Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Gebyr for energikonsulenter

Kapitel 2   Gebyr for certificerede energimærkningsfirmaer

Kapitel 3   Gebyr for tekniske eksperter

Kapitel 4   Deltagerbetaling for optagelseskurser m.v.

Kapitel 5   Opkrævning af gebyr

Kapitel 6   Honorar i forbindelse med energimærkning

Kapitel 7   Honorar i forbindelse med eftersyn af kedel- og varmeanlæg

Kapitel 8   Generelt vedrørende honorar og pristalsregulering

Kapitel 9   Klageadgang m.v.

Kapitel 10   Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger

I medfør af § 24, stk. 3, nr. 1-3, og § 29, stk. 4, nr. 1 og 2, i lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger fastsættes:

Kapitel 1

Gebyr for energikonsulenter

§ 1. Energikonsulenter omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse om energimærkning af bygninger skal betale de omkostninger, som er forbundet med Energistyrelsens opgaver i relation til energikonsulenternes beskikkelse, inddragelse af beskikkelse, registrering, tilsyn og kontrol med energikonsulenternes virksomhed, kvalitetssikring, drift af register og andre edb-systemer samt anden administration.

Stk. 2. Omkostninger, som Energistyrelsen afholder i forbindelse med energimærkning, fordeles på de enkelte energikonsulenter, således at hver energikonsulent betaler et grundbeløb på kr. 1.000 pr. kalenderår. Endvidere betales der et beløb som nævnt i stk. 4 eller 5, når der indberettes en energimærkning efter bestemmelserne i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger.

Stk. 3. Der betales 125 kr., når energikonsulenten indberetter en energimærkning af bygninger med nedennævnte anvendelseskoder i Bygnings- og Boligregistret (BBR) (kodenummer i parentes):

1) Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) (120).

2) Række-, kæde- eller dobbelthus (130).

3) Stuehus til landbrugsejendom (110).

4) Sommerhus (510).

5) Etagebolig med et samlet etageareal under 300 m2 (140).

Stk. 4. Der betales 350 kr., når energikonsulenten indberetter energimærkning af bygninger i kategorier, som ikke er nævnt i stk. 3.

Kapitel 2

Gebyr for certificerede energimærkningsfirmaer

§ 2. Certificerede energimærkningsfirmaer omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse om energimærkning af bygninger skal betale de omkostninger, som er forbundet med Energistyrelsens opgaver i relation til markedsovervågning af de certificerede energimærkningsfirmaer, herunder behandling af klager over energimærker, drift af register og andre edb-systemer. Omkostningerne efter stk. 2 og 3 opkræves i forbindelse med indberetning af energimærker.

Stk. 2. Der betales 70 kr., når det certificerede energimærkningsfirma indberetter en energimærkning af bygninger med nedennævnte anvendelseskoder i BBR (kodenummer i parentes):

1) Fritliggende enfamiliehus (parcelhus) (120).

2) Række-, kæde- eller dobbelthus (130).

3) Stuehus til landbrugsejendom (110).

4) Sommerhus (510).

5) Etagebolig med et samlet etageareal under 300 m2 (140).

Stk. 3. Der betales 170 kr., når det certificerede energimærkningsfirma indberetter en energimærkning af bygninger i kategorier, som ikke er nævnt i stk. 2.

Kapitel 3

Gebyr for tekniske eksperter

§ 3. Tekniske eksperter omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger og bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger skal betale de omkostninger, som er forbundet med Energistyrelsens opgaver i relation til de tekniske eksperters godkendelse, fornyede godkendelse, inddragelse af godkendelse, registrering, tilsyn og kontrol med de tekniske eksperters virksomhed, kvalitetssikring, drift af register og andre edb-systemer samt anden administration.

Stk. 2. Ved ansøgning om godkendelse som teknisk ekspert betales et engangsgebyr på kr. 1.200. Der betales et gebyr på kr. 1.200 for hver eftersynskategori, der ansøges om godkendelse til.

