevarer, der er specificeret under pkt. 3, er modtaget på det skib, der nærmere er beskrevet under pkt. 2.
     
 
Udfærdiget i:
, den:
   
(sted)
 
(dato)
     
 
Stempel (2)
 
   
(den kompetente myndighed/skibsførerens underskrift) (1) (2)
     
   
(navn med blokbogstaver og stilling)
     
 
(1)
(2)
Overstreg det ikke gældende.
Underskriften og stemplet skal være i en anden farve end den, hvormed dokumentet er trykt.


Bilag 7

Ansøgningsskema for returnering af fødevarer

Undertegnede:
Navn:
Adresse:
Postnr.: By:
Tlf.: Telefax:
Autorisationsnr./registreringsnr.:
ansøger hermed om tilladelse til at føre nedenfor specificerede animalske fødevarer, der ønskes returneret til Danmark, til veterinærkontrol (returnering fra tredjeland) eller til modtagevirksomhed (returnering fra samhandelsland):
 
Returnerede fødevarer fra tredjelande skal føres til grænsekontrolstedet i:
 
Partispecifikation:
Varens art:
Varens forarbejdningsgrad:
Antal kolli
Partiets vægt
Varens mærkning, herunder sundheds- eller identifikationsmærkning og lot-nummer:
Antal enheder pr. lot-nummer:
Varens fysiske tilstand ved returneringen: (temperatur, emballage, forsegling)
 
Varens oprindelse og bestemmelse:
Varens oprindelsesland:
Afvisningsland/Varen er hjemtaget under transport til1):
Eksportcertifikatets nummer:
Varen returneres i container nr.2):
Containeren er forsynet med segl nr.2):
Forventet ankomstdato og klokkeslæt2):
Varen skal tilføres følgende lager:
Årsager til returneringen3):
 
Hvor er partiet afvist:
 
 
Firmastempel
Dato
Underskrift
 
Navn med blokbogstaver
 
1)
Det ikke gældende oversteges.
2)
Udfyldes så vidt det er muligt.
3)
Den ansvarlige for partiet skal i dette felt beskrive årsager til returneringen (f.eks. fund af Listeria monocytogenes, konstateret indhold af tungmetaller, mærkningsfejl, utilstrækkelig holdbarhedsangivelse, problemer med opbevaringstemperaturen, handelstekniske problemer).


Bilag 8

Skema til veterinær udpegning af virksomheder som lager i en frizone, toldoplag, skibsprovianteringsvirksomheder og særligt godkendte provianteringslagre

Undertegnede anmoder herved om, at følgende lager:
Navn:
Adresse:
Evt. autorisations- eller registreringsnr.
Postnr.:
By:
Tlf. nr.
Fax nr.
   
udpeges af Fødevarestyrelsen som:
     
 
Lager i en frizone
 
 
Toldoplag
   
 
Skibsprovianterings­virksomhed
   
 
Særligt godkendt provianteringslager
   
         
til oplagring af ikke-konforme fødevarer i henhold til § 39 i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, til opbevaring af de på bagsiden afkrydsede produktkategorier.
 
Afkryds også, om der er tale om emballerede fødevarer, og om der er tale om fødevarer, som kan opbevares ved almindelig rumtemperatur eller som skal opbevares på køl eller frost.
 
         
 
Dato
 
Underskrift
 
         
Fremsendes til den fødevareregion i hvis område lageret er beliggende
 
Forbeholdt fødevareregionen
Det bekræftes herved, at lageret er autoriseret/registreret (Det ikke gældende overstreges) til opbevaring af de på bagsiden afkrydsede produktkategorier. Laget opfylder de indretningsmæssige krav i § 40, stk. 1-3, i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.
         
 
Dato
 
Underskrift
 
         
Fremsendes til Fødevarestyrelsen
 
 
Del I
Produktkategori
Kodenummer
Kun emballerede fødevarer
Uden temp. krav
Kølevarer
Frostvarer
Kød
Af svin
A 1
       
 
Af kvæg
A 2
       
 
Af får
A 3
       
 
Af geder
A 4
       
 
Af hovdyr
A 5
       
 
Af fjerkræ
A 6
       
 
Af opdrættede kaniner
A 7
       
 
Af opdrættet storvildt
A 8
       
 
Af opdrættet fuglevildt
A 9
       
 
Af vildtlevende storvildt
A10
       
 
Af vildtlevende småvildt
A11
       
Kødvarer
Kødprodukter, som har undergået en varmebehandling i hermetisk lukkede beholdere til en Fo-værdi på mindst 3,00 (helkonserves)
B1
       
