Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af ferieloven

(Feriekontos renteafkast)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, som ændret ved lov nr. 1420 af 22. december 2004, § 94 i lov nr. 428 af 6. juni 2005, § 5 i lov nr. 404 af 8. maj 2006 og § 6 i lov nr. 1235 af 24. oktober 2007, foretages følgende ændring:

1. § 32, stk. 2, 2. pkt., affattes således:

»Af renteafkastet af Feriekonto i 2008, 2009, 2010 og 2011 tilfalder op til 200 mio. kr. statskassen.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Claus Hjort Frederiksen

Redaktionel note
  • www.adir.dk