Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 22. maj 2008

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

(Direktionens og bestyrelsesmedlemmers egnethed og hæderlighed, gennemførelse af direktiv om ligestilling, m.v.)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

1. Ændringsforslag

Økonomi- og erhvervsministeren har stillet 14 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 12. marts 2008 og var til 1. behandling den 8. april 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 1 møde.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervsministeren sendte den 16. januar 2008 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 57. Den 12. marts 2008 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til titlen

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) I undertitlen ændres »ligestilling« til: »ligebehandling«.

[Rettelse i forhold til direktivets titel]

Til § 1

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

2) I den under nr. 37 foreslåede affattelse af § 373, stk. 3, 2. pkt., ændres »stk. 3, 2. pkt.« til: »stk. 3, 3. pkt.«

[Rettelse]

Til § 2

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

3) I den under nr. 14 foreslåede ændring af § 57 a, stk. 1, 2. pkt., ændres »2004/39/EØF« til: »2004/39/EF«.

[Rettelse]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

4) I den under nr. 16 foreslåede ændring af § 58 b, stk. 1, nr. 3, litra b, ændres »2004/39/EØS« til: »2004/39/EF«.

[Rettelse]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

5) Efter nr. 20 indsættes som nyt nummer:

»01. I § 92, stk. 1, nr. 4 , ændres § 93, stk. 2 til: § 93, stk. 3. «

[Konsekvensændring]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

6) Nr. 21 affattes således: § 93, stk. 1, 3. og 4. pkt.,

»ophæves.«

[Konsekvensændring]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

7) I det under nr. 22 foreslåede § 93, stk. 2 , ændres »§ 12, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt.« til: »§ 12 e, stk. 2 og stk. 3, 3. pkt.«

[Rettelse]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

8) I nr. 22 ændres »Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.« til: »Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.«

[Konsekvensændring]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

9) Efter nr. 22 indsættes som nyt nummer:

»02. I § 94, stk. 2, ændres § 93, stk. 5, til: § 93, stk. 6, «

[Konsekvensændring]

Til § 6

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

10) I den under nr. 16 foreslåede affattelse af § 121, stk. 6, 1. pkt., ændres »stk. 3, 2. pkt.« til: »stk. 3, 3. pkt.«

[Rettelse]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

11) I den under nr. 17 foreslåede affattelse af § 132, stk. 2, 2. pkt., ændres »stk. 3, 2. pkt.« til: »stk. 3, 3. pkt.«

[Rettelse]

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

12) Nr. 18 affattes således: § 133, stk. 1

», indsættes efter likvidator: eller foreningen som sådan«

[Præcisering]

Til § 10

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

13) I den under nr. 23 foreslåede affattelse af § 37, stk. 1, 1. pkt., ændres »§ 19, stk. 1, stk. 2, 1. pkt. og stk. 3-5,« til: »§ 19, stk. 1, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3-6,«.

[Konsekvensændring]

Til § 14

Af økonomi- og erhvervsministeren, tiltrådt af udvalget:

14) I stk. 2 ændres » og 10« til: », 10 og 12«.

[Ændringen skal sikre, at også lovforslagets § 12 kan sættes i kraft for Færøerne og Grønland med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger]

Bemærkninger

Til nr. 1

Lovforslagets undertitel indeholder en fejl. Direktivet, der gennemføres med lovforslaget, er Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.

Det foreslås at ændre ordet ligestilling i lovens undertitel til ordet ligebehandling.

Til nr. 2

I lovforslagets § 1, nr. 32, foreslås en ny affattelse af § 351 i lov om finansiel virksomhed. I lovforslagets § 1, nr. 37, foreslås en nyaffattelse af § 373, stk. 1-3. I nyaffattelsen af § 373, stk. 3, er der en henvisning til § 351, stk. 3, 2. pkt. Henvisningen skal rettelig være til § 351, stk. 3, 3. pkt.

