Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

Kapitel 2   Delegerede beføjelser til Miljøministeriets miljøcentre

Kapitel 3   Call in i konkrete sager

Kapitel 4   Ikrafttræden

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

I medfør af § 63, stk. 1 og 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, jf. lov nr. 1572 af 20. december 2006, fastsættes:

Kapitel 1

Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

§ 1. Miljøstyrelsen forbereder følgende beføjelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, hvor miljøministeren er den kompetente myndighed:

1) Fastlæggelse af omfanget af tilsynsmyndighedens tilsynsforpligtelse for en bestemt periode, jf. lovens § 54, stk. 2.

2) Beslutning om overtagelse af kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning, jf. lovens § 65, stk. 1.

3) Beslutning om overtagelse af kommunalbestyrelsens godkendelses- og tilsynskompetence efter loven i væsentlige sager efter ansøgning fra et husdyrbrug eller en kommunalbestyrelse, jf. lovens § 65, stk. 2.

§ 2. Følgende beføjelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om afgørelser truffet med hjemmel i bestemmelserne i lovens kapitel 3, 4 og 5 a samt underretning af vedkommende kommunalbestyrelse, jf. lovens § 62.

2) Meddelelse af pålæg til kommunalbestyrelser om tilvejebringelse af oplysninger, herunder om formen heraf, jf. lovens § 66.

3) Meddelelse af pålæg til kommunalbestyrelser om at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende loven op til behandling og beslutning, jf. lovens § 67.

4) Træffe bestemmelse med henblik på at opfylde Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forhold, som er omfattet af loven, jf. lovens § 75, stk. 1.

Kapitel 2

Delegerede beføjelser til Miljøministeriets miljøcentre

§ 3. Følgende beføjelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug delegeres fra miljøministeren til Miljøministeriets miljøcentre:

1) Modtagelse af sager om overtrædelse af afgørelse og afgørelseskompetence, jf. lovens 44, stk. 4.

2) Modtagelse af afgørelse fra tilsynsmyndigheden om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 54 h, stk. 1.

3) Kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i sager, der berører andre myndigheders lovbestemte opgaver eller har større betydning, når miljøministeren træffer beslutning herom, jf. lovens § 65, stk. 1.

4) Kommunalbestyrelsens beføjelser efter loven i væsentlige sager om kommunalbestyrelsens godkendelses- og tilsynskompetence vedrørende husdyrbrug, når miljøministeren træffer beslutning herom, jf. lovens § 65, stk. 2.

5) Meddelelse af pålæg til kommunalbestyrelser om at tilvejebringe oplysninger til brug for en vurdering af forhold, der reguleres efter loven inden for den enkelte kommunes område, herunder at oplysningerne skal afgives i en bestemt form, jf. lovens § 66.

6) Indhentelse af oplysninger hos andre offentlige myndigheder, der er nødvendige for at kontrollere overholdelsen af loven og regler udstedt i medfør af loven, og i forbindelse hermed sammenstilling og samkøring af oplysninger, herunder personoplysninger, i kontroløjemed, jf. lovens § 70.

7) Påklage af kommunalbestyrelsens afgørelse, jf. lovens § 84, stk. 1, nr. 2.

§ 4. Miljøcenter Ringkøbing, Miljøcenter Aalborg, Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing Falster varetager deres beføjelser i bekendtgørelsen inden for de kommuner, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

Kapitel 3

Call in i konkrete sager

§ 5. Miljøministeren kan beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Miljøministeren kan endvidere beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Miljøministeriets miljøcentre.

§ 6. Direktøren for Miljøstyrelsen kan beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Miljøministeriets miljøcentre.

Delegation i konkrete sager

§ 7. Miljøministeren kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen eller efter ministerens beslutning om call in ligger hos ministeren, til Miljøstyrelsen eller Miljøministeriets miljøcentre.

§ 8. Miljøministeren kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, herunder forberedelsen af ministerens udøvelse af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen ligger hos Miljøstyrelsen, til Miljøministeriets miljøcentre.

Stk. 2. Miljøministeren kan endvidere beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen ligger hos Miljøministeriets miljøcentre, til Miljøstyrelsen.

§ 9. Direktøren for Miljøstyrelsen kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, herunder forberedelsen af miljøministerens udøvelse af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen ligger hos Miljøstyrelsen, til Miljøministeriets miljøcentre.

Instruktionsbeføjelse og tilsyn

§ 10. Miljøministeren kan give direktøren for Miljøstyrelsen instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er delegeret til Miljøstyrelsen i bekendtgørelsen.

