Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-671

Resumé

Klager – en person – klagede over en artikel på www.politiken.dk og en identisk artikel i Politiken.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

På baggrund af [K]s synspunkter lægger Pressenævnet til grund, at klager har henvendt sig til unavngivne journalister, ligesom hun har kontaktet forskellige personer med henblik på at høre, om de var interesseret i at deltage i dokumentarfilmen på Danmarks Radio. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at klager skulle være ansat som researcher for tv-holdet. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet herefter, at www.politiken.dk og Politiken har bragt en korrekt oplysning om, at [K] ikke var ”ansat som researcher for tv-holdet”. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at pålægge avisen at bringe et genmæle.

[K] har klaget til Pressenævnet, idet Politiken og www.po­li­tiken.dk har afvist at bringe et genmæle vedrørende en artikel på www.politiken.dk og i Politiken henholdsvis den 7. og 10. marts 2008.

1. Sagsfremstilling

Politiken og www.politiken.dk bragte den 7. marts 2008 en artikel under overskriften ”Demonstration mod DR-dokumentar” om en planlagt demonstration i København mod DR Dokumentaren ”Flugten fra Grønland”, der blev sendt på Danmarks Radio den 31. oktober 2007. I forlængelse af artiklen bragte www.dr.dk samme dag pressemeddelelsen ”Ingen manipulation i ’Flugten fra Grønland’”. I pressemeddelelsen afviser Danmarks Radio beskyldningerne om manipulation i dokumentarfilmen og fremhæver, hvilke ukorrekte oplysninger Politikens artikel indeholder.

www.politiken.dk bragte den 7. marts 2008 en artikel under overskriften ”DR-dokumentar beskyldes for manipulation” og underoverskriften ”Dokumentarfilmen ’Flugten fra Grønland’ er nomineret til Billed-Bladets TV-Oscar på 100.000 kroner, men bliver mødt af demonstration foran Hotel d’Angleterre. Læsernes Redaktør retter”. Af artiklen fremgik følgende:

Læsernes Redaktør retter

Der var flere beklagelige fejl i artiklen ’Demonstration mod DR-dokumentar’ på side 3 i 2. sektion i Politiken 7. marts. For det første var hovedkilden til artiklen [K], der arrangerede en demonstration forleden i København mod filmen, ikke – som det fremgik af artiklen – ansat som researcher for tv-holdet. Gennem en af de ansatte journalister er hun ifølge filmens tilrettelægger [A] i et enkelt tilfælde blevet kontaktet for at skabe kontakt til to kilder, som dog ikke optræder i filmen. [K] siger selv, at hun er blevet kontaktet flere gange. For det andet har [K] ikke – som det fremgik af artiklen – selv henvendt sig til Danmarks Radio med kritik af filmen ’Flugten fra Grønland’. Det er heller ikke rigtigt, at DR ikke ’vil røre ved sagen’. Både [A] og dokumentarchef [B] har besvaret klager over filmen. Yderligere har DR’s lytter- og seerredaktør [C] behandlet og afvist en klage. For det tredje citeres redaktionssekretær [D], TV Avisen, i artiklen for en udtalelse om filmen. [D] har ikke haft noget som helst med den pågældende dokumentarfilm at gøre. For det fjerde citeres [A] for en bemærkning om, at »jeg har aldrig modtaget en klage«. Det har han. Men han har aldrig været nødt til at berigtige, og han har heller ikke været indbragt for Pressenævnet.”

Papirudgaven Politiken bragte den 10. marts 2008 en identisk artikel under ”Fejl og fakta”.

Avisen afviste ved e-mail af 25. marts 2008 endeligt at bringe et genmæle.

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

[K] har oplyst, at hun har anmodet om et genmæle, idet mediet ved at bringe ukorrekte oplysninger har gjort hende utroværdig.

[K] har navnlig anført, at hun i forbindelse med produktionen af dokumentarfilmen ”Flugten fra Grønland” har arbejdet som ulønnet undersøger og skaffet adgang til adskillige personer. Klager har ved flere lejligheder talt med [E], Danmarks Radio, i forbindelse med optagelserne i Grønland, hvor også [A] var involveret. I flere timer var klager i dialog med [A] og fotograf [F] på Hotel Kap Farvel, Nanortalik. Herudover har hun talt en del gange med en kvindelig kontaktformidler/undersøger for optagelserne i Nuuk. I den forbindelse blev klager lovet kreditering som tak for sin indsats, og hun henvendte sig den 1. november 2007 til Danmarks Radio, der ikke ønskede at følge op på henvendelsen.

Klager har vedlagt e-mails, hvoraf det fremgår, at hun har henvendt sig til journalister, ligesom hun har kontaktet forskellige personer for at høre, om de var interesseret i at deltage i dokumentaren.

2.2. www.politiken.dk og Politikens synspunkter

www.politiken.dk og Politiken har anført, at dokumentarfilmens producer [A] straks henvendte sig til avisen med krav om berigtigelse af urigtige oplysninger i artiklen ”Demonstration mod DR-dokumentar”. Netudgaven og papirudgaven offentliggjorde herefter en rettelse.

Avisen har anført, at [A] har bestridt, at [K] var researcher for filmholdet. [K] siger selv, at hun var researcher for DR-holdet og var stillet i udsigt at blive krediteret i filmen. Hun har henvist til flere samtaler med [E]. I rettelsen gjorde Læsernes Redaktør, [G], opmærksom på, at klager var af en anden opfattelse af forløbet end [A]. Avisen har opfordret klager til at dokumentere sin tilknytning til DR-holdet. Klager sendte nogle henvisninger til grønlandske kilder, der fortalte, at de var blevet kontaktet af hende med henblik på at medvirke i filmen. Der var imidlertid ingen dokumenter, der kunne bevise en nærmere tilknytning til DR-holdet, hvorfor avisen afviste klagers krav om via en berigtigelse at slå fast, at hun havde arbejdet som researcher. Avisen har anset sagen fuldt belyst med den rettelse, netavisen og papirudgaven bragte.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Lene Sarup og Bodil Mørkøv Ullerup.

Det fremgår af medieansvarsloven § 36, stk. 1, at anmodning om genmæle over for oplysninger af faktisk karakter, som er egnet til at påføre nogen økonomisk eller anden skade af betydning, og som er blevet bragt i et massemedie, skal tages til følge, medmindre oplysningernes rigtighed er utvivlsom.

På baggrund af [K]s synspunkter lægger Pressenævnet til grund, at klager har henvendt sig til unavngivne journalister, ligesom hun har kontaktet forskellige personer med henblik på at høre, om de var interesseret i at deltage i dokumentarfilmen på Danmarks Radio. Der er ikke fremlagt dokumentation for, at klager skulle være ansat som researcher for tv-holdet. Sådan som sagen foreligger oplyst, finder nævnet herefter, at www.politiken.dk og Politiken har bragt en korrekt oplysning om, at [K] ikke var ”ansat som researcher for tv-holdet”. På denne baggrund finder nævnet ikke grundlag for at pålægge avisen at bringe et genmæle.

Afgjort den 28. maj 2008