 
Andre kødprodukter
B2
       
 
Kødekstrakter, afsmeltet animalsk fedt til konsum, grever, kødmel, svær i pulverform, saltet eller tørret blod og blodplasma
B3
       
 
Rensede, saltede eller tørrede og/ eller varmebehandlede maver, blærer og tarme
B4
       
 
Hakket kød
B5
       
 
Tilberedt kød
B6
       
Gelatine
C1
       
Frølår
D1
       
Ikke-varmebehandlet mælk og mælkeprodukter
E1
       
Varmebehandlet mælk
F1
       
Varmebehandlede mælkeprodukter
Ost og smelteost m.v.
G1
       
 
Smør
G2
       
 
Mælkekonserves
G3
       
 
Kasein og kaseinater
G4
       
 
Fløde- og mælkeis
G5
       
 
Desserter m.m.
G6
       
 
Konsummælkprodukter
G7
       
Andre produkter med indhold af mælk
Blandingsprodukter
H1
       
 
Andre produkter, hvori mælk eller mælkeprodukter udgør et væsentligt element
H2
       
Æg
Hønseæg
I1
       
 
Æg af andre dyr
I2
       
Ægprodukter
Ikke-varmebehandlede ægprodukter
J1
       
 
Varmebehandlede ægprodukter
J2
       
Honning
 
T1
       
 
Del II
Produktkategori
Kodenummer
Kun emballerede fødevarer
Uden temp. krav
Kølevarer
Frostvarer
Levende fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk og frossen fisk og fiskevarer
Levende eller ferske fisk, koldtvandskrebsdyr og blæksprutter samt fersk lever, rogn og mælke
K1
       
 
Frossen rå fisk, koldtvandskrebsdyr, blæksprutter og frosne rå fiskevarer
K2
       
Forarbejdede fisk og fiskevarer, kølede, frosne og tørrede produkter
Kold- og varmrøget samt gravad fisk
M1
       
 
Øvrige letkonserverede fiskeprodukter samt kaviar og rogn
M2
       
 
Færdigretter, surimi, hav- og landsnegle og kogte blæksprutter
M3
       
 
Koldtvandskrebsdyr, kogte, blancherede, med eller uden skal
M4
       
 
Varmtvandskrebsdyr, ferske, frosne, både rå, kogte og blancherede, med eller uden skal, hoved eller hale
M5
       
 
Panerede fiskeprodukter
M6
       
 
Tørrede fisk, saltfisk og fiskemel til menneskeføde
M7
       
Tun, bonito, m.fl.
Alle rå fisk, ferske og frosne samt alle former for tilberedning herunder helkonserves
O1
       
Toskallede bløddyr, sækdyr, pighuder og havsnegle
Toskallede bløddyr, levende. Alle arter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle
O2
       
 
Toskallede bløddyr, frosne rå, kogte og al anden tilberedning: Alle arter og produkter af: Muslinger, østers, sækdyr, pighuder og havsnegle
O3
       
Helkonserves og halvkonserves
Alle varegrupper
P
       
Fiskeolie til menneskeføde
Alle fiskeolie-råvarer, som er bestemt til produktion af fødevarer, herunder vitaminiserede råvarer til produktion af helsekostprodukter
R
       


Bilag 9

Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af husdyr

ISO-landekode
Tredjeland
Kvæg inkl. Bøfler og bison
Får og geder
Svin
Hovdyr*
Særlige bemærkninger
ISO-landekode
AR-0
Argentina
-
-
-
+
(1)
AR-0
AR-1
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)
AR-1
AR-2
Argentina
+
+
-
-
(1)(3)
AR-2
AR-3
Argentina
+
-
-
-
(1)(2)(3)
AR-3
AU
Australien
+
+
(-)
+
 
AU
BR-0
Brasilien
-
-
-
+
(1)
BR-0
BR-1
Brasilien
+
-
-
-
(1)(2)(3)
BR-1
BR-2
Brasilien
+
-
-
-
(1)(2)(3)
BR-2
BW-0
Botswana
-
-
-
(-)
(1)
BW-0
BW-1
Botswana
+
(-)
-
-
(1)(2)(3)
BW-1
BW-2
Botswana
+
(-)
-
-
(1)(2)(3)
BW-2
BZ
Belize
(-)
-
-
(-)
 
