Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Afgørelse af klage - stadfæstelse af afgørelse om fratagelse af autorisation til tilvirkning af spirer

Resumé

Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Odense, fratog ved afgørelse af 26. marts 2008 klager sin autorisation til tilvirkning af spirer. Fødevareregionen havde ved afgørelsen lagt vægt på, at det ved flere kontrolbesøg var konstateret, at virksomheden ikke overholdte gældende lovgivning samt at virksomheden havde anvendt lokaler, der ikke var omfattet af autorisationen. Det var fødevareregionens vurdering, at virksomheden ikke i tilstrækkeligt omfang havde vist vilje og/eller evne til at overholde gældende regler for at drive fødevarevirksomhed.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæstede fødevareregionens afgørelse. Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at virksomheden havde foretaget mange og gentagne overtrædelser af fødevarelovgivningen, herunder i vidt omfang forhold, der ikke beskyttede spirene mod kontaminering. Henset til overtrædelserne, samt fødevareregionens tidligere anvendte sanktioner, fandt Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager at fødevareregionens valg af sanktion, i form af tilbagekaldelse af autorisationen, var proportional.

Lett Advokatfirma
Rådhuspladsen 4
1550 København V
Att.: Adv.fm. Jann Haagaard
Den 28. april 2008
Sagsnr: 100/13814
Ref.: lkha
Tlf.: 33 95 14 13

Stadfæstelse af afgørelse om fratagelse af autorisation til tilvirkning af spirer

På baggrund af kontrolrapporten af 26. marts 2008 har Lett Advokatfirma ved brev af 27. marts 2008, på vegne af klient XX, klaget over afgørelse af 28. marts 2008, fra Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Odense, om fratagelse af autorisation til tilvirkning af spirer.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har modtaget klagen fra fødevareregionen den 2. april 2008.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager har behandlet klagen og stadfæster fødevareregionens afgørelse om fratagelse af autorisation til tilvirkning af spirer, jf. fødevarelovens1)§ 31, jf. autorisationsbekendtgørelsens2)§ 27, stk. 1, nr. 1 og 2.

Dette betyder, at XX skal følge kontrolafdelingens afgørelse.

Afgørelsen og begrundelsen for afgørelsen er nærmere beskrevet nedenfor.

Sagens omstændigheder

Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Odense, foretog den 26. marts 2008 kontrolbesøg hos XX. Af kontrolrapporten fremgår, at virksomheden anvendte et kølerum til færdigpakkede spirer, der ikke var omfattet af autorisationen, og som ikke var indrettet og vedligeholdt med materialer, der tillod opbevaring af bønnespirer. Det fremgår af kontrolrapporten, at kølerummet var utilstrækkelig rengjort, at de materialer, der var brugt i kølerummet, var uegnede til formålet, samt at der var kraftig skimmelvækst. Kølerummet var ikke tidligere blevet forevist kontrolafdelingen. Det fremgår ligeledes af kontrolrapporten, at fødevareregionen tidligere havde konstateret, at virksomheden havde anvendt et rum, der ikke var omfattet af autorisationen. Af kontrolrapporten fremgår, at virksomhedens delproces med indkøb af færdigfremstillede spirer, som pakkes i virksomheden, ikke fremgik tilstrækkeligt af egenkontrolprogrammet. Herudover fremgår det, at rengøringsrummet ikke var sat i stand som tidligere påtalt, samt at der ikke var udført flere vedligeholdelsesplaner som projekteret, herunder planer vedr. udluftning i vaskerum, murearbejde af fliser i frørum, samt etablering af afløb i pakkerum, således at porten til det fri kunne lukkes. I vedligeholdelsesplanen var dog datoer for planlagte foranstaltninger til at reducere kondens i kølerummet. Endelig fremgår det, at der manglede en rude i døren til pakkerummet.

Under kontrolbesøget blev virksomheden v/ YY telefonisk meddelt, at virksomhedens autorisation blev trukket tilbage med øjeblikkelig virkning. YY meddelte, at han ikke ville udtale sig, uden at hans advokat var til stede, samt at han ikke ønskede at tale med den tilsynsførende.

Kontrolbesøget blev fulgt op ved et brev af 28. marts 2008 til XX, hvori det fremgår, at fødevareregionen ved sin afgørelse den 26. marts 2008 lagde vægt på, at det ved flere kontrolbesøg er konstateret, at virksomheden ikke overholdte gældende lovgivning, herunder de påbud og forbud som fødevareregionen havde givet, samt at virksomheden havde anvendt lokaler, der ikke er omfattet af autorisationen.

Fødevareregionen henviser i brevet til § 27 i autorisationsbekendtgørelsen, hvorefter en virksomhed kan få frataget sin autorisation, hvis virksomheden ikke opfylder de stillede vilkår, forudsætningerne for autorisationen ændres væsentligt eller meddelte påbud og forbud ikke efterleves, jf. fødevarelovens § 52, stk. 3.

Det var fødevareregionens vurdering, henset til erfaringerne fra tidligere kontrolbesøg samt forholdene på kontrolbesøget den 26. marts 2008, at virksomheden ikke i tilstrækkeligt omfang havde vist vilje og/eller evne til at overholde gældende regler for at drive fødevarevirksomhed.

Ved brev af 27. marts 2008 har Lett Advokatfirma påklaget afgørelsen på vegne af XX.

Til støtte for klagen er bl.a. anført følgende:

At der ved kontrolbesøget ikke blev opbevaret fødevarer i kølerummet.

At kølerummet var omfattet af rengøringsplanen, samt at kølerummet allerede var blevet grundigt rengjort.

At kølerummet kun var blevet anvendt få gange, samt at det alene anvendtes til færdigpakkede fødevarer.

At fødevareregionen aldrig har påvist konkret sundhedsfare ved produktion eller salg af spirene.

At virksomheden ikke tidligere havde fået påbud om autoriseret brug af kølerummet.

At det ikke tydeligt fremgår af kontrolrapporten, med hvilken begrundelse autorisationen er trukket tilbage, og at betingelserne for tilbagekaldelse ikke er opfyldt.

At der ikke foreligger grove eller gentagne overtrædelser, idet virksomheden efter bedste evne har rettet op på tidligere påbud og henstillinger, som for en dels vedkommende må betegnes som mindre væsentlige i forhold til en sundhedsrisiko.

At forudsætningerne for autorisationen ikke er væsentlig ændret.

At afgørelsen om tilbagekaldelse af autorisationen er uproportional, og at fødevareregionen kunne have begrænset afgørelsen til et påbud om ikke at anvende kølerummet før indretning og rengøring var i orden, samt kølerummet var omfattet af autorisationen.

Til yderligere støtte for klagen har Lett Advokatfirma sendt brev af 2. april 2008, hvoraf bl.a. fremgår:

At den rå beton i kølerummet på kontrolbesøget den 15. september 2006 skyldtes, at virksomheden var i gang med at opsætte rustfri stålhjørner, og at dette arbejde var færdiggjort ved kontrolbesøget den 6. oktober 2006.

At rengøringsproblemerne på kontrolbesøget den 13. september 2007 skyldtes udskiftning af rengøringsmedarbejdere, samt at en nyansættelse var på plads til start samme dag som kontrollen.

At vasketøjskurvene, som blev påtalt ved kontrolbesøget den 13. september 2007 aldrig havde været anvendt til andet end opbevaring af spirer, samt at producenten har oplyst, at kurvene er egnet til at komme i kontakt med fødevarer.

At der ikke på kontrolbesøget den 13. december 2007 blev fundet skadedyr eller ekskrementer i det uautoriserede rum, men at den tilsynsførende alene mente at kunne lugte skadedyr.

At det før kontrolbesøget den 24. januar 2008 ikke var blevet påtalt, at lokalerne skal skadedyrssikres, og at virksomheden forinden det pågældende besøg selv havde arbejdet på sikring mod skadedyr ved at entrere med skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Mortalin.

At det ikke før kontrolbesøget den 15. februar 2008 var blevet påtalt, at gulvafløbet i spirerummet ikke var tilstrækkelig skadedyrssikret, samt at der ikke var beskrevet passiv sikring i egenkontrolprogrammet.

At virksomheden havde arbejdet på løsning af kondensproblemer, herunder ved den 6. marts 2008 at have besøg af PVN Køleteknik.

At der til den tilsynsførendes bemærkning om, at rengøringsrummet ikke fremstod vedligeholdt og egnet til formålet, er anført, at rengøringsrummets formål alene er at opbevare rengøringsartikler, jf. kontrolbesøget den 5. marts 2008 og 26. marts 2008.

At virksomheden ikke har udvist modvilje eller manglende evne til at følge fødevarereglerne, da hovedparten af forholdene er blevet udbedret i henhold til indskærpelserne og under overholdelse af de angivne frister.

At hovedparten af forholdene i kontrolrapporterne er nye forhold.

At der på tilsynene kun har været begrænset vejledning, og at besøgene mere har fokuseret på at sanktionere virksomheden.

I klagen anmodede Lett Advokatfirma om, at klagen blev tillagt opsættende virkning. Ved brev af 28. marts 2008 gav fødevareregionen afslag på at tillægge klagen opsættende virkning. Denne afgørelse blev stadfæstet af Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager ved afgørelse af 4. april 2008.

Da de tidligere kontrolbesøg på virksomheden har betydning for sagen, vil disse nedenfor blive belyst.

Den 15. september 2006 var fødevareregionen på kontrolbesøg i XX. Af kontrolrapporten fremgår, at YY havde overtaget virksomheden pr. 1. august 2006, hvilket fødevareregionen ikke havde fået meddelelse om. Det fremgår ligeledes af rapporten, at virksomheden ikke fremstod vedligeholdt, ryddelig og ren. Der var pap på dør indtil værksted, rå beton på vægge i pakkerummet, bagporten til pakkerummet var ikke tæt, der var en snegl i pakkerummet og pakkebordet var ikke glat og vaskbart. I vaskerummet var en bordplade opsvulmet, der lå rå beton rundt om dør til kølerum, og hjørner var af rå beton. I spirerummet var hjørner ved dør ligeledes af rå beton. Herudover var der synligt snavs i alle rum, ligesom der ikke var faciliteter til at tørre hænder ved håndvasken. Virksomheden kunne ikke fremvise et egenkontrolprogram, da dette blev opbevaret hos den tidligere ejer ligesom der ikke kunne fremvises vedligeholdelsesplan.

På baggrund af kontrolbesøget udstedte fødevareregionen den 19. september 2006 forbud mod tilvirkning og salg af fødevare, ligesom virksomheden blev påbudt at udarbejde procedurer til at sikre, at virksomheden til enhver tid ville fremstå vel vedligeholdt, ryddelig og ren.

Den 2. oktober 2006 foretog fødevareregionen kontrolbesøg i virksomheden som opfølgning på forbud af 19. september 2006. Af kontrolrapporten fremgår, at der fortsat blev produceret og solgt bønnespirer. Produkterne i virksomheden blev beslaglagt, og der blev foretaget tilbagetrækning af de produkter, der var sendt på markedet. I brev af 10. oktober 2006 meddelte fødevareregionen virksomheden påbud om destruktion af spirer samt om at indsende dokumentation for tilbagetrækning. Herudover blev virksomheden pålagt et administrativt bødeforlæg på 10.000 kr., for ikke at have efterkommet forbuddet af 19. september 2006.

Den 6. oktober 2006 foretog fødevareregionen opfølgende kontrolbesøg i virksomheden. Af kontrolrapporten fremgår, at virksomheden fremstod vedligeholdt, ren og ryddelig, og at der var udarbejdet egenkontrolprocedurer, hvorfor forbudet af 19. september 2006 ophørte.

Ved kontrolbesøg den 11. oktober 2006 blev det konstateret, at virksomheden havde tilbagetrukket alle spirer omfattet af forbuddet af 19. september 2006.

Ved tilsyn den 13. december 2006 havde fødevareregionen ingen anmærkninger til rengøring og vedligeholdelse. Det fremgår af kontrolrapporten, at det blev indskærpet, at porten mellem spireri og karseri skulle holdes lukket, så der ikke var gennemgang. Fødevareregionen havde ingen bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

Af kontrolrapporten af den 23. april 2007 fremgår, at det blev indskærpet, at lokaler hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god orden. Pakkerum, skyllerum samt inventar var ifølge rapporten ikke tilfredsstillende rengjort. Der var spindelvæv på lofter og langs stolper i pakkerummet, snavs på pakkemaskinen, snavs af ældre dato i vaskerummet, på vægte og plastickasser på bordet. Virksomheden blev ved brev af 26. april 2007 påbudt at revidere rengøringsplanen. Ejeren oplyste herudover, at der ville blive etableret et rum til opbevaring af rengøringsmidler. Fødevareregionen kunne herudover konstatere, at døren mellem spireri og karseri stod åben, og at pakkerummet var forurenet med savsmuld fra karseriet. Virksomheden modtog ved brev af 25. april 2007 et administrativt bødeforlæg på 10.000 kr. for dette forhold. Herudover stod der en barnelastbil i pakkerummet. Ved håndvasken i skyllerummet var der ikke engangshåndklæder. Det blev herudover konstateret, at virksomheden ikke havde procedurer for, hvorledes bemærkninger fra Mortalin vedr. skadedyrssikring skulle implementeres. Herudover fremgår det af kontrolrapporten, at personalet ikke bar forklæder som foreskrevet i interne regler. Der var ingen anmærkninger til vedligeholdelsen.

Det fremgår af kontrolrapporten fra den 13. september 2007, at vasketøjskurve der anvendtes til opbevaring af spirer var kraftigt mørkfarvede af skimmelvækst. Virksomheden fik et administrativt bødeforlæg på 10.000 kr. for denne overtrædelse i brev af 13. september 2007. Herudover var rengøringen ikke tilfredsstillende, da der kunne konstateres snavs af ældre dato og spindelvæv i alle lokaler. Herudover var der ekskrementer fra snegle samt en snegl ved porten i pakkerummet. Der var ligeledes savsmuld i pakkerummet fra karseriet, ligesom loftet skallede. Virksomheden fik et administrativt bødeforlæg på 10.000 kr. for, at virksomheden ikke fremstod ren og i god stand ved brev af 13. september 2007. Det fremgår herudover af rapporten, at der ikke var udfærdiget afvigerrapporter undtagen for den 10. september 2007, hvor det fremgik, at rengøringen var mangelfuld pga. manglende arbejdskraft. Virksomheden fik et administrativt bødeforlæg på 10.000 kr. for ikke at overholde gældende regler om at udføre korrigerede handlinger ved konstatering af fejl. Det blev noteret at nye rengøringsmedarbejdere ville begynde den 13. september og 17. september 2007. Herudover fremgår det af rapporten, at der var kraftig skimmelvækst langs loftet og på vandingsaggregatet i spirerummet.

Den 13. september 2007 kl. 10.38 (efter ovennævnte tilsyn) fik virksomheden v/ YY forbud mod produktion og salg af fødevarer, indtil fødevareregionen vurderede, at rengøringen af virksomhedens lokaler og inventar var tilfredsstillende. Forbuddet blev ligeledes udfærdiget skriftligt den 13. september 2007. Efter henvendelse fra virksomhedens daværende advokat, blev forbuddet annulleret, og det blev aftalt at fødevareregionen samme dag ville foretage et opfølgende kontrolbesøg i virksomheden. På tilsynet blev det konstateret, at det generelle indtryk af rengøringen var tilfredsstillende, og at pakkemaskinen blev rengjort inden brug. Virksomheden oplyste, at vasketøjskurvene blev foret med engangsplasticposer inden brug.

Ved tilsyn den 13. december 2007 blev der foretaget endnu et kontrolbesøg i virksomheden. Af kontrolrapporten fremgår, at der blev anvendt et rum til produktion af sukkerærtespirer, der ikke var omfattet af autorisationen. Det fremgår, at rummet havde været anvendt i to år, og at rummet ikke var skadedyrssikret, samt at rummet lugtede af skadedyr. Herudover var der ingen rude i rummet op til det anvendte rum. Det fremgår herudover, at der dryppede kondens fra loftet ned på spirer uden overdækning i kølerummet, hvorfor de almindelige hygiejnebestemmelser blev indskærpet. Fødevareregionen konstaterede yderligere, at loftet i spirerummet skallede, hvorfor der var risiko for forurening af spirer. Herudover blev virksomheden påbudt at lukke af mellem spireri og karseri. Virksomhedens egenkontrolprogram blev kontrolleret uden anmærkninger.

Ved brev af 13. december 2007 fik virksomheden forbud mod fremstilling og salg af spirer produceret i det lokale, der ikke var omfattet af autorisationen. Herudover fik virksomheden ved brev af 13. december 2007 påbud om at foretage vedligeholdelse af loft i spirerum samt at foretage foranstaltninger til at sikre, at pakkerummet ikke blev anvendt til gennemgang mellem spireri og karseri. Fristerne blev fastsat til 1. januar 2008, men blev dog senere ændret til henholdsvis 20. januar 2008 og 14. januar 2008. På baggrund af kontrolbesøget traf kontrolafdelingen ved brev af 14. december 2007 herudover afgørelse om, at virksomheden blev sat under skærpet tilsyn. Af afgørelsen fremgår, at det skærpede tilsyn ville vare indtil 1. april 2008.

Den 21. december 2007 rettede kontrolafdelingen telefonisk henvendelse til XX og oplyste, at fødevareregionen var blevet kontaktet af kontrolafdeling Vejle, der havde oplyst, at de på et kontrolbesøg havde konstateret, at en virksomhed havde fået leveret færdigpakkede babyspirer fra »ZZ«. Kontrolafdelingen havde ikke ved en google-søgning eller ved opslag på de gule sider kunnet finde virksomhedens adresse eller telefonnummer. YY bekræftede telefonisk, at alle produkter blev mærket med »ZZ« og ikke med virksomhedens navn. Virksomheden samt virksomhedens advokat blev gjort opmærksom på, at den anvendte mærkning ikke var i overensstemmelse med mærkningsbekendtgørelsens3)§ 13. Det blev meddelt at overtrædelsen gav bødeforlæg, men at fødevareregionen havde besluttet at indgive politianmeldelse, da virksomheden ikke vedgik og betalte bøder.

Ved brev af 23. januar 2008 anmeldte fødevareregionen XX til Fyns Politi for overtrædelse af fødevarelovgivningen. Baggrunden for anmeldelsen var, at virksomheden ikke havde reageret på fødevareregionens administrative bødeforlæg af 10. oktober 2006, 25. april 2007 samt tre bødeforlæg af 13. september 2007. Herudover var baggrunden ligeledes, at det i december 2007 var konstateret, at virksomheden anvendte et produktionslokale, der ikke var omfattet af autorisationen samt på grund af mangelfuld mærkning af babyspirer.

Af kontrolrapporten af 24. januar 2008 fremgår, at der i kølerummet dryppede kondens fra loftet ned i spirer, der ikke var overdækket. Virksomheden blev påbudt at træffe foranstaltninger til at beskytte fødevarerne mod kondens straks samt at træffe foranstaltninger, der ville reducere kondens i kølerummet med frist til den 3. marts 2008, jf. fødevareregionens brev af 24. januar 2008. Virksomheden oplyste, at der var overvejelser vedrørende etablering af udsugning for at reducere dannelsen af kondens. Det fremgår herudover, at fødevareregionen indskærpede de almindelige hygiejneregler med henblik på at reducere forurening af fødevarer, da det kunne konstateres, at virksomheden anvendte træpaller i rengøringsrum og på råvarelageret, som blev transporteret gennem produktionslokalerne.

Herudover indskærpede fødevareregionen, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god orden, da der blev konstateret meget skimmelvækst ved lofter og fuger. Virksomheden var herudover ikke tilstrækkelig skadedyrssikret, da døre og vægge var utætte indvendig. Fødevareregionen oplyste ligeledes virksomheden, at udendørsarealerne skulle holdes ryddelige, således at skadedyr ikke kunne gemme sig.

På tilsynet kontrollerede fødevareregionen herudover dokumentation for egenkontrollens gennemførelse og resultater heraf, og kunne konstatere, at vedligeholdelsesplanen ikke var revideret i 4. kvartal 2007 og fulgt. Desuden påpegede fødevareregionen, at frekvensen for rengøring skulle revideres, således at lokaler og inventar til enhver tid ville fremstå renholdte.

Fødevareregionen kontrolledere mærkning af etiketterne uden anmærkninger.

Fødevareregionen kunne herudover konstatere, at loftet i spirerummet var malet og døren fra pakkerum til karseri lukket med kæde.

Af kontrolrapporten af 15. februar 2008 fremgår, at virksomheden blev meddelt et påbud om at udarbejde en vedligeholdelsesplan med henblik på skadedyrssikring af virksomheden, da fødevareregionen kunne konstatere, at der ikke var foretaget skadedyrssikring af lokaler og indgange til virksomheden. Gulvafløb i spirerum var utilstrækkeligt sikret, da riste ikke var fastspændte og selve afløbet ikke var sikret, ligesom indsugningskanaler i spirerummet ikke var skadedyrssikret. Herudover sluttede portene og en stolpe ikke tæt. Der var ikke beskrevet tiltag til passiv sikring i egenkontrolprogrammet. Virksomheden oplyste, at der blev foretaget aktiv sikring ved indikatordepoter. Af Mortalins rapport fra uge 50 i 2007 havde det fremgået, at der havde været spor af rotter i 6 af 11 udendørsdepoter, og mus i 4 af 6 indendørsdepoter. Fristen i ovennævnte påbud blev fastsat til 28. marts 2008, jf. fødevareregionens brev af 18. februar 2008.

På tilsynet kontrollerede fødevareregionen udendørs affaldsopbevaring, og i den forbindelse blev det oplyst, at den daværende åbne container ville blive udskiftet med en lukket container samme dag til opbevaring af affald.

Fødevareregionen kunne ligeledes konstatere, at der ikke var truffet foranstaltninger til at beskytte fødevarer i kølerummet, der blev udsat for kondens fra loft og aggregat, jf. påbud givet ved tilsyn den 24. januar 2008. Virksomheden modtog et administrativt bødeforelæg på 20.000 kr. for dette forhold ved brev af 18. februar 2008.

Virksomheden oplyste, at der var aftalt malerarbejde i den kommende uge med henblik på at reducere skimmelvækst ved lofter og fliser. Det kunne herudover konstateres, at træpaller var fjernet fra produktionslokaler.

Af kontrolrapporten fremgår herudover, at virksomheden anvendte plastictøjkurve til opbevaring af fødevarer og plasticrør på vandingsmaskinen, uden at der kunne fremvises dokumentation for materialets egnethed til kontakt med fødevarer.

Fødevareregionen kontrollerede ligeledes rengøringen og indskærpede, at lokaler hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god orden. Det blev konstateret, at lofter i vaskerum ikke fremstod rene, at der var løstsiddende skimmel på fliser ved loft, samt at indsugningskanalen i spirerummet var snavset.

Fødevareregionen kontrollerede egenkontrolprogrammet, og det blev indskærpet, at der skulle foreligge procedure for rengøring af beholdere til opbevaring af fødevarer, procedure for holdbarhedsvurdering af færdige spirer, og procedure for dokumentation for materialers egnethed til kontakt med fødevarer.

Det kunne herudover konstateres, at vedligeholdelsesplanen var ajourført.

Virksomheden blev vejledt om, at der i forbindelse med ændring af aktiviteter og indretning af rum skulle indhentes fornyet autorisation. Ejeren spurgte i den forbindelse til muligheden for at opstille en vaskemaskine i pakkerummet.

Ved e-mail af 3. marts 2008 fra XX fremgår, at der arbejdes på en udluftningsmetode, men at der indtil da afdækkes med plastik.

Af kontrolrapporten af 5. marts 2008 fremgår, at det blev konstateret, at der ikke var truffet foranstaltninger til at reducere kondens i kølerummet, som påbudt i brev af 24. januar 2008. Spirene i kølerummet blev dog opbevaret tildækket med plastic. Virksomheden fik ved brev af 12. marts 2008 et administrativt bødeforelæg på 30.000 kr. for overtrædelse af påbuddet.

På personaletoilettet var der ikke etableret faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænder. Der befandt sig dog en ubrudt rulle med engangspapir. Herudover blev interne regler for personlig hygiejne ikke overholdt, da personer, der arbejdede i pakkerum, bar armbåndsure og armbånd.

Det blev indskærpet, at lokaler, hvor der findes fødevarer, skal holdes rene og i god orden. Det blev konstateret, at rengøringen generelt var blevet bedre, men at den fortsat ikke var tilfredsstillende på udvalgte områder (lofter i vaskerum, fliser omkring vandslanger i vaskerum, loft og ventilationskanal i spirerum, og køleaggregat i kølerum). Det fremgår, at virksomheden ikke var uenig i denne vurdering.

Fødevareregionen konstaterede herudover, at rengøringsrummet ikke fremstod vedligeholdt og egnet til formålet. I vaskerummet blev der herudover konstateret fliser, der ikke var jævne og glatte (itu) samt løsreven silikonefuge.

Det fremgår ligeledes af kontrolrapporten, at virksomheden ikke havde igangsat malerarbejde med henblik på at reducere skimmelvækst ved lofter og fliser. Virksomheden oplyste, at der var igangsat forsøg med afsæbning på udvalgte områder.

Herudover var der ikke foretaget systematisk gennemgang af bygninger og inventar i årets 4. kvartal, jf. egenkontrolprogrammet. Ligeledes fremgår det af rapporten, at der ikke var foretaget yderligere skadedyrssikring siden sidste tilsyn, men at virksomheden dog også havde frist til 28. marts 2008.

Det fremgår herudover, at der stod tre stativer med kasserede spirer udenfor ved siden af container, og at virksomheden oplyste, at stativerne havde stået der siden weekenden. Virksomheden fik et administrativt bødeforlæg på 10.000 kr. for dette forhold.

Virksomheden havde yderligere ikke revideret egenkontrolprocedurer for holdbarhedsvurdering, materialers egnethed til fødevarer, samt rengøringsprocedure for beholdere til opbevaring af fødevarer. Det fremgår, at der forelå delvis dokumentation for beholdernes egnethed til kontakt med fødevarer. Herudover fremgår det, at der ikke var dokumentation for rengøringskontrol og temperaturkontrol, jf. egenkontrolproceduren. Rengøringskontrollen var ikke kvitteret siden uge 3 i 2008, og temperaturkontrol var ikke udført siden 15. februar 2008. Virksomheden fik et administrativt bødeforelæg på 10.000 kr. for disse forhold.

Virksomheden oplyste, at de havde indgået aftale med en konsulent vedrørende egenkontrolprocedurer.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers bemærkninger

I medfør af autorisationsbekendtgørelsens § 3, stk. 2, kræver produktion af spirede frø autorisation. Dette skyldes, at denne type primærproduktion er sårbar. En virksomhed må derfor ikke fremstille spirer, medmindre virksomheden er autoriseret til det.

Ved brev fra fødevareregionen af 4. december 2006 fremgår, at fødevareregionen har registreret YY som ansvarlig for virksomheden fra den 1. august 2006, samt at virksomheden er autoriseret i henhold til den tidligere ejers autorisation af 19. marts 2002.

Af autorisationen af 19. marts 2002 er følgende vilkår meddelt virksomheden:

»Autorisationen meddeles på følgende vilkår:

1. Virksomhedens indretning, drift m.v.

1.1 Virksomheden skal være indrettet med den lokalefordeling, som er vist i bilag 1.

1.2 Virksomhedens drift og produktion skal være i overensstemmelse med det i egenkontrolprogrammet beskrevne, bilag 3 og 4.

1.3 Virksomhedens vareudvalg skal være i overensstemmelse med det i egenkontrolprogrammet beskrevne, bilag 2, forskellige spirer.

1.4 Virksomheden skal overholde den til enhver tid gældende lovgivning på området som ligger til grund for autorisationen. Det drejer sig pt. bl.a. om

A Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 27. af 18. januar 2002 om egenkontrol i fødevarevirksomheder mv.

B Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 198 af 22. marts 2001 om fødevarehygiejne med senere ændringer.

2. Virksomhedens egenkontrol

2.1 Virksomheden skal følge det til enhver tid gældende egenkontrolprogram. Egenkontrolprogrammet er godkendt i henhold til § 9 i egenkontrolbekendtgørelsen, den udgave modtages med ansøgningen, bilagene 1-5.

2.2 Al dokumentation skal opbevares på adressen tilgængeligt for kontrolmyndigheden Fødevareregion Fyn.

3. Andre vilkår

3.1 Ønsker virksomheden at starte produktion eller oplagring, som ikke er omfattet af autorisationen, skal der indhentes tilladelse hos Fødevareregion Fyn.

3.2. Et eksemplar af autorisationen med bilag skal forefindes på virksomheden.

4. Fornyet autorisation

4.1 Virksomheden skal indsende fornyet ansøgning om autorisation til Fødevareregion Fyn ved væsentlige ændringer i bygninger, indretning, produktion, vareudvalg eller egenkontrol.«

Det fremgår af hygiejneforordningens4)artikel 4, stk. 1, at ledere af fødevarevirksomheder, der udfører primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, jf. bilag I, skal overholde de almindelige hygiejnebestemmelser i del A i bilag I samt særlige krav i forordning (EF) nr. 853/2004.

Af hygiejneforordningens bilag I del A fremgår:

»DEL A: Almindelige hygiejnebestemmelser for primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter

I. Anvendelsesområde

I. Dette bilag finder anvendelse på primærproduktion og følgende dermed forbundne aktiviteter:

(…)

II. Hygiejnebestemmelser

2. Virksomhedslederne skal så vidt muligt sikre, at primærprodukterne beskyttes mod kontaminering, under hensyntagen til enhver form for forarbejdning, som produkterne efterfølgende vil blive underkastet.

3. Uanset den generelle forpligtelse i punkt 2 skal ledere af en fødevarevirksomhed overholde de relevante bestemmelser i EF-lovgivningen og den nationale lovgivning om kontrol med risici inden for primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, herunder:

a) foranstaltninger til kontrol af kontaminering fra luft, jord, vand, foder, gødningsstoffer, veterinærlægemidler, plantebeskyttelsesmidler og biocider samt opbevaring, håndtering og bortskaffelse af affald,

og

b) foranstaltninger vedrørende dyresundhed og – velfærd og plantesundhed, der indvirker på menneskers sundhed, herunder programmer til overvågning og bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agenser.

4. (…)

5. Virksomhedsledere, der producerer eller høster planteprodukter, skal træffe passende foranstaltninger til alt efter omstændighederne:

a) at holde faciliteter, udstyr, beholdere, kasser, køretøjer og kar rent/rene og om nødvendigt at desinficere det/dem på passende vis efter rengøringen

b) i fornødent omfang at sikre, at planteprodukter er rene, og at de produceres, transporteres og oplagres under hygiejniske forhold

c) at anvende drikkevand eller rent vand, hvor det er nødvendigt, for således at undgå kontaminering

d) at sikre, at personale, der håndterer fødevare, er ved godt helbred og modtager undervisning i sundhedsrisici

e) så vidt muligt at forhindre, at dyr og skadegørere forårsager kontaminering

f) at opbevare og håndtere affald og farlige stoffer således, at kontaminering undgås

g) at tage hensyn til resultaterne af relevante analyser af prøver fra planter eller andre prøver, der er af betydning for menneskers sundhed,

og

h) at anvende plantebeskyttelsesmidler og biocider korrekt efter kravene i den relevante lovgivning.

6. Virksomhedsledere skal træffe passende afhjælpende foranstaltninger, når de underrettes om problemer, der er konstateret ved den offentlige kontrol.

III. Journaler

(…)«

Herudover fremgår det bl.a. af hygiejneforordningens artikel 5, at ledere af fødevarevirksomheder skal indføre, iværksætte og følge en fastsat procedure eller faste procedurer, der er baseret på HACCP-principperne, og at procedurerne løbende skal tages op til revision og ændres.

Af autorisationsbekendtgørelsens § 28 fremgår:

»Virksomheder, der er autoriseret eller registreret efter denne bekendtgørelse, skal, udover den egenkontrol der følger af hygiejneforordningens artikel 4, stk. 1 eller artikel 5, i relevant omfang udarbejde og følge et egenkontrolprogram, der sikrer og dokumenterer, at fødevarerne, materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og virksomheden opfylder fødevarelovgivningen i øvrigt, herunder bestemmelser om sporbarhed, fødevarers sammensætning, kemiske forureninger, mærkning og markedsføring.«

Af ovennævnte fremgår, at der stilles en række krav til virksomheders egenkontrol, herunder krav til hygiejne.

I medfør af fødevarelovens § 31, jf. autorisationsbekendtgørelsens § 27, kan autorisation fratages en virksomhed.

Af autorisationsbekendtgørelsens § 27, stk. 1 fremgår:

»Fødevareregionen kan fratage en autorisation eller registrering, hvis:

1) virksomheden ikke opfylder de stillede vilkår,

2) forudsætningerne for autorisation eller registrering ændres væsentligt, eller

3) meddelte påbud eller forbud ikke efterleves, jf. fødevarelovens § 52, stk. 3.«

På kontrolbesøget den 26. marts 2008 konstaterede fødevareregionen, at XX anvendte et uautoriseret og uegnet kølerum. En autorisation knytter sig til lokaliteten, hvilket indebærer, at et lokale først må tages i brug eller en aktivitet først påbegyndes, når de i fødevarelovgivningen stillede krav til indretning, hygiejniske og produktionsmæssige forhold er opfyldt.5)Virksomheden var derfor ikke berettiget til at anvende kølerummet.

Til Lett Advokatfirmas argument om, at virksomheden ikke tidligere har fået påbud om dette kølerum, må anføres, at fødevareregionen ikke tidligere var blevet gjort bekendt med dette rum. Det fremgår af vilkårene til autorisationen, at et rum som ikke er omfattet af autorisationen ikke må anvendes, ligesom virksomheden ved brev af 13. december 2007 havde fået et forbud mod fremstilling og salg af spirer produceret i et rum, der heller ikke var omfattet af autorisationen.

Fødevareregionen har gentagne gange konstateret problemer med skimmelvækst i virksomheden, senest på kontrolbesøget den 26. marts 2008, hvor der blev konstateret kraftig skimmelvækst i kølerummet, der ikke var omfattet af autorisationen. Af tidligere tilfælde kan nævnes kontrolbesøget den 13. september 2007, hvor der blev fundet skimmelvækst i vasketøjskurve samt i spirerummet, kontrolbesøget den 24. januar 2008, hvor der blev konstateret skimmelvækst ved lofter og fuger, kontrolbesøget den 15. februar 2008, hvor der blev konstateret skimmelvækst på fliser ved loft i vaskerum samt kontrolbesøget den 5. marts 2008, hvor der fortsat var skimmelvækst ved lofter og fliser. På kontrolbesøget den 15. februar 2008 fik fødevareregionen oplyst, at der var aftalt malerarbejde i den næstkommende uge med henblik på at reducere skimmelvækst ved lofter og fliser. Dette malerarbejde var ikke igangsat, da fødevareregionen kom på tilsyn den 5. marts 2008.Ved sidstnævnte kontrolbesøg havde virksomheden dog forsøgt at fjerne skimmelvækst ved afsæbning på udvalgte områder.

Skimmelvækst i virksomheden vil kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko. Der vil bestå en risiko for, at fremmedlegemer fra skimmelvæksten vil forurene spirene under fremstillingsprocessen, hvilket bl.a. vil være problematisk for overfølsomme personer. Dette er ikke i overensstemmelse med hygiejnereglerne.

Det har herudover været et tilbagevendende problem, at virksomheden ikke har fremstået ryddelig og ren. Dette har været tilfældet ifølge kontrolrapporterne den 15. september 2006, 23. april 2007, 24. januar 2008, 15. februar 2008, 5. marts 2008 samt senest 26. marts 2008. Hertil skal tilføjes, at rengøringen har været uden anmærkninger på to opfølgende kontrolbesøg henholdsvis den 6. oktober 2006 og 13. september 2007 (om eftermiddagen), samt ved et ordinært tilsyn den 13. december 2006.

Utilstrækkelig rengøring skaber risiko for vækst af bakterier, hvorved spirene ikke beskyttes mod kontaminering. Uanset at der til tider har været forbedringer i rengøringen, er det samlede billede, at rengøringen til stadighed har været mangelfuld. At rengøringen var tilstrækkelig på det opfølgende kontrolbesøg den 6. oktober 2006 kan kun tillægges mindre vægt, eftersom tilstrækkelig rengøring var en forudsætning for at produktions- og salgsforbuddet blev ophævet. Tilsvarende var virksomheden i fare for at få produktions- og salgsforbud ved tilsynet den 13. september 2007.

Fødevareregionen har gentagne gange konstateret kondensproblemer. Dette er omtalt i kontrolrapporten af 13. december 2007, 24. januar 2008, 15. februar 2008 samt 5. marts 2008. Det må anses for en skærpende omstændighed, at det først på kontrolbesøget den 5. marts 2008 kunne konstateres, at spirene blev tildækket med plastik, uanset at virksomheden allerede blev gjort opmærksom på problemet i december måned. Lett Advokatfirma har anført, at virksomheden havde arbejdet på en løsning af problemet, herunder ved den 6. marts 2008 at have besøg af PVN Køleteknik. Hertil kan Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager anføre, at virksomhedens frist til at træffe foranstaltninger til reduktion af kondens blev fastsat med frist til den 3. marts 2008, hvorfor det var utilstrækkeligt kun at have haft besøg af PVN Køleteknik den 6. marts 2008. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager anser det for hygiejnemæssigt uforsvarligt, at spirene har været udsat for kondens.

Der har herudover kunne konstateres mange øvrige hygiejnemæssige betænkelige forhold i virksomheden, herunder bl.a. for så vidt angår tørring af hænder, jf. kontrolrapporter af 15. september 2006, 23. april 2007 og 5. marts 2008, pakkerum der var forurenet med savsmuld, jf. kontrolrapporter af 23. april 2007 og 13. september 2007, loft der skaller, jf. kontrolrapporter af 13. september 2007, 13. december 2007 (blev konstateret malet ved tilsyn den 24. januar 2008), samt manglende overholdelse af interne regler vedrørende hygiejne, jf. kontrolrapporter af 23. april 2007 og 5. marts 2008. På kontrolbesøg den 15. september 2006 og 5. marts 2008 blev det ligeledes konstateret, at vedligeholdelsen ikke var tilstrækkelig. Hertil skal dog tilføjes, at der ikke var anmærkninger til vedligeholdelsen den 6. oktober 2006, 13. december 2006 samt 23. april 2007.

Ved arbejde med fødevarer, er det vigtigt at den personlige hygiejne er tilstrækkelig, da der ellers kan opstå risiko for at fødevarer kommer i kontakt med bakterier. Ligeledes er det vigtigt at vedligeholdelse af lokaler mv. er tilstrækkelig, eftersom der ved manglende vedligeholdelse er større risiko for at fremmedlegemer forurener fødevarerne under fremstillingsprocessen, ligesom ikke let vaskbare overflader mv. kan skabe risiko for bakterievækst.

For så vidt angår virksomhedens egenkontrolprogram, er det samlede indtryk, at dette til stadighed ikke har været tilstrækkeligt efterlevet. Som det fremgår af sagsfremstillingen vedrører dette, at der ikke er udført korrigerende handlinger ved konstatering af fejl i rengøringen, manglende revision af vedligeholdelsesplan, manglende dokumentation for materialers egnethed til kontakt med fødevarer, procedurer for rengøring af beholdere til opbevaring af fødevare, procedure for holdbarhedsvurdering samt manglende dokumentation for rengøringskontrol og temperaturkontrol. Det skal hertil tilføjes, at der ikke var nogen anmærkninger til virksomhedens egenkontrolprogram den 13. december 2006 og 13. december 2007.

Egenkontrol har til formål at sikre, at alle fødevarevirksomheder overholder fødevarelovgivningen, herunder bl.a. at virksomheder har procedurer til at overvåge, at produkterne ikke udgør en sundhedsmæssig risiko. En virksomhed har pligt til løbende at dokumentere egenkontrollen og registrere afvigelser. Det er derfor vigtigt, at virksomheder i relevant omfang gennemfører egenkontrol, samt udbygger egenkontrolprogrammet ved nye erfaringer, observationer mv. Fødevareregionen har herudover været berettiget til at påbyde XX at etablere særlige kontrolprocedurer og at revidere egenkontrolprogrammet, i det omfang fødevareregionen har konstateret fejl og mangler, jf. artikel 5, stk. 2, litra g, jf. stk. 1, i hygiejneforordningen.