Stk. 3. Tekniske eksperter betaler et engangsgebyr på kr. 650 ved ansøgning om fornyet godkendelse som teknisk ekspert. Der betales et gebyr på kr. 650 for hver eftersynskategori, der ansøges om fornyet godkendelse til.

§ 4. Tekniske eksperter betaler et gebyr på kr. 10 pr. mærkat til brug for regelmæssig eftersyn af olie- og gasfyrede kedelanlæg samt fastbrændselskedler.

Stk. 2. Tekniske eksperter betaler et gebyr på kr. 10 pr. engangseftersyn, som indberettes.

Kapitel 4

Deltagerbetaling for optagelseskurser m.v.

§ 5. Personligt beskikkede energikonsulenter og tekniske eksperter betaler de faktiske omkostninger, der er forbundet med deres deltagelse i optagelseskurser og obligatoriske efteruddannelseskurser, dog maksimalt kr. 3.500 pr. kursusdag.

Stk. 2. Certificerede energimærkningsfirmaer betaler de faktiske omkostninger, der er forbundet med deres energikonsulenters deltagelse i introduktionskurser, efteruddannelseskurser m.v., dog maksimalt kr. 3.500 pr. kursusdag.

Kapitel 5

Opkrævning af gebyr

§ 6. Gebyrerne efter §§ 1-5 opkræves på Energistyrelsens vegne af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-sekretariatet), jf. § 52 i bekendtgørelse om energimærkning af bygninger og § 35 i bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger.

§ 7. Beskikkelsesgebyr for energikonsulenter, jf. § 1, stk. 2, opkræves af FEM-sekretariatet hos ansøgeren eller energikonsulenten i forbindelse med modtagelse af ansøgning om beskikkelse. Ved afslag på ansøgning om beskikkelse tilbagebetales det ved ansøgningen indbetalte gebyr ikke.

Stk. 2. Grundbeløb for energikonsulenter, jf. § 1, stk. 3, opkræves af FEM-sekretariatet hos energikonsulenten eller det registrerede energikonsulentfirma senest den 28. februar hvert år med virkning for det forudgående kalenderår. Grundbeløbet opkræves i det førstkommende kalenderår efter modtagelse af beskikkelse.

Stk. 3. Gebyr for indberettede energimærkninger, jf. § 1, stk. 3 og 4, og § 2, stk. 2 og 3, opkræves månedligt af FEM-sekretariatet hos de registrerede energikonsulentfirmaer og certificerede energimærkningsfirmaer.

§ 8. Godkendelsesgebyr for tekniske eksperter og gebyr for fornyet godkendelse af tekniske eksperter, jf. § 3, stk. 2 og 3, opkræves af FEM-sekretariatet hos ansøgeren eller den tekniske ekspert i forbindelse med modtagelse af ansøgning om godkendelse eller fornyet godkendelse. Ved afslag på ansøgning om godkendelse eller fornyet godkendelse tilbagebetales det ved ansøgningen indbetalte gebyr ikke.

Stk. 2. Gebyr for mærkater, jf. § 4, opkræves af FEM-sekretariatet i forbindelse med udsendelse af mærkater.

§ 9. Gebyr for optagelseskurser, efteruddannelseskurser og introduktionskurser, jf. § 5, betales af ansøgeren i forbindelse med modtagelse af tilmelding til det pågældende kursus og opkræves hos ansøgeren, det registrerede energikonsulentfirma eller det certificerede energimærkningsfirma.

§ 10. Beløbene efter §§ 7-9 betales senest 30 dage efter opkrævningens afsendelsestidspunkt. Gebyr for kurser skal dog være betalt senest inden endelig beskikkelse og diplom fremsendes til energikonsulenten.

§ 11. Gebyrerne reguleres i henhold til Statens Budgetvejledning, hvis gebyrindtægterne ikke svarer til Energistyrelsens langsigtede gennemsnitsomkostninger fordelt på de enkelte eftersyns- og mærkningsordninger.

Kapitel 6

Honorar i forbindelse med energimærkning

§ 12. Beskikkede energikonsulenter og certificerede energimærkningsfirmaer må ved energimærkning af et en- eller flerfamiliehus med anvendelseskode 110, 120, 130, 140 eller 510 ikke kræve højere honorar end følgende, jf. § 13 om nedsættelse af honorar:

1) Under 100 m2: Maksimalt kr. 5.120 inkl. moms.