BZ
CA
Canada
+
+
+
+
 
CA
CH
Schweiz
+
+
+
+
 
CH
CL
Chile
+
+#
+
(-)
 
CL
CO
Colombia
-
-
-
(-)
 
CO
CR
Costa Rica
(-)
-
-
(-)
 
CR
CU
Cuba
(-)
-
-
(-)
 
CU
FK
Falklandsøerne
+
+
-
(-)
 
FK
GL
Grønland
(-)
+
-
(-)
 
GL
GT
Guatemala
(-)
-
-
(-)
 
GT
HN
Honduras
(-)
-
-
(-)
 
HN
HR
Kroatien
+
+
-
(-)
 
HR
IS
Island
+
+
-
+
 
IS
MA
Marokko
-
-
-
(-)
 
MA
ME
Montenegro
+
+
-
(-)
 
ME
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
-
+
-
(-)
 
MK
MX
Mexico
(-)
-
-
+
 
MX
NA-0
Namibia
-
-
-
(-)
(1)
NA-0
NA-1
Namibia
+
+
-
-
(1)(2)
NA-1
NC
Ny Kaledonien
+
-
-
-
 
NC
NZ
New Zealand
+
+
(-)
+
 
NZ
PA
Panama
(-)
-
-
(-)
 
PA
PY
Paraguay
-
-
-
(-)
 
PY
RS
Serbien
+
+
-
(-)
(4)
RS
SZ-0
Swaziland
-
-
-
(-)
(1)
SZ-0
SZ-1
Swaziland
+
-
-
-
(1)(2)
SZ-1
SZ-2
Swaziland
+
-
-
-
(1)(2)(3)
SZ-2
TR-0
Tyrkiet
-
-
-
-
(1)
TR-0
TR-1
Tyrkiet
-
-
-
(-)
(1)
TR-1
US
USA
+
+
+
+
 
US
UY
Uruguay
-
-
-
+
 
+
-
-
-
(2)(3)
-
+
-
-
(2)
UY
ZA-0
Sydafrika
-
-
-
-
(1)
ZA-0
ZA-1
Sydafrika
+
+
(-)
-
(1)(2)
ZA-1
   
+
Import tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. note 1-4.
-
Import ikke tilladt.
(-)
Import til omsætning i EU ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt men ikke restkoncentrationsmæssigt.
*
Undtagen tilberedt kød.
#
Kun kød af får.
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag II, del I i beslutning 79/542/EØF med senere ændringer.
(2)
Slagtebiprodukter, bortset fra mellemgulvs- og tyggemuskulatur fra kvæg, må ikke importeres.
(3)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 8 i bilag II, del I i beslutning 79/542/EØF, må importeres.
(4)
Eksklusiv Kosovo.


Bilag 10

Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af fjerkræ

ISO-lande-kode
Tredjeland
Fjerkræ
Særlige bemærkninger
AR
Argentina
+
 
AU
Australien
(-)
 
BR-0
Brasilien
-
(1)
BR-1
Brasilien
-
(1)
BR-2
Brasilien
+
(1)
CA
Canada
+
 
CH
Schweiz
+
 
CL
Chile
+
 
CN-0
Folkerepublikken Kina
-
(1)
CN-1
Folkerepublikken Kina
+
(1)
HR
Kroatien
+
 
IL
Israel
+
 
NZ
New Zealand
(-)
 
TH
Thailand
+
 
TN
Tunesien
+
 
US
USA
+
 
   
+
Import tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. note 1.
-
Import ikke tilladt.
(-)
Import til omsætning i EU ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt men ikke restkoncentrationsmæssigt.
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag II, del I i beslutning 2006/696/EF med senere ændringer.


