Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sygedagpenge

I bekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2006 om sygedagpenge, som ændret ved bekendtgørelse nr. 264 af 21. marts 2007, foretages følgende ændring:

§ 1

1. I § 28, stk. 1, ændres »de 15 første kalenderdage« til: »de 21 første kalenderdage«.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2008 og finder anvendelse på sygdomstilfælde, hvor 1. fraværsdag er den 2. juni 2008 eller senere.

Arbejdsdirektoratet, den 28. maj 2008

Jesper Hartvig Pedersen

/ Kirsten Brix Pedersen

Redaktionel note
  • www.adir.dk