Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i miljøskadeloven til styrelser og miljøcentre under Miljøministeriet

I medfør af § 43, stk. 1 og 2, i lov nr. 466 af 17. juni 2008 om undersøgelse, forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (miljøskadeloven), fastsættes:

Delegerede beføjelser til Miljøstyrelsen

§ 1. Følgende beføjelser delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

1) Modtagelse af anmodning om underretning fra landsdækkende foreninger og organisationer om afgørelser og underretning af vedkommende miljøcenter herom, jf. lovens § 42, stk. 2.

Delegerede beføjelser til Miljøministeriets miljøcentre

§ 2. Følgende beføjelser delegeres fra miljøministeren til alle Miljøministeriets miljøcentre:

1) Modtagelse af sikkerhedsstillelse til dækning af miljøcenterets udgifter til sagsbehandling og håndhævelse, jf. lovens § 19, stk. 1.

2) Fastsættelse af sikkerhedsstillelsens størrelse m.v., jf. lovens § 19, stk. 2.

3) Meddelelse af påbud om oplysninger og undersøgelser m.v., jf. lovens § 20.

4) Fremsendelse af nye oplysninger til den myndighed, der har truffet afgørelsen, jf. lovens § 21, stk. 1.

5) Meddelelse af påbud om forebyggende foranstaltninger eller praktisk gennemførlige tiltag, jf. lovens § 22, stk. 1.

6) Meddelelse af påbud om afhjælpende foranstaltninger, jf. lovens § 23, stk. 1 eller 2.

7) Afgørelse om, hvilken miljøskade der skal afhjælpes først, jf. lovens § 24.

8) Meddelelse af tålepåbud, jf. lovens § 25, stk. 2.

9) Modtagelse af erstatningskrav og indtræden i skadelidtes erstatningskrav, jf. lovens § 25, stk. 3.

10) Udførelse af de opgaver, som er tillagt vejbestyrelsen i henhold til lov om offentlige veje, jf. § 25, stk. 4.

11) Meddelelse af påbud efter §§ 20, 22 og 23 i tilfælde af flere ansvarlige, jf. lovens § 26.

12) Tinglysning og aflysning af forvarslede og meddelt påbud, jf. lovens § 27, stk. 1 og 4.

13) Modtagelse af underretning, jf. lovens § 28.

14) Tilsyn med overholdelse af loven og regler fastsat i medfør af loven, jf. lovens § 31.

15) Foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, jf. lovens § 32.

16) Meddelelse om, at ulovlige forhold skal bringes til ophør, jf. lovens § 33, stk. 1.

17) Lade påbudte foranstaltninger udføre, jf. lovens § 33, stk. 2.

18) Adgang uden retskendelse til ejendomme, lokaliteter og transportmidler og adgang til at fotografere, kopiere eller medtage dokumenter og andre genstande, samt modtagelse af hjælp og vejledning fra indehavere og ansatte, jf. lovens § 34, stk. 1 og 3.

19) Modtagelse af vejledning og hjælp fra indehavere og ansatte, jf. lovens § 34, stk. 3.

20) Udførelse af nødvendige undersøgelser for den ansvarliges regning, jf. lovens § 35.

21) Modtagelse af anmodninger om at træffe foranstaltninger, jf. lovens 36, stk. 1.

22) Underretning af klageberettigede og fravigelse af frist, jf. lovens § 38, stk. 1.

23) Modtagelse af anmodning om underretning fra lokale foreninger og organisationer om afgørelser, jf. lovens § 42, stk. 1.

24) Afgørelse om, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet skal tilvejebringe oplysninger, jf. lovens § 44, stk. 1.

25) Bestemmelse om, at klager over påbud eller afgørelser om sikkerhedsstillelse ikke skal have opsættende virkning, jf. lovens § 51.

26) Modtagelse og videresendelse af klager, jf. lovens § 52, stk. 1.

§ 3. Miljøcenter Ringkøbing, Miljøcenter Aalborg, Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing Falster varetager deres beføjelser i bekendtgørelsen inden for de kommuner, der fremgår af bilag 1.

Call in i konkrete sager

§ 4. Miljøministeren kan beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Miljøministeriets miljøcentre.

§ 5. Direktøren for Miljøstyrelsen, direktøren for By- og Landskabsstyrelsen eller direktøren for Skov- og Naturstyrelsen kan beslutte at overtage en beføjelse, der efter bekendtgørelsen skal udøves af Miljøministeriets miljøcentre, i det omfang den pågældende styrelse har ressortansvaret for den lovgivning, hvorefter afgørelsen om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, er truffet.

Delegation i konkrete sager

§ 6. Miljøministeren kan beslutte at delegere udøvelsen af en beføjelse, der efter bekendtgørelsen ligger hos Miljøministeriets miljøcentre, til Miljøstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen eller Skov- og Naturstyrelsen.