Bilag 11

Tredjelandsliste - Fersk kød, hakket kød, tilberedt kød og maskinsepareret kød af opdrættet og vildtlevende hårvildt, bortset fra harer og kaniner

ISO-landekode
Tredjeland
Klovbærende vildt, bortset fra vild­svin
Vildsvin
Vildt-
levende hovdyr*
Andre vildtlevende landpattedyr**
Særlige bemærkninger
ISO-landekode
AR-0
Argentina
-
-
-
-
(1)
AR-0
AR-1
Argentina
+#
-
-
-
(1)(2)(3)
AR-1
AR-2
Argentina
+
-
-
-
(1)(3)
AR-2
AR-3
Argentina
+#
-
-
-
(1)(2)(3)
AR-3
AU
Australien
+
+
-
+
 
AU
BR-0
Brasilien
-
-
-
-
(1)
BR-0
BR-1
Brasilien
-
-
-
(-)
(1)
BR-1
BR-2
Brasilien
-
-
-
-
(1)
BR-2
BW-0
Botswana
-
-
(-)
-
(1)
BW-0
BW-1
Botswana
+#
-
-
-
(1)(2)(3)
BW-1
BW-2
Botswana
+#
-
-
-
(1)(2)(3)
BW-2
CA
Canada
+
+
-
+
 
CA
CH
Schweiz
+
+
+
-
 
CH
CL
Chile
+$
(-)
-
-
 
CL
GL
Grønland
+
-
-
+
 
GL
HR
Kroatien
+
-
-
-
 
HR
NA-0
Namibia
-
-
+
-
(1)
NA-0
NA-1
Namibia
+
-
-
-
(1)(2)
NA-1
NC
Ny Kaledonien
+
-
-
-
 
NC
NZ
New Zealand
+
+
-
+
 
NZ
RU-0
Rusland
-
-
-
+
(1)
RU-0
RU-1
Rusland
-
-
+
(1)
RU-1
SZ-0
Swaziland
-
-
(-)
-
(1)
SZ-0
SZ-1
Swaziland
(-)
-
-
-
(1)(2)
SZ-1
SZ-2
Swaziland
(-)
-
-
-
(1)(2)(3)
SZ-2
US
USA
+
+
-
-
 
US
ZA-0
Sydafrika
-
-
(-)
-
(1)
ZA-0
ZA-1
Sydafrika
(-)
-
-
-
(1)(2)
ZA-1
     
 
+
Import tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. note 1-3.
 
-
Import ikke tilladt.
 
(-)
Import til omsætning i EU ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt men ikke restkoncentrationsmæssigt.
 
*
Undtagen tilberedt kød.
 
**
Vildtlevende landpattedyr, undtagen klov- og hovdyr samt dyr af hareordenen.
 
#
Kun kød fra opdrættede ikke domesticerede dyr.
 
$
Kun kød fra vildtlevende ikke domesticerede dyr.
 
£
Kun kød fra opdrættede rensdyr fra regionerne Murmansk og Yamalo-Nenets.
 
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag II, del I i beslutning 79/542/EØF med senere ændringer.
 
(2)
Slagtebiprodukter må ikke importeres.
 
(3)
Kun kød fra dyr, som er slagtet på eller efter den dato, der er angivet i kolonne 8 i bilag II, del I i beslutning 79/542/EØF, må importeres.


Bilag 12

Tredjelandsliste - Fersk kød og tilberedt kød af vildtlevende fjervildt samt opdrættede strudsefugle

ISO-lande-kode
Tredjeland
Vildtlevende fjervildt
Opdrættede strudse-fugle
Særlige bemærkninger
ISO-lande-kode
AR
Argentina
+
+
 
AR
AU
Australien
-
+
 
AU
BR-0
Brasilien
-
-
(1)
BR-0
BR-1
Brasilien
-
(-)
(1)
BR-1
BR-2
Brasilien
(-)
-
(1)
BR-2
BW
Botswana
-
+
 
BW
CA
Canada
+
+
 
CA
CH
Schweiz
+
+
 
CH
CL
Chile
+
(-)
 
CL
GL
Grønland
+
-
 
GL
HR
Kroatien
+
+
 
HR
IL
Israel
(-)
(-)
 
IL
MA
Madagaskar
(-)
-
 
MA
NA
Namibia
-
+
 
NA
NZ
New Zealand
+
+
 
NZ
TH
Thailand
(-)
(-)
 
TH
TN
Tunesien
+
(-)
 
TN
US
USA
+
+
 
US
UY
Uruguay
-
+
 
UY
ZA
Sydafrika
-
+
 
ZA
ZW
Zimbabwe
-
+
 
ZW
   
+
Import tilladt fra ovennævnte tredjelande eller dele af tredjelande, jf. note 1.
-
Import ikke tilladt.
(-)
Import til omsætning i EU ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt men ikke restkoncentrationsmæssigt.
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag II, del I i beslutning 2006/696/EF med senere ændringer.


Bilag 13

Tredjelandsliste - Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme

DEL I A
Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af tamdyr og opdrættet vildt
ISO-landekode
Tredjeland
Tamkvæg og opdrættet klovbærende vildt, bortset fra vildsvin
Tamfårogtamgeder
Tamsvin og opdrættede vildsvin
Tamdyr af hestefamilien
Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen
ISO-landekode
AR-0
Argentina
(*)(1)
C
C
C
A
A
AR-0
AR-1
Argentina (*)(1)
C
C
C
A
A
AR-1
AR-2
Argentina (*)(1)
A(1)
A(1)
C
A
A
AR-2
AU
Australien
A
A
A
A
A
AU
BH
Bahrain
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
BH
BR-0
Brasilien(1)
C
(-)
(-)
BR-0
BR-1
Brasilien(1)
C
(-)
(-)
BR-1
BR-2
Brasilien(1)
C
(-)
(-)
(-)
(-)
BR-2
BR-3
Brasilien(1)
A
(-)
(-)
BR-3
BW
Botswana
D
B
B
B
A
BW
BY
Hviderusland
D
(-)
(-)
(-)
(-)
BY
CA
Canada
D
A
A
A
A
CA
CH
Schweiz
B
A
A
A
A
CH
CL
Chile
A
(-)
(-)
(-)
(-)
CL
CN
Kina
(-)
(-)
(-)
(-)
CN
CO
Columbia
D
(-)
(-)
(-)
(-)
CO
ET
Etiopien
B
(-)
(-)
(-)
(-)
ET
GL
Grønland
B
A
GL
HK
Hongkong
B
(-)
(-)
(-)
(-)
HK
HR
Kroatien
A
A
D
A
A
HR
IL
Israel
D
(-)
(-)
(-)
(-)
IL
IN
Indien
(-)
(-)
(-)
(-)
IN
IS
Island
B
A
B
A
A
IS
KE
Kenya
A
(-)
(-)
(-)
(-)
KE
KR
Korea
B
(-)
KR
MA
Marokko
C
(-)
(-)
(-)
(-)
MA
ME
Montenegro
B
(-)
(-)
(-)
(-)
ME
MG
Madagaskar
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
MK
MU
Mauritius
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
MU
MX
Mexico
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
MX
MY-0
Malaysia(1)
MY-0
MY-1
Malaysia(1)
A
MY-1
NA
Namibia (*)
B
B
B
B
A
NA
NZ
New Zealand
A
A
A
A
A
NZ
PY
Paraguay
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
PY
RS
Serbien (2)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
RS
RU
Rusland (3)
C
(-)
(-)
(-)
(-)
RU
SG
Singapore
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
SG
SZ
Swaziland
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
SZ
TH
Thailand
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
TH
TN
Tunesien
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
TN
TR
Tyrkiet
A
TR
UA
Ukraine
A
UA
US
USA
A
A
A
A
A
US
UY
Uruguay
C
C
B
A
A
UY
ZA
Sydafrika (*)
C
C
C
A
A
ZA
ZW
Zimbabwe (*)
C
C
B
A
A
ZW
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
(*) For pasteuriserede kødprodukter og biltong/jerky henvises til dette bilag, del III.
 
