Senere ændringer til forskriften
Den fulde tekst

Lov om ændring af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader)

(Ubegrænset ansvar for anlægsindehaveren, skadebegreb, forældelse m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov nr. 332 af 19. juni 1974 om erstatning for atomskader (nukleare skader), som ændret ved lov nr. 732 af 7. december 1988, § 4 i lov nr. 363 af 18. maj 1994, § 9 i lov nr. 433 af 31. maj 2000 og § 7 i lov nr. 523 af 6. juni 2007, foretages følgende ændringer:

1. § 1, litra e, nr. 5, ophæves, og i stedet indsættes:

»5) anlæg til opbevaring af nuklear substans, bortset fra midlertidig opbevaring under transport,

6) anlæg til slutdeponering af nuklear substans,

7) reaktorer, fabrikker eller anlæg, der er under afvikling (dekommissionering), og«

Nr. 6 bliver herefter nr. 8.

2. § 1, litra h, affattes således:

»h) nuklear skade:

skade, som er forårsaget af ioniserende stråling, der udsendes fra en strålingskilde i et nukleart anlæg eller fra nukleart brændsel eller radioaktivt produkt eller affald i et nukleart anlæg eller fra nuklear substans, der kommer fra, har oprindelse i eller sendes til et nukleart anlæg, uanset om tabet eller skaden er forårsaget af radioaktive egenskaber ved disse stoffer eller en forening af radioaktive egenskaber med giftige, eksplosive eller andre farlige egenskaber;«

3. § 1, litra j-m, ophæves, og i stedet indsættes:

»j) Pariskonventionen:

konvention om ansvar over for tredjemand på den nukleare energis område, der blev indgået i Paris den 29. juli 1960 og ændret ved tillægsprotokol af 28. januar 1964, ændringsprotokol af 16. november 1982 eller ændringsprotokol af 12. februar 2004;

k) tillægskonventionen:

tillægskonvention til Pariskonventionen, der blev indgået i Bruxelles den 31. januar 1963 og ændret ved tillægsprotokol af 28. januar 1964, ændringsprotokol af 16. november 1982 og ændringsprotokol af 12. februar 2004;

l) Wienkonventionen:

konvention om ansvar for atomskade, der blev indgået i Wien den 21. maj 1963, eller ændringsprotokollen hertil, som blev indgået i Wien den 12. september 1997;

m) fællesprotokollen:

den protokol, der blev indgået i Wien den 21. september 1988, om anvendelse af Wienkonventionen og Pariskonventionen;

n) konventionsstat:

stat, som har tiltrådt Pariskonventionen.«

4. § 5, stk. 1 og 2, ophæves, og i stedet indsættes:

»Ved en nuklear ulykke, som er indtruffet her i riget, kan en skadelidt kræve erstatning i medfør af reglerne i dette kapitel for nuklear skade som følge heraf, hvis den nukleare skade er indtrådt

1) her i riget, herunder inden for rigets eksklusive økonomiske zone,

2) i en anden stat, der har tiltrådt Pariskonventionen, herunder denne stats havområde fastlagt i henhold til folkeretten,

3) i en stat, der ikke har tiltrådt Pariskonventionen, herunder denne stats havområde fastlagt i henhold til folkeretten, hvis staten på tidspunktet for den nukleare ulykke havde tiltrådt Wienkonventionen og fællesprotokollen,

4) i en stat, der ikke har tiltrådt Pariskonventionen, herunder denne stats havområde fastlagt i henhold til folkeretten, hvis staten på tidspunktet for den nukleare ulykke ikke havde noget nukleart anlæg på sit territorium eller havområde fastlagt i henhold til folkeretten, eller

5) i en stat, der ikke har tiltrådt Pariskonventionen, herunder denne stats havområde fastlagt i henhold til folkeretten, hvis staten på tidspunktet for den nukleare ulykke havde regler om erstatningsansvar for nuklear skade, som er i overensstemmelse med principperne i Pariskonventionen.

Stk. 2. Stk. 1 finder ligeledes anvendelse, hvis den nukleare skade er indtrådt ombord på et skib eller luftfartøj, der er registreret i en stat, som er omhandlet i stk. 1. Ved transport af nuklear substans til en modtager i en stat, der ikke er omhandlet i stk. 1, skal ulykken være indtruffet, før materialet er udladet fra det transportmiddel, med hvilket det er ankommet til denne stats territorium, og ved transport af nuklear substans fra en afsender i en sådan stat skal ulykken være indtruffet, efter at materialet er indladet i det transportmiddel, der skal udføre transporten fra denne stat.

Stk. 3. Ved en nuklear ulykke, som er indtruffet uden for nogen konventionsstats territorium, eller hvor ulykkesstedet ikke med sikkerhed kan fastslås, kan en skadelidt kræve erstatning af en anlægsindehaver her i riget i medfør af reglerne i dette kapitel, hvis den nukleare skade er indtrådt i en stat, der er omhandlet i stk. 1.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

5. Efter § 5 indsættes:

»§ 5 a. Skade efter denne lov omfatter

1) personskade,

2) tingsskade,

3) andet formuetab og

4) rimelige omkostninger til afværgelse eller forebyggelse af skade eller til genopretning af miljøet.«

6. I § 8 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Indehaveren af et anlæg kan kun påtage sig ansvaret for forsendelse af nuklear substans, hvis den pågældende har en direkte økonomisk interesse i den nukleare substans.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

