Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-652

Resumé

Klager – en person – klagede over en artikel i Ekstra Bladet.

Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. vejledende regler for god presseskik punkt B.1.

Det fremgår af retsplejelovens § 818 og af bestemmelsens forarbejder, at offentliggørelse af et fotografi af en formodet gerningsmand er et straffeprocessuelt tvangsindgreb, som kun kan foretages under visse nærmere opregnede betingelser. Afgørelse om offentliggørelse træffes af politiet, som bl.a. skal påse, at offentliggørelse ikke foretages, såfremt det efter indgrebets karakter, sagens betydning og den krænkelse og ulempe, som indgrebet må antages at forvolde den, som det rammer, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.

Ekstra Bladet har ikke gjort gældende, at den uslørede offentliggørelse af billederne af klager i bladet den 27. og 28. februar 2008 skete efter anmodning fra eller efter aftale med politiet.

Tre medlemmer – Thomas Rørdam, Lene Sarup og Bodil Mørkøv Ullerup – udtaler:

Vi finder herefter, at det var uberettiget, at Ekstra Bladet bragte de uslørede billeder af klager i forbindelse med en omtale af ham som formodet gerningsmand til et tyveri med henblik på fastlæggelse af hans identitet. Ekstra Bladet burde – i overensstemmelse med reglen i retsplejelovens § 818 – have overladt det til politiet at vurdere, om der var grundlag for at iværksætte dette straffeprocessuelle tvangsindgreb. Vi udtaler derfor kritik af Ekstra Bladet.

Et medlem – Jan Kristensen – udtaler:

Retsplejeloven regulerer politiets ikke mediernes muligheder for at belyse mistænkte personer. Der skal tages hensyn til personers anseelse ved offentliggørelse af billeder, men en række forhold taler for, at Ekstra Bladet bringer billedet:

- billederne er taget på et frit tilgængeligt sted – en motorvejscafe i åbningstiden,

- artiklen med den vedlagte dokumentation i form af stillbillederne havde en klar almen interesse, og billederne udgjorde den nødvendige journalistiske dokumentation for de forhold, som Ekstra Bladet viderebragte,

- at stillbillederne ikke afslørede detaljer fra den pågældendes privatliv, og

- at billederne viste pågældende i færd med at foretage en klar ulovlig handling.

Klageren må med andre ord finde sig i omtalen/billederne, da den klare almene interesse i sagen må veje tungere end den pågældendes anseelse. Jeg udtaler derfor ikke kritik.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler kritik af Ekstra Bladet vedrørende dette forhold.

Alle medlemmer udtaler i øvrigt:

Udsagnet ”at den fedladne mørkhårede mand med bakkenbarter med fuldt overlæg bukkede sig ned og stjal pengene” er Ekstra Bladets vurdering af klager, og Pressenævnet udtaler ikke kritik heraf.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre et kendelsesresume.

Advokat Kjeld Klausen har på vegne af [K] klaget til Pressenævnet over tre artikler i Ekstra Bladet den 26., 27. og 28. februar 2008, idet han mener, at god presseskik er tilsidesat.

1. Sagsfremstilling

Ekstra Bladet bragte den 26. februar 2008 en artikel under overskriften ”Her får [A] stjålet 20.000 kr.” og underoverskriften ”Video afslører TYV: Men politiet har ikke reageret på to anmeldelser”. Af artiklen fremgik følgende:

”Den ca. 25-årige mand på billedet her på siden burde være pærenem at identificere for politiet, som kan få serveret mandens tyveri af 20.000 kr. på et sølvfad. En ansat fra Østjyllands Politi i Randers skal blot besøge motorvejscafeen ved Gudenå Øst for Randers.

Stjal med fuldt overlæg

Da [A] en times tid senere opdagede, at de 20.000 kr. var væk, anede hun først intet om, at to videoovervågningskameraer

på motorvejscafeen afslører, hvordan pengene forsvandt. Pengebundtet faldt ud af [A]s taske, mens hun tog sin pung for at betale. Men selv om hun siden blev klar over, at den fedladne mørkhårede mand med bakkenbarter med fuldt overlæg bukkede sig ned og stjal pengene, har politiet stadig intet foretaget sig.

- Videobillederne efterlader ingen tvivl, og det drejer sig om rigtig mange penge. Skal sådan en mand bare slippe af sted med det?

spørger [A] bestyrtet.