DEL I B
Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af tamdyr og opdrættet vildt
ISO- landekode
Tredjeland
Tamfjerkræ og opdrættet fuglevildt, bortset fra strudsefugle
Opdrættede strudsefugle
ISO- landekode
AR-0
Argentina (*)(1)
A
A
AR-0
AR-1
Argentina (*)(1)
A
A
AR-1
AR-2
Argentina (*)(1)
A
A
AR-2
AU
Australien
D
D
AU
BH
Bahrain
BH
BR-0
Brasilien (1)
(-)
(-)
BR-0
BR-1
Brasilien (1)
(-)
BR-1
BR-2
Brasilien (1)
(-)
(-)
BR-2
BR-3
Brasilien (1)
(-)
BR-3
BW
Botswana
A
BW
BY
Hviderusland
BY
CA
Canada
A
A
CA
CH
Schweiz
A
A
CH
CL
Chile
(-)
(-)
CL
CN
Kina
(-)
(-)
CN
CO
Colombia
(-)
CO
ET
Etiopien
ET
GL
Grønland
GL
HK
Hongkong
(-)
(-)
HK
HR
Kroatien
A
A
HR
IL
Israel
A
A
IL
IN
Indien
IN
IS
Island
A
A
IS
KE
Kenya
KE
KR
Korea
(-)
(-)
KR
MA
Marokko
MA
ME
Montenegro
(-)
(-)
ME
MG
Madagaskar
(-)
(-)
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
MK
MU
Mauritius
MU
MX
Mexico
(-)
(-)
MX
MY-0
Malaysia (1)
MY-0
MY-1
Malaysia (1)
(-)
(-)
MY-1
NA
Namibia (*)
D
A
NA
NZ
New Zealand
A
A
NZ
PY
Paraguay
PY
RS
Serbien (2)
(-)
(-)
RS
RU
Rusland
RU
SG
Singapore
(-)
(-)
SG
SZ
Swaziland
SZ
TH
Thailand
(-)
(-)
TH
TN
Tunesien
(-)
(-)
TN
TR
Tyrkiet
(-)
(-)
TR
UA
Ukraine
UA
US
USA
A
A
US
UY
Uruguay
D
A
UY
ZA
Sydafrika (*)
(-)
A
ZA
ZW
Zimbabwe (*)
D
A
ZW
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
(*) For pasteuriserede kødprodukter og biltong/jerky henvises til dette bilag, del III.
   
 
DEL II
 
Kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme af vildtlevende vildt
 
ISO-landekode
Tredjeland
Vildtlevende klov- bærende vildt, bortset fra vildsvin
Vildsvin
Vildtlevende dyr af hestefamilien
Vildtlevende dyr af hareordenen (kaniner og harer)
Vildtlevende fuglevildt
Andre vildt leven-
de landpattedyr
ISO-lande kode
 
AR-0
Argentina (*) (1)
C
C
A
D
AR-0
 
AR-1
Argentina (*) (1)
C
C
A
D
AR-1
 
AR-2
Argentina (*) (1)
C
C
A
D
AR-2
 
AU
Australien
A
A
A
D
A
AU
 
BH
Bahrain
(-)
(-)
(-)
BH
 
BR-0
Brasilien (1)
A
D
BR-0
 
BR-1
Brasilien (1)
A
A
BR-1
 
BR-2
Brasilien (1)
C
A
D
BR-2
 
BR-3
Brasilien (1)
A
D
BR-3
 
BW
Botswana
(-)
(-)
(-)
(-)
BW
 
BY
Hviderusland
(-)
(-)
(-)
BY
 
CA
Canada
A
A
A
A
A
CA
 
CH
Schweiz
A
A
A
A
CH
 
CL
Chile
B
B
A
A
CL
 
CN
Kina
(-)
(-)
(-)
(-)
CN
 
CO
Colombia
(-)
(-)
(-)
CO
 
ET
Etiopien
(-)
(-)
(-)
ET
 
GL
Grønland
A
A
A
GL
 
HK
Hongkong
(-)
(-)
(-)
HK
 
HR
Kroatien
A
D
A
A
HR
 
IL
Israel
(-)
(-)
(-)
(-)
IL
 
IN
Indien
(-)
(-)
(-)
IN
 
IS
Island
(-)
(-)
(-)
(-)
IS
 
KE
Kenya
(-)
(-)
(-)
KE
 
KR
Korea
(-)
(-)
KR
 
MA
Marokko
(-)
(-)
(-)
MA
 
ME
Montenegro
(-)
(-)
(-)
ME
 
MG
Madagaskar
(-)
(-)
(-)
(-)
MG
 
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
(-)
(-)
(-)
MK
 
MU
Mauritius
(-)
(-)
(-)
MU
 
MX
Mexico
(-)
(-)
(-)
(-)
MX
 
MY-0
Malaysia (1)
MY-0
 
MY-1
Malaysia (1)
(-)
(-)
MY-1
 
NA
Namibia (*)
B
B
A
A
D
NA
 
NZ
New Zealand
A
A
A
A
A
NZ
 
PY
Paraguay
(-)
(-)
(-)
PY
 
RS
Serbien (2)
D
D
A
RS
 
RU
Rusland
(-)
(-)
(-)
(-)
RU
 
SG
Singapore
(-)
(-)
(-)
SG
 
SZ
Swaziland
B
B
A
A
SZ
 
TH
Thailand
(-)
(-)
(-)
(-)
TH
 
TN
Tunesien
B
B
A
D
TN
 
TR
Tyrkiet
(-)
(-)
TR
 
UA
Ukraine
(-)
UA
 
US
USA
A
A
A
A
US
 
UY
Uruguay
A
D
UY
 
ZA
Sydafrika (*)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
ZA
 
ZW
Zimbabwe (*)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
ZW
 
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
 
(*) For pasteuriserede kødprodukter og biltong/jerky henvises til dette bilag, del III.
   
