Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til øvrige EU dokumenter
32006R0320
 
32006R0968
 
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om støtte til sukkerroeavlere og maskinstationer i forbindelse med den midlertidige omstruktureringsordning for sukkerindustrien i EU 1)

I medfør af § 1, stk. 1 - 4, § 4, stk. 1 og 5 samt § 22, stk. 2, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (bemyndigelsesloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 297 af 28. april 2004, fastsættes:

§ 1. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse vedrører støtte til sukkerroeavlere og maskinstationer i forbindelse med den midlertidige omstruktureringsordning for sukkerindustrien i EU.

§ 2. Ved en sukkerroeavler forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, som i henhold til indgået leveringskontrakt med en dansk sukkerproducerende virksomhed for produktionsåret 2007/08 har leveret sukkerroer til fremstilling af kvotesukker.

Stk. 2. Ved en maskinstation forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person eller en sammenslutning af fysiske eller juridiske personer, som har udført kontraktarbejde for avlere med henblik på såning eller optagning af sukkerroer til levering i ovennævnte referenceperiode (produktionsår).

Stk. 3. Ved et produktionsår forstås en periode, der begynder den 1. oktober og slutter den 30. september i det følgende år.

Stk. 4. Ved en sukkerproducerende virksomhed forstås en virksomhed, som har del i Danmarks nationale sukkerkvote, tildelt i medfør af art. 17 i Rådets forordning (EF) nr. 318/2006.

§ 3. 10 % af den støtte på 218,75 Euro/tons sukkerkvote, som danske sukkerproducerende virksomheder tildeles, som følge af afkald af 80.083 tons af Danmarks sukkerkvote fra og med produktionsåret 2008/09, svarende til en økonomisk ramme på 1.751.816 Euro, skal forbeholdes sukkerroeavlere og maskinstationer, og fordeles med:

1) 76 % svarende til 1.331.380 Euro til de sukkerroeavlere, der har haft en leveringskontrakt med en dansk sukkerproducerende virksomhed og

2) 24 % svarende til 420.436 Euro til de maskinstationer, der kan dokumentere, at de har udført kontraktarbejde for avlere med henblik på såning eller optagning af sukkerroer.

§ 4. Den i § 3, nr. 1 nævnte støtte til sukkerroeavlerne fordeles i forhold til den mængde, som fremgår af avlerens leveringskontrakt pr. 1. oktober 2007 med en dansk sukkerproducerende virksomhed for produktionsåret 2007/08.

Stk. 2. Sukkerroeavlere tildeles, udover den i § 3, nr. 1 nævnte støtte, en ekstrabetaling på 237,50 Euro/tons sukkerkvote, som Danmark giver afkald på fra og med produktionsåret 2008/09. Ekstrabetalingen fordeles efter kriterierne i stk. 1.

§ 5. Den i § 3, nr. 2 nævnte støtte til maskinstationerne ydes som kompensation for tab som følge af værdiforringelse af deres specialmaskiner, og tildeles efter ansøgning i forhold til tilsået areal eller optaget areal med sukkerroer til levering i henhold til kontrakt for produktionsåret 2007/08. Arbejde på egen bedrift, herunder tilforpagtede eller lejede arealer, kan ikke medtages.

Stk. 2. Støtten fordeles mellem de i stk. 1 nævnte ansøgere, der opfylder kriterierne for tildeling af støtte. Overstiger det samlede beløb den i § 3, nr. 2 afsatte økonomiske ramme foretages en forholdsmæssig reduktion af støtten.

Stk. 3. Uanset stk. 1 kan støtten højst udgøre 10 Euro pr. ha, som ansøger har tilsået, og 72 Euro pr. ha, som ansøger har optaget.

Stk. 4. Hvis det samlede beløb er lavere end det beløb, der er til rådighed, forhøjes den i § 3, nr. 1 nævnte økonomiske ramme med overskuddet.

Stk. 5. Som dokumentation for det udførte kontraktarbejde skal ansøgningen vedlægges dokumentation i form af kopier af fakturaer for udført lønarbejde for avlere for såning og optagning af sukkerroer til levering i henhold til kontrakt for produktionsåret 2007/08. FødevareErhverv kan i særlige tilfælde kræve supplerende dokumentation.

