Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

Kapitel 2   Delegerede beføjelser til Miljøministeriets miljøcentre

Kapitel 3   Call in i konkrete sager

Kapitel 4   Ikrafttræden

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

I medfør af § 59, stk. 1 og 2, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 282 af 22. marts 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

§ 1. Følgende beføjelser i lov om forurenet jord delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Udarbejdelse af vejledninger på lovens område.

2) Udvikling og afprøvning af ny teknologi inden for jordforureningsområdet og i den forbindelse afholdelse af udgifter og ydelse af tilskud til projekter vedrørende afværgeforanstaltninger, udviklingsprojekter, kriteriefastsættelse, risikovurdering, information, erfaringsopsamling, udbud af projekter, administration, revision, evaluering og til forsikringer vedrørende eventuelt erstatningsansvar i forbindelse med udførelsen af opgaven, jf. lovens § 17, stk. 3 og 4.

3) Modtagelse af rådgivning fra Depotrådet, jf. lovens § 24, stk. 3.

4) Afholdelse af udgifter, herunder ydelse af tilskud, som en del af værditabsordningen til information, administration, revision, evaluering og til resultatformidling m.v., jf. lovens § 36.

5) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om afgørelser truffet med hjemmel i lovens kapitel 4 a, og underretning af vedkommende regionsråd, kommunalbestyrelse eller miljøcenter herom, jf. lovens § 56 a, stk. 2.

6) Pålæg til regionsrådene og kommunalbestyrelserne om at tage spørgsmål, herunder konkrete sager, vedrørende jordforurening op til behandling og afgørelse, jf. lovens § 61, stk. 1.

7) Forberedelse af miljøministerens afgørelse om at pålægge regionsrådene at gennemføre undersøgelses- og afværgelsesforanstaltninger på arealer, der er kortlagt eller kunne have været kortlagt, jf. lovens § 61, stk. 2.

8) Pålæg til regionsrådene og kommunalbestyrelserne om at tilvejebringe oplysninger til brug for vurdering af forhold, der reguleres efter loven inden for den enkelte kommunes eller den enkelte regions område, herunder om at oplysningerne skal afgives i en bestemt form, jf. lovens § 61, stk. 3.

9) Meddelelse som tilsynsmyndighed efter anmodning fra regionsrådet af alle oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af forhold, der reguleres efter loven inden for den enkelte kommunes område, jf. lovens § 62.

Kapitel 2

Delegerede beføjelser til Miljøministeriets miljøcentre

§ 2. Følgende beføjelser i lov om forurenet jord delegeres fra miljøministeren til Miljøcenter Århus, Miljøcenter Odense og Miljøcenter Roskilde, jf. dog stk. 2:

1) Afgørelse om påbud vedrørende forureninger, jf. lovens § 39, stk. 2.

2) Modtagelse af anmodning om underretning fra lokale foreninger og organisationer om, hvilke bestemte typer af afgørelser efter lovens kapitel 4 a foreningen ønsker underretning om, jf. lovens § 56 a, stk. 1

3) Meddelelse som tilsynsmyndighed efter anmodning fra regionsrådet af alle oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af forhold, der reguleres efter loven inden for den enkelte kommunes område, jf. lovens § 62.

4) Modtagelse af sager fra kommunalbestyrelsen om manglende efterkommelse af påbud, jf. lovens § 65, stk. 2.

5) Tilsyn med at påbud efterkommes, jf. lovens § 66 a, stk. 1.

6) Underretning af den stedlige arbejdstilsynsmyndighed, jf. lovens § 66 a, stk. 2.

7) Underretning af den stedlige byggemyndighed, jf. lovens § 66 a, stk. 3.

8) Underretning af de berørte vandforsyninger, jf. lovens § 66 a, stk. 4.

9) Modtagelse af underretning fra kommunalbestyrelsen om en jordforurening, jf. lovens § 70, stk. 1.

10) Kompetence til at anmode enhver ejer eller bruger om at give alle oplysninger til brug for udførelse af miljøcentrenes opgaver efter loven eller efter de regler, der fastsættes med hjemmel i loven, jf. lovens § 72, stk. 1.

11) Krav om dækning af udgifter, jf. lovens § 73, stk. 1.

Stk. 2. Beføjelserne i stk. 1 delegeres dog til Miljøcenter Ringkøbing, Miljøcenter Aalborg, Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing Falster, når forureningen stammer fra virksomheder, hvor tilsynet hermed efter miljøbeskyttelsesloven er delegeret til disse centre i medfør af bekendtgørelse om henlæggelse af opgaver og beføjelser til By- og Landskabsstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre.

Stk. 3. Modtagelse af afgørelse fra påbudsmyndigheden om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade og det materiale, der er indgået i vurderingen af sagen, jf. lovens § 38 h, stk. 1, ligger hos Miljøcenter Ringkøbing, Miljøcenter Aalborg, Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing Falster.