7. I § 13, stk. 2, 1. pkt., ændres »borgerkrig, oprør eller en alvorlig naturkatastrofe« til: »borgerkrig eller oprør«.

8. I § 14, stk. 2, ophæves 2. pkt . , og i 4. pkt . , som bliver 3. pkt., ændres »Reglerne i 1. og 2. pkt.« til: »Reglen i 1. pkt.«

9. § 15 affattes således:

»§ 15. Anlægsindehaverens erstatningsansvar kan nedsættes eller bortfalde, hvis anlægsindehaveren kan godtgøre, at skadelidte forsætligt eller ved grov uagtsomhed har medvirket til skaden.«

10. I § 16, stk. 2, ændres »§ 14, stk. 2, 3. pkt.« til: »§ 14, stk. 2, 2. pkt.«

11. I § 17, stk. 1, udgår »af 21. maj 1963 om ansvar for nuklear skade«, og »sådan« ændres til: »nuklear«.

12. § 20, stk. 1, affattes således:

»Er en nuklear skade forvoldt både ved en nuklear ulykke og ved en anden ulykke, anses skaden for at være forvoldt ved den nukleare ulykke, i det omfang den anden ulykkes del af skaden ikke med rimelighed kan udskilles fra den nukleare skade.«

13. § 21, 1. og 2. pkt . , ophæves, og i stedet indsættes:

»Hvis en anlægsindehaver her i riget bliver erstatningsansvarlig for nuklear skade indtrådt uden for Danmark, kan justitsministeren fastsætte en begrænsning af anlægsindehaverens ansvar over for skadelidte i en stat, der har fastsat regler om begrænsning af anlægsindehaveres ansvar over for skadelidte i Danmark.«

14. § 21, stk. 2, ophæves.

15. I § 22, stk. 1, 1. og 2. pkt . , udgår »efter § 21«.

16. § 23 ophæves.

17. § 25, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Forældelse indtræder senest 10 år efter den skadevoldende handlings ophør for fordringer på erstatning for anden skade end personskade.«

18. § 26, stk. 1, affattes således:

»Indehaveren af et nukleart anlæg her i riget skal tegne og opretholde en forsikring på 700 mio. euro til dækning af det ansvar for nuklear skade, som indehaveren kan ifalde efter dette kapitel eller anden konventionsstats lov. Justitsministeren kan dog i særlige tilfælde under hensyn til anlæggets størrelse og art, omfanget af det transporterede og de sandsynlige følger af en nuklear ulykke i forbindelse med transport, som omfattes af ansvaret, og omstændighederne i øvrigt fastsætte en lavere forsikringssum, dog ikke under 80 mio. euro.«

19. § 26, stk. 2, 4. pkt., ophæves.

20. I § 30 udgår »inden for begrænsningen efter § 21«.

21. I § 31, stk. 1, ændres »ansvarsbegrænsningen i henhold til §§ 21-22« til: »begrænsningen af sikkerhedsstillelsen efter § 26«.

22. § 31, stk. 1, litra a , ophæves.

Litra b-d bliver herefter litra a-c.

23. § 31, stk. 1, litra d , der bliver litra c, affattes således:

»c) skaden er indtrådt:

1) her i riget eller i anden stat, der har tiltrådt tillægskonventionen,

2) på eller over havområder, der ligger uden for et søterritorium tilhørende en stat, som har tiltrådt tillægskonventionen, hvis skaden har ramt en statsborger i en stat, der har tiltrådt tillægskonventionen, er indtrådt om bord på eller lidt af et skib registreret her i riget, er indtrådt om bord på eller lidt af et luftfartøj registreret her i riget eller er indtrådt på en kunstig ø, formation eller konstruktion under jurisdiktion af en stat, der har tiltrådt tillægskonventionen, eller

3) i eller over en stats eksklusive økonomiske zone eller kontinentalsokkel i forbindelse med udforskning eller udnyttelse af naturrigdomme, hvis staten har tiltrådt tillægskonventionen.«

24. § 31, stk. 2, 1. pkt., ophæves.

25. § 32, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»De samlede erstatninger, som i anledning af samme nukleare ulykke skal betales af staten i medfør af denne lov, er begrænset til et beløb svarende til 1.500 mio. euro.«

26. § 32, stk. 3, ophæves.

27. § 34, stk. 1, 1. pkt., affattes således:

»Er et erstatningskrav for anden skade end personskade, der her i riget er forvoldt ved en nuklear ulykke, for hvilken indehaveren af et anlæg her i riget er ansvarlig, bortfaldet i medfør af § 25, stk. 2, eller tilsvarende bestemmelse i anden konventionsstats lov, udredes erstatningen af staten.«

28. § 34, stk. 1, 4. og 5. pkt . , ophæves.

29. I § 36, stk. 1, ændres »kan anlægges her i riget« til: »anlægges ved Københavns Byret«, og i litra a indsættes efter »her i riget«: », herunder inden for rigets eksklusive økonomiske zone«.

30. Efter § 36 indsættes før overskriften »Fuldbyrdelse af udenlandske domme«:

»Lovvalg

§ 36 a. For sager anlagt her i riget efter denne lov finder dansk ret, bortset fra lovvalgsreglerne, anvendelse, medmindre andet følger af denne lov.

Repræsentation af skadelidte

§ 36 b. I sager omfattet af denne lov kan en stat som mandatar udføre retssager for egne statsborgere eller personer med bopæl eller ophold på statens territorium, når de pågældende har givet samtykke hertil.

Omregning til dansk mønt

§ 36 c. Omregning til dansk mønt foretages efter kursen den dag, ulykken skete.«

§ 2

Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden og kan herunder fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

§ 3

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning sættes i kraft for disse landsdele med de afvigelser, som de særlige færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/ Lene Espersen