2) 100-199 m2: Maksimalt kr. 5.632 inkl. moms.

3) 200-299 m2: Maksimalt kr. 6.144 inkl. moms.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte honorarer beregnes på baggrund af det det samlede opvarmede etegeareal for bygningen omfattet af mærkningen, beregnet i henhold til Håndbog for energikonsulenter.

Stk. 3. Hvis der foretages fælles energimærkning af flere bygninger efter energimærkningsbekendtgørelsen gælder de i stk. 1 nævnte maksimumshonorarer, når bygningerne tilsammen ikke overstiger 299 m2.

§ 13. De i § 12 nævnte honorarer nedsættes med følgende beløb:

1) Kr. 307 inkl. moms, såfremt ejendommen er opført efter 1. januar 1980.

2) Kr. 1024 inkl. moms, såfremt der foreligger en energimærkning af bygningen, som er udarbejdet i henhold til de fra den 1. september 2006 gældende regler.

3) Kr. 205 inkl. moms, såfremt energikonsulenten eller det certificerede energimærkningsfirma modtager målfaste bygningstegninger, som indeholder information om rørlængder og -dimensioner samt om isoleringstykkelser i skjulte konstruktioner.

§ 14. §§ 12 og 13 gælder ikke for energimærkninger, som er udført af interne energikonsulenter omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Kapitel 7

Honorar i forbindelse med eftersyn af kedel- og varmeanlæg

§ 15. Hvis de lovpligtige eftersyn af kedel- og varmeanlæg samt kedelrensning udføres i forbindelse med andet arbejde, herunder vedligeholdelsesarbejde og service, må de tekniske eksperter ikke kræve højere honorar end:

1) Kr. 499 inkl. moms for et regelmæssigt eftersyn af oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselskedelanlæg under 100 kW.

2) Kr. 997 inkl. moms for et engangseftersyn af varmeanlæg.

3) Kr. 227 inkl. moms for en kedelrensning på en oliekedel under 100 kW.

Stk. 2. Hvis de lovpligtige eftersyn af kedel- og varmeanlæg samt kedelrensning ikke udføres i forbindelse med andet arbejde, herunder vedligeholdelsesarbejde og service, må de tekniske eksperter ikke kræve højere honorar end:

1) Kr. 707 inkl. moms for et regelmæssigt eftersyn af oliefyrede kedelanlæg og fastbrændselsanlæg under 100 kW.

2) Kr. 1204 inkl. moms for et engangseftersyn af varmeanlæg.

3) Kr. 432 inkl. moms for en kedelrensning på en oliekedel under 100 kW.

Kapitel 8

Generelt vedrørende honorar og pristalsregulering

§ 16. Honorarer efter kapitel 6 og 7 er inklusive alle omkostninger, herunder gebyrer efter kapitel 1 og 3 samt kørselsudgifter.

§ 17. Størrelsen af honorarer efter kapitel 6 og 7 er fastsat pr. 1. januar 2008 og pristalsreguleres af Energistyrelsen med virkning fra den 1. januar hvert år efter Danmarks Statistiks nettoprisindeks. Reguleringen sker på grundlag af den årlige procentvise ændring i nettoprisindekset beregnet ud fra indekset i oktober måned. Energistyrelsen offentliggør størrelsen af de maksimale pristalsregulerede honorarer på Energistyrelsens hjemmeside.

Kapitel 9

Klageadgang m.v.

§ 18. Klage over energikonsulentens og den tekniske eksperts fastsættelse af honorar efter denne bekendtgørelse kan indbringes for Energistyrelsen.

§ 19. Afgørelser truffet af Energistyrelsen i henhold til denne bekendtgørelse kan ikke påklages til Energiklagenævnet eller til anden administrativ myndighed.

Kapitel 10

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. juni 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 351 af 17. april 2007 om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Klima- og Energiministeriet, den 10. juni 2008

Connie Hedegaard

/ Ib Larsen