Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

Kapitel 1   Uddannelsens formål og varighed

Kapitel 2   Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

Kapitel 3   Lærerkvalifikationer

Kapitel 4   Eksamen og bedømmelse

Kapitel 5   Andre regler

Kapitel 6   Ikrafttrædelses- og overgangsregler

Bilag 1

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation

I medfør af § 22, stk. 1 og 2, § 23, stk. 3, og § 30 i lov nr. 207 af 31. marts 2008 om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser fastsættes:

Kapitel 1

Uddannelsens formål og varighed

§ 1. Formålet med erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation er at kvalificere den uddannede til selvstændigt at kunne varetage arbejde med at designe, planlægge, realisere og styre multimedieopgaver samt til at medvirke ved implementering, administration og vedligeholdelse af multimedieproduktioner.

Stk. 2. Den uddannede skal kunne

1) anvende forskellige principper og metoder til planlægning og styring af udviklingsprocessen fra ide til implementering,

2) kombinere dybere viden om design, kommunikation og udvikling med viden om kreative, nyskabende, organisatoriske, økonomiske og miljømæssige forhold og

3) indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge med andre med anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

§ 2. Uddannelsen, der er en fuldtidsuddannelse, er normeret til 2 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i 1 år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS-point).

Stk. 2. Uddannelsen skal være afsluttet senest 4 år efter studiestart. Institutionen kan, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, dispensere herfra.

Stk. 3. Erhvervsakademiuddannelsen inden for medie og kommunikation giver ret til at anvende betegnelsen multimediedesigner. Den engelske betegnelse er Academy Profession Degree in Multimedia Design and Communication.

Kapitel 2

Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse

§ 3. Uddannelsen består af en obligatorisk del, der har et omfang svarende til 90 ECTS-point, en praktikdel, der har et omfang svarende til 15 ECTS-point, samt en valgdel, der har et omfang svarende til 15 ECTS-point.

Stk. 2. Den obligatoriske del består af følgende emneområder:

1) Virksomheden, der skal kvalificere den studerende til at kunne inddrage virksomhedsaspekter, herunder specielt forståelse af projektarbejde, forretningsforståelse samt innovative processer i forbindelse med multimedieudvikling og anvendelse af multimedier. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: innovation, forretningsforståelse samt projektledelse. Emneområdet skal have et omfang svarende til 15 ECTS-point.

2) Kommunikation og formidling, der skal kvalificere den studerende til at kunne analysere, vurdere og perspektivere kommunikations- og formidlingsteorier med henblik på anvendelse af disse i multimedieudviklingsprocessen samt til at kunne vurdere anvendelsesmuligheder for forskellige medier og teknologier i et formidlingsperspektiv. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: kommunikationsstrategi og formidling, markedsføring, mediesociologi, brugertest samt læringskompetence. Emneområdet skal have et omfang svarende til 21 ECTS-point.

3) Design og visualisering, der skal kvalificere den studerende til at kunne arbejde metodisk i designprocessen samt til at kunne arbejde med multimediedesign på et systematisk grundlag og i dialog med andre faggrupper. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: proces og metode, digitalt design, digital æstetik, interface design samt digitale medieudtryk. Emneområdet skal have et omfang svarende til 27 ECTS-point.

4) Interaktionsudvikling, der skal kvalificere den studerende til at kunne designe, producere, vedligeholde og dokumentere multimedieproduktioner samt til at kunne bidrage til valg og administration af teknologi i forbindelse med multimedieproduktioner. I området indgår følgende emner i henhold til bilag 1: design af multimedieproduktioner, realisering af multimedieproduktioner, implementering og kvalitet samt teknologiforståelse. Emneområdet skal have et omfang svarende til 27 ECTS-point.

Stk. 3. Praktikdelen består af:

1) Praktikforløb, der gennemføres i en eller flere virksomheder, hvor den studerende skal deltage i og opnå kendskab til relevante erhvervsfunktioner. Praktikforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret, jf. § 4, stk. 3, og skal kunne danne grundlag for den studerendes afsluttende eksamensprojekt. Praktikforløbet skal have et omfang svarende til 15 ECTS-point.

Stk. 3. Valgdelen, der bygger på den obligatoriske del, består af:

1) Afsluttende eksamensprojekt, hvor den studerende skal dokumentere evne til på et analytisk og metodisk grundlag at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling i relation til en konkret opgave inden for multimedieområdet. Projektet skal have et omfang svarende til 15 ECTS-point. Den studerende skal gennemføre det afsluttende eksamensprojekt inden for centrale problemstillinger i uddannelsen.