§ 3. Miljøcenter Ringkøbing, Miljøcenter Aalborg, Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing Falster varetager deres beføjelser i bekendtgørelsen inden for de kommuner, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 1.

Kapitel 3

Call in i konkrete sager

§ 4. Miljøministeren kan beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Miljøstyrelsen.

Stk. 2. Miljøministeren kan endvidere beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Miljøministeriets miljøcentre.

§ 5. Direktøren for Miljøstyrelsen kan beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Miljøministeriets miljøcentre.

Delegation i konkrete sager

§ 6. Miljøministeren kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen eller efter ministerens beslutning om call in ligger hos ministeren, til Miljøstyrelsen eller Miljøministeriets miljøcentre.

§ 7. Miljøministeren kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, herunder forberedelsen af ministerens udøvelse af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen ligger hos Miljøstyrelsen, til Miljøministeriets miljøcentre.

Stk. 2. Miljøministeren kan endvidere beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen ligger hos Miljøministeriets miljøcentre, til Miljøstyrelsen.

§ 8. Direktøren for Miljøstyrelsen kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, herunder forberedelsen af ministerens udøvelse af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen ligger hos Miljøstyrelsen, til Miljøministeriets miljøcentre.

Instruktionsbeføjelse og tilsyn

§ 9. Miljøministeren kan give direktøren for Miljøstyrelsen instruktioner vedrørende udøvelsen af de beføjelser, der er delegeret til Miljøstyrelsen i bekendtgørelsen.

§ 10. Direktøren for Miljøstyrelsen fører tilsyn med og kan give direktørerne for Miljøministeriets miljøcentre instruktioner vedrørende miljøcentrenes udførelse af de beføjelser, der er delegeret til dem i bekendtgørelsen.

Klage

§ 11. Afgørelser truffet af Miljøstyrelsen kan ikke påklages til miljøministeren.

Stk. 2. Afgørelser truffet af Miljøministeriets miljøcentre kan ikke påklages til Miljøstyrelsen eller miljøministeren.

Stk. 3. Afgørelser kan i øvrigt påklages til Miljøklagenævnet efter reglerne i lovens § 77, stk. 1.

Kapitel 4

Ikrafttræden

§ 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1645 af 13. december 2006 om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og de statslige miljøcentre under Miljøministeriet ophæves.

Miljøministeriet, den 26. juni 2008

Troels Lund Poulsen

/ Ole Christiansen


Kommuner inden for hvilke Miljøministeriets miljøcentre varetager deres beføjelser i bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 3:

1. Miljøcenter Århus, Miljøcenter Odense og Miljøcenter Roskilde varetager deres beføjelser, som nævnt i § 2, stk. 1, inden for følgende kommuner:

Miljøcenter Århus:

1) Brønderslev Kommune,

2) Favrskov Kommune,

3) Frederikshavn Kommune,

4) Hedensted Kommune,

5) Herning Kommune,

6) Hjørring Kommune,

7) Holstebro Kommune,

8) Horsens Kommune,

9) Ikast-Brande Kommune,

10) Jammerbugt Kommune,

11) Lemvig Kommune,

12) Læsø Kommune,

13) Mariagerfjord Kommune,

14) Morsø Kommune,

15) Norddjurs Kommune,

16) Odder Kommune,

17) Randers Kommune,

18) Rebild Kommune,

19) Ringkøbing-Skjern Kommune,

20) Samsø Kommune,

21) Silkeborg Kommune,

22) Skanderborg Kommune,

23) Skive Kommune,

24) Struer Kommune,

25) Syddjurs Kommune,

26) Thisted Kommune,

27) Vesthimmerlands Kommune,

28) Viborg Kommune,

29) Aalborg Kommune og

30) Århus Kommune.

Miljøcenter Odense:

1) Assens Kommune,

2) Billund Kommune,

3) Esbjerg Kommune,

4) Fanø Kommune,

5) Fredericia Kommune,

6) Faaborg-Midtfyn Kommune,

7) Haderslev Kommune,

8) Kerteminde Kommune,

9) Kolding Kommune,

10) Langeland Kommune,

11) Middelfart Kommune,

12) Nordfyns Kommune,

13) Nyborg Kommune,

14) Odense Kommune,

15) Svendborg Kommune,

16) Sønderborg Kommune,

17) Tønder Kommune,

18) Varde Kommune,

19) Vejen Kommune,

20) Vejle Kommune,

21) Ærø Kommune og

22) Aabenraa Kommune.