Til nr. 3 og 4

Nummeret på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, og 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 200/12/EF og om ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF er anført forkert i lovforslaget.

Til nr. 5

I § 92, stk. 1, nr. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. henvises der til § 93, stk. 2. I lovforslagets § 2, nr. 22, foreslås indsat et nyt stk. 2 i § 93, og at det nuværende stk. 2 derfor bliver stk. 3.

Henvisningen i § 92, stk. 1, nr. 4, i lov om værdipapirhandel m.v. til § 93, stk. 2, foreslås derfor ændret til en henvisning til § 93, stk. 3.

Til nr. 6

I lovforslagets § 2, nr. 4, foreslås det at ophæve § 12 f i lov om værdipapirhandel m.v. Som en konsekvens heraf foreslås det endvidere at ophæve lovens § 93, stk. 1, 4. pkt., som henviser til § 12 f i lov om værdipapirhandel m.v.

Til nr. 7

I lovforslagets § 2, nr. 22, foreslås et nyt § 93, stk. 2. Der er en fejl i forslaget til det nye stk. 2, da der henvises til § 12, stk. 2 og stk. 3, 2. pkt. Den rigtige henvisning skal være til § 12 e, stk. 2 og stk. 3, 3. pkt.

Til nr. 8

Ændringen er en konsekvens af, at der indsættes et nyt stykke i § 93 efter stk. 1. Stk. 2-6 bliver derefter stk. 3-7.

Til nr. 9

Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 2, nr. 22, hvorefter § 93, stk. 5, i lov om værdipapirhandel m.v. bliver til § 93, stk. 6.

Til nr. 10

I lovforslagets § 6, nr. 16, foreslås en ny affattelse af § 121 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. I forslaget til § 121, stk. 6, 1. pkt., henvises der til stk. 2 og stk. 3, 2. pkt. Henvisningen skal rettelig være til stk. 2 og stk. 3, 3. pkt.

Til nr. 11

I lovforslagets § 6, nr. 16, foreslås en ny affattelse af § 121 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v.

I lovforslagets § 6, nr. 17, foreslås en nyaffattelse af § 132, stk. 2, i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. I denne nyaffattelse er der en henvisning til § 121, stk. 3, 2. pkt., i loven. Henvisningen skal rettelig være til § 121, stk. 2 og stk. 3, 3. pkt.

Til nr. 12

Formålet med ændringen i lovforslagets § 6, nr. 18, er at sikre, at også foreningen som sådan kan pålægges tvangsbøder. Nærværende ændring præciserer bestemmelsen.

Til nr. 13

Ændringen er en konsekvens af lovforslagets § 10, nr. 14, hvorefter § 19, stk. 5 og 6, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme bliver stk. 6 og 7, fordi der foreslås indsat et nyt stykke efter stk. 4 i § 19.

Til nr. 14

I lovforslagets § 14, stk. 2, fastslås, hvilke af lovforslagets bestemmelser der kan sættes helt eller delvis i kraft for Færøerne og Grønland ved kongelig anordning.

I lovforslagets § 12 foreslås en ændring af lov nr. 576 af 6. juni 2007 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love. Denne ændring skal kunne sættes i kraft for Færøerne og Grønland, men ved en fejl er lovforslagets § 12 ikke medtaget i lovforslagets § 14, stk. 2.

Hans Christian Schmidt V fmd. Jacob Jensen V Rikke Hvilshøj V Lars Christian Lilleholt V Tina Nedergaard V Colette L. Brix DF nfmd. Pia Adelsteen DF Mike Legarth KF Per Ørum Jørgensen KF Orla Hav S Ole Hækkerup S Henrik Dam Kristensen S Niels Sindal S Karsten Hønge SF Flemming  Bonne SF Morten Helveg Petersen RV Frank Aaen EL

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Ny Alliance (NY)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 102

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra økonomi- og erhvervsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Ændringsforslag fra økonomi- og erhvervsministeren
5
1. udkast til betænkning
6
2. udkast til betænkning