Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)

   

Bilag 1(Oversættelse)

Bilag 2(Oversættelse)

Bilag 3(Oversættelse)

Bilag 4(Oversættelse)

Den fulde tekst

Lov om indgåelse af skatteaftaler mellem Danmark og Isle of Man

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Aftale af 30. oktober 2007 mellem Danmark og Isle of Man om udveksling af oplysninger i skattesager kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 1 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 11.

§ 2. Aftale af 30. oktober 2007 mellem Danmark og Isle of Man til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 2 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 13.

§ 3. Aftale af 30. oktober 2007 mellem Danmark og Isle of Man til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe og fly i international trafik, kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 3 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 4.

§ 4. Aftale af 30. oktober 2007 mellem Danmark og Isle of Man om adgang til gensidig aftaleprocedure i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste kan tiltrædes på Danmarks vegne. Aftalen er optaget som bilag 4 til denne lov.

Stk. 2. Aftalen træder i kraft og finder anvendelse i Danmark efter bestemmelserne i aftalens artikel 6.

§ 5. Loven træder i kraft den 1. juli 2008.

§ 6. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 17. juni 2008

MARGRETHE R.

/ Kristian Jensen


Bilag 1(Oversættelse)

Aftale mellem Danmark og Isle of Man om udveksling af oplysninger i skattesager

Idet Danmarks regering og Isle of Mans regering (»parterne«) længe har deltaget i internationale bestræbelser i bekæmpelsen af finansiel og anden kriminalitet, herunder finansiering af terrorisme,

idet det bekræftes, at Isle of Man i henhold til bemyndigelse fra Det Forenede Kongerige har ret til at forhandle, indgå, gennemføre og på de vilkår, som er angivet i aftalen, opsige en aftale med Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager,

idet Isle of Man har indgået en politisk forpligtelse til OECD’s principper om effektiv udveksling af oplysninger,

idet parterne ønsker at forbedre og lette vilkårene og forudsætningerne for udveksling af oplysninger vedrørende skatter,

er parterne derfor nu blevet enige om at indgå følgende aftale, som indeholder forpligtelser kun for parterne selv:

Artikel 1

Aftalens anvendelsesområde

Parterne skal yde bistand gennem udveksling af oplysninger, som kan forudses at være relevante for administration og håndhævelse af parternes interne lovgivning vedrørende skatter, som er omfattet af aftalen, herunder oplysninger, som kan forudses at være relevante for ansættelse, ligning og opkrævning af sådanne skatter, inddrivelse og tvangsfuldbyrdelse af skattekrav med hensyn til personer, der er skattepligtige for sådanne skatter, eller til undersøgelse eller retsforfølgelse af skattesager i forbindelse med sådanne personer. Den anmodede part er ikke pligtig til at fremskaffe oplysninger, som hverken er i dens myndigheders besiddelse eller besiddes eller er tilgængelige for personer inden for dens jurisdiktion. De rettigheder og den beskyttelse, som tilkommer personer i henhold til den anmodede parts lovgivning eller administrative praksis, forbliver gældende. Den anmodede part skal bestræbe sig bedst muligt for at sikre, at effektiv udveksling af oplysninger ikke unødigt forhindres eller forsinkes.

Artikel 2

Skatter omfattet af aftalen

1. Denne aftale skal anvendes på følgende skatter, som udskrives af parterne:

a) I Danmark

i) indkomstskatten til staten,

ii) den kommunale indkomstskat;

b) I Isle of Man skatter af indkomst (taxes on income or profit).

2. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af samme art, der efter datoen for aftalens undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for de eksisterende skatter. Denne aftale finder også anvendelse på skatter af væsentligt samme art, der efter datoen for aftalens undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for de eksisterende skatter, hvis parterne bliver enige herom. Til de skatter, der er omfattet af aftalen, kan endvidere ske tillæg eller begrænsninger gennem gensidig overenskomst mellem parterne ved udveksling af breve. Hver parts kompetente myndighed kan underrette den anden om væsentlige ændringer i dens lovgivning, som kan påvirke denne parts forpligtelser i henhold til denne aftale.

Artikel 3

Definitioner

1. I denne aftale har følgende udtryk den nedenfor angivne betydning:

a) »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten i dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne eller Grønland;

b) »Isle of Man« betyder øen Isle of Man;

c) »selskab« betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

d) »kompetent myndighed« betyder, i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede stedfortræder, og i Isle of Man, the Assessor of Income Tax eller dennes delegerede;

e) »straffelovgivning« betyder al straffelovgivning, der benævnes som sådan i intern lovgivning, uanset om den indeholdes i skattelovgivning, straffelov eller anden lov;

f) »skattestraffesager« betyder skattesager, som omfatter forsætlig adfærd, der kan gøres til genstand for tiltale efter den anmodende parts straffelovgivning;

g) »foranstaltninger til indhentning af oplysninger« betyder lovgivning og administrativ praksis eller domstolspraksis til at indhente og yde de anmodede oplysninger;

h) »oplysning« betyder enhver omstændighed, meddelelse, dokument eller protokol uanset form;

i) »juridisk professionsprivilegium« betyder

1) kommunikation mellem en juridisk rådgiver og dennes klient eller anden person, som repræsenterer klienten, i forbindelse med ydelse af juridisk rådgivning til klienten,

