Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Formål

Kapitel 2   Udbydere

Kapitel 3   Individuel kompetencevurdering

Kapitel 4   Ansøgers rettigheder og pligter

    Kompetencebevis

Kapitel 6   Kvalitetssikring

Kapitel 7   Klage

Kapitel 8   Ikrafttræden

Bilag 1

Bilag 2

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser (IKV-bekendtgørelsen)

I medfør af § 11 d, stk. 1 og 2, og § 11 f i lov om almen voksenuddannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 20. juli 2007, fastsættes:

Kapitel 1

Formål

§ 1. Individuel kompetencevurdering (realkompetencevurdering) efter denne bekendtgørelse har til formål at give anerkendelse af en persons samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet, i forhold til målene for fag på G-A niveau, der indgår eller kan indgå i henholdsvis almen voksenuddannelse og en almengymnasial uddannelse.

Kapitel 2

Udbydere

§ 2. Et voksenuddannelsescenter eller anden uddannelsesinstitution, der er godkendt til at udbyde almen voksenuddannelse, bortset fra institutioner godkendt efter avu-lovens § 3, stk. 2, skal give enhver mulighed for at få foretaget en individuel kompetencevurdering i forhold til målene for de enkelte fag på niveauerne G-D, der indgår eller kan indgå i almen voksenuddannelse.

§ 3. Et voksenuddannelsescenter eller anden uddannelsesinstitution, der ud over godkendelse til at udbyde almen voksenuddannelse tillige udbyder almengymnasial uddannelse (stx og hf), skal give enhver, der har adgang til at blive optaget på uddannelsen, mulighed for at få foretaget en individuel kompetencevurdering i forhold til målene for de enkelte fag, der indgår eller kan indgå i en almengymnasial eksamen på niveauerne C-A, og som aktuelt udbydes og oprettes eller inden for de seneste par år har været udbudt og oprettet på institutionen.

Kapitel 3

Individuel kompetencevurdering

§ 4. Ved ansøgning om individuel kompetencevurdering fremlægger ansøgeren relevant dokumentation for de kompetencer, der ønskes vurderet, med angivelse af det fag og det niveau, som er udgangspunkt for vurderingen.

Stk. 2. Institutionen skal ved anmodning om individuel kompetencevurdering

være behjælpelig med at vejlede ansøgeren om behov og mulighed for at vedkommende selv skaffer dokumentation for relevante kompetencer,

vurdere, på hvilket niveau den pågældende ansøgers kvalifikationer og kompetencer skønnes at være,

vurdere dokumentationen for ansøgerens kompetencer, og

udarbejde en vurderingsplan, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Uddannelsesinstitutionen kan afslå at iværksætte en realkompetencevurdering, hvis den skønner, at ansøgerens dokumenterede kompetencer ikke eller kun i begrænset omfang svarer til hele eller dele af målet for det fag, vurderingen ønskes foretaget i forhold til.

§ 5. Institutionen kan ud fra en foreløbig vurdering af den fremsendte dokumentation, og når vurderingen ikke umiddelbart kan foretages på baggrund af det fremlagte materiale, tilrettelægge kompetencevurderingen som et individuelt forløb.

Stk. 2. Institutionen tilrettelægger med inddragelse af ansøgeren vurderingsforløbet, der kan være et sammenhængende eller et opdelt forløb.

§ 6. Institutionen skal i det individuelt tilrettelagte forløb anvende metoder, der giver ansøgeren mulighed for at demonstrere og få vurderet de kompetencer, der er relevante i forhold til målene for det fag og det niveau, der ligger til grund for vurderingen. Metoder til vurderingen af ansøgerens viden og færdigheder kan bl.a. være:

vurdering af skriftlig dokumentation af kompetencer,

strukturerede interviews i forskellige faser i vurderingsprocessen,

vurderingsskemaer i forhold til fagets mål og faglige indhold,

observation og bedømmelse af ansøgerens kompetencer,

test, herunder it-baserede, til vurdering af ansøgerens viden, færdigheder og kompetencer.

Stk. 2. Vurderingen baseres på et skøn over ansøgerens samlede kompetencer, viden og færdigheder.

§ 7. Den individuelle kompetencevurdering tilrettelagt efter § 6 kan højst have en varighed svarende til 4 hverdage, afhængigt af målene for det enkelte fag og niveau.

Stk. 2. Institutionen skal skriftligt meddele ansøgeren resultatet af den faglige vurdering senest to uger efter vurderingsforløbets afslutning.

§ 8. Institutionen offentliggør på sin hjemmeside metoder og procedurer for den individuelle kompetencevurdering. Institutionen kan fravige de offentliggjorte metoder og procedurer, når det skønnes nødvendigt at anvende individuelle fremgangsmåder ved behandling af en ansøgning.

Kapitel 4

Ansøgers rettigheder og pligter

§ 9. Personer, der har søgt om individuel kompetencevurdering, er ikke omfattet af de rettigheder og pligter, der i øvrigt gælder for elever og kursister på institutionen.