 
DEL III A
 
Pasteuriserede kødprodukter og biltong/jerky af tamdyr og opdrættet vildt
 
ISO-landekode
Tredjeland
Tamkvæg og opdrættet klovbærende vildt, bortset fra vildsvin
Tamfår og tam-geder
Tamsvin og opdrættede vildsvin
Tamdyr af hestefamilien
Tamfjerkræ og opdrættet fuglevildt, herunder strudsefugle
Tamkaniner og opdrættede dyr af hareordenen
ISO- lande kode
 
AR
Argentina
F
F
A
AR
 
NA-0
Namibia(1)
E
A
NA-0
 
NA-1
Namibia(1)
E
E
E
A
NA-1
 
ZA-0
Sydafrika(1)
E
A
ZA-0
 
ZA-1
Sydafrika(1)
E
E
E
A
ZA-1
 
ZW
Zimbabwe
E
A
ZW
 
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
   
 
DEL III B
 
Pasteuriserede kødprodukter og biltong/jerky af vildtlevende vildt
 
ISO-landekode
Tredjeland
Vildtlevende klovbærende vildt, bortset fra svin
Vildsvin
Vildtlevende dyr af hestefamilien
Vildlevende dyr af hare ordenen
Vildtlevende fugle-vildt
Andre vildtlevende landpattedyr
ISO-landekode
 
AR
Argentina
A
AR
 
NA-0
Namibia (1)
A
A
E
NA
 
NA-1
Namibia(1)
A
A
E
NA-1
 
ZA-0
Sydafrika(1)
(-)
(-)
(-)
ZA-0
 
ZA-1
Sydafrika(1)
(-)
(-)
(-)
ZA-1
 
ZW
Zimbabwe
(-)
(-)
(-)
ZW
 
Betydningen af koderne beskrives i dette bilag, del IV.
   
 
DEL IV
 
Betydningen af koderne, der benyttes i tabellerne i dette bilag
 
Import ikke tilladt.
 
(-)
Import til omsætning i EU ikke tilladt. Godkendt dyresundhedsmæssigt men ikke restkoncentrationsmæssigt.
 
(1)
Landet er opdelt i regioner, jf. bilag II, del I i beslutning 2007/777/EF.
 
(2)
Eksklusiv Kosovo.
 
(3)
Kun kød af opdrættet rensdyr fra Murmansk-regionen.
 
A-F
Import tilladt i henhold til nedenfor nævnte behandlingsordninger.
 
Uspecifik behandlingsordning
 
A
Der er ikke fastsat nogen minimumstemperatur eller anden behandling af hensyn til dyresundheden for kødprodukter samt behandlede maver, blærer og tarme. Kødet i sådanne kødprodukter samt behandlede maver, blærer og tarme skal dog have undergået en sådan behandling, at snitfladen viser, at det ikke længere har fersk køds karakteristika, og det ferske kød skal desuden opfylde de dyresundhedsregler, som gælder for eksport af fersk kød til Fællesskabet.
 
Specifikke behandlingsordninger - i faldende orden efter strenghed
 
B
Behandling i hermetisk lukket beholder til en F0-værdi på mindst 3,00 (helkonserves).
 
C
Der skal opnås mindst 80º C overalt i kødet og i maverne, blærerne og tarmene under kødprodukternes og de behandlede maver, blærer og tarmes forarbejdning.
 
D
Der skal opnås mindst 70º C overalt i kødet og i maverne, blærerne og tarmene under kødprodukternes og de behandlede maver, blærer og tarmes forarbejdning, eller for rå skinkers vedkommende en behandling bestående af naturlig gæring og modning i mindst ni måneder, således at følgende egenskaber fremkommer.
   
Aw-værdi på højst 0,93 og
   
pH-værdi på højst 6,0.
 
E
For produkter af typen biltong/jerky, en behandling for at opnå:
   
Aw-værdi på højst 0,93 og
   
pH-værdi på højst 6,0.
 