2) kommunikation mellem en juridisk rådgiver og dennes klient eller anden person, som repræsenterer klienten, eller mellem sådan rådgiver eller dennes klient eller anden sådan repræsentant og anden person, i forbindelse med eller ved overvejelse om juridiske handlinger og for sådanne handlinger,

3) emner, som vedhæftes, eller som der henvises til i sådan kommunikation, og som er udfærdiget

a) i forbindelse med juridisk rådgivning; eller

b) i forbindelse med eller ved overvejelse om juridiske handlinger og for sådanne handlinger, når de er i en persons besiddelse, som er berettiget til at være i besiddelse af dem.Emner, som indehaves med det formål at fremme kriminalitet, er ikke omfattet af juridisk professionsprivilegium;

j) »person« betyder en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

k) »offentlig ordning til kollektiv investering« betyder en ordning eller en forening, i hvilken køb, salg eller indløsning af aktier eller andre rettigheder ikke er underforstået eller udtrykkeligt begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

l) »selskab, hvis aktier er genstand for offentlig handel« betyder et selskab, hvis vigtigste aktieklasse er noteret på en anerkendt aktiebørs under forudsætning af, at dets noterede aktier frit kan købes eller sælges af almenheden. Aktier kan købes eller sælges af »almenheden«, hvis køb eller salg af aktier ikke underforstået eller udtrykkeligt er begrænset til en afgrænset kreds af investorer;

m) »vigtigste aktieklasse« betyder den aktieklasse, som repræsenterer flertallet af stemmerne i og værdien af selskabet;

n) »anerkendt fondsbørs« betyder sådan børs, som parternes kompetente myndigheder er blevet enige om;

o) »anmodede part« betyder den part i denne aftale, som er anmodet om at videregive oplysninger eller har videregivet oplysninger efter anmodning;

p) »anmodende part« betyder den part i denne aftale, som anmoder om at modtage oplysninger eller har modtaget oplysninger;

q) »skat« betyder enhver skat, der er omfattet af denne aftale.

2. Ved en parts anvendelse af denne aftale på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt andre steder i denne parts lovgivning.

Artikel 4

Udveksling af oplysninger efter anmodning

1. Den anmodede parts kompetente myndighed skal efter anmodning fra den anmodende part videregive oplysninger til formål som nævnt i artikel 1. Sådanne oplysninger skal videregives, uanset om den anmodede part behøver oplysningerne til formål for sin egen beskatning, eller om adfærden, som undersøges, ville udgøre en forbrydelse efter den anmodede parts egen lovgivning, hvis den var udøvet på den anmodede parts område. Den anmodende parts kompetente myndigheder skal alene anmode om oplysninger efter denne artikel, hvis den er ude af stand til at fremskaffe de anmodede oplysninger ved andre midler, undtagen hvis brugen af sådanne midler ville give anledning til uforholdsmæssige vanskeligheder.

2. Hvis de oplysninger, som den anmodede parts kompetente myndigheder er i besiddelse af, ikke er tilstrækkelige til at sætte den i stand til at imødekomme anmodningen om oplysninger, skal den anmodede part efter sit eget skøn bruge alle relevante foranstaltninger til indhentning af oplysninger, som er nødvendige for at videregive de anmodede oplysninger til den anmodende part, uanset at den anmodede part ikke behøver sådanne oplysninger til formål for sin egen beskatning.

3. Hvis den anmodende parts kompetente myndighed særligt anmoder om det, skal den anmodede parts kompetente myndighed videresende oplysninger efter denne artikel, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, i form af skriftlige vidneudsagn og bekræftede kopier af originale protokoller.

4. Hver part skal sikre, at den har hjemmel til, for de formål der er nævnt i artikel 1, at indhente og videresende, gennem sin kompetente myndighed og efter anmodning:

a)
oplysninger, der besiddes af banker, andre finansielle institutioner, og enhver person, herunder befuldmægtigede og fondsforvaltere, som optræder i egenskab af repræsentant eller forvalter,
b)
i)
information vedrørende det retmæssige ejerskab af selskaber, interessentskaber, fonde og andre personer, herunder i tilfælde af ordninger til kollektiv investering, oplysninger om aktier, enheder og andre andele;
 
ii)
i tilfælde af trusts, information om stiftere, forvaltere og berettigede.

Denne aftale medfører endvidere ikke en forpligtelse for en part til at indhente og videregive oplysninger om ejerskab, for så vidt angår selskaber, hvis aktier er genstand for offentlig handel, og offentlige ordninger til kollektiv investering, med mindre sådanne oplysninger kan indhentes uden at medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.

