Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 3, nr. 5 og 16, i lov nr. 507 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love

I medfør af § 15, stk. 3, i lov nr. 507 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love bestemmes, at § 3, nr. 5 og 16, i lov nr. 507 af 17. juni 2008 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love træder i kraft den 1. juli 2008, således at § 38 og § 59, stk. 1, nr. 3, i lov om beskyttelse af havmiljøet ophæves.

Miljøministeriet, den 18. juni 2008

Troels Lund Poulsen

/ Helle Pilsgaard