Den fulde tekst

Lov om regionale kulturaftaler

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Lovens formål er gennem regionale kulturaftaler at understøtte amtskommuners og kommuners engagement på kulturområdet. Kulturaftalerne har til formål at fremme dispositionsfriheden på det regionale niveau, forbedre ressourceudnyttelsen og fremme udviklingen på kulturens område. Hvor aftalen omfatter flere kommunale enheder, skal aftalen medvirke til at styrke samarbejdet på tværs af kommune- og amtsgrænser.

    Stk. 2. De regionale kulturaftaler har til formål at medvirke til at fastholde og udbygge den kulturpolitiske dialog og værdidebat på tværs af kommunegrænser og med Kulturministeriet og ministeriets råd og nævn.

§ 2. Kulturministeren kan indgå regionale kulturaftaler med kulturregioner, der fremsætter ønske herom.

    Stk. 2. Den regionale kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregionen indgås for en tidsbegrænset periode af op til fire års varighed.

    Stk. 3. En kulturregion kan være en amtskommune, en kommune, en gruppe af kommuner, Hovedstadens Udviklingsråd eller kombinationer heraf.

§ 3. Den regionale kulturaftale skal indeholde bestemmelser om,

1) hvilke opgaver der skal varetages, og hvilke konkrete mål kulturregionen skal opfylde i aftaleperioden,

2) hvilke økonomiske vilkår der er knyttet til aftalen,

3) hvorledes der på det regionale plan kan sikres balance mellem det politiske ansvar og den kulturfaglige og kunstneriske sagkundskab og frihed, og

4) erfaringsudveksling og evaluering i forbindelse med de regionale kulturaftaler.

§ 4. Kulturregionerne modtager i aftaleperioden efter aftalen med kulturministeren en årlig kulturel rammebevilling til de kulturelle aktiviteter, der er omfattet af den regionale kulturaftale. Kulturregionen kan inden for rammerne af den regionale kulturaftale råde over den kulturelle rammebevilling til kulturelle formål.

    Stk. 2. Bevillingen kan forudbetales.

    Stk. 3. Kulturministeren kan bestemme, at tilsagn om tilskud efter stk.1 helt eller delvis falder bort, eller at udbetalte tilskud efter stk. 1 helt eller delvis skal tilbagebetales, hvis væsentlige vilkår i aftalen ikke opfyldes.

    Stk. 4. Kulturministeren kan fastsætte de nærmere regler for regnskabsaflæggelse.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. januar 2000.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

§ 7. I teaterloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 749 af 23. september 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 16 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2 og i § 15.«

2. I § 16 b indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:

»Stk. 6. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1-5 og i § 16.«

3. I § 24 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1-3.«

4. I § 25 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1 og 2.«

§ 8. I lov om museer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 584 af 31. august 1989, foretages følgende ændringer:

1. I § 13 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1 og i § 11, stk. 1, nr. 3, 1. pkt., nr. 4 og nr. 8, § 11, stk. 3, og § 12.«

2. I § 21 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1 og i §§ 17-20.«

3. I § 34 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 3 og 4.«

§ 9. I lov om musik, jf. lovbekendtgørelse nr. 142 af 28. februar 1994, som ændret ved § 7 i lov nr. 355 af 2. juni 1999, foretages følgende ændringer:

1. I § 2 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 2.«

2. I § 3 c indsættes efter stk. 7 som nyt stykke:

»Stk. 8. Kulturministeren kan i forbindelse med indgåelse af regionale kulturaftaler fravige bestemmelserne i stk. 1-7.«

Givet på Amalienborg, den 29. december 1999

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/Elsebeth Gerner Nielsen