Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om folkeskolen

(Udvidelse af undervisningspligten til 10 år, mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordninger m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1049 af 28. august 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 208 af 31. marts 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, ændres »en 1-årig børnehaveklasse, en 9-årig grundskole og« til: »en 10-årig grundskole bestående af en børnehaveklasse og 1.-9. klasse samt«.

2. I § 4, stk. 2, ændres »11 år ud over børnehaveklassen« til: »12 år«.

3. I § 5, stk. 2, ændres »den 9-årige grundskole« til: »1.-9. klasse«.

4. I § 5, stk. 7, 1. pkt., ændres »børnehaveklassen og i 1.-9. klasse« til: »grundskolen«.

5. I § 11, stk. 2, indsættes efter »målene for børnehaveklassen«: »og obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen«.

6. I § 12, stk. 1, 1. pkt., ændres »stk. 3« til: »stk. 1, 2. pkt., og stk. 7«.

7. I § 16, stk. 1, nr. 3, ændres », herunder børnehaveklassen« til: »i grundskolen«.

8. I § 17, stk. 1, 1. pkt., udgår »i børnehaveklassen og«.

9. I § 20, stk. 1, udgår »at oprette børnehaveklasse og«.

10. § 24, stk. 1, 2. pkt., ophæves.

11. I § 25, stk. 1, 2. pkt., ændres »inden for 1.-« til: »op til«.

12. I § 25, stk. 2, ophæves 1. pkt., og i stedet indsættes:

»Ved fordelingen af børn i kommunens skoler skal det tilstræbes, at den enkelte klasse kan bevares samlet på de følgende klassetrin i grundskolen, jf. dog stk. 7. Den endelige klassedannelse skal finde sted senest ved udgangen af børnehaveklassen.«

13. § 25, stk. 3, 2. pkt., ophæves.

14. I § 25, stk. 4, 1. pkt., ændres »På « til: »I børnehaveklassen og på « .

15. I § 25 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelsen i stk. 2 af pædagogiske grunde på et møde beslutte, at undervisning fra børnehaveklassen til og med 1. eller 2. klassetrin organiseres i klasser, der omfatter elever med forskellig skolealder (aldersintegrerede klasser). Det er en betingelse, at der er truffet beslutning om, at undervisningen af sådanne klasser varetages af personale som nævnt i § 30. Beslutning efter 1. pkt. træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.«

16. I § 28, stk. 1, 1. pkt., ændres »grundskolen og i« til: »1.-«.

17. I § 33, stk. 1 , ændres »folkeskolens undervisning« til: »undervisningen i folkeskolens grundskole«.

18. § 34, stk. 1, affattes således:

»Undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år, og ophører den 31. juli ved afslutningen af undervisningen på 9. klassetrin. Undervisningspligten ophører dog senest den 31. juli i det kalenderår, hvor barnet fylder 17 år eller har afsluttet uddannelse, der er ligestillet med grundskolen, jf. § 33, stk. 2-7.«

19. I § 34, stk. 2, 2. pkt., udgår »eller en børnehaveklasse«.

20. I § 34 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uanset bestemmelserne i stk. 1 og § 3, stk. 1, af pædagogiske grunde på et møde beslutte, at der skal gøres brug af individuel optagelse baseret på barnets alder (rullende skolestart) i aldersintegrerede klasser efter § 25, stk. 7. Uanset beslutning om rullende skolestart skal det enkelte barn efter anmodning fra forældrene, jf. § 54, optages ved skoleårets start. Beslutning efter 1. pkt. træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler.«

21. § 37, stk. 1, ophæves.

Stk. 2 bliver herefter stk. 1.

22. I § 37, stk. 2, der bliver stk. 1, udgår »i børnehaveklassen med henblik på at kunne gå i 1. klasse året efter«.

23. § 38 ophæves.

24. I § 40 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Kommunalbestyrelsen fastsætter og offentliggør en mål- og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne, jf. § 3, stk. 4, efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. Undervisningsministeren fastsætter regler om krav til indholdet af mål- og indholdsbeskrivelserne.«

Stk. 4 bliver herefter stk. 5.

25. I § 41, stk. 2, ændres »stk. 4« til: »stk. 5«.

26. I § 47 a, stk. 2, ændres »stk. 2-4« til: »stk. 2-5«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2008, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1-5, 7-11, 16-19 og 21-26, træder i kraft den 1. august 2009.

Givet på Amalienborg, den 26. maj 2008

MARGRETHE R.

/ Bertel Haarder