§ 4. Institutionen skal ved tilrettelæggelse af uddannelsen tage udgangspunkt i relevant erhvervspraksis og anvendt teori.

Stk. 2. Institutionen kan tilrettelægge op til 15 ECTS-point af uddannelsens obligatoriske del med differentieret undervisning for at sikre de studerende et fælles studiegrundlag.

Stk. 3. I tilknytning til praktikforløbet, jf. § 3, stk. 3, nr. 1, tilrettelægger og udbyder institutionen et antal specialeforløb inden for uddannelsens overordnede formål. Specialeforløbet skal give den studerende mulighed for at kvalificere studie- og erhvervskompetence gennem specialisering og perspektivering af et eller flere emner, der bredt relaterer sig til multimedieområdet, jf. § 3, stk. 2, nr. 2-4. Specialeforløbet kan tilrettelægges fleksibelt og differentieret.

Stk. 4. Institutionen skal sikre progression i hele uddannelsesforløbet.

Stk. 5. Institutionen kan i studieordningen fastsætte regler om, at den studerende har pligt til at deltage i undervisningen.

Stk. 6. I uddannelsen indgår, i det omfang det er relevant, miljømæssige problemstillinger og samspillet mellem forskellige kulturformer.

Kapitel 3

Lærerkvalifikationer

§ 5. Lærere, der underviser i uddannelsen, skal have kandidatniveau eller tilsvarende niveau opnået gennem anden videregående uddannelse og relevant erhvervserfaring, der kan dokumentere det faglige og teoretiske niveau. Lærerne skal normalt have relevant erhvervserfaring.

Stk. 2. Lærerne skal kunne dokumentere et pædagogisk kvalifikationsniveau.

Kapitel 4

Eksamen og bedømmelse

§ 6. For prøver og eksamen, herunder prøveformer, bedømmelse, eksamensbevis, klage over eksamen m.v., gælder reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterskalabekendtgørelsen).

§ 7. Uddannelsen indeholder følgende 4 eksterne prøver:

1) 1 prøve, der ligger inden udgangen af 2. semester. Prøven skal tilrettelægges, så den bredt kombinerer væsentlige områder af 1. års undervisning.

2) 2 prøver i 2. studieår, som tilsammen skal dokumentere mindst 2/3 af uddannelsen.

3) Det afsluttende eksamensprojekt, som sammen med de 2 prøver i 2. studieår skal dokumentere, at uddannelsens afgangsniveau er opnået.

Stk. 2. Emnet for det afsluttende eksamensprojekt formuleres af den studerende i samråd med institutionen og så vidt muligt i samarbejde med en virksomhed. Institutionen godkender opga­vens formulering.

Stk. 3. Prøven i det afsluttende eksamensprojekt består af et projekt og en mundtlig del. Der gives 1 samlet karakter.

Stk. 4. Den prøve, der er nævnt i stk. 1, nr. 1, skal være bestået, før den studerende kan aflægge de prøver, der er nævnt i stk. 1, nr. 2 og 3.

Stk. 5. Der kan indgå interne prøver i uddannelsen.

Kapitel 5

Andre regler

§ 8. Institutionen fastsætter inden for bekendtgørelsens rammer nærmere regler om uddannelsen i en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal indeholde:

1) Mål for samt indhold og tidsmæssigt omfang af de enkelte fag, herunder specialeforløb, samt fagenes tidsmæssige placering i uddannelsesforløbet. Omfanget af fagene fastsættes i ECTS-point, jf. § 3.

2) Mål for samt indhold og tidsmæssigt omfang af praktik og dennes tidsmæssige placering i uddannelsesforløbet, jf. § 3, stk. 3, nr. 1.

3) Retningslinjer for praktik, jf. § 3, stk. 3, nr. 1, hvoraf fremgår krav og forventninger til de involverede parter.

4) Beskrivelse af undervisnings- og arbejdsformer.

5) Krav til undervisning og eksamen, herunder forudsætninger i uddannelsesforløbet.

6) Angivelse af eventuelle interne prøver, jf. § 7, stk. 5.

7) Eventuelle regler om pligt til at deltage i undervisningen, jf. § 4, stk. 5.

