Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Skrivelse om ændring af almenboligloven, m.fl. (L 44) er vedtaget i Folketinget

(Til samtlige kommuner)

Velfærdsministeriet orienterede med brev af 25. januar 2008 om forhøjelsen af maksimumsbeløbet for almene ældreboliger – og kort om L 44 vedr. den kommunale grundkapital.

Folketinget har nu vedtaget lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om friplejeboliger, lov om leje og lov om leje af almene boliger (L 44) uden ændringer den 11. marts 2008.

Vedtagelsen betyder bl.a. at:

Den kommunale grundkapital ved byggeri af plejeboliger i 2008 er nedsat fra 14 pct. til 7 pct.

Ved byggeri af almene boliger på lejet grund reduceres det maksimumsbeløb, der gælder for tidspunktet for kommunalbestyrelsens godkendelse af anskaffelsessummen forud for påbegyndelse af byggeriet, med 20 pct.

Der etableres et bredere boligvalg for stærkt bevægelseshæmmede, idet almene familieboliger på mere end 85 m2, der opføres som tæt, lavt byggeri i én etage, skal opføres med større badeværelser.

Der sker en forhøjelse af kvote B for godkendelser af etablering af friplejeboliger for 2008. Det betyder, at den uudnyttede kvote for 2007 overføres til 2008 og at der således kan bygges i alt 550 boliger under kvote B i 2008.

Kommunerne gøres opmærksom på, at kommunale anlægsudgifter til opførelse af ældreboliger og servicearealer ikke er omfattet af mekanismen til individuel modregning i bloktilskuddet for 2009 i tilfælde af, at kommunerne under ét overskrider de budgetterede service- og anlægsudgifter for 2008. Denne mekanisme er en del af den netop indgåede finanslovsaftale, og velfærdsministeren vil i nær fremtid fremsætte lovforslag herom.

I forlængelse af vedtagelsen foretages en række tilpasninger af Velfærdsministeriets informations- og forvaltningssystem BOSSINF, hvortil indberettes oplysninger om byggesagen ved tilsagn til alment byggeri (skema ABC). Ændringerne vil være fuldt ud implementeret medio april – for projekter som omfatter plejeboliger i kombination med andre boligtyper dog medio juni.

Det betyder, for rene plejeboligprojekter med tilsagn i 2008, at indberetning af meddelte tilsagn i BOSSINF (statusskift fra 10 til 30) kan foretages umiddelbart efter påske. For projekter, som omfatter plejeboliger i kombination med andre boligtyper, kan meddelte tilsagn først indberettes umiddelbart efter implementeringen af ændringerne medio juni.

For øvrige projekter forhindrer de planlagte ændringer ikke, at kommunalbestyrelsen allerede nu, når den meddeler tilsagn, samtidig indberetter oplysning herom til BOSSINF, som det er krævet i bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Afslutningsvist opfordres kommunalbestyrelsen til at foretage en ajourføring i BOSSINF af tilsagn meddelt i 2006. Da der knyttede sig en 15-måneders frist for modtagelse af skema B for tilsagn afgivet i 2006, vil denne frist udløbe med udgangen af marts 2008 for de tilsagn, der blev afgivet i slutningen af 2006. Såfremt modtagelsen af skema B ikke angives i BOSSINF inden fristens udløb, er tilsagnet bortfaldet, hvilket indebærer, at projektet skal bortfalde i BOSSINF.

Loven og lovforslaget kan læses på www.vfm.dk.

Velfærdsministeriet, den 14. marts 2008

Mikael Lynnerup Kristensen