For svær at finde

Cafeens førstedame, [B], har også set billederne.

- Det er så groft. Tyveriet er åbenlyst, siger [B], der finder det dybt forkasteligt, at politiet intet har gjort trods to anmeldelser henholdsvis fredag og i går.

- Anmelderen ([A]s kæreste [C], red.) sagde, at hun havde tabt pengene. Derfor var vi nødt til at vente og se, om de blev afleveret i løbet af weekenden, siger Lars Bo Jensen fra Østjyllands Politi.

Kæresten [C] siger til Ekstra Bladet, at Lars Bo Jensen allerede i fredags gav udtryk for, at det er lidet sandsynligt, at politiet går ind i sagen. Begrundelsen er, at tyven ikke har betalt med dankort og derfor er svær at finde. Lars Bo Jensen henviser til vicepolitiinspektør Marianne Lau Vestergaard for yderligere kommentarer, men hun har trods flere henvendelser ikke været mulig at træffe.”

Til artiklen var indsat tre stillbilleder fra et overvågningskamera på benzintanken. Billedteksterne beskrev det afbildede således:

”Kl. 12:59:55

[A] taber 20.000 kr. ud af sin taske, da hun vil betale på motorvejscaféen syd for Randers. Pengene ses ved hendes højre fod.”

”Kl. 13:01:22

En mørkhåret, fedladen mand med bakkenbarter på ca. 25 år bøjer sig ned og tager pengene [ryggen mod kameraet].”

”Kl. 13:01:32

Tyveknægten (stribet bluse) skynder sig ud fra motorvejscaféen og er ikke set siden [front mod kameraet, ansigtet er sløret].”

Ekstra Bladet bragte den 27. februar 2008 en artikel under overskriften ”Hvem er denne mand” og underoverskriften ”Politiet tog først affære, da Ekstra Bladet gik ind i tyverisagen”. Af artiklen fremgik følgende:

”Kender du den mørkhårede mand med bakkenbarter på billedet ovenover, så tøv ikke med at henvende dig til Østjyllands Politi i Randers…

Først i går – fire dage, to anmeldelser og flere henvendelser fra Ekstra Bladet senere – tog politiet affære ved at sende en mand ud til motorvejscafeen.

- Nu lægger vi videobillederne ud på vores interne net i håb om, at kolleger måske ved, hvem han er. Så må vi tage den derfra, siger lederen af efterforskningen Hans Kortbech, Østjyllands Politi i Randers.

Mangel på ressourcer

Hans kollega, politikommissær Peter Bay Jensen, forklarer langsommeligheden med manglende ressourcer og prioritering i forhold til andre opgaver.

- Er det ikke forståeligt, hvis folk forarges over jeres fremgangsmåde?

- Vi er altid nødt til at prioritere. I den konkrete sag kunne vi ikke udelukke, at manden ville aflevere pengene i løbet af et par dage. Så ville det være tosset at have sat en efterforskning i gang.

Peter Bay Jensen og Hans Kortbech siger samstemmende, at manden nu får meget svært ved at forklare sig fra en sigtelse af ulovlig omgang med hittegods og en mulig fængselsstraf på op til halvandet år.”

Til artiklen var indsat det 3. billede (optaget kl. 13:01:32), som avisen bragte 26. februar 2008, men i større format og nu uden sløring af ansigtet, som var indrammet med en sort ring.

Den 28. februar 2008 bragte Ekstra Bladet artiklen ”Fældet af nationen! [underside på www.ekstrabladet.dk]”. Af artiklen fremgik bl.a., at ca. 80.000 mennesker havde set videoklip eller læst artiklen om ”hapseriet” på Ekstra Bladets hjemmeside. Af artiklen fremgik bl.a. følgende:

”I går ved 13-tiden følte manden sig så danmarksberømt, at han meldte sig til politiet.

Det er politiet i Randers, der fik anmeldelsen om de forsvundne penge i fredags, og det er politiet i Randers, der nu har sigtet manden. Men politiet overlod reelt efterforskningen til nationen! og har intet selv gjort for at finde pengene. Politikommissær Peter Bay, Randers Politi, sagde tirsdag til nationen!, at han havde det helt fint med at nationen! offentliggjorde billeder af manden.”

Til artiklen var indsat det samme uslørede billede, som blev bragt i artiklen af 27. februar 2008.

Samme dag bragte avisen artiklen ”32-årig: Jeg fandt kun 10.000 kr.”, hvoraf følgende bl.a. fremgik:

”Hele fem døgn skulle der gå, inden en 32-årig mand henvendte sig til politiet i Århus. For 19-årige [A] – og en undrende omverden – var det uforståelig lang tid efter, at han sidste fredag i en hurtig, glidende bevægelse samlede et bundt pengesedler op fra gulvet på en motovejscafé syd for Randers.

Så sig selv på videoen

- han sagde selv, at han kom med pengene, fordi han havde set videobillederne fra motorvejscaféen på Ekstra Bladets hjemmeside. Men han nægter sig skyldig i at have gjort noget ulovligt, siger vicepolitikommissær Hans Kortbech hos Østjyllands Politi i Randers, der har sagen. En sag, som politiet, trods flere henvendelser, intet gjorde ved, indtil Ekstra Bladet gik ind i den.

Den 32-årige mand, der er fængselsfunktionær i Århus-området, havde kun halvdelen af de 20.000 kr. fra pengebundtet med på stationen i går.

Halvt tilfreds

- Han hævder, at det var alt, hvad han samlede op, siger Hans Kortbech, der ikke ønsker at udtale sig om, hvad den 32-årige har forklaret som årsag til, at der skulle gå så lang tid, inden han gav sig til kende.

Hans Kortbech vurderer dog, at der er en god chance for, at [A] får alle sine 20.000 kr. Han bygger vurderingen på, at den 32-årige formentlig tiltales for tyveri og ulovlig omgang med hittegods.”

Af retsplejelovens § 818 fremgår følgende:

”Politi må kun offentliggøre signalement eller andre oplysninger, der er egnede til at fastlægge identiteten af en formodet gerningsmand, såfremt

1) den pågældende med rimelig grund er mistænkt for en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, og

2) offentliggørelsen må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen, herunder for fastlæggelsen af den pågældendes identitet, eller for at forebygge yderligere lovovertrædelse.

Stk. 2. Offentliggørelse af et fotografi af den formodede gerningsmand må kun finde sted, såfremt der er begrundet mistanke om, at den pågældende har begået en lovovertrædelse, der efter loven kan medføre fængsel i 1 år og 6 måneder eller derover.

Stk. 3. Offentliggørelse som nævnt i stk. 1 og 2 må dog ikke foretages, såfremt der efter indgrebets formål, sagens betydning og den krænkelse og ulempe, som indgrebet må antages at forvolde den, som det rammer, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.

Stk. 4. Afgørelse om offentliggørelse som nævnt i stk. 1 og 2 træffes af politiet.”

Af forarbejderne til reglerne i retsplejeloven om fotoforevisning fremgår bl.a., jf. Strafferetsplejeudvalgets betænkning nr. 1298/1995 s. 12 og 22-23, at der ved ”straffeprocessuelle tvangsindgreb” normalt forstås ”En foranstaltning, der efter sit almindelige formål udføres som led i en strafforfølgning, og hvorved der realiseres en strafbar gerningsbeskrivelse rettet mod legeme, frihed, fred, ære eller privat ejendomsret”, og at en fotoforevisning ofte vil kunne karakteriseres som et straffeprocessuelt tvangsindgreb.

2. Parternes synspunkter

2.1. [K]s synspunkter

Advokat Kjeld Klausen har anført, at offentliggørelsen af billeder fra overvågningskameraet uden [K]s viden eller samtykke er en krænkelse af klagers integritet og en krænkelse af privatlivets fred. Det er videre i strid med god presseskik, at avisen offentliggør billeder uden tilladelse fra en offentlig myndighed.

Advokaten har herudover anført, at udsagnet ”at den fedladne mørkhårede mand med bakkenbarter med fuldt overlæg bukkede sig ned og stjal pengene” er upassende og agtelsesforringende for klager.

2.2. Ekstra Bladets synspunkter

Ekstra Bladet har anført, at politiet i begyndelsen var tilbagelænet med hensyn til at gå ind i en opklaring af tyveriet. I forbindelse med artiklen den 26. februar 2008 slørede avisen tyvens ansigt, men da han et døgn senere ikke havde afleveret pengene, valgte avisen at lade ham efterlyse ved at offentliggøre billedet fra videoovervågningen. [K]s identitet blev afsløret af en læser, der henvendte sig til bladet nogenlunde samtidig med, at klager meldte sig til politiet og afleverede 10.000 kr. Den hurtige opklaring af tyveriet var næppe sket uden offentliggørelsen af fotoet. Det var klagers passivitet, der gav anledning til offentliggørelsen.