5. Enhver anmodning om oplysninger skal være skriftlig og udformet så udførligt som muligt med oplysninger om:

a) identiteten af den person, som er genstand for undersøgelse eller efterforskning;

b) perioden, som oplysningerne anmodes for;

c) karakteren af de anmodede oplysninger og den form, i hvilken den anmodende part ønsker at modtage dem;

d) det skattemæssige formål, for hvilken oplysningerne søges;

e) begrundelsen for antagelsen om, at de anmodede oplysninger forudses at være relevante for den anmodende parts skatteadministration og håndhævelse, for så vidt angår den person, der er identificeret i dette stykkes litra a;

f) grunde til at antage, at de anmodede oplysninger besiddes hos den anmodede part eller besiddes hos eller kan indhentes fra en person inden for den anmodede parts jurisdik­tion;

g) i det omfang det vides, navn og adresse på enhver person, som antages at besidde eller have kontrol over de anmodede oplysninger;

h) en erklæring om, at anmodningen er i overensstemmelse med lovgivning og administrativ praksis i den anmodende part, at hvis de anmodede oplysninger havde været i den anmodende parts jurisdiktion, så ville den anmodende parts kompetente myndigheder være i stand til at indhente oplysningerne efter den anmodende parts lovgivning eller normale forvaltningspraksis, og at anmodningen er i overensstemmelse med denne aftale;

i) en erklæring om, at den anmodende part har udtømt alle muligheder, der står til rådighed i dens eget område, til at indhente oplysningerne, undtagen de, som ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder.

6. Den anmodede parts kompetente myndighed skal bekræfte modtagelsen af anmodningen til den anmodende parts kompetente myndighed og skal søge på bedst mulig måde at videresende de anmodede oplysninger til den anmodende part så hurtigt som muligt.

Artikel 5

Skatteundersøgelser i udlandet

1. Med rimeligt varsel kan den anmodende part anmode om, at den anmodede part tillader repræsentanter for den anmodende parts kompetente myndighed at rejse ind i den anmodede parts område, i det omfang det er tilladt efter dens nationale lovgivning, for at udspørge fysiske personer og undersøge protokoller med skriftlig tilladelse fra de berørte fysiske personer eller andre berørte personer. Den anmodende parts kompetente myndighed skal underrette den anmodede parts kompetente myndigheder om tid og sted for det planlagte møde med de pågældende fysiske personer.

2. Efter anmodning fra den anmodende parts kompetente myndighed kan den anmodede parts kompetente myndighed tillade, at repræsentanter fra den anmodende parts kompetente myndighed er til stede ved en skatteundersøgelse på den anmodede parts område.

3. Hvis anmodningen som nævnt i stykke 2 imødekommes, skal den anmodede parts kompetente myndighed, der udfører undersøgelsen, så tidligt som muligt, underrette den anmodende parts kompetente myndighed om tid og sted for undersøgelsen, om den myndighed eller person, der er bemyndiget til at udføre undersøgelsen, og om procedurerne og betingelserne, som kræves af den anmodede part for udførelsen af undersøgelsen. Alle beslutninger med hensyn til udførelsen af undersøgelsen skal træffes af den anmodede part, der udfører undersøgelsen.

Artikel 6

Mulighed for at afslå en anmodning

1. Den anmodede parts kompetente myndighed kan afslå at yde bistand,

a) hvis anmodningen ikke er fremsat i overensstemmelse med denne aftale;

b) hvis den anmodende part ikke har udtømt alle muligheder, der står til rådighed på dens eget område til at indhente oplysningerne, undtagen hvor brugen af sådanne muligheder ville medføre uforholdsmæssige vanskeligheder; eller

c) hvor meddelelse af de anmodede oplysninger ville være i strid med almene hensyn (ordre public).

2. Denne aftale skal ikke pålægge en anmodet part nogen forpligtelse til at videregive oplysninger, der omfattes af juridisk professionsprivilegium eller nogen erhvervsmæssig, forretningsmæssig, industriel, kommerciel eller faglig hemmelighed eller fremstillingsmetode, forudsat at oplysninger, som beskrevet i artikel 4, stykke 4, ikke alene af den grund skal behandles som en sådan hemmelighed eller fremstillingsmetode.

3. En anmodning om oplysninger skal ikke afslås af den grund, at skattekravet, som giver anledning til anmodningen, bestrides.

4. Den anmodede part har ikke pligt til at indhente og videregive oplysninger, som den anmodende parts kompetente myndighed ikke ville være i stand til at indhente efter dens lovgivning eller normale forvaltningspraksis, hvis de anmodede oplysninger havde været inden for den anmodende parts jurisdiktion.

5. Den anmodede part kan afslå en anmodning om oplysninger, hvis den anmodende part har anmodet om oplysningerne til administration eller håndhævelse af en bestemmelse i den anmodende parts skattelovgivning eller ethvert krav i forbindelse hermed, der diskriminerer mod en statsborger eller borger i den anmodede part sammenlignet med en statsborger eller borger i den anmodende part i samme omstændigheder.

Artikel 7

Tavshedspligt

1. Enhver oplysning, som er videregivet og modtaget af parternes kompetente myndigheder, skal holdes hemmelig.

2. Sådanne oplysninger må kun meddeles til personer eller myndigheder (herunder domstole og forvaltningsmyndigheder), der er beskæftiget med formål, som nævnt i artikel 1, og de må kun benyttes af sådanne personer eller myndigheder til sådanne formål, herunder klageafgørelser. Til disse formål må oplysningerne meddeles under offentlige retshandlinger eller i retsafgørelser.

3. Sådanne oplysninger må ikke bruges til andre formål end formål, som nævnt i artikel 1, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra den anmodende parts kompetente myndighed.

4. Oplysninger, som er videregivet til en anmodende part efter denne aftale, må ikke meddeles til nogen anden jurisdiktion.

Artikel 8

Omkostninger

Medmindre parternes kompetente myndigheder aftaler andet, skal almindelige omkostninger, som er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand, bæres af den anmodede part, og ekstraordinære omkostninger, der er pådraget i forbindelse med ydelse af bistand (herunder omkostninger til at engagere udenforstående rådgivere i forbindelse med retssager eller lignende) bæres af den anmodende part. De respektive kompetente myndigheder skal fra tid til anden konsultere hinanden om denne artikel, og i særdeleshed skal den anmodede parts kompetente myndighed konsultere den anmodende parts kompetente myndighed på forhånd, hvis omkostningerne ved at videregive oplysninger med hensyn til en særlig anmodning kan forventes at være væsentlige.

Artikel 9

Sprog

Anmodninger om bistand og svar herpå skal affattes på engelsk.

Artikel 10

Gensidig aftaleprocedure

Hvis der opstår vanskeligheder eller tvivl mellem parterne om gennemførelsen af fortolkningen af denne aftale, skal de respektive kompetente myndigheder bestræbe sig på at løse sagen ved gensidig aftale.

Artikel 11

Ikrafttræden

Denne aftale skal træde i kraft den tredvte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at de forfatningsmæssige eller andre betingelser krævet i den pågældende part er opfyldt. Efter datoen for ikrafttræden skal aftalen have virkning:

a) for alle straffesager fra og med denne dag; og

b) for alle andre sager, som omfattet af artikel 1, fra og med den dag, men kun for skatteperioder, der begynder på eller efter denne dag, eller hvis der ikke er nogen skattepligtig periode, på skattekrav, som opstår på eller efter denne dag.

Artikel 12

Opsigelse

1. Denne aftale skal forblive i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver part kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter udløbet af seks-måneders perioden. Alle anmodninger, der er modtaget indtil den dag, hvor opsigelsen får virkning, behandles i overensstemmelse med denne aftales bestemmelser.

2. Hvis aftalen opsiges, skal parterne forblive bundet af bestemmelserne i artikel 7 med hensyn til enhver oplysninger, der er modtaget efter denne aftale.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.

Udfærdiget i Oslo den 30. oktober 2007, i to eksemplarer på engelsk.

For Danmarks regering
For Isle of Mans regering
Per Callesen
Allan Robert Bell


Bilag 2(Oversættelse)

Aftale mellem Danmark og Isle of Man til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer

Danmarks regering og Isle of Mans regering, som ønsker at supplere Aftalen om udveksling af oplysninger i skattesager, indgået den 30. oktober 2007, ved at indgå en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning af fysiske personer for så vidt angår indkomstskatter,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Fysiske personer omfattet af aftalen

Denne aftale finder anvendelse på fysiske personer, der er hjemmehørende i en part eller begge parter.

Artikel 2

Skatter omfattet af aftalen

1. De gældende skatter, på hvilke aftalen finder anvendelse, er:

a) I Isle of Man:skatter af indkomst (taxes on income or profit)(herefter omtalt som »manx skat«);

b) I Danmark:indkomstskatten til staten,den kommunale indkomstskat(herefter omtalt som »dansk skat«).

2. Aftalen skal også finde anvendelse på skatter af samme eller væsentligt samme art, der efter datoen for aftalens undertegnelse udskrives som tillæg til, eller i stedet for de gældende skatter. Parternes kompetente myndigheder skal underrette hinanden om enhver væsentlig ændring, der er foretaget i deres skattelovgivning vedrørende fysiske personer.

Artikel 3

Almindelige definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

a) udtrykket »part« betyder Isle of Man eller Danmark, alt efter sammenhængen; udtrykket »parterne« betyder Isle of Man og Danmark;

b) udtrykket »Isle of Man« betyder øen Isle of Man;

c) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;

d) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i Isle of Man, the Assessor of Income Tax eller dennes befuldmægtigede,

ii) i Danmark, skatteministeren eller dennes delegerede;

e) udtrykket »foretagende« finder anvendelse på drift af enhver form for erhvervsvirksomhed;

f) udtrykket »international trafik« betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende, der er hjemmehørende i en part, medmindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, med mindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning vedrørende de skatter, som aftalen finder anvendelse på, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 4

Skattemæssigt hjemsted

1. I denne aftale skal udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en part« med hensyn til en fysisk person betyde enhver fysisk person, som i henhold til denne parts lovgivning er skattepligtig der på grund af bopæl, hjemsted eller ethvert andet kriterium af lignende karakter. Dette udtryk omfatter dog ikke en person, som er skattepligtig i denne part udelukkende af indkomst fra kilder i denne part.

