Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

(Tilskud til etablering af boligtilbud til særlig udsatte grupper og etablering af et boligsocialt udviklingscenter)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1118 af 26. september 2007, som ændret bl.a. ved lov nr. 1590 af 20. december 2006 og senest ved § 2 i lov nr. 323 af 30. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Almene boliger til særlig udsatte grupper er varige boliger, der er særligt indrettet med henblik på lejernes behov, og som etableres efter kapitel 10 a.«

2. Efter § 91 b indsættes:

»§ 91 c. Staten og Landsbyggefonden bidrager i årene 2008-2011 hver med 5 mio. kr. årligt til etablering og drift af det boligsociale udviklingscenter, jf. § 172 a. Landsbyggefondens bidrag til udviklingscenteret tilvejebringes af midler overført til landsdispositionsfonden, jf. § 89.«

3. § 146 a ophæves.

4. Overskriften til kapitel 10 a affattes således:

»Almene boliger til særlig udsatte grupper«

5. Efter § 149 indsættes i kapitel 10 a:

»§ 149 a. For at fremme udviklingen af boliger til særlig udsatte grupper kan velfærdsministeren yde tilskud til etablering af almene boliger til særlig udsatte grupper.

Stk. 2. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om alle forhold i forbindelse med tilsagn om tilskud til etablering og drift af boligerne.«

6. Efter § 172 indsættes:

»Kapitel 14 a

Boligsocialt udviklingscenter

§ 172 a. Der etableres et boligsocialt udviklingscenter, som har til formål at indsamle og formidle viden om den by- og boligsociale indsats.

Stk. 2. Centeret etableres som en selvejende institution og ledes af en bestyrelse på 8 medlemmer, der udpeges af velfærdsministeren. Velfærdsministeren udpeger formanden, 2 uafhængige sagkyndige og 1 medlem. Velfærdsministeren udpeger derudover de resterende 4 medlemmer efter indstilling fra Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, KL, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden.

Stk. 3. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om udviklingscenterets etablering og drift.«

§ 2

I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse nr. 187 af 27. februar 2007, som ændret ved § 4 i lov nr. 194 af 26. marts 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som nr. 6:

»6) Almene boliger til særlig udsatte grupper, der er etableret efter kapitel 10 a i lov om almene boliger m.v.«

§ 3

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2009, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. §§ 91 c og 172 a i lov om almene boliger m.v. som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2 og 6, træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Kongeskibet Dannebrog, den 1. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen