Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service

(Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 484 af 29. maj 2007, som ændret ved lov nr. 1586 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. I § 72 d, stk. 1, ændres »7.600 kr.« til: »10.000 kr.«

2. I § 72 d, stk. 8, 2. pkt., ændres »2008« til: »2009«.

§ 2

I lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 485 af 29. maj 2007, som ændret ved § 14 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, foretages følgende ændringer:

1. § 21 affattes således:

»§ 21. Invaliditetsydelse skal tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der har fået retten til pension gjort hvilende, jf. § 44 a, stk. 1.

Stk. 2. Invaliditetsydelse kan tilkendes personer mellem 18 år og folkepensionsalderen, der på grund af alvorlig høreskade har svære kontaktvanskeligheder.«

2. I § 44, stk. 1, ændres »§ 21, stk. 1, 1. pkt.« til: »§ 21, stk. 1«.

3. I § 44, stk. 3, ændres »§ 21, stk. 1, 2. pkt.« til: »§ 21, stk. 2«.

§ 3

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 15 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 9 i lov nr. 346 af 18. april 2007, § 36 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, lov nr. 226 af 8. april 2008 og lov nr. 322 af 30. april 2008, foretages følgende ændringer:

1. § 162 ophæves.

2. § 182, stk. 8, ophæves.

Stk. 9 bliver herefter stk. 8.

3. I § 192 indsættes efter 1. pkt.:

»Dog kan kommunen ikke opkræve betaling for den særlige service m.v. som følge af plejehjemsopholdet.«

§ 4

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen