Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Indfødsretsudvalget den 29. maj 2008

Betænkning

over

Forslag til lov om indfødsrets meddelelse

[af integrationsministeren (Birthe Rønn Hornbech)]

1. Ændringsforslag

Integrationsministeren har stillet 3 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 10. april 2008 og var til 1. behandling den 29. april 2008. Lovfor-slaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Indfødsretsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

3. Indstillinger

Et flertal i udvalget (V, S, DF, KF og NY) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Et mindretal i udvalget (SF og RV) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 1 og 3 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme hverken for eller imod det under nr. 2 stillede ændringsforslag.

Et andet mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse med de under nr. 1 og 3 stillede ændringsforslag. Mindretallet vil stemme imod det under nr. 2 stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af integrationsministeren, tiltrådt af udvalget:

1) Efter nr. 49 indsættes som nyt nummer:

»49 A) Fadi Abou Jamous, Fredensborg.«

[Optagelse af person]

Af integrationsministeren, tiltrådt af et flertal (V, S, DF, KF og NY):

2) Nr. 346, 406, 477, 482, 769, 1110, 1159, 1250 og 1268 udgår.

[Udtagelse af personer]

Af integrationsministeren, tiltrådt af udvalget:

3) Efter nr. 1200 indsættes som nyt nummer:

»1200 A) Enver Visnjic, Aabenraa.«

[Optagelse af person]

Bemærkninger

Til nr. 1 og 3

Ansøgerne foreslås optaget på lovforslaget, da de pågældende på behandlingstidspunktet før lovforslagets fremsættelse opfyldte betingelserne herfor.

Til nr. 2

Ansøgerne med nr. 406, 477 og 769 er behandlet efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 55 af 12. juni 2002 om nye retningslinjer for optagelse på lov­for­slag om indfødsrets meddelelse.

Ansøgerne med nr. 346, 482, 1110, 1159, 1250 og 1268 er behandlet efter retningslinjerne i cirkulæreskrivelse nr. 9 af 12. januar 2006 om naturalisation.

De nævnte ansø­gere foreslås udtaget af lovforslaget, da de ikke på nu­vær­en­de tidspunkt opfylder retningslinjerne.

Karsten Nonbo V Per Bisgaard V Sophie Løhde V Gitte Lillelund Bech V Jørgen Poulsen NY Louise Schack Elholm V Søren Krarup DF nfmd. Jesper Langballe DF Tom Behnke KF fmd. Henrik Dam Kristensen S Sophie Hæstorp Andersen S Lennart Damsbo‑Andersen S Anne‑Marie Meldgaard S Astrid Krag SF Anne Baastrup SF Simon Emil Ammitzbøll RV Johanne Schmidt‑Nielsen EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Ny Alliance (NY)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
Enhedslisten (EL)
9
4
 
Uden for folketingsgrupperne (UFG)
2
         


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 179

Bilagsnr.

Titel

1
Oversigt over personer på lovforslaget fordelt efter nationalitet, fra integrationsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Orienterende oversigt med hensyn til personer optaget på lovforslaget, fra integrationsministeren
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Ændringsforslag fra integrationsministeren
6
1. udkast til betænkning
7
Korrigeret ændringsforslag fra integrationsministeren
8
2. udkast til betænkning