8) Regler om vægtning af projekt og mundtlig del i det afsluttende eksamensprojekt, jf. § 7, stk. 3.

9) Regler om meritoverførsel.

10) Angivelse af indgåede meritaftaler.

11) Angivelse af hvorledes uddannelsen eventuelt udbydes som åben uddannelse.

12) Eventuelle overgangsregler, jf. § 10, stk. 5.

Stk. 3. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, som alene er fastsat af institutionen.

Stk. 4. Inden en studieordning fastsættes og ved væsentlige ændringer af studieordningen, tager institutionen kontakt til studerende og aftagere. Derudover indhentes en udtalelse fra censorformandskabet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Andre udbydere af uddannelsen orienteres med henblik på koordinering af uddannelsen.

Stk. 5. Ved udstedelse af ny studieordning og ved væsentlige ændringer heraf fastsættes overgangsregler i studieordningen.

Stk. 6. Relevante uddannelsesinstitutioner og censorformandsskabet skal orienteres om studieordningen og ændringer heraf.

Stk. 7. Den ajourførte studieordning skal være offentlig tilgængelig på institutionens hjemmeside.

§ 9. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist af 1 uge. Hvis institutionen fastholder afgørelsen, sender institutionen klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Frist for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt klageren.

Kapitel 6

Ikrafttrædelses- og overgangsregler

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2008.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 625 af 18. juni 2007 om erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation (multimediedesigner AK).

Stk. 3. Studerende, der har påbegyndt uddannelsen efter de hidtidige regler kan afslutte uddannelsen efter disse regler. Uddannelsen skal dog være afsluttet senest den 1. marts 2011, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Institutionen fastsætter et tidspunkt for, hvornår der sidste gang efter det i stk. 3 nævnte tidspunkt afholdes eksamen for studerende, der følger uddannelsen efter reglerne i lov om åben uddannelse.

Stk. 5. Institutionen kan i studieordningen fastsætte overgangsregler for studerende, der har påbegyndt uddannelsen efter de hidtidige regler og som ønsker at afslutte uddannelsen efter denne bekendtgørelse.

Undervisningsministeriet, den 9. juni 2008

P.M.V.
Jens Strunge Bonde
Afdelingschef

/ Jens Nielsen


Bilag 1

af maj 2008 til bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelse inden for medie og kommunikation

Obligatoriske emner

Emneområde: Virksomheden

Innovation

Målet er, at den studerende

1) kan anvende metoder til planlægning, igangsættelse og gennemførelse af innovationsprocesser,

2) kan forstå de organisatoriske konsekvenser af de forandringer et projekt kan foranledige i en organisation og

3) kan forstå globale tendenser i teknologiudvikling og forbrugsmønstre og anvende metoder og værktøjer til økonomisk planlægning og kontrol af multimedieproduktioner.

Forretningsforståelse

Målet er, at den studerende

1) kan anvende relevante metoder til analyse af virksomhedskultur som betydende faktor for virksomhedens konkurrenceevne, strategi og image,

2) kan forstå virksomhedens styrings-, kommunikations- og beslutningsprocesser,

3) kan forstå faktorer, der påvirker en virksomheds forretningsgrundlag og

4) har kendskab til relevante emner inden for erhvervsret, ophavsret, registerlovgivning, aftaleret og erstatningsret.

Projektledelse

Målet er, at den studerende

1) kan anvende teorier og metoder til etablering af projektorganisationer og forståelse af samarbejdsprocesser,

2) kan anvende relevante teorier, metoder og IT-værktøjer til planlægning, styring og gennemførelse af udviklingsprojekter og

3) kan anvende kvalitetssikringsmetode i forbindelse med udviklingsprojekter og

4) kan anvende metoder og værktøjer til økonomisk planlægning og kontrol af multimedieproduktioner.

Emneområde: Kommunikation og formidling

Kommunikationsstrategi og formidling

Målet er, at den studerende

1) kan anvende relevante kommunikationsteorier og kommunikationsmodeller i udviklingsarbejdet,

2) kan analysere og vælge relevante kommunikationsstrategier i formidlingssammenhænge,

3) kan analysere og producere kommunikation til udvalgte målgrupper, herunder kan analysere og beskrive en målgruppe samt formidle et specifikt budskab,

4) kan anvende relevante journalistiske principper til digital formidling og

5) kan anvende metoder til opbygning af informationsarkitektur.