Det fremgår ligeledes af sagsmaterialet, at XX ikke havde foretaget tilstrækkelig skadedyrssikring. Lett Advokatfirma har anført, at det ikke før kontrolbesøget den 15. februar 2008 var blevet påtalt, at der skulle udarbejdes vedligeholdelsesplan med henblik på skadedyrssikring, ligesom XX selv havde arbejdet på skadedyrssikring ved at entrere med skadedyrsbekæmpelsesfirmaet Mortalin. Allerede på kontrolbesøget den 23. april 2007 anførte fødevareregionen, at virksomheden ikke havde procedurer for, hvorledes bemærkninger fra Mortalin vedr. skadedyrssikring skulle implementeres. Herudover er virksomheden, i rapporten fra Mortalin fra uge 50 i 2007, blevet gjort opmærksom på, at der var spor af rotter i 6 af 11 udendørsdepoter, og mus i 4 af 6 indendørsdepoter. Virksomheden burde af disse grunde have udarbejdet en vedligeholdelsesplan med henblik på at skadedyrssikre, ligesom virksomheden burde have været opmærksom på, hvordan affald bortskaffes, og således ikke have ladet tre stativer med kasserede spirer stå frit udenfor ved siden af affaldscontaineren i flere dage, jf. kontrolrapporten af 5. marts 2008. Det er virksomheders ansvar at overholde fødevarelovgivningen, herunder at undgå, at produkterne udgør en risiko for menneskers sundhed. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager finder af ovennævnte grunde, at virksomheden burde have været bekendt med, at der skulle udarbejdes vedligeholdelsesplan med henblik på skadedyrssikring, forinden virksomheden blev meddelt påbud om at udarbejde denne på tilsynet den 15. februar 2008.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager finder herudover at det ikke er korrekt, når Lett Advokatfirma anfører, at hovedparten af forholdene i kontrolrapporterne er nye forhold. Herunder kan bl.a. nævnes følgende gentagelsestilfælde: anvendelse af rum der ikke er omfattet af autorisationen, konstatering af skimmelvækst i lokaler, virksomheden ikke har fremstået ryddelig og ren, og at døren har været anvendt mellem spireri og karseri.

Lett Advokatfirma har herudover anført, at den tilsynsførende skulle have tilsidesat sin vejledningspligt. Fødevareregionen har haft pligt til at vejlede om reglerne ved henvendelser fra virksomheden og på kontrolbesøg. Vejledningen har hidtil bestået i, hvordan reglerne er, samt hvordan de skal forstås. Pr. 1. februar 2008 blev der desuden indført styrket vejledning, når der foreligger simple og specifikke problemstillinger, således at alternative løsningsforslag på aktuelle problemer kan drøftes. Til Lett Advokatfirmas påstand om, at den tilsynsførende har fokuseret mere på sanktionering end vejledning, kan anføres, at vejledning ikke kan træde i stedet for anmærkninger eller sanktioner. Vejledningen kan derfor kun stå alene, hvis der ikke aktuelt er problemer med de forhold, der vejledes om. Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager finder på denne baggrund, at der ikke foreligger konkrete holdepunkter for, at fødevareregionen skulle have tilsidesat vejledningspligten.

Som det fremgår ovenfor, kan en fødevareregion fratage en virksomhed autorisationen, såfremt de dertil knyttede vilkår ikke overholdes, hvis forudsætningerne for autorisationen ændres væsentligt eller meddelte påbud og forbud ikke efterleves.

Fødevareregionen skal anvende de sanktioner, som er nødvendige for at sikre, at reglerne overholdes. Dette vil bero på en afvejning, således at sanktionen på den ene side ikke skal være mere indgribende end nødvendigt, og sanktionen på den anden side skal have tilstrækkelig gennemslagskraft til at sikre at reglerne overholdes. Såfremt en virksomhed trods en given sanktion ikke følger reglerne, kan regionen anvende en skrappere sanktion.

Tilbagekaldelse af autorisation er en meget indgribende sanktion, hvorfor det forudsætter at der foreligger tungtvejende grunde.

Af ovennævnte fremgår mange og gentagne overtrædelser af fødevarelovgivningen, herunder i vidt omfang forhold der ikke beskytter spirene mod kontaminering. XX har på mange områder tilsidesat vilkårene i autorisationen, jf. autorisationsbekendtgørelsens § 27, stk. 1, nr. 1 og 2.

Af de grunde der er beskrevet ovenfor, samt henset til anvendelsen af tidligere sanktioner, finder Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager at fødevareregionens valg af sanktion, i form af tilbagekaldelse af autorisation, var proportional.

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklagers afgørelse

Sekretariatet for Fødevare- og Veterinærklager stadfæster af ovennævnte grunde Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Odenses afgørelse om fratagelse af autorisation til tilvirkning af spirer, jf. fødevarelovens § 31, jf. autorisationsbekendtgørelsens § 27, stk. 1, nr. 1 og 2.

Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Fødevareregion Syd, Kontrolafdeling Odense, modtager kopi af denne afgørelse.

Venlig hilsen

Line Kirketoft Hansen

Fuldmægtig, cand.jur.

Officielle noter

1) Lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer med senere ændringer.

2) Bekendtgørelse nr. 771 af 6. juli 2006 om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder samt egenkontrol med senere ændringer.

3) Bekendtgørelse nr. 1308 af 14. december 2005 om mærkning af færdigpakkede fødevarer mv. med senere ændringer.

4) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne (med senere ændringer).

5) Jf. bemærkningerne til § 31 i forslag til lov om fødevare fremsat den 6. april 2005.