2. Hvis en fysisk person efter bestemmelserne i stykke 1 er hjemmehørende i begge parter, skal hans status bestemmes efter følgende regler:

a) han skal anses for kun at være hjemmehørende i den part, hvor han har en fast bolig til sin rådighed. Hvis han har en fast bolig til sin rådighed i begge parter, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den part, med hvilken han har de stærkeste personlige og økonomiske forbindelser (midtpunkt for sine livsinteresser);

b) hvis det ikke kan afgøres, i hvilken part han har midtpunkt for sine livsinteresser, eller hvis han ikke har en fast bolig til sin rådighed i nogen af parterne, skal han anses for kun at være hjemmehørende i den part, hvor han sædvanligvis har ophold;

c) hvis han sædvanligvis har ophold i begge parter, eller hvis han ikke har sådant ophold i nogen af dem, skal parternes kompetente myndigheder afgøre spørgsmålet ved gensidig aftale.

Artikel 5

Personligt arbejde i tjenesteforhold

1. Medmindre bestemmelserne i artiklerne 6, 7, 8 og 9 medfører andet, kan gage, løn og andet lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde, kun beskattes i denne part, med mindre arbejdet er udført i den anden part. Er arbejdet udført der, kan det vederlag, som oppebæres herfor, beskattes i denne anden part.

2. Uanset bestemmelserne i stykke 1 kan vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde udført i den anden part, kun beskattes i den førstnævnte part, hvis:

a) modtageren opholder sig i den anden part i en eller flere perioder, der tilsammen ikke overstiger 183 dage i en 12-måneders periode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår, og

b) vederlaget betales af eller for en arbejdsgiver, der ikke er hjemmehørende i den anden part, og

c) vederlaget ikke påhviler et fast forretningssted, som arbejdsgiveren har i den anden part, og gennem hvilket erhvervsvirksomheden helt eller delvis udøves.

3. Stykke 2 i denne artikel finder ikke anvendelse på vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, for personligt arbejde udført i den anden part, og som betales af eller for en arbejdsgiver, som ikke er hjemmehørende i denne anden part, hvis

a) modtageren yder tjeneste under dette ansættelsesforhold til en anden person end arbejdsgiveren, og denne person, direkte eller indirekte, overvåger, instruerer eller kontrollerer den måde, hvorpå tjenesten udøves, og

b) denne tjeneste udgør en integreret del af forretningsvirksomheden, der udøves af denne person.

4. Uanset de foregående bestemmelser i denne artikel kan vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et skib eller et fly, der anvendes i international trafik af et foretagende i en part, beskattes i denne part. I tilfælde, hvor en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et fly, der anvendes i international trafik af luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS), kan sådant vederlag kun beskattes i Danmark.

Artikel 6

Bestyrelseshonorarer

Bestyrelseshonorarer og andre lignende vederlag, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, i hans egenskab af medlem af bestyrelsen eller et andet tilsvarende organ for et selskab, der er hjemmehørende i den anden part, kan beskattes i denne anden part.

Artikel 7

Kunstnere og sportsfolk

1. Indkomst, som oppebæres af en person, der er hjemmehørende i en part, som optrædende kunstner, såsom teater-, film-, radio- eller fjernsynskunstner, eller musiker eller som sportsudøver, ved hans personligt udøvede virksomhed som sådan i den anden part, kan beskattes i denne anden part.

2. Hvis indkomst ved personlig virksomhed, som udøves i egenskab af optrædende kunstner eller sportsudøver, ikke tilfalder kunstneren eller sportsudøveren selv, men en anden fysisk person eller juridisk enhed, kan denne indkomst beskattes i den part, hvor kunstnerens eller sportsudøverens virksomhed udøves.

Artikel 8

Pensioner

Pensioner og lignende vederlag, som hidrører fra en part, betalinger efter den sociale sikringslovgivning i en part og betalinger efter enhver anden ordning af midler tilvejebragt af en part kan beskattes i denne part.

Artikel 9

Offentligt hverv

1)
a)
Gage, løn og andre lignende vederlag, undtagen pensioner, der udbetales af en part, eller en dertil hørende politisk underafdeling, offentligretligt organ eller lokal myndighed til en fysisk person for udførelse af hverv for denne part, underafdeling, organ eller myndighed, kan kun beskattes i denne part.
 
b)
Sådan gage, løn og lignende vederlag kan dog kun beskattes i den anden part, hvis hvervet er udført i denne part, og den fysiske person er hjemmehørende i denne part og ikke blev hjemmehørende i denne part alene med det formål at udføre hvervet.