§ 10. Individuel kompetencevurdering i henhold til denne bekendtgørelse er vederlagsfri.

 

Kompetencebevis

§ 11. Når en persons kompetencer vurderes til fuldt og ligeværdigt at opfylde de fastsatte mål for det fag og det niveau, der er foretaget en vurdering i forhold til, udsteder uddannelsesinstitutionen til den pågældende efter anmodning et kompetencebevis for et helt fag.

Stk. 2. Særlige regler vedrørende et kompetencebevis for et helt fag fremgår af bilag 1.

Stk. 3. Beviset træder i stedet for et prøvebevis i det pågældende fag på det pågældende niveau, hvis dette fag normalt afsluttes med prøve. Kompetencebeviset er sidestillet med et enkeltfagsbevis uden karakterfastsættelse.

§ 12. Når en persons kompetencer vurderes til ligeværdigt at bidrage til at opfylde dele af de krav, der er fastsat i målene for det fag og det niveau, der er foretaget en vurdering i forhold til, udsteder uddannelsesinstitutionen til den pågældende efter anmodning herom et kompetencebevis herfor.

Stk. 2. Særlige regler vedrørende et kompetencebevis for dele af et fag fremgår af bilag 2.

§ 13. Et kompetencebevis udstedes til og tilhører den person, der har fået foretaget en individuel kompetencevurdering.

§ 14. Institutionen udsteder efter anmodning kopi af kompetencebeviset, hvis det originale bevis er bortkommet.

Stk. 2. Institutionens opbevaring af oplysninger, der er nødvendige for at udstede beviser, følger eksamensbekendtgørelsens regler herom.

§ 15. Undervisningsministeriet kan hos institutionen kræve alle oplysninger i forbindelse med realkompetencevurdering, herunder om antallet af personer, der har søgt om individuel kompetencevurdering og antallet af kompetencebeviser for hele fag og dele af fag mv.

Stk. 2. Undervisningsministeriet kan beslutte, at oplysningerne skal meddeles i elektronisk form, herunder i hvilket format.

Kapitel 6

Kvalitetssikring

§ 16. Personer, der skal varetage individuel kompetencevurdering, skal have en ajourført kompetence til at undervise i det fag, der skal vurderes i forhold til.

§ 17. Institutionen skal sikre, at kompetencebevis udelukkende udstedes, når den pågældende ansøgers kvalifikationer ud fra en helhedsvurdering reelt kan opfylde og dermed ligestilles med de krav, der er fastsat i målene henholdsvis dele af målene for det fag og det niveau, der er foretaget en vurdering i forhold til.

Stk. 2. Institutionen skal dokumentere kompetencevurderingen på en sådan måde, at den kan danne grundlag for en skriftlig behandling i forbindelse med en eventuel klagesag.

§ 18. Institutionens afgørelse om afslag på iværksættelse af en individuel kompetencevurdering og om anerkendelse af realkompetence skal meddeles skriftligt og begrundes. Afgørelsen skal indeholde klagevejledning.

Kapitel 7

Klage

§ 19. Klage over den faglige vurdering i forbindelse med en institutions afgørelse om anerkendelse af realkompetence kan påklages til Kvalifikationsnævnet efter avu-lovens regler herom.

Stk. 2. Klage over retlige mangler i forbindelse med en institutions afgørelse om realkompetencevurdering kan indbringes for Undervisningsministeriet efter reglerne i avu-bekendtgørelsen.

Kapitel 8

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2008.

§ 21. Personer, der før den 1. august 2008 som led i forsøgsarbejde har fået foretaget en kompetencevurdering, der står mål med en vurdering efter denne bekendtgørelse, har ret til umiddelbart at få udstedt et kompetencebevis efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 10. juni 2008

Afdelingschef Jarl Damgaard

/ Kirsten Krogstrup


Bilag 1

Kompetencebevis for et helt fag

KOMPETENCEBEVIS FOR ET HELT FAG
Jf. bekendtgørelse af yy 2008 om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser
Navn:
CPR-nr:
Identifikation af fag, niveau (G, F, E, D, C, B eller A) og læreplan (angivet ved bekendtgørelsens nr. og dato)
 
Leder af vurderingen:
Dato:
For institutionen:

GRUNDLAGET FOR VURDERINGEN

(Dokumentation og evt. vurderingsforløb)


Bilag 2

Kompetencebevis for dele af et fag

KOMPETENCEBEVIS FOR DELE AF FØLGENDE FAG
Jf. bekendtgørelse af yy 2008 om individuel kompetencevurdering i relation til fag i almen voksenuddannelse og i de almengymnasiale uddannelser
Navn:
CPR-nr:
Identifikation af dele af et fag under henvisning til niveau (G, F, E, D, C, B eller A) og læreplan (angivet ved bekendtgørelsens nr. og dato)
 
Opfyldte mål:
Leder af vurderingen:
Dato:
For institutionen:

GRUNDLAGET FOR VURDERINGEN

(Dokumentation og evt. vurderingsforløb)