Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og lov om finansiel virksomhed

(Pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 442 af 11. maj 2007, foretages følgende ændringer:

1. I § 16, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 2 og 3.« til: »jf. dog stk. 2, 3 og 5.«

2. I § 16, stk. 2, ændres »indenlandske pengeoverførsler« til: »pengeoverførsler inden for Danmark samt mellem Danmark og Færøerne«.

3. I § 16, stk. 2, nr. 2, ændres »denne lov og« til: »denne lov eller tilsvarende regler for Færøerne og«.

4. § 16, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Kravene til, hvilke oplysninger der skal ledsage en pengeoverførsel, jf. artikel 5 i forordningen, finder ikke anvendelse på pengeoverførsler til organisationer med et almennyttigt formål, når

1) det overførte beløb ikke overstiger 150 euro,

2) overførslen gennemføres inden for Danmark eller mellem Danmark og Færøerne,

3) organisationen er underlagt krav om regnskabsaflæggelse og

4) organisationen er undergivet offentligt tilsyn eller ekstern revision, der er foretaget af en statsautoriseret eller en registreret revisor.«

5. I § 16 indsættes som stk. 5:

»Stk. 5. De regler, der gælder for pengeoverførsler inden for Danmark ifølge forordningen, finder tilsvarende anvendelse for pengeoverførsler mellem Danmark og Færøerne.«

§ 2

I lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1413 af 10. december 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 219 af 5. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. I § 360, stk. 2, indsættes efter »lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme«: »og § 3, stk. 2, i lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler,«.

2. I § 361, stk. 1, nr. 22, indsættes efter »§ 16, stk. 4,«: »og lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler, § 3, stk. 2,«.

§ 3

Økonomi- og erhvervsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 4

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Bendt Bendtsen