3. Pressenævnets begrundelse og afgørelse:

I sagens behandling har følgende nævnsmedlemmer deltaget:

Thomas Rørdam, Jan Kristensen, Lene Sarup og Bodil Mørkøv Ullerup.

Meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. vejledende regler for god presseskik punkt B.1.

Det fremgår af retsplejelovens § 818 og af bestemmelsens forarbejder, at offentliggørelse af et fotografi af en formodet gerningsmand er et straffeprocessuelt tvangsindgreb, som kun kan foretages under visse nærmere opregnede betingelser. Afgørelse om offentliggørelse træffes af politiet, som bl.a. skal påse, at offentliggørelse ikke foretages, såfremt det efter indgrebets karakter, sagens betydning og den krænkelse og ulempe, som indgrebet må antages at forvolde den, som det rammer, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.

Ekstra Bladet har ikke gjort gældende, at den uslørede offentliggørelse af billederne af klager i bladet den 27. og 28. februar 2008 skete efter anmodning fra eller efter aftale med politiet.

Tre medlemmer – Thomas Rørdam, Lene Sarup og Bodil Mørkøv Ullerup – udtaler:

Vi finder herefter, at det var uberettiget, at Ekstra Bladet bragte de uslørede billeder af klager i forbindelse med en omtale af ham som formodet gerningsmand til et tyveri med henblik på fastlæggelse af hans identitet. Ekstra Bladet burde – i overensstemmelse med reglen i retsplejelovens § 818 – have overladt det til politiet at vurdere, om der var grundlag for at iværksætte dette straffeprocessuelle tvangsindgreb. Vi udtaler derfor kritik af Ekstra Bladet.

Et medlem – Jan Kristensen – udtaler:

Retsplejeloven regulerer politiets ikke mediernes muligheder for at belyse mistænkte personer. Der skal tages hensyn til personers anseelse ved offentliggørelse af billeder, men en række forhold taler for, at Ekstra Bladet bringer billedet:

- billederne er taget på et frit tilgængeligt sted – en motorvejscafe i åbningstiden,

- artiklen med den vedlagte dokumentation i form af stillbillederne havde en klar almen interesse, og billederne udgjorde den nødvendige journalistiske dokumentation for de forhold, som Ekstra Bladet viderebragte,

- at stillbillederne ikke afslørede detaljer fra den pågældendes privatliv, og

- at billederne viste pågældende i færd med at foretage en klar ulovlig handling.

Klageren må med andre ord finde sig i omtalen/billederne, da den klare almene interesse i sagen må veje tungere end den pågældendes anseelse. Jeg udtaler derfor ikke kritik.

Der afsiges kendelse efter stemmeflertallet, og Pressenævnet udtaler kritik af Ekstra Bladet vedrørende dette forhold.

Alle medlemmer udtaler i øvrigt:

Udsagnet ”at den fedladne mørkhårede mand med bakkenbarter med fuldt overlæg bukkede sig ned og stjal pengene” er Ekstra Bladets vurdering af klager, og Pressenævnet udtaler ikke kritik heraf.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af Ekstra Bladet at offentliggøre følgende:

”Kritik fra Pressenævnet:

Ekstra Bladet omtalte i februar 2008 et tyveri på en tankstation. Den formodede gerningsmand havde samlet et tabt pengebundt på 20.000 kroner op fra tankstationens gulv og var forsvundet. Til omtalen den 27. og 28. februar var indsat et usløret billede af den formodede gerningsmand. Avisen var kommet i besiddelse af billedet, da hændelsen var optaget på tankstationens overvågningskamera.

Den formodede gerningsmand har klaget til Pressenævnet over offentliggørelsen af billedet.

Pressenævnet (flertallet) finder, at Ekstra Bladet i overensstemmelse med forskrifterne i retsplejelovens § 818 om fremgangsmåden ved offentliggørelse af fotografier af formodede gerningsmænd burde have overladt det til politiet at vurdere, om der var grundlag for at offentliggøre billedet. Pressenævnet udtaler derfor kritik af Ekstra Bladet. Ét medlem ønskede ikke at udtale kritik.

Pressenævnet har pålagt os at bringe denne meddelelse. Hele kendelsen kan læses på www.pressenaevnet.dk.”

Afgjort den 28. maj 2008