Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
31991L0496
 
31997L0078
 
Links til øvrige EU dokumenter
32001D0812
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Område

Kapitel 2   Definitioner

Kapitel 3   Beliggenhed

Kapitel 4   Etablering og finansiering

Kapitel 5   Tilsyn og tilbagekaldelse

Kapitel 6   Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre 1)

I medfør af § 38, § 39, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr, og § 42, § 43, § 49, § 50, § 52, stk. 2 og § 60, stk. 3, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for operatørers etablering og indretning af veterinære grænsekontrolsteder og veterinære inspektionscentre i tilknytning til eksisterende veterinære grænsekontrolsteder med henblik på kontrol med import fra tredjelande af levende dyr, animalske fødevarer, animalske biprodukter, sæd, æg, embryoner, hø, halm eller andre produkter og genstande, hvorved sygdomme og zoonotiske smitstoffer kan spredes.

Kapitel 2

Definitioner

§ 2. Ved grænsekontrolsted forstås et kontrolsted, der er godkendt af EU-kommissionen til at foretage veterinærkontrol af levende dyr eller produkter, som nævnt i § 1, ved ankomst fra tredjelande til EU’s ydre grænse i Danmark.

Stk. 2. Ved inspektionscenter forstås et kontrolsted, der er godkendt af Fødevarestyrelsen til at foretage veterinærkontrol af levende dyr eller produkter, som nævnt i § 1, ved ankomst fra tredjelande til EU’s ydre grænse i Danmark. Et inspektionscenter skal være tilknyttet et godkendt grænsekontrolsted og skal være beliggende i umiddelbar nærhed af grænsekontrolstedet således, at inspektionscentret påviseligt er under embedsdyrlægens kontrol.

Stk. 3. Ved embedsdyrlæge forstås en dyrlæge, som er ansat af Fødevarestyrelsen.

Stk. 4. Ved operatører forstås havne, lufthavne, erhvervsorganisationer, handelsstandsforeninger, enkeltvirksomheder, færgeruter eller andre private interessenter.

Stk. 5. Ved tredjeland forstås lande, der ikke er medlem af EU, og som ikke har indgået en aftale med EU om veterinær grænsekontrol med levende dyr og produkter som nævnt i § 1.

Kapitel 3

Beliggenhed

§ 3. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter skal være beliggende i umiddelbar nærhed af indgangsstedet til Danmark og i et område, som er udpeget eller godkendt af toldmyndighederne i henhold til artikel 38, stk. 1, litra a-b, i forordning (EØF) nr. 2913/92.

Stk. 2. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter i en vis afstand fra indgangsstedet kan dog accepteres, hvis det på grund af geografiske forhold, f.eks. lossekaj, er nødvendigt.

Stk. 3. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter skal ledes af en embedsdyrlæge, som har det faktiske ansvar for kontrollen. Embedsdyrlægen kan lade sig bistå af særligt uddannet hjælpepersonale.

Kapitel 4

Etablering og finansiering

§ 4. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter må først tages i anvendelse, når det er godkendt og opført på fællesskabslisten over grænsekontrolsteder og tilhørende inspektionscentre, der er godkendt til at foretage veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande.

Stk. 2. Et grænsekontrolsted og et inspektionscenter, der er godkendt og opført på fællesskabslisten, jf. stk. 1, til at foretage veterinærkontrol af animalske fødevarer, må endvidere først tages i anvendelse, når det er blevet autoriseret i henhold til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder samt egenkontrol.

Stk. 3. Ansøgning om etablering af et grænsekontrolsted eller et inspektionscenter i tilknytning til et godkendt grænsekontrolsted indsendes sammen med en målfast tegning over faciliteterne til den fødevareregion, hvor grænsekontrolstedet henholdsvis inspektionscentret ønskes opført.

Stk. 4. Når fødevareregionen vurderer, at det nye grænsekontrolsted eller inspektionscenter opfylder reglerne i denne bekendtgørelse, indstiller fødevareregionen, at grænsekontrolstedet henholdsvis inspektionscentret kan godkendes og optages på fællesskabslisten over grænsekontrolsteder og inspektionscentre, der er godkendt til at foretage veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande.