Miljøcenter Roskilde:

1) Albertslund Kommune,

2) Allerød Kommune,

3) Ballerup Kommune,

4) Bornholms Regionskommune,

5) Brøndby Kommune,

6) Dragør Kommune,

7) Egedal Kommune,

8) Faxe Kommune,

9) Fredensborg Kommune,

10) Frederiksberg Kommune,

11) Frederikssund Kommune,

12) Furesø Kommune,

13) Gentofte Kommune,

14) Gladsaxe Kommune,

15) Glostrup Kommune,

16) Greve Kommune,

17) Gribskov Kommune,

18) Guldborgsund Kommune,

19) Halsnæs Kommune,

20) Helsingør Kommune,

21) Herlev Kommune,

22) Hillerød Kommune,

23) Holbæk Kommune,

24) Hvidovre Kommune,

25) Høje-Taastrup Kommune,

26) Hørsholm Kommune,

27) Ishøj Kommune,

28) Kalundborg Kommune,

29) Københavns Kommune,

30) Køge Kommune,

31) Lejre Kommune,

32) Lolland Kommune,

33) Lyngby-Taarbæk Kommune,

34) Næstved Kommune,

35) Odsherred Kommune,

36) Ringsted Kommune,

37) Roskilde Kommune,

38) Rudersdal Kommune,

39) Rødovre Kommune,

40) Slagelse Kommune,

41) Solrød Kommune,

42) Sorø Kommune,

43) Stevns Kommune,

44) Tårnby Kommune,

45) Vallensbæk Kommune og

46) Vordingborg Kommune.

2. Miljøcenter Ringkøbing, Miljøcenter Aalborg, Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing Falster varetager deres beføjelser som nævnt i § 2, stk. 2, jf. stk. 1, inden for følgende kommuner:

Miljøcenter Aalborg:

1) Brønderslev Kommune,

2) Frederikshavn Kommune,

3) Hjørring Kommune,

4) Jammerbugt Kommune,

5) Læsø Kommune,

6) Mariagerfjord Kommune,

7) Morsø Kommune,

8) Rebild Kommune,

9) Thisted Kommune,

10) Vesthimmerlands Kommune og

11) Aalborg Kommune.

Miljøcenter Århus:

1) Favrskov Kommune,

2) Hedensted Kommune,

3) Horsens Kommune,

4) Norddjurs Kommune,

5) Odder Kommune,

6) Randers Kommune,

7) Samsø Kommune,

8) Silkeborg Kommune,

9) Skanderborg Kommune,

10) Syddjurs Kommune og

11) Århus Kommune.

Miljøcenter Ringkøbing:

1) Herning Kommune,

2) Holstebro Kommune,

3) Ikast-Brande Kommune

4) Lemvig Kommune,

5) Ringkøbing-Skjern Kommune

6) Skive Kommune,

7) Struer Kommune og

8) Viborg Kommune.

Miljøcenter Ribe:

1) Billund Kommune,

2) Esbjerg Kommune,

3) Fanø Kommune,

4) Fredericia Kommune,

5) Haderslev Kommune,

6) Kolding Kommune,

7) Sønderborg Kommune,

8) Tønder Kommune,

9) Varde Kommune,

10) Vejen Kommune,

11) Vejle Kommune og

12) Aabenraa Kommune.

Miljøcenter Odense:

1) Assens Kommune,

2) Faaborg-Midtfyn Kommune,

3) Kerteminde Kommune,

4) Langeland Kommune,

5) Middelfart Kommune,

6) Nordfyns Kommune,

7) Nyborg Kommune,

8) Odense Kommune,

9) Svendborg Kommune og

10) Ærø Kommune.

Miljøcenter Nykøbing Falster:

1) Faxe Kommune,

2) Guldborgsund Kommune,

3) Lolland Kommune,

4) Næstved Kommune,

5) Ringsted Kommune,

6) Slagelse Kommune,

7) Sorø Kommune og

8) Vordingborg Kommune.

Miljøcenter Roskilde:

1) Albertslund Kommune,

2) Allerød Kommune,

3) Ballerup Kommune,

4) Bornholms Regionskommune,

5) Brøndby Kommune,

6) Dragør Kommune,

7) Egedal Kommune,

8) Fredensborg Kommune,

9) Frederiksberg Kommune,

10) Frederikssund Kommune,

11) Furesø Kommune,

12) Gentofte Kommune,

13) Gladsaxe Kommune,

14) Glostrup Kommune,

15) Greve Kommune,

16) Gribskov Kommune,

17) Halsnæs Kommune,

18) Helsingør Kommune,

19) Herlev Kommune,

20) Hillerød Kommune,

21) Holbæk Kommune,

22) Hvidovre Kommune,

23) Høje-Taastrup Kommune,

24) Hørsholm Kommune,

25) Ishøj Kommune,

26) Kalundborg Kommune,

27) Københavns Kommune,

28) Køge Kommune,

29) Lejre Kommune,

30) Lyngby-Taarbæk Kommune,

31) Odsherred Kommune,

32) Roskilde Kommune,

33) Rudersdal Kommune,

34) Rødovre Kommune,

35) Solrød Kommune,

36) Stevns Kommune,

37) Tårnby Kommune og

38) Vallensbæk Kommune.