Markedsføring

Målet er, at den studerende

1) kan anvende viden om digital markedsføring til udformning af digitale kommunikationsprodukter og

2) kan analysere og vælge digitale medier under hensyn til målgruppe, distributionsforhold og ressourcer.

Mediesociologi

Målet er, at den studerende

1) kan analysere og vurdere kommunikative elementer i forskellige medieproduktioner og

2) kan anvende viden om kulturelle faktorers betydning for national og international kommunikation med henblik på at se sammenhænge mellem kulturel identitet og udtryksformer.

Brugertest

Målet er, at den studerende

1) kan anvende teorier i forbindelse med planlægning og gennemførelse af brugertest og

2) kan analysere kvalitative og kvantitative data om brugere.

Læringskompetence

Målet er, at den studerende

1) kan anvende pædagogiske metoder og værktøjer til at udvikle personlig læringsstil og

2) kan anvende metoder til akademisk formidling.

Emneområde: Design og visualisering

Proces og metode

Målet er, at den studerende

1) kan anvende metoder til ide- og konceptudvikling,

2) kan anvende kreative designmetoder og

3) kan anvende metoder til dokumentation af design.

Digitalt design

Målet er, at den studerende

1) kan anvende designprincipper,

2) kan analysere og anvende principper for digital billedbehandling,

3) kan analysere og anvende typografiske virkemidler,

4) kan analysere og skabe syntese mellem budskab og design og

5) kan analysere og skabe syntese mellem identitet og design.

Digital æstetik

Målet er, at den studerende

1) har viden om formgivningens og æstetikkens historie,

2) kan analysere samspillet mellem form og funktion,

3) kan anvende aktuelle æstetiske stilarter og

4) kan forstå farvelære og perceptionspsykologi.

Interface design

Målet er, at den studerende

1) på baggrund af analyse kan designe forskellige navigationsformer,

2) på baggrund af syntese kan designe interaktive brugergrænseflader til forskellige digitale medier og

3) kan analysere og skabe syntese mellem anvendelse og design.

Digitale medieudtryk

Målet er, at den studerende

1) kan anvende, integrere og analysere digitale medieudtryk,

2) kan anvende teknikker til fremstilling og efterbehandling af video og audio,

3) kan anvende modellerings- og konstruktionsteknikker i 3D og

4) kan anvende animationsteknikker.

Emneområde: Interaktionsudvikling

Design af multimedieproduktioner

Målet er, at den studerende

1) Kan anvende modellering i forbindelse med strukturering og formatering af information,

2) kan anvende modellering i forbindelse med strukturering af funktionalitet og

3) kan udvikle databaser til multimedieproduktioner.

Realisering af multimedieproduktioner

Målet er, at den studerende

1) kan anvende standardiserede formateringssprog til behandling og opbevaring af information,

2) kan anvende klient- og serverbaseret programmering til interaktion og dynamik i multimedieapplikationer,

3) kan anvende og implementere databaser,

4) kan anvende manipuleringssprog til databaser,

5) kan forstå forskellige udviklingsmiljøers tekniske muligheder og begrænsninger,

6) kan anvende animationsteknikker i multimedieapplikationer,

7) kan implementere forskellige medietyper i multimedieproduktioner,

8) kan anvende metoder til varetagelse af sikkerhed i multimedieapplikationer og

9) kan anvende metoder til at producere platformsuafhængige løsninger.

Implementering og kvalitet

Målet er, at den studerende

1) kan anvende teknikker og procedurer til opnåelse af kvalitetsmål inden for design, realisering, test, fejlfinding og implementering og

2) kan udarbejde dokumentation af multimedieproduktioner.

Teknologiforståelse

Målet er, at den studerende

1) kan forstå computerens opbygning og anvendelse som værktøj,

2) kan forstå andre digitale enheder, der kan indgå i en multimediesammenhæng,

3) kan forstå muligheder og begrænsninger i databevægelighed mellem forskellige digitale platforme,

4) har viden om søgeteknologi,

5) kan forstå grænseflader til udveksling af data med tredjeparts tjenester,

6) har viden om principperne inden for kommunikationsteknologi,

7) kan forstå netværks opbygning og principielle virkemåde,

8) kan forstå sikkerhedsaspekter i forbindelse med multimedieapplikationer og datakommunikation,

9) kan forstå objektorienteret design, analyse og programmering og

10) kan forstå struktureret design, analyse og programmering.