§ 5. Operatøren foretager selv de fornødne investeringer i forbindelse med etablering, indretning og drift af et grænsekontrolsted eller et inspektionscenter.

Stk. 2. Det påhviler operatøren for egen regning at sørge for, at grænsekontrolstedet og inspektionscentret til enhver tid opfylder Fællesskabets betingelser 2)for godkendte grænsekontrolsteder og inspektionscentre.

Stk. 3. Operatøren stiller uden omkostninger for staten grænsekontrolstedets og inspektionscentrets lokaler, faciliteter samt teknisk og administrativt udstyr til rådighed for fødevareregionen samt afholder merudgifter til kontrolpersonale, som skyldes vagtordning.

Stk. 4. Operatøren kan opkræve betaling til dækning af sine udgifter i henhold til stk. 1-3 hos importøren.

Kapitel 5

Tilsyn og tilbagekaldelse

§ 6. Fødevareregionen fører tilsyn med, at operatøren overholder de i § 5, stk. 2, nævnte betingelser.

Stk. 2. Fødevareregionen fører endvidere tilsyn med grænsekontrolsteder og inspektionscentre, der er autoriseret som fødevarevirksomheder.

§ 7. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde og navnlig for at beskytte folke- og dyresundheden suspendere godkendelsen af et grænsekontrolsted og et inspektionscenter.

Stk. 2. Fødevarestyrelsen kan indstille til EU-kommissionen, at en godkendelse tilbagekaldes, såfremt fællesskabsbetingelserne for godkendte grænsekontrolsteder og inspektionscentre ikke er opfyldt, eller hvis grænsekontrolstedet eller inspektionscentret alene benyttes i meget begrænset omfang.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen yder ikke operatøren kompensation i forbindelse med suspendering eller tilbagekaldelse i henhold til stk. 1 eller 2.

Stk. 4. Ved suspendering eller tilbagekaldelse i henhold til stk. 1 eller 2 kan grænsekontrolstedet eller inspektionscentret kun genoptages på fællesskabslisten over grænsekontrolsteder og inspektionscentre, der er godkendt til at foretage veterinærkontrol med dyr og animalske produkter fra tredjelande, efter proceduren i §§ 4-5.

Kapitel 6

Straffe- og ikrafttrædelsesbestemmelser

§ 8. Med bøde straffes den, der:

1) overtræder § 4, stk. 1-2, eller § 5, stk. 2-3, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af: § 7, stk. 1-2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 185 af 25. marts 2002 om veterinære grænsekontrolsteder.

Fødevarestyrelsen, den 15. juli 2008

Anders Munk Jensen

/ Erik Engelst

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører følgende fællesskabslovgivning: Rådets direktiv nr. 91/496/EØF af 15. juni 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EF-Tidende 1991 L 268 s. 56), senest ændret ved direktiv 2006/104 af 20. november 2006 (EF-Tidende 2006 L 363 s. 352), Rådets direktiv nr. 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EF-Tidende 1998 L 24 s. 9), senest ændret ved direktiv 2006/104/EF af 20. november 2006 (EF-Tidende 2006 L 363 s. 352), og Kommissionens beslutning nr. 2001/812/EF af 21. november 2001 om betingelserne for godkendelse af grænsekontrolsteder, der er ansvarlige for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, som føres ind i EF (EF-Tidende 2001 L 306 s. 28), som ændret ved beslutning 2006/590/EF af 1. september 2006 (EF-Tidende 2006 L 240 s. 11).

2) Rådets direktiv nr. 91/496/EØF af 15. juni 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (EF-Tidende 1991 L 268 s. 56), senest ændret ved direktiv 2006/104 af 20. november 2006 (EF-Tidende 2006 L 363 s. 352), Rådets direktiv nr. 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (EF-Tidende 1998 L 24 s. 9), senest ændret ved direktiv 2006/104/EF af 20. november 2006 (EF-Tidende 2006 L 363 s. 352), og Kommissionens beslutning nr. 2001/812/EF af 21. november 2001 om betingelserne for godkendelse af grænsekontrolsteder, der er ansvarlige for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, som føres ind i EF (EF-Tidende 2001 L 306 s. 28), som ændret ved beslutning 2006/590/EF af 1. september 2006 (EF-Tidende 2006 L 240 s. 11).