§ 11. Direktøren for Miljøstyrelsen fører tilsyn med og kan give direktørerne for Miljøministeriets miljøcentre instruktioner vedrørende miljøcentrenes udøvelse af de beføjelser, der er delegeret til dem i bekendtgørelsen.

Klage over afgørelser truffet med hjemmel i loven

§ 12. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til miljøministeren.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Miljøministeriets miljøcentre efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til Miljøstyrelsen eller miljøministeren.

Stk. 3. Afgørelser kan i øvrigt påklages til Miljøklagenævnet efter reglerne i lovens § 76.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 13. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1126 af 21. september 2007 om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under Miljøministeriet ophæves.

Miljøministeriet, den 26. juni 2008

Troels Lund Poulsen

/ Ole Christiansen


Bilag 1

Kommuner inden for hvilke Miljøministeriets miljøcentre varetager deres beføjelser i bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 4:

   
Miljøcenter Ringkøbing, Miljøcenter Aalborg, Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing Falster varetager deres beføjelser inden for følgende kommuner:
   
Miljøcenter Ringkøbing:
1)
Herning Kommune,
2)
Holstebro Kommune,
3)
Ikast-Brande Kommune
4)
Lemvig Kommune,
5)
Ringkøbing-Skjern Kommune
6)
Skive Kommune,
7)
Struer Kommune og
8)
Viborg Kommune.
   
Miljøcenter Aalborg:
1)
Brønderslev Kommune,
2)
Frederikshavn Kommune,
3)
Hjørring Kommune,
4)
Jammerbugt Kommune,
5)
Læsø Kommune,
6)
Mariagerfjord Kommune,
7)
Morsø Kommune,
8)
Rebild Kommune,
9)
Thisted Kommune,
10)
Vesthimmerlands Kommune og
11)
Aalborg Kommune.
   
Miljøcenter Århus:
1)
Favrskov Kommune,
2)
Hedensted Kommune,
3)
Horsens Kommune,
4)
Norddjurs Kommune,
5)
Odder Kommune,
6)
Randers Kommune,
7)
Samsø Kommune,
8)
Silkeborg Kommune,
9)
Skanderborg Kommune,
10)
Syddjurs Kommune og
11)
Århus Kommune.
   
Miljøcenter Ribe:
1)
Billund Kommune,
2)
Esbjerg Kommune,
3)
Fanø Kommune,
4)
Fredericia Kommune,
5)
Haderslev Kommune,
6)
Kolding Kommune,
7)
Sønderborg Kommune,
8)
Tønder Kommune,
9)
Varde Kommune,
10)
Vejen Kommune,
11)
Vejle Kommune og
12)
Aabenraa Kommune.
   
Miljøcenter Odense:
1)
Assens Kommune,
2)
Faaborg-Midtfyn Kommune,
3)
Kerteminde Kommune,
4)
Langeland Kommune,
5)
Middelfart Kommune,
6)
Nordfyns Kommune,
7)
Nyborg Kommune,
8)
Odense Kommune,
9)
Svendborg Kommune og
10)
Ærø Kommune.
   
Miljøcenter Roskilde:
1)
Albertslund Kommune,
2)
Allerød Kommune,
3)
Ballerup Kommune,
4)
Bornholms Regionskommune,
5)
Brøndby Kommune,
6)
Dragør Kommune,
7)
Egedal Kommune,
8)
Fredensborg Kommune,
9)
Frederiksberg Kommune,
10)
Frederikssund Kommune,
11)
Halsnæs Kommune,
12)
Furesø Kommune,
13)
Gentofte Kommune,
14)
Gladsaxe Kommune,
15)
Glostrup Kommune,
16)
Greve Kommune,
17)
Gribskov Kommune,
18)
Helsingør Kommune,
19)
Herlev Kommune,
20)
Hillerød Kommune,
21)
Holbæk Kommune,
22)
Hvidovre Kommune,
23)
Høje-Taastrup Kommune,
24)
Hørsholm Kommune,
25)
Ishøj Kommune,
26)
Kalundborg Kommune,
27)
Københavns Kommune,
28)
Køge Kommune,
29)
Lejre Kommune,
30)
Lyngby-Taarbæk Kommune,
31)
Odsherred Kommune,
32)
Roskilde Kommune,
33)
Rudersdal Kommune,
34)
Rødovre Kommune,
35)
Solrød Kommune,
36)
Stevns Kommune,
37)
Tårnby Kommune og
38)
Vallensbæk Kommune.
   
Miljøcenter Nykøbing Falster:
1)
Faxe Kommune,
2)
Guldborgsund Kommune,
3)
Lolland Kommune,
4)
Næstved Kommune,
5)
Ringsted Kommune,
6)
Slagelse Kommune,
7)
Sorø Kommune og
8)
Vordingborg Kommune.