Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Tillægsbetænkning afgivet af Retsudvalget den 29. maj 2008

Tillægsbetænkning

over

Forslag til lov om ændring af straffeloven og militær straffelov

(Strafskærpelse for tortur)

[af justitsministeren (Lene Espersen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 12. marts 2008 og var til 1. behandling den 10. april 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget. Udvalget afgav betænkning den 15. maj 2008. Lovforslaget var til 2. behandling den 23. maj 2008, hvorefter det blev henvist til fornyet behandling i Retsudvalget.

Møde

Udvalget har, efter lovforslaget blev henvist til fornyet udvalgsbehandling, behandlet dette i 1 møde.

Spørgsmål

Udvalget har under den fornyede behandling af lovforslaget stillet 1 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstilling og politisk bemærkning

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Efter fornyet udvalgsbehandling finder Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens medlemmer af udvalget stadig ikke, at justitsministeren i svar på spørgsmål 26 fremkommer med væsentlige argumenter for ikke at indsætte en særlig torturparagraf i straffeloven, særlig ikke, når næsten alle høringssvar peger på det.

Justitsministeren mener, at en særlig torturbestemmelse er vanskeliggjort af, at tortur defineres forskelligt i internationale konventioner. Det angives i et høringssvar, at der sjældent vil være problemer med at definere tortur, når man står over for et konkret tilfælde, og at den vanskelighed ikke reelt eksisterer.

Et andet argument fra justitsministeren er, at der vil blive tale om »dobbeltkriminalisering«, hvis tortur indsættes som en selvstændig bestemmelse. Det er ganske uforståeligt – den samme fare må vel antages at eksistere med terrorismeparagraffen og paragraffen om menneskehandel, som allerede er indsat i straffeloven som selvstændige bestemmelser.

Til sidst gør justitsministeren opmærksom på, at torturkonventionen ikke påbyder Danmark at kriminalisere tortur særskilt. Det er jo på sin vis rigtigt nok, men konventionen er gammel og ikke indrettet efter et samfund, der er stadig mere globaliseret, med deraf følgende flere muligheder for tortur. Derfor bør Danmark efter Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Det Radikale Venstres og Enhedslistens opfattelse lytte til FN’s torturkomité, når den ønsker en særskilt torturparagraf.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for tillægsbetænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i tillægsbetænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i tillægsbetænkningen.

Kim Andersen V Søren Pind V Karsten Nonbo V Peter Skaarup DF fmd. Marlene Harpsøe DF Colette L. Brix DF Tom Behnke KF Vivi Kier KF Naser Khader NY Karen Hækkerup S Magnus Heunicke S Mogens Jensen S Julie Skovsby S Anne Baastrup SF nfmd. Karina Lorentzen SF Simon Emil Ammitzbøll RV Line Barfod EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Ny Alliance (NY)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 98 efter afgivelse af betænkning

Bilagsnr.

Titel

10
Betænkning afgivet 15/5-08
11
1. udkast til tillægsbetænkning
   

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 98 efter afgivelse af betænkning

Spm.nr.
Titel
26
Spm. om en uddybende begrundelse for, hvorfor ministeren ikke mener, at der skal indsættes en særskilt torturparagraf i loven, til justitsministeren, og ministerens svar herpå