2. Bestemmelserne i artiklerne 5, 6 og 7 skal finde anvendelse på gage, løn og andet lignende vederlag for udførelse af hverv i forbindelse med erhvervsvirksomhed, der drives af en part, eller en dertil hørende politisk underafdeling, offentligretligt organ eller lokal myndighed.

Artikel 10

Studerende

Beløb, som en studerende eller lærling, der er, eller som umiddelbart før han besøger en part, var hjemmehørende i den anden part, og som opholder sig i den førstnævnte part udelukkende i studie- eller uddannelsesøjemed, modtager med henblik på sit underhold, studium eller uddannelse, skal ikke beskattes i denne part, under forudsætning af, at sådanne beløb hidrører fra kilder uden for denne part.

Artikel 11

Ophævelse af dobbeltbeskatning

1. I Isle of Man skal dobbeltbeskatning undgås således:

Med forbehold af bestemmelserne i Isle of Mans lovgivning om nedslag som credit i manx skat for skat, som betales i et område uden for Isle of Man (hvilket ikke skal indvirke i det heri indeholdte almindelige princip):

i) Hvis en person, der er hjemmehørende i Isle of Man, oppebærer indkomst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kan beskattes i Danmark, skal Isle of Man – medmindre bestemmelserne i litra iii) medfører andet – indrømme fradrag i skatten af den pågældende persons indkomst med et beløb svarende til den indkomstskat, som er betalt i Danmark;

ii) Sådant fradrag skal dog ikke kunne overstige den del af indkomstskatten, som beregnet inden fradraget er givet, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i Danmark;

iii) Hvis en person, der er hjemmehørende i Isle of Man, oppebærer indkomst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kun kan beskattes i Danmark, kan Isle of Man medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal i indkomstskatten indrømme fradrag i indkomstskatten for den del af indkomstskatten, som kan henføres til den indkomst, der hidrører fra Danmark.

I Danmark skal dobbeltbeskatning undgås således:

a) Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kan beskattes i Isle of Man, skal Danmark – medmindre bestemmelserne i litra c) medfører andet – indrømme fradrag i den pågældende persons indkomstskat med et beløb svarende til den indkomstskat, som er betalt i Isle of Man;

b) Sådant fradrag skal dog ikke kunne overstige den del af indkomstskatten, som beregnet inden fradraget er givet, der svarer til den indkomst, som kan beskattes i Isle of Man;

c) Hvis en person, der er hjemmehørende i Danmark, oppebærer indkomst, som i henhold til bestemmelserne i denne aftale kun kan beskattes i Isle of Man, kan Danmark medregne denne indkomst i beskatningsgrundlaget, men skal i indkomstskatten tillade fradrag for den del af indkomstskatten, som kan henføres til den indkomst, der hidrører fra Isle of Man.

Artikel 12

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis en fysisk person mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge parter, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den part, hvor han er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være berettiget, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med henblik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. Enhver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de foregående stykker.

Artikel 13

Ikrafttræden

1. Denne aftale skal træde i kraft den tredivte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at betingelserne i henhold til dens lovgivning er opfyldt.

2. Denne aftale skal have virkning

a) I Isle of Man:

for så vidt angår manx skat, på skat, der opkræves for ethvert skatteår, som begynder på eller efter den sjette dag i april i det år, som følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft;

b) I Danmark:

for så vidt angår dansk skat, på skat, der opkræves for ethvert skatteår, som begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

3. Uanset denne artikels stykke 2 skal aftalen kun være gældende, når aftalen, underskrevet den 30. oktober 2007 mellem Isle of Man og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager har virkning.

Artikel 14

Opsigelse

1. Denne aftale skal forblive i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver part kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter udløbet af seks-måneders perioden.

2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 30. oktober 2007 mellem Isle of Man og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.

Udfærdiget i Oslo den 30. oktober 2007, i to eksemplarer på engelsk.

For Danmarks regering
For Isle of Mans regering
Per Callesen
Allan Robert Bell


Bilag 3(Oversættelse)

Aftale mellem Danmark og Isle of Man til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe og fly i international trafik

Danmarks regering og Isle of Mans regering, som ønsker at indgå en aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning af foretagender, der driver skibe og fly i international trafik,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

a) udtrykket »part« betyder Isle of Man eller Danmark, alt efter sammenhængen; udtrykket »parterne« betyder Isle of Man og Danmark;

b) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;

c) udtrykket »Isle of Man« betyder øen Isle of Man;

d) udtrykket »person« omfatter en fysisk person, et selskab og enhver anden sammenslutning af personer;

e) udtrykket »selskab« betyder enhver juridisk person eller enhver sammenslutning, der i skattemæssig henseende behandles som en juridisk person;

f) udtrykket »en person, der er hjemmehørende i en part« betyder enhver person, som i henhold til denne parts lovgivning er skattepligtig der på grund af bopæl, hjemsted, ledelses sæde, registrering eller ethvert andet kriterium af lignende karakter;