Instruktionsbeføjelse og tilsyn

§ 7. Direktøren for Miljøstyrelsen, direktøren for By- og Landskabsstyrelsen eller direktøren for Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med og kan give direktørerne for Miljøministeriets miljøcentre instruktioner vedrørende miljøcentrenes udøvelse af de beføjelser, der er delegeret til dem i bekendtgørelsen, i det omfang den pågældende styrelse har ressortansvaret for den lovgivning, hvorefter afgørelsen om, at der foreligger en miljøskade eller en overhængende fare for en miljøskade, er truffet.

Klage over afgørelser

§ 8. Afgørelser truffet af Miljøministeriets miljøcentre efter bekendtgørelsen kan ikke påklages til en styrelse eller til miljøministeren.

Stk. 2. Afgørelser kan i øvrigt påklages til Miljøklagenævnet eller Naturklagenævnet, jf. lovens § 50.

Ikrafttræden

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Miljøministeriet, den 26. juni 2008

Troels Lund Poulsen

/ Ole Christiansen


Bilag 1

Kommuner inden for hvilke Miljøministeriets miljøcentre varetager deres beføjelser i bekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 3:

Miljøcenter Ringkøbing, Miljøcenter Aalborg, Miljøcenter Århus, Miljøcenter Ribe, Miljøcenter Odense, Miljøcenter Roskilde og Miljøcenter Nykøbing Falster varetager deres beføjelser inden for følgende kommuner:

Miljøcenter Ringkøbing:

1) Herning Kommune,

2) Holstebro Kommune,

3) Ikast-Brande Kommune

4) Lemvig Kommune,

5) Ringkøbing-Skjern Kommune

6) Skive Kommune,

7) Struer Kommune og

8) Viborg Kommune.

Miljøcenter Aalborg:

1) Brønderslev Kommune,

2) Frederikshavn Kommune,

3) Hjørring Kommune,

4) Jammerbugt Kommune,

5) Læsø Kommune,

6) Mariagerfjord Kommune,

7) Morsø Kommune,

8) Rebild Kommune,

9) Thisted Kommune,

10) Vesthimmerlands Kommune og

11) Aalborg Kommune.

Miljøcenter Århus:

1) Favrskov Kommune,

2) Hedensted Kommune,

3) Horsens Kommune,

4) Norddjurs Kommune,

5) Odder Kommune,

6) Randers Kommune,

7) Samsø Kommune,

8) Silkeborg Kommune,

9) Skanderborg Kommune,

10) Syddjurs Kommune og

11) Århus Kommune.

Miljøcenter Ribe:

1) Billund Kommune,

2) Esbjerg Kommune,

3) Fanø Kommune,

4) Fredericia Kommune,

5) Haderslev Kommune,

6) Kolding Kommune,

7) Sønderborg Kommune,

8) Tønder Kommune,

9) Varde Kommune,

10) Vejen Kommune,

11) Vejle Kommune og

12) Aabenraa Kommune.

Miljøcenter Odense:

1) Assens Kommune,

2) Faaborg-Midtfyn Kommune,

3) Kerteminde Kommune,

4) Langeland Kommune,

5) Middelfart Kommune,

6) Nordfyns Kommune,

7) Nyborg Kommune,

8) Odense Kommune,

9) Svendborg Kommune og

10) Ærø Kommune.

Miljøcenter Roskilde:

1) Albertslund Kommune,

2) Allerød Kommune,

3) Ballerup Kommune,

4) Bornholms Regionskommune,

5) Brøndby Kommune,

6) Dragør Kommune,

7) Egedal Kommune,

8) Fredensborg Kommune,

9) Frederiksberg Kommune,

10) Frederikssund Kommune,

11) Halsnæs Kommune,

12) Furesø Kommune,

13) Gentofte Kommune,

14) Gladsaxe Kommune,

15) Glostrup Kommune,

16) Greve Kommune,

17) Gribskov Kommune,

18) Helsingør Kommune,

19) Herlev Kommune,

20) Hillerød Kommune,

21) Holbæk Kommune,

22) Hvidovre Kommune,

23) Høje-Taastrup Kommune,

24) Hørsholm Kommune,

25) Ishøj Kommune,

26) Kalundborg Kommune,

27) Københavns Kommune,

28) Køge Kommune,

29) Lejre Kommune,

30) Lyngby-Taarbæk Kommune,

31) Odsherred Kommune,

32) Roskilde Kommune,

33) Rudersdal Kommune,

34) Rødovre Kommune,

35) Solrød Kommune,

36) Stevns Kommune,

37) Tårnby Kommune og

38) Vallensbæk Kommune.

Miljøcenter Nykøbing Falster:

1) Faxe Kommune,

2) Guldborgsund Kommune,

3) Lolland Kommune,

4) Næstved Kommune,

5) Ringsted Kommune,

6) Slagelse Kommune,

7) Sorø Kommune og

8) Vordingborg Kommune.