Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om social service

(Lejerrettigheder til visse beboere i botilbud efter serviceloven)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1117 af 26. september 2007, som ændret ved § 10 i lov nr. 434 af 8. maj 2006, § 15 i lov nr. 1587 af 20. december 2006, § 9 i lov nr. 346 af 18. april 2007, § 36 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, lov nr. 226 af 8. april 2008 og lov nr. 322 af 30. april 2008, foretages følgende ændring:

1. I § 111 indsættes som stk. 2:

»Stk. 2. Velfærdsministeren fastsætter nærmere regler om lejerrettigheder for beboere i længerevarende botilbud efter denne lov.«

§ 2

Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

Givet på Christiansborg Slot, den 9. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Karen Jespersen