F
Varmebehandling der sikrer en centrumstemperatur på mindst 65º C i tilstrækkelig lang tid til at opnå en pasteuriseringsværdi (pv) på 40 eller derover.


Bilag 14

Tredjelandsliste - Frølår og landsnegle

ISO-lande kode
Tredjeland
Frølår
Land-snegle
ISO-lande kode
AE
De Forenede Arabiske Emirater
+
+
AE
AG
Antigua og Barbuda
+
+
AG
AL
Albanien
+
+
AL
AM
Armenien
+
+
AM
AN
De Nederlandske Antiller
+
+
AN
AO
Angola
+
+
AO
AR
Argentina
+
+
AR
AU
Australien
+
+
AU
AZ
Aserbajdsjan
+
+
AZ
BA
Bosnien-Hercegovina
+
+
BA
BD
Bangladesh
+
+
BD
BJ
Benin
+
+
BJ
BR
Brasilien
+
+
BR
BS
Bahamas
+
+
BS
BY
Hviderusland
+
+
BY
BZ
Belize
+
+
BZ
CA
Canada
+
+
CA
CG
Republikken Congo
+
+
CG
CH
Schweiz
+
+
CH
CI
Elfenbenskysten
+
+
CI
CL
Chile
+
+
CL
CM
Cameroun
+
+
CM
CN
Kina
+
+
CN
CO
Colombia
+
+
CO
CR
Costa Rica
+
+
CR
CU
Cuba
+
+
CU
CV
Kap Verde
+
+
CV
DZ
Algeriet
+
+
DZ
EC
Ecuador
+
+
EC
EG
Egypten
+
+
EG
ER
Eritrea
+
+
ER
FJ
Fiji
+
+
FJ
FK
Falklandsøerne
+
+
FK
GA
Gabon
+
+
GB
GD
Grenada
+
+
GD
GH
Ghana
+
+
GH
GL
Grønland
+
+
GL
GM
Gambia
+
+
GM
GN
Guinea
+
+
GN
GT
Guatemala
+
+
GT
GY
Guyana
+
+
GY
HK
Hongkong
+
+
HK
HN
Honduras
+
+
HN
HR
Kroatien
+
+
HR
ID
Indonesien
+
+
ID
IL
Israel
+
+
IL
IN
Indien
+
+
IN
IR
Iran
+
+
IR
JM
Jamaica
+
+
JM
JP
Japan
+
+
JP
KE
Kenya
+
+
KE
KR
Sydkorea
+
+
KR
KZ
Kasakhstan
+
+
KZ
LK
Sri Lanka
+
+
LK
MA
Marokko
+
+
MA
MD
Moldova
(-)
MD
ME
Montenegro
+
+
ME
MG
Madagaskar
+
+
MG
MK
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
+
+
MK
MM
Myanmar
+
+
MM
MR
Mauretanien
+
+
MR
MU
Mauritius
+
+
MU
MV
Maldiverne
+
+
MV
MX
Mexico
+
+
MX
MY
Malaysia
+
+
MY
MZ
Mozambique
+
+
MZ
NA
Namibia
+
+
NA
NC
Ny Kaledonien
+
+
NC
NG
Nigeria
+
+
NG
NI
Nicaragua
+
+
NI
NZ
New Zealand
+
+
NZ
OM
Oman
+
+
OM
PA
Panama
+
+
PA
PE
Peru
+
+
PE
PG
Papua Ny Guinea
+
+
PG
PH
Filippinerne
+
+
PH
PF
Fransk Polynesien
+
+
PF
PM
Saint Pierre og Miquelon
+
+
PM
PK
Pakistan
+
+
PK
RS
Serbien(1)
+
+
RS
RU
Rusland
+
+
RU
SA
Saudi-Arabien
+
+
SA
SB
Salomonøerne
+
+
SB
SC
Seychellerne
+
+
SC
SG
Singapore
+
+
SG
SH
Saint Helena
+
+
SH
SN
Senegal
+
+
SN
SR
Surinam
+
+
SR
SV
El Salvador
+
+
SV
SY
Syrien
+
SY
TG
Togo
+
+
TG
TH
Thailand
+
+
TH
TN
Tunesien
+
+
TN
TR
Tyrkiet
+
+
TR
TW
Taiwan
+
+
TW
TZ
Tanzania
+
+
TZ
UA
Ukraine
+
+
UA
UG
Uganda
+
+