Den fulde tekst

Ændringsforslag stillet den 27. maj 2008 uden for betænkningen

Ændringsforslag

til 2. behandling af

Forslag til lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder(revisorloven)

[af økonomi‑ og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)]

Til § 48

Af økonomi- og erhvervsministeren:

15) Stk. 1 affattes således:

»Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Tavshedspligten omfatter desuden personer, der udfører serviceopgaver for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, eksperter, der handler på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vegne, og personer, der ledsager Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ved gennemførelse af en undersøgelse, jf. § 39, stk. 4. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.«

[Myndigheder omfattet af tavshedspligten]

Til nr. 15

Af økonomi- og erhvervsministeren:

Det følger af lovforslagets § 48, stk. 1, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ansatte og personale, der udfører serviceopgaver for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som led i driften, samt eksperter, der handler på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vegne, under ansvar efter straffeloven er forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Der er tale om en udvidet tavshedspligt.

Ændringen af § 48, stk. 1, indebærer, at også personale fra en udenlandsk kompetent myndighed, der ledsager styrelsen i en undersøgelse i en dansk revisionsvirksomhed, bliver omfattet af tavshedspligtbestemmelsen i forslagets § 48, stk. 1.

Det følger af direktivets artikel 36 og forudsættes af artikel 47, at alle personer, der arbejder eller har arbejdet for kompetente myndigheder, har tavshedspligt. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør, hvilket ved en fejl ikke var tilføjet ændringsforslag nr. 10. Ændringsforslag nr. 15 erstatter således ændringsforslag nr. 10, der tages tilbage.