Stk. 6. Hvis det konstateres, at der er afgivet urigtige oplysninger om det areal, som maskinstationen har udført kontraktarbejde på i forbindelse med såning eller optagning af roer for avlere, vil det reviderede støttebeløb blive reduceret med 10 % i sanktion. I tilfælde af at de urigtige oplysninger er afgivet forsætligt, bortfalder hele ansøgningen.

Stk. 7. Ansøgning om tildeling af den i stk. 1 nævnte støtte skal indgives på det ansøgningsskema, der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse.

§ 6. FødevareErhverv træffer afgørelse efter denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ansøgning om tildeling af støtte efter § 5 skal være modtaget i FødevareErhverv, Nyropsgade 30, 1780 København V, senest den 30. august 2008. Ansøgninger som modtages efter nævnte dato vil blive afvist.

Stk. 3. Plantedirektoratet forestår efter bemyndigelse kontrol af de ansøgninger, der er indsendt efter § 5 af maskinstationer for udført kontraktarbejde for avlere. Kontrollen kan omfatte besøg hos såvel maskinstationer som avlere, der er omfattet af maskinstationernes ansøgninger.

Stk. 4. Tilskud udbetales til støttemodtagerens NemKonto.

§ 7. Støtte efter denne ordning kan bortfalde og allerede udbetalt støtte kan kræves tilbagebetalt, hvis den der er ansvarlig for ansøgningen har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller fortielser af betydning for sagens afgørelse,

1) den der er ansvarlig for ansøgningen tilsidesætter sine pligter efter bemyndigelseslovens § 4, stk. 2 og 3, eller

2) støttebetingelserne i øvrigt ikke er opfyldt.

Stk. 2. Ved opgørelse af tilbagebetalingskrav tillægges der renter. Rentetillægget beregnes fra forfaldsdag og med den i renteloven fastsatte referencesats med tillæg. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.

§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2008

FødevareErhverv, den 24. juni 2008

Arent B. Josefsen

/ Olaf Højgaard Pedersen


Bilag 1

Ansøgningsskema om tildeling af omstruktureringsstøtte for dyrkningsåret 2007 til maskinstationer, herunder landmænd, der har udført kontraktarbejde for avlere

Ansøgningsfrist 30. august 2008

 
 
1. Oplysninger om ansøger:
 
CVR-nr./CPR-nr.:
 
   
   
Navn:
 
   
   
Gade/vej og nr.:
 
   
   
Postnr. og by:
 
   
   
Telefon nr.:
 
   
   
   

2. Samlet opgørelse af tilsået og/eller optaget sukkerroeareal, ha for avlere, jf. bilag:

   
Tilsået sukkerroeareal, ha
Optaget sukkerroeareal, ha
   
   
   

3. Øvrige oplysninger:

 
 
 
 
 
 

4. Erklæring og underskrift fra ansøger:

 
Undertegnede bekræfter herved, at de afgivne oplysninger, der er afgivet i denne ansøgning om kontraktarbejde udført for avlere i forbindelse med tilsåning og optagning af sukkerroer til levering i produktionsåret 2007/08 er fuldstændige og korrekte.
 
 
   
Dato:
Underskrift:
   


Bilag 2

Bilag for dokumentation for udført kontraktarbejde i dyrkningsåret 2007 for sukkerroeavlere (kan ikke omfatte arbejde på egen bedrift, herunder tilforpagtede og lejede arealer)

       
       
Navn
Adresse
Tilsået
sukkerroeareal, ha
Bilag nr.
   
     
     
     
   
     
     
     
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
     
     
     

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, som er nødvendige for anvendelsen af følgende forordninger: Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet, som senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1261/2007 af 9. oktober 2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 968/2006 af 27. juni 2006 om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af Rådets forordning (EF) nr. 320/2006, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1264/2007 af 26. oktober 2007. I bekendtgørelsen er medtaget visse bestemmelser fra ovennævnte forordninger. Ifølge artikel 249 i EF-traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gengivelse af disse bestemmelser er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i Danmark.