Oversigt (indholdsfortegnelse)

Bilag 1

Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 29. maj 2008

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af straffeloven

(Strafskærpelse for visse sager om seksuelt misbrug af børn)

[af justitsministeren (Lene Espersen)]

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 9. maj 2008 og var til 1. behandling den 20. maj 2008. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Retsudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Lovforslaget bygger på Straffelovrådets udtalelse af april 2008 om strafniveauet i sager om seksuelt misbrug af børn. Justitsministeren sendte den 2. april 2008 udtalelsen til udvalget, jf. alm. del – bilag 305. Udtalelsen har været sendt i høring. Den 15. maj 2008 sendte justitsministeren de indkomne høringssvar til udtalelsen og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til justitsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstilling og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre tager kraftigt afstand fra seksuelle overgreb mod børn, og det er en vigtig samfundsopgave at bremse, at det sker.

En strafskærpelse, som dette lovforslag indebærer, vil betyde, at flere kan fastholdes i behandling i fængslet. Et behandlingstilbud varer to år, og med lovforslaget vil et større antal pædofile kunne komme i behandling. Det er af afgørende betydning, at sædelighedsdømte kommer i behandling, så gentagelsesovergreb ikke forekommer – og man har netop gode erfaringer med behandling, og derfor støtter Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre lovforslaget.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre gør opmærksom på, at det ikke er nok at behandle, når skaden er sket. Vi skal også satse på forebyggelse, og den bedste vej er, at vi lærer børn og unge at mærke efter, om en voksens adfærd er rigtig eller forkert. Så kan barnet afvise den pædofile på et meget tidligt tidspunkt. Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre finder, at man bør sætte pædofili på skoleskemaet.

Yderligere skal man huske, at der skal være relevante tilbud til ofre for overgreb, og at det er en offentlig opgave at sikre, at der er et hjælpeapparat til det misbrugte barn.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Kim Andersen V Søren Pind V Karsten Nonbo V Peter Skaarup DF fmd. Marlene Harpsøe DF Colette L. Brix DF Tom Behnke KF Vivi Kier KF Naser Khader NY Karen Hækkerup S Magnus Heunicke S Mogens Jensen S Julie Skovsby S Anne Baastrup SF nfmd. Karina Lorentzen SF Simon Emil Ammitzbøll RV Line Barfod EL

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Folketingets sammensætning
Venstre, Danmarks Liberale Parti (V)
47
 
Ny Alliance (NY)
3
Socialdemokratiet (S)
45
 
Inuit Ataqatigiit (IA)
1
Dansk Folkeparti (DF)
25
 
Siumut (SIU)
1
Socialistisk Folkeparti (SF)
23
 
Tjóðveldisflokkurin (TF)
1
Det Konservative Folkeparti (KF)
17
 
Sambandsflokkurin (SP)
1
Det Radikale Venstre (RV)
9
 
Uden for folketingsgrupperne
2
Enhedslisten (EL)
4
 
(UFG)
 


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 186

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra justitsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
1. udkast til betænkning
   

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 186

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om kontrol af, at indsatte, som har begået seksuelle overgreb mod børn, fortsætter den medicinske behandling efter løsladelsen, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvordan kommuner følger op i forhold til børn, som har været udsat for seksuelle overgreb, til justitsministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm., om ministeren vil bruge vedtagelsen af lovforslaget til at sørge for, at dømte for seksuelle overgreb m.v. kommer i behandling for deres tendenser, til justitsministeren, og ministerens svar herpå