g) udtrykket »foretagende i en part« betyder et foretagende, som drives af en person, der er hjemmehørende i denne part;

h) udtrykket »international trafik« betyder enhver transport med skib eller fly, der anvendes af et foretagende i en part, medmindre skibet eller flyet udelukkende anvendes mellem steder i den anden part;

i) udtrykket »indkomst ved drift af skibe eller fly i international trafik« betyder indtægter, bruttoindkomster og fortjeneste opnået ved:

i) sådan drift af skibe og fly til transport af passagerer og gods;

ii) udleje af skibe eller fly ubemandet (on charter basis), når udlejen er af underordnet betydning i forhold til driften af skibe og fly i international trafik;

iii) salg af billetter og tilsvarende dokumenter og ydelse af tjenesteydelser, der er forbundet ved sådan drift, enten for foretagendet selv eller for ethvert andet foretagende, når sådant salg af billetter eller tilsvarende dokumenter eller ydelse af tjenesteydelser er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe og fly i international trafik;

iv) brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere (herunder anhængere og lignende udstyr til transport af containere), der benyttes til transport af gods eller varer, når brugen, rådighedsstillelse eller udlejen er direkte forbundet med eller af underordnet betydning i forhold til driften af skibe eller fly i international trafik;

v) renter af midler, som er indsat direkte i forbindelse med driften af skibe eller fly i international trafik;

j) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede,

ii) i Isle of Man, the Assessor of Income Tax eller dennes delegerede.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning vedrørende de skatter, som aftalen finder anvendelse på, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 2

Undgåelse af dobbeltbeskatning

1. Indkomst, som et foretagende i en part oppebærer ved drift af skibe eller fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part.

2. Fortjeneste, som et foretagende i en part oppebærer ved afståelse af skibe eller fly eller rørlig formue, som er knyttet til driften af skibe eller fly i international trafik, kan kun beskattes i denne part.

3. Bestemmelserne i stykke 1 og 2 finder også anvendelse på indkomst og fortjeneste, som et foretagende i en part oppebærer ved deltagelse i en pool, et forretningsfællesskab eller en international driftsorganisation.

Artikel 3

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis en person mener, at foranstaltninger, truffet af en af eller begge parter, for ham medfører eller vil medføre en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, kan han, uanset hvilke retsmidler, der måtte være foreskrevet i disse parters interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den part, hvor han er hjemmehørende. Sagen skal indbringes inden tre år fra den dag, hvor der er givet ham den første underretning om den foranstaltning, der medfører en beskatning, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalen.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være berettiget, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med henblik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. Enhver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de foregående stykker.

Artikel 4

Ikrafttræden

1. Denne aftale skal træde i kraft den tredivte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at betingelserne i henhold til dens lovgivning er opfyldt. Aftalen skal have virkning for skatter, der opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

2. Uanset denne artikels stykke 1 skal aftalen kun være gældende, når aftalen, underskrevet den 30. oktober 2007 mellem Isle of Man og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager har virkning.

Artikel 5

Opsigelse

1. Denne aftale skal forblive i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver part kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter udløbet af seks-måneders perioden.

2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 30 oktober 2007 mellem Isle of Man og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.

Udfærdiget i Oslo den 30. oktober 2007, i to eksemplarer på engelsk.

For Danmarks regering
For Isle of Mans regering
Per Callesen
Allan Robert Bell


Bilag 4(Oversættelse)

Aftale mellem Danmark og Isle of Man om adgang til gensidig aftaleprocedure i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste

Danmarks regering og Isle of Mans regering, som ønsker at indgå en aftale om adgang til gensidig aftaleprocedure i forbindelse med regulering af forbundne foretagenders fortjeneste,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Skatter omfattet af aftalen

Denne aftale finder anvendelse på skatter af indkomst og fortjeneste.

Artikel 2

Definitioner

1. Medmindre andet fremgår af sammenhængen, har følgende udtryk i denne aftale den nedenfor angivne betydning:

a) udtrykket »part« betyder Isle of Man eller Danmark, alt efter sammenhængen; udtrykket »parterne« betyder Isle of Man og Danmark;

b) udtrykket »Danmark« betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med folkeretten og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området; udtrykket omfatter ikke Færøerne og Grønland;

c) udtrykket »Isle of Man« betyder øen Isle of Man;

d) udtrykket »kompetent myndighed« betyder:

i) i Danmark, skatteministeren eller dennes befuldmægtigede,

ii) i Isle of Man, the Assessor of Income Tax eller dennes delegerede.

2. Ved en parts anvendelse af aftalen på ethvert tidspunkt skal ethvert udtryk, som ikke er defineret deri, medmindre andet følger af sammenhængen, tillægges den betydning, som det har på dette tidspunkt i denne parts lovgivning vedrørende de skatter, som aftalen finder anvendelse på, idet enhver betydning i de skattelove, der anvendes i denne part, skal gå forud for den betydning, udtrykket er tillagt i andre love, der anvendes i denne part.

