Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2008

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og andre skattelove

(Ændring af skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere m.v.)

[af skatteministeren (Kristian Jensen)]

1. Ændringsforslag

Skatteministeren har stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 28. marts 2008 og var til 1. behandling den 14. april 2008. Lovfor-slaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og skatteministeren sendte den 7. januar 2008 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 38. Den 31. marts 2008 sendte skatteministeren de indkomne høringssvar til udvalget. En oversigt over høringssvarene og skatteministerens kommentarer hertil er optrykt som bilag 2 til lovforslagets bemærkninger.

Skriftlige henvendelser

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget en skriftlig henvendelse fra PriceWaterhouseCoopers, som skatteministeren har kommenteret over for udvalget.

3. Indstillinger og politiske bemærkninger

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af SF og EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (SF) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. Mindretallet vil stemme for de under nr. 1, 2 og 4 stillede ændringsforslag og imod det under nr. 3 stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 48 E, stk. 3, nr. 1, udgår »stk. 4 og«.

[Teknisk ændring af henvisning]

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

2) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 48 E, stk. 7, ændres »godkendelse efter stk. 2, 2. pkt., og stk. 5.« til: »godkendelse efter stk. 5 og § 48 F, stk. 7.«

[Teknisk ændring af henvisning]

Af skatteministeren, tiltrådt af et flertal (udvalget med undtagelse af EL):

3) I den under nr. 3 foreslåede affattelse af § 48 F, stk. 8, 1. pkt., indsættes efter »jf. ligningslovens § 8 M, stk. 2«: »og 4«.

[Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af lovforslag L 31 B]

Af skatteministeren, tiltrådt af udvalget:

4) Efter nr. 3 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 64, stk. 2, ændres kildeskattelovens § 48 E, stk. 4, til: kildeskattelovens § 48 F, stk. 1 og 3,«

[Konsekvensændring]

Bemærkninger

Til nr. 1 og nr. 2

Der er tale om tekniske ændringer af henvisninger.

Til nr. 3

Folketinget har vedtaget lovforslag L 31 B, som bl.a. indebærer, at lønmodtagere, som er socialt sikret i udlandet, og som efter aftale har påtaget sig arbejdsgiverens forpligtelser til at svare udenlandske obligatoriske sociale bidrag, kan få fradrag for sådanne bidrag. Som anført i bemærkningerne til L 162 er det hensigten, at personer, som er i ovennævnte situation, og som anvender den særlige skatteordning, skal have samme adgang til ikke at medregne bidraget i grundlaget for skatten. Dette sikres med det stillede ændringsforslag.

Til nr. 4

Der er tale om en konsekvensændring, som ved en fejl ikke var medtaget i det fremsatte lovfor-slag.

Torsten Schack Pedersen V Karsten Lauritzen V Peter Christensen V Jacob Jensen V Mikkel Dencker DF Pia Adelsteen DF Lars Barfoed KF Charlotte Dyremose KF Anders Samuelsen NY nfmd. Nick Hækkerup S John Dyrby Paulsen S Klaus Hækkerup S René Skau Björnsson S Mette Frederiksen S Jesper Petersen SF Niels Helveg Petersen RV fmd. Frank Aaen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Ny Alliance (NY)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 162

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar, fra skatteministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af forslaget.
3
Henvendelse af 24/4-08 fra PriceWaterhouseCoopers
4
Skatteministerens kommentar til henvendelsen af 24/4-08 fra PriceWaterhouseCoopers
5
1. udkast til betænkning
6
Ændringsforslag fra skatteministeren
7
2. udkast til betænkning