Artikel 3

Principper for regulering af fortjeneste for forbundne foretagenders fortjeneste

1. Hvis

a) et foretagende i en part direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i et foretagende i den anden part, eller

b) de samme personer direkte eller indirekte deltager i ledelsen af, kontrollen med eller kapitalen i såvel et foretagende i en part som et foretagende i den anden part,

og der i nogen af disse tilfælde mellem de to foretagender er aftalt eller fastsat vilkår vedrørende deres forretningsmæssige eller finansielle forbindelser, der afviger fra de vilkår, som ville være blevet aftalt mellem uafhængige foretagender, kan enhver fortjeneste, som, hvis disse vilkår ikke havde foreligget, ville være tilfaldet et af foretagenderne, men som på grund af disse vilkår ikke er tilfaldet dette, medregnes til dette foretagendes fortjeneste og beskattes i overensstemmelse hermed.

2. Hvis en part til et foretagendes fortjeneste i denne part medregner – og i overensstemmelse hermed beskatter – fortjeneste, som et foretagende i den anden part er blevet beskattet af i denne anden stat, og den således medregnede fortjeneste er fortjeneste, som ville være tilfaldet foretagendet i den førstnævnte part, hvis vilkårene, der er aftalt mellem de to foretagender, havde været de samme, som ville have været aftalt mellem uafhængige foretagender, skal denne anden part foretage en passende regulering af det skattebeløb, som er beregnet der af fortjenesten. Ved fastsættelsen af sådan regulering skal der tages skyldigt hensyn til de øvrige bestemmelser i denne aftale.

Aftale 4

Almindelige bestemmelser

Hvis en part påtænker at regulere fortjenesten for et foretagende i overensstemmelse med principperne, som angives i artikel 3, skal den i overensstemmelse med dens lovgivning i rimelig tid underrette foretagendet om den påtænkte foranstaltning og give det lejlighed til at underrette det andet foretagende, så dette får mulighed for at underrette den anden part. Den part, der giver sådan underretning, skal dog ikke være udelukket fra at gennemføre den påtænkte regulering.

Artikel 5

Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

1. Hvis et foretagende mener, at en part eller begge parter i en sag, der er omfattet af denne aftale, træffer foranstaltninger, som medfører eller vil medføre dobbeltbeskatning, kan det, uanset hvilke retsmidler, der måtte være foreskrevet i den pågældende parts interne lovgivning, indbringe sin sag for den kompetente myndighed i den part, hvor det er hjemmehørende. Den kompetente myndighed skal så uden forsinkelse underrette den anden parts kompetente myndighed.

2. Den kompetente myndighed skal, hvis indsigelsen forekommer den at være berettiget, og hvis den ikke selv kan nå frem til en rimelig løsning, søge at løse sagen ved gensidig aftale med den kompetente myndighed i den anden part med henblik på at undgå beskatning, der ikke er i overensstemmelse med aftalen. Enhver indgået aftale skal gennemføres uden hensyn til, hvilke tidsfrister der er fastsat i parternes interne lovgivning.

3. Parternes kompetente myndigheder skal søge ved gensidig aftale at løse vanskeligheder eller tvivlsspørgsmål, der måtte opstå med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af aftalen.

4. Parternes kompetente myndigheder kan træde i direkte forbindelse med hinanden med henblik på indgåelse af en aftale i overensstemmelse med de foregående stykker.

Artikel 6

Ikrafttræden

1. Denne aftale skal træde i kraft den tredivte dag efter den seneste af de datoer, hvor hver af parterne skriftligt har underrettet den anden om, at betingelserne i henhold til dens lovgivning er opfyldt. Aftalen skal have virkning for skatter, der opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter det år, hvor aftalen træder i kraft.

2. Uanset denne artikels stykke 1 skal aftalen kun være gældende, når aftalen, underskrevet den 30. oktober 2007 mellem Isle of Man og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager har virkning.

Artikel 7

Opsigelse

1. Denne aftale skal forblive i kraft, indtil den opsiges af en part. Hver part kan opsige aftalen ved at give skriftlig meddelelse om opsigelse mindst seks måneder inden udløbet af ethvert kalenderår. I så fald ophører aftalen med at have virkning for skatter, som opkræves for ethvert skatteår, der begynder på eller efter den første dag i januar i det år, der følger efter udløbet af seks-måneders perioden.

2. Uanset denne artikels stykke 1 vil aftalen være opsagt, uden at der gives meddelelse om opsigelse, på datoen for opsigelse af aftalen, underskrevet den 30. oktober 2007 mellem Isle of Man og Danmark om udveksling af oplysninger i skattesager.

Til bekræftelse heraf har undertegnede, dertil behørigt befuldmægtigede, underskrevet aftalen.

Udfærdiget i Oslo den 30. oktober 2007, i to eksemplarer på engelsk.

For Danmarks regering
Per Callesen
For Isle of